СРАВНИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАВНАТА РАМКА, УРЕЖДАЩА ПРОЦЕДУРИТЕ  ПО НАЗНАЧЕНИЯ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ВИСШИ  ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ СПРЯМО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

nbsp;

ОРГАН Комисия за защита на конкуренцията
Уредба/разпоредби Закон за защита на конкуренцията, чл. 4, ал. 1Чл. 4. (1) (Изм. #8211; ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. #8211; ДВ, бр. 73 от 2011 г., в сила от 20.09.2011 г.) Комисията се състои от седем членове, в т. ч. председател, заместник-председател и петима членове, които се избират и освобождават от Народното събрание за срок 5 години.(2) Председателят на комисията трябва да е правоспособен юрист с юридически стаж не по-малко от 10 години и да отговаря на изискванията по ал. 3.(3) За членове на комисията се избират български граждани с висше юридическо или икономическо образование със стаж по специалността не по-малко от 5 години, с високи професионални и нравствени качества, които не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер. Те не могат да бъдат облагодетелствани под каквато и да е форма от предприятия и да заемат друга платена длъжност, освен когато упражняват научна, преподавателска или арбитражна дейност.(4) (Изм. #8211; ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Председателят, заместник-председателят и членовете на комисията полагат пред Народното събрание клетвата по чл. 76, ал. 2 от Конституцията на Република България.(5) (Изм. #8211; ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Председателят на комисията получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на Народното събрание. Заместник-председателят получава основно месечно възнаграждение в размер 95 на сто, а членовете #8211; 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на комисията.
Процедура  не е разписана

nbsp;

ОРГАН Комисия за защита на личните данни
Уредба/разпоредби Закон за защита на личните данни, чл. 7, ал. 2Чл. 7. (1) Комисията е колегиален орган и се състои от председател и 4 членове.(2) (Изм. #8211; ДВ, бр. 91 от 2006 г.) Членовете на комисията и председателят й се избират от Народното събрание по предложение на Министерския съвет за срок 5 години и могат да бъдат преизбирани за още един мандат.(3) Председателят и членовете на комисията осъществяват своята дейност по трудово правоотношение.(4) (Нова #8211; ДВ, бр. 91 от 2006 г.) Членовете на комисията получават основно месечно възнаграждение, равно на 2,5 средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор съобразно данни на Националния статистически институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие.(5) (Нова #8211; ДВ, бр. 91 от 2006 г.) Председателят на комисията получава месечно възнаграждение с 30 на сто по-високо от основното месечно възнаграждение по ал. 4.(6) (Изм. #8211; ДВ, бр. 103 от 2005 г., предишна ал. 4 #8211; ДВ, бр. 91 от 2006 г.) Комисията до 31 януари всяка година представя годишен отчет за своята дейност пред Народното събрание.Чл. 8. (1) За членове на комисията могат да бъдат избирани български граждани, които:

 1. имат висше образование по информатика, по право или са магистри по информационни технологии;
 2. имат трудов стаж по специалността си не по-малко от 10 години;
 3. (доп. #8211; ДВ, бр. 103 от 2005 г.) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, независимо дали са реабилитирани;

(2) Членове на комисията не могат:

 1. (изм. #8211; ДВ, бр. 103 от 2005 г.) да бъдат лица, които са еднолични търговци, управители/прокуристи или членове на управителни или на контролни органи на търговски дружества, кооперации или администратори на лични данни по смисъла на този закон;
 2. да заемат друга платена длъжност, освен когато упражняват научна или преподавателска дейност;
 3. (нова #8211; ДВ, бр. 42 от 2009 г.) да бъдат лица, които са съпрузи или се намират във фактическо съжителство, роднини по права линия, по съребрена линия #8211; до четвърта степен включително, или по сватовство #8211; до втора степен включително, с друг член на комисията.

(3) За председател на комисията се избира правоспособен юрист, който отговаря на изискванията по ал. 1 и 2.

