Публичното представяне на Стамен Владимиров Гърбелов е изготвено в качеството му на кандидат за член на Комисията за защита на конкуренцията.

Представянето бе изпратено на г-н Гърбелов за преглед и коментар на 17.06.2016 г.  До края на работния ден на 21.06.2016 г. не сме получили отговор.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Име: Стамен Владимиров Гърбелов
 2. Дата и място на раждане: 08 октомври 1979 г. в Смолян.

Източник: Апис

 1. Семейно положение: Няма информация
 2. Владеене на чужди езици: Английски език (Отлично), Руски език (Добро) и Испански език (Добро)

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според раздел І, точка 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за омбудсман на Република България

 1. Образование:

2007    г. – 2008 г. Магистър по право на ЕС, Университет „Карлос III“, Испания

2002г. – 2008 г. Магистър по международни отношения, СУ „Св. Климент Охридски“

1998 г. – 2004 г. Магистър по право, СУ „Св. Климент Охридски“. Среден успех от следването Мн. Добър 5,47 и среден успех от държавни изпити Мн.добър 5,33.

 

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според раздел І, точка 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за омбудсман на Република България

 1. Продължаващо обучение:

2015 г. – Обучение по механзми за оценка и приложение на мерки за противодействие на корупцията при предоставянто на административни услуги и при функционирането на регулаторните режими в работата на централната администрация

2014 г. – Новият ръководител – предизвикателството да управляваш, Институт по публична администрация

2009 г. – Професионално обучение „Съвременна европейска комуникация“

2009 г. – Въведение в държавната служба, Институт по публична администрация

 

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според раздел І, точка 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за омбудсман на Република България

 

 1. Научни публикации:

Източник:

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност: Директор на дирекция „Нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне“, Комисия за защита на конкуренцията

 

 1. Кариерно развитие:

Стамен Гърбелов започва своето професионално развитие като юрисконсулт на предприятия, които са част от икономическата група „Девин“ АД,  „Роял Груп“ ООД, „Томпсън“ АД, „Роял Сторидж“ АД, Роля Кампъни Груп ЕАД при работодатели „Шарлопов Хотелс“ ЕАД и „Драма“ ЕООД, гр. Смолян на 01.04.2005 г., като тази дейност изпълнява до 14.09.2008 г. През 2008 г. постъпва на работа в Комисията за защита на конкуренцията като младши експерт в отдел „Картели, забранени спорзумения и съгласуване на практики“. От 2010 г. е главен експерт в Дирекция „Нелояна конкуренция“, а от 2013 г. е директор на дирекцията „Нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне“.

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според раздел І, точка 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за омбудсман на Република България

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

На кандидата е изпратен модел на Декларация за имотно състояние и произход на средства за придобиване на имущество. Към 21.060.2016 г. не е получена попълнена декларация.

 1. 3. Участие в НПО и други организации:

Клуб по алпинизъм „Христо Христов“, гр. Смолян – председател на УС

 

Източник: Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

Не подлежи на проверка, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Източник:  Становище на КРДОПБГДСРСБНА

 1. Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Стамен Гърбелов в подал три декларации по ЗПУКИ. На 21.05.2012 г. подава декларация по чл. 12, т.3 за настъпила промяна в обстоятялствата, в която описва като свързани с него лица в качеството му на експерт в КЗК: „Драма“ ЕООД (управител и собственик Вл. Гърбелов); „Роктрейдинг ООД“ (управител и собственик Вл. Гърбелов); „Памленд“ ЕООД (управител и собственик Вл. Гърбелов). В декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл.14 от ЗПУКИ от 26.01.2009 г. Стамен Гърбелов е посочил договор за банков кредит в размер над 5000 лв. към Банка ДСК. В декларация за промяна на обстоятелства по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ г-н Гърбелов посочва, че няма задължения към кредитни и финансови институции, както и към други лица, над 5000 лв.

Източник: Декларации по ЗПУКИ, достъпни на интернет страница на КЗК.

 1. Търговски регистър

Няма данни

Източник: Търговски регистър; Апис       

 

ДРУГИ

 1. Номиниран от: СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ ; ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ ; РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ ; БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ
 1. Публична анкета към кандидатите за длъжността: Към 21.06.2016 г. отговор на публичната анкета не са изпратени.

 

 1. Комуникационен дневник

Черновата на публично представянето бе изпратено на Стамен Гърблов за преглед и коментар.

 1. В медиите

 

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!