(4) Мандатът на председателя или член на комисията се прекратява предсрочно:

 1. при смърт или поставяне под запрещение;
 2. по решение на Народното събрание, когато:

а) е подал молба за освобождаване;

б) е извършил грубо нарушение на този закон;

в) е извършил умишлено престъпление от общ характер, за което има влязла в сила присъда;

г) е налице невъзможност да изпълнява задълженията си за срок по-дълъг от шест месеца;

д) (нова #8211; ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. #8211; ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) е налице влязъл в сила акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(5) (Изм. и доп. #8211; ДВ, бр. 103 от 2005 г.) В случаите по ал. 4 Министерският съвет предлага на Народното събрание да избере нов член за срок до края на първоначалния мандат на съответния член на комисията.

(6) Времето, през което лицето е работило като председател или член на комисията, се признава и за служебен стаж по Закона за държавния служител.

Процедура  не е разписана

ОРГАН Комисия за защита от дискриминация
Уредба/разпоредби Закон за защита от дискриминация, чл. 41, ал. 1Чл. 41. (1) Комисията се състои от 9 души, от които поне четирима юристи. Народното събрание избира 5 от членовете, в това число #8211; председателя и заместник-председателя на комисията, а президентът на Република България назначава 4 от членовете на комисията.(2) Мандатът на членовете на комисията е 5 години.(3) При избора или назначаването на членове на комисията се спазват принципите на балансирано участие на жени и мъже и на участие на лица, принадлежащи към етнически малцинства.Чл. 42. (1) Член на комисията може да бъде само български гражданин, който:

 1. има висше образование;
 2. има познания и опит в областта на защитата на правата на човека;
 3. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.

(2) Член на комисията не може:

 1. да бъде търговец, управител, прокурист, член на управителен или контролен орган на търговско дружество или кооперация, синдик или ликвидатор;
 2. да заема друга платена длъжност, освен когато упражнява научна дейност;
 3. да бъде член на ръководен орган на политическа партия.
Процедура  не е разписана

ОРГАН Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество
Уредба/разпоредби Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, чл. 6, ал. 3Чл. 6. (1) Комисията е колективен орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател.(2) (Изм. #8211; ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Председател на комисията може да бъде лице с висше юридическо образование и най-малко 10 години стаж по специалността. Заместник-председател и членове на комисията могат да са лица с висше юридическо или икономическо образование и най-малко 5 години стаж по специалността.(3) (Доп. #8211; ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Председателят на комисията се назначава от министър-председателя. Заместник-председателят и двама от членовете се избират от Народното събрание по предложение на народните представители, а един от членовете се назначава от президента на републиката.(4) Народното събрание не може да избира в състава на комисията повече от един член, предложен от една и съща парламентарна група.(5) Мандатът на комисията е 5 години и започва да тече от деня на попълването на състава й.(6) (Нова #8211; ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Председателят на комисията е първостепенен разпоредител с бюджет.Чл. 7. (1) Предложенията за заместник-председател и за членове от квотата на Народното събрание се внасят в Народното събрание не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на комисията и се публикуват на интернет страницата на Народното събрание.(2) Съответната комисия на Народното събрание провежда изслушване на предложените кандидати, които отговарят на изискванията на закона, и внася в Народното събрание доклад, който обобщава резултатите от него.(3) Народното събрание избира поотделно заместник-председател и двама членове на комисията.Чл. 8. (1) Член на комисията може да бъде дееспособен български гражданин, който:

 1. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
 2. не е освобождаван от наказателна отговорност за умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание;
 3. не е лишаван от правото да заема определена държавна длъжност или да упражнява определена професия или дейност;
 4. (отм. #8211; ДВ, бр. 103 от 2012 г.)

(2) Член на комисията няма право на два последователни мандата.

(3) Член на комисията не може да:

 1. заема длъжност в държавни или общински органи;
 2. упражнява търговска дейност или да е съдружник, управител или да участва в надзорни, управителни или контролни органи на търговско дружество, кооперация, държавно предприятие или юридическо лице с нестопанска цел;
 3. получава възнаграждение за извършване на дейност по договор или по служебно правоотношение с държавна или обществена организация, с търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел, физическо лице или едноличен търговец освен за научна и преподавателска дейност или за упражняване на авторски права;
 4. упражнява свободна професия или друга платена професионална дейност;
 5. членува в политически партии или коалиции, в организации с политически цели, да извършва политическа дейност или да извършва дейности, които засягат независимостта му.

(4) При наличие на несъвместимост по ал. 3 избраният, съответно назначеният член на комисията е длъжен в едномесечен срок от избирането, съответно назначаването да предприеме необходимите действия за отстраняване на несъвместимостта.

(5) (Нова #8211; ДВ, бр. 103 от 2012 г.) След изтичане на мандата на комисията или при предсрочно прекратяване на правоотношението на основание чл. 9, ал. 1, т. 2 член на комисията, заемал длъжността съдия, прокурор или следовател, се възстановява на заеманата длъжност преди избора или назначаването му, като времето, през което е бил член на комисията, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 #8211; 7 от Закона за съдебната власт.

Процедура  не е разписана

ОРГАН Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
Уредба/разпоредби Закон за независимия финансов одит, чл. 35б, ал. 2, 4-6Чл. 35б. (Нов #8211; ДВ, бр. 67 от 2008 г.) (1) (Изм. #8211; ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. #8211; ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, наричана по-нататък #8220;комисията", е независим орган, юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Председателят на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е първостепенен разпоредител с бюджет.(2) (Изм. #8211; ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Комисията е колегиален орган и се състои от председател и четирима членове. При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от член на комисията, определен от председателя за всеки конкретен случай.(3) Председател и членове на комисията могат да бъдат само български граждани, които отговарят на следните изисквания:

 1. да имат завършено висше юридическо или икономическо образование с придобита образователно-квалификационна степен #8220;магистър";
 2. (изм. #8211; ДВ, бр. 54 от 2010 г.) да притежават познания в областите, свързани с независимия финансов одит, и да имат най-малко 5 години професионален стаж в тези области;
 3. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
 4. да не упражняват дейност, свързана с независимия финансов одит.

(4) Председателят на комисията се избира от Народното събрание по предложение на Комисията по бюджет и финанси.

(5) В едномесечен срок след избора на председател на комисията той провежда консултации за излъчване на кандидати за членове на комисията при спазване на следния принцип:

 1. (изм. #8211; ДВ, бр. 54 от 2010 г.) едно лице се предлага от министъра на финансите;
 2. едно лице се предлага от управителя на Българската народна банка;
 3. едно лице се предлага от председателя на Комисията за финансов надзор;
 4. (изм. #8211; ДВ, бр. 54 от 2010 г.) едно лице се предлага от управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

(6) Членовете на комисията се избират от Народното събрание по предложение на председателя на комисията.

(7) (Изм. #8211; ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Членът на комисията, предложен от управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители, може да упражнява дейност, свързана с независимия финансов одит.

(8) Председателят на комисията ръководи дейността на комисията и я представлява.

Процедура  не е разписана

ОРГАН Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Уредба/разпоредби Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, чл. 5, ал. 1Чл. 5. (1) Комисията е колегиален орган и се състои от девет членове, включително председател, заместник-председател и секретар, които се избират от Народното събрание за срок пет години по предложение на парламентарните групи. Членовете на комисията могат да бъдат преизбрани само за още един мандат.(2) При определяне на състава на комисията никоя от представените в Народното събрание политически партии и коалиции не може да има мнозинство.(3) Членове на комисията могат да бъдат само дееспособни български граждани, с висше образование, с постоянно местожителство в страната, които се ползват с обществен авторитет и доверие и са получили разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация #8220;Строго секретно".(4) Не могат да бъдат членове на комисията лица, които са:

 1. (изм. #8211; ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г.) осъждани за умишлени престъпления от общ характер, освен ако присъдата им е отменена по съдебен ред или са реабилитирани по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;
 2. били щатни и нещатни служители на органите по чл. 1;
 3. били секретни сътрудници на органите по чл. 1;
 4. щатни и нещатни служители, служители под прикритие и сътрудници на службите за сигурност и на службите за обществен ред;
 5. на изборна длъжност в орган на държавна власт или на местно самоуправление;
 6. на изборна длъжност в ръководни или контролни органи или които представляват политически партии, организации, коалиции, професионални и съсловни организации, съгласно съдебното решение за регистрация;
 7. наети по трудово или служебно правоотношение.

(5) Членовете на комисията осъществяват своята дейност по трудово правоотношение.

(6) Членовете на комисията освобождават заеманите от тях длъжности, несъвместими с изискванията по ал. 4, в 7-дневен срок от избирането им.

(7) Правомощията на член на комисията се прекратяват от Народното събрание преди изтичане на мандата му:

 1. по негово искане;
 2. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от три последователни месеца;
 3. при несъвместимост с изискванията по ал. 3 и 4;
 4. (нова #8211; ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. #8211; ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(8) При смърт или предсрочно прекратяване на правомощията на член на комисията Народното събрание в едномесечен срок избира нов член до края на първоначалния мандат по реда на чл. 6.

nbsp;

Чл. 6. (1) Предложенията за членове на комисията се внасят в Народното събрание, придружени от автобиография, свидетелство за съдимост, медицинско удостоверение, че не страда от психическо заболяване, необходимите документи за извършване на проучване за надеждност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация и декларация за обстоятелствата и данните по чл. 5, ал. 3 и 4.

(2) Постоянната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред на Народното събрание проверява обстоятелствата по чл. 5, ал. 4, т. 2, 3 и 4 в 14-дневен срок от внасянето на документите по ал. 1.

(3) (Изм. #8211; ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на Народното събрание изпраща в Държавна агенция #8220;Национална сигурност" документите на кандидатите за членове на комисията за извършване на проучване за надеждност. Държавна агенция #8220;Национална сигурност" извършва специално проучване по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация в 14-дневен срок.

(4) Предложенията се разглеждат от постоянната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред на Народното събрание в 7-дневен срок от получаването на информацията по ал. 2 и 3.

(5) Комисията по ал. 2 изслушва кандидатите и в 7-дневен срок внася доклад, обобщаващ резултатите от проведеното проучване.

(6) Кандидатите, които не отговарят на изискванията на този закон, се оттеглят по искане на комисията по ал. 2. Нови предложения се правят в 7-дневен срок от внасянето на доклада по ал. 5.

(7) Народното събрание избира поименно членовете на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Народното събрание избира от състава на комисията председател, заместник-председател и секретар.

Процедура  не е разписана

ОРГАН Комисия за регулиране на съобщенията
Уредба/разпоредби Закон за електронните съобщения, чл. 22Чл. 22. (Изм. #8211; ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) (1) Комисията е колегиален орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател.(2) Членовете на комисията са български граждани:

 1. с професионална квалификация в сферата на съобщенията, информационните технологии, медиите, икономиката или правото;
 2. с постоянен адрес на територията на страната;
 3. неосъждани на лишаване от свобода за престъпления от общ характер.

(3) Председателят на комисията се определя и се освобождава по решение на Министерския съвет и се назначава със заповед на министър-председателя за срок 5 години.

(4) Заместник-председателят и двама от членовете на комисията се избират и се освобождават с решение на Народното събрание за срок 5 години.

(5) Един от членовете на комисията се назначава и освобождава с указ на президента на републиката за срок 5 години.

(6) Броят на последователните пълни мандати по ал. 3, 4 и 5 е не повече от два за всеки от членовете на комисията.

(7) Членовете на комисията имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с правното им положение.

Процедура  не е разписана

ОРГАН Комисия за финансов надзор
Уредба/разпоредби Закон за Комисията за финансов надзор, чл. 5, ал. 1 и 2Чл. 5. (1) (Изм. #8211; ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Председателят на комисията се избира от Народното събрание.(2) (Нова #8211; ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Народното събрание избира останалите членове на комисията по предложение на председателя й.(3) (Предишна ал. 2 #8211; ДВ, бр. 43 от 2010 г.) При встъпване в длъжност членовете на комисията полагат пред Народното събрание следната клетва: #8220;Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на целите на Комисията за финансов надзор, като се ръководя от принципите на независимост, обективност и добросъвестност при изпълнението на задълженията, възложени ми от закона. Заклех се."(4) (Предишна ал. 3 #8211; ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Нарушенията при избора на член на комисията не опорочават нейните решения.Чл. 6. (1) (Изм. #8211; ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Мандатът на членовете на комисията е 6 години. Изборът на нови членове на комисията се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове. Членовете на комисията изпълняват функциите си и след изтичане на техния мандат до встъпване в длъжност на новите членове.(2) Мандатът на член на комисията се прекратява предсрочно от Народното събрание:

 1. при подаване на оставка;
 2. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца;
 3. ако престане да отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 2;
 4. (изм. #8211; ДВ, бр. 112 от 2003 г.) при нарушение на чл. 4, ал. 3;
 5. при неучастие без основателни причини в три или повече последователни заседания на комисията;
 6. (нова #8211; ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. #8211; ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(3) При предсрочно прекратяване на мандата на член на комисията на негово място се избира друго лице за остатъка от мандата.

Процедура  не е разписана

ОРГАН Национален осигурителен институт
Уредба/разпоредби КСО, чл. 37, ал. 1Чл. 37. (1) Управителят и подуправителят на Националния осигурителен институт се избират от Народното събрание за срок четири години.(2) Управителят на Националния осигурителен институт действа от името на института, организира и ръководи дейността му и го представлява пред всички физически и юридически лица в страната и в чужбина.(3) (Изм. #8211; ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) При отсъствие на управителя неговите функции се изпълняват от подуправителя. Подуправителят може да изпълнява функции, които са му възложени от управителя.(4) (Доп. #8211; ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. #8211; ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Управителят и подуправителят могат да бъдат освободени и преди изтичане на срока, за който са избрани, ако са осъдени за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, системно нарушават задълженията си, възпрепятствани са да ги изпълняват за срок повече от шест месеца или са подали оставка пред Народното събрание.
Процедура  не е разписана

ОРГАН Национална здравноосигурителна каса
Уредба/разпоредби ЗЗО, чл. 19, ал. 1Чл. 19. (Изм. #8211; ДВ, бр. 107 от 2002 г., изм. #8211; ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) (1) (Изм. #8211; ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Управителят на НЗОК се избира от Народното събрание за срок от 5 години.(2) (Изм. #8211; ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Предложения за избор на управител на НЗОК могат да се правят от парламентарните групи.(3) (Изм. #8211; ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Управител на НЗОК може да бъде лице, което отговаря на следните изисквания:

 1. има придобито висше образование с образователно-квалификационна степен #8220;магистър";
 2. има минимум три години професионален опит в областта на управлението на здравеопазването, банковото, застрахователното или осигурителното дело.

(4) (Изм. #8211; ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Предсрочно прекратяване на мандата на управителя на НЗОК става с решение на Народното събрание при:

 1. влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;
 2. (изм. #8211; ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 3. системно нарушаване на неговите задължения, неизпълнение на решение на надзорния съвет или извършване или допускане извършването от други лица на груби или системни нарушения на задължителното здравно осигуряване;
 4. (изм. #8211; ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) обективна невъзможност да изпълнява задълженията си като управител за срок, по-дълъг от три месеца;
 5. подаване на оставка;
 6. смърт.

(5) (Изм. #8211; ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) В случаите по ал. 4 надзорният съвет възлага на подуправителя на НЗОК временно да изпълнява длъжността управител на НЗОК. Народното събрание приема решение за избор на нов управител на НЗОК в срок, не по-дълъг от 30 дни от прекратяването на договора на управителя в случаите по ал. 4.

(6) (Изм. #8211; ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Отношенията между НЗОК и управителя се уреждат с договор за управление, който се сключва по ред, определен от надзорния съвет.

(7) (Изм. #8211; ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Управителят на НЗОК:

 1. #8230;
Процедура  не е разписана

ОРГАН Съвет за електронни медии
Уредба/разпоредби Закон за радиото и телевизията, чл. 24, ал. 1, чл. 31, ал. 1Чл. 24. (1) (Изм. #8211; ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. #8211; ДВ, бр. 47 от 2010 г., в сила от 22.06.2010 г.) Съветът за електронни медии се състои от 5 членове, от които 3 се избират от Народното събрание и 2 се назначават от президента на републиката.(2) Решението на Народното събрание и указът на президента по ал. 1 влизат в сила едновременно.
Процедура  не е разписана
ОРГАН Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
Уредба/разпоредби Закон за СРС, чл. 34вЧл. 34в. (Нов #8211; ДВ, бр. 109 от 2008 г., отм. #8211; ДВ, бр. 88 от 2009 г., нов #8211; ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) (1) Националното бюро е колегиален орган и се състои от 5 членове, включително председател и заместник-председател, които се избират от Народното събрание за срок 5 години.(2) Членове на Националното бюро могат да бъдат само дееспособни български граждани, които имат не по-малко от 8 години юридически стаж или професионален стаж в службите за сигурност или в службите за обществен ред и са получили разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация #8220;Строго секретно".(3) Членовете на Националното бюро осъществяват своята дейност по трудово правоотношение.(4) При прекратяване на трудовото правоотношение членът на Националното бюро се възстановява на длъжността, която е заемал преди избирането му.(5) Времето, през което лицето е било избрано за член на Националното бюро, се зачита за професионален стаж по длъжността, която е заемало до избирането му.(6) Правомощията на член на Националното бюро се прекратяват от Народното събрание преди изтичането на мандата му:

 1. по негово искане;
 2. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от три последователни месеца;
 3. при настъпила несъвместимост с изискванията за заемане на длъжността;
 4. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(7) При смърт или предсрочно прекратяване на правомощията на член на Националното бюро Народното събрание в едномесечен срок избира по реда на чл. 34г нов член, който довършва мандата.

nbsp;

Чл. 34г. (Нов #8211; ДВ, бр. 109 от 2008 г., отм. #8211; ДВ, бр. 88 от 2009 г., нов #8211; ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) (1) Предложенията за членове на Националното бюро се внасят в Народното събрание, придружени от автобиография, документ за професионален стаж, свидетелство за съдимост, медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване, необходимите документи за извършване на проучване за надеждност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.

(2) Председателят на специализираната постоянна комисия на Народното събрание изпраща в Държавна агенция #8220;Национална сигурност" документите на кандидатите за членове на Националното бюро за извършване на проучване за надеждност. Държавна агенция #8220;Национална сигурност" извършва специално проучване по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация в едномесечен срок.

(3) Предложенията за членове на Националното бюро се разглеждат от специализираната постоянна комисия на Народното събрание в 7-дневен срок от получаването на информацията по ал. 2.

(4) Комисията по ал. 2 уведомява вносителя на предложението, когато констатира, че кандидатът не отговаря на изискванията по закона. Нови предложения могат да се правят в 7-дневен срок от уведомлението.

(5) Комисията по ал. 2 изслушва кандидатите, които отговарят на изискванията на закона, и в 7-дневен срок от провеждането на изслушването внася доклад, който обобщава резултатите от него.

(6) Народното събрание избира поименно членовете на Националното бюро. Народното събрание избира от членовете на бюрото председател и заместник-председател.

(7) След избора членовете на Националното бюро полагат пред Народното събрание клетва със следното съдържание: #8220;Кълна се при изпълнение на службата да спазвам Конституцията и законите на Република България и да изпълнявам добросъвестно служебните си задължения, като се ръководя от интересите на държавата и принципите на независимост и обективност."

(8) Полагането на клетвата се удостоверява с подписването на клетвен лист.

Процедура
 1. Внасяне на предложения и документи в НС
 2. Проучване за надеждност от ДАНС на кандидатите
 3. Разглеждане на предложенията от специализираната постоянна комисия на НС
 4. Изслушване на кандидатите от специализираната постоянна комисия на НС

ОРГАН Българска народна банка
Уредба/разпоредби Закон за БНБ, чл. 12Чл. 12. (1) Управителят на Българската народна банка се избира от Народното събрание.(2) Народното събрание избира подуправителите-ръководители на основните управления по чл. 19, по предложение на управителя.(3) Другите трима членове на управителния съвет се назначават от президента на републиката.(4) (Изм. #8211; ДВ, бр. 10 от 2005 г.) Мандатът на членовете на управителния съвет е 6 години. Изборът на нов член на управителния съвет се произвежда, съответно назначаването му се извършва, не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на действащия. Ако до изтичането на мандата изборът, съответно назначаването не бъде осъществено, членът на управителния съвет с изтекъл мандат продължава изпълнението на правомощията си до произвеждането на нов избор, съответно до назначаването.(5) (Доп. #8211; ДВ, бр. 54 от 1999 г., изм. #8211; ДВ, бр. 10 от 2005 г.) Управителят и подуправителите не могат да извършват друга дейност освен преподавателска или като членове на органите на дружества, в които Българската народна банка има участие, или на международни организации във връзка с дейността й. Те могат да извършват неплатена дейност с единодушно решение на управителния съвет, доколкото не е налице конфликт на интереси.(6) (Изм. #8211; ДВ, бр. 10 от 2005 г.) Другите трима членове на управителния съвет не могат да извършват друга платена дейност в Българската народна банка, да работят за банки, застрахователни дружества, други финансови институции или в изпълнителната власт, както и да извършват друга дейност, която може да породи конфликт на интереси.(7) (Изм. #8211; ДВ, бр. 10 от 2005 г.) При подаване на оставка от член на управителния съвет, правомощията на този член се прекратяват след изтичането на три месеца от подаването й, ако в този срок не е избран или назначен нов член на управителния съвет.(8) (Нова #8211; ДВ, бр. 10 от 2005 г.) Отношенията между Българската народна банка и управителя и подуправителите се уреждат с договори за управление, които се сключват по ред, определен от управителния съвет.(9) (Нова #8211; ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. #8211; ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Управителят, подуправителите и другите членове на управителния съвет подават пред органа, който ги избира или назначава, декларациите по чл. 12, т. 1, 2 и 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Декларацията по чл. 12, т. 4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се подава пред управителния съвет по реда на чл. 17, ал. 4.
Процедура  не е разписана

ОРГАН Сметна палата
Уредба/разпоредби Закон за Сметната палата, чл. 5, ал. 1Чл. 5. (1) Сметната палата е колективен орган, който се състои от 9 членове, включително председател. Председателят и членовете се избират и освобождават от Народното събрание за срок от 7 години. Председателят не може да бъде преизбиран.(2) За председател и членове се избират лица, които:

 1. имат висше икономическо или юридическо образование с образователно-квалификационна степен #8220;магистър" и професионален опит в областта на правото, финансите, финансовия контрол, одита или счетоводството не по-малко от 15 години за председателя и 10 години за членовете на Сметната палата;
 2. не са били членове на правителството, ръководители на централен или местен орган през последните три години, предхождащи избора;
 3. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишавани по съответния ред от правото да заемат определена длъжност или да упражняват определена професия.

(3) Председател и членове не могат да бъдат лица, които помежду си са:

 1. съпрузи или се намират във фактическо съжителство;
 2. роднини по права линия без ограничения и по съребрена линия до четвърта степен включително;
 3. лица, свързани по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(4) Председателят и членовете на Сметната палата полагат пред Народното събрание следната клетва: #8220;Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на поверените на Сметната палата функции, като се ръководя от принципите за независимост, обективност и добросъвестност при изпълнението на задълженията, възложени ми от закона. Заклех се."

nbsp;

Избор на председател и членове

nbsp;

Чл. 6. (1) Народното събрание избира председател на Сметната палата в срок до три месеца преди изтичането на мандата на действащия председател.

(2) В 14-дневен срок от избирането му председателят прави предложение пред Народното събрание за избор на членове на Сметната палата. Народното събрание избира членовете на Сметната палата в 14-дневен срок от постъпване на предложението.

(3) Избраните по ал. 1 и 2 председател и членове на Сметната палата встъпват в длъжност в деня на изтичането на мандата на лицата, на чието място са избрани.

(4) Избраните по ал. 1 и 2 председател и членове на Сметната палата освобождават заеманите от тях длъжности и прекратяват дейностите, които са несъвместими с тяхното правно положение, до деня на встъпването им в длъжност.

(5) Председателят и членовете на Сметната палата продължават да изпълняват своите правомощия до встъпването в длъжност на техните приемници.

(6) Председателят и членовете на Сметната палата не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност освен научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права.

(7) В 14-дневен срок от встъпването им в длъжност председателят и членовете на Сметната палата предприемат действия за освобождаване от изпълнението на друга платена длъжност и за прекратяване на друга платена дейност.

Процедура  не е разписана

ОРГАН Конституционен съд
Уредба/разпоредби КРБ, чл. 147Чл. 147. (1) Конституционният съд се състои от 12 съдии, една трета от които се избират от Народното събрание, една трета се назначават от президента, а една трета се избират на общо събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд.(2) Мандатът на съдиите от Конституционния съд е 9 години. Те не могат да се избират повторно на тази длъжност. Съставът на Конституционния съд се обновява през три години от всяка квота по ред, определен със закон.(3) За съдии в Конституционния съд се избират юристи с високи професионални и нравствени качества, най-малко с петнадесетгодишен юридически стаж.(4) Съдиите от Конституционния съд избират председател на съда с тайно гласуване за срок от три години.(5) Положението на член на Конституционния съд е несъвместимо с представителен мандат, със заемане на държавна или обществена длъжност, с членство в политическа партия или синдикат и с упражняването на свободна, търговска или друга платена професионална дейност.(6) Членовете на Конституционния съд се ползват с имунитета на народните представители.
Процедура Правила

ОРГАН Инспекторат към ВСС
Уредба/разпоредби КРБ, чл. 132а, ал. 2ЗСВ, чл. 46Чл. 132а. КРБ (Нов #8211; ДВ, бр. 12 от 2007 г.) (1) Към Висшия съдебен съвет се създава Инспекторат, който се състои от главен инспектор и десет инспектори.(2) Главният инспектор се избира от Народното събрание с мнозинство две трети от народните представители за срок от пет години.(3) Инспекторите се избират от Народното събрание за срок от четири години по реда на ал. 2.(4) Главният инспектор и инспекторите могат да бъдат избирани повторно, но не за два последователни мандата.(5) Бюджетът на Инспектората се приема от Народното събрание в рамките на бюджета на съдебната власт.(6) Инспекторатът проверява дейността на органите на съдебната власт, без да засяга независимостта на съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите при осъществяването на техните функции. Главният инспектор и инспекторите при осъществяване на функциите си са независими и се подчиняват само на закона.(7) Инспекторатът действа служебно, по инициатива на граждани, юридически лица или държавни органи, включително на съдии, прокурори и следователи.(8) Инспекторатът представя годишен доклад за дейността си на Висшия съдебен съвет.(9) Инспекторатът отправя сигнали, предложения и доклади до други държавни органи, включително и до компетентните органи на съдебната власт. Инспекторатът предоставя публично информация за дейността си.(10) Условията и редът за избиране и освобождаване на главния инспектор и на инспекторите, както и организацията и дейността на Инспектората се уреждат със закон.Чл. 44. ЗСВ (Изм. #8211; ДВ, бр. 50 от 2012 г.) (1) Народното събрание избира главен инспектор и инспектори не по-късно от един месец преди изтичането на техния мандат.(2) Предложенията за кандидати за главен инспектор и за инспектори се разглеждат от специализираната постоянна комисия на Народното събрание.(3) Предложенията за кандидати за главен инспектор и за инспектори се правят от народните представители не по-късно от два месеца преди провеждането на избора пред комисията по ал. 2. Предложенията се придружават от подробни писмени мотиви и се правят, при условие че е налице предварително писмено съгласие на кандидата. Към предложенията се прилагат и документи, определени от комисията, свързани с изискванията за несъвместимост, юридически стаж, кариерното израстване на кандидата и завършено висше образование по специалността #8220;Право".(4) Комисията може да определи и други документи, които кандидатите трябва да представят.

(5) Предложенията заедно с подробна професионална биография на кандидатите и документите по ал. 3 се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се и името и мотивите на народния представител, издигнал съответната кандидатура.

(6) Публикуването на предложенията и документите по ал. 3 се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

nbsp;

Чл. 45. (Изм. #8211; ДВ, бр. 50 от 2012 г.) (1) В 14-дневен срок от публикуването на кандидатурите всеки кандидат за главен инспектор и за инспектор представя на комисията, която подготвя избора, писмена концепция за работата си. В същия срок кандидатите представят декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си по образец, предложен от комисията и от Висшия съдебен съвет и утвърден от министъра на правосъдието. Концепцията и декларацията се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на интернет страниците на Народното събрание и на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

(2) Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации не по-късно от 7 дни преди изслушването могат да представят на комисията становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Представените становища и въпроси се публикуват на интернет страниците на Народното събрание и на Инспектората към Висшия съдебен съвет в срок до три дни след представянето им. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на лицата.

(3) Комисията изслушва всеки кандидат за инспектор и за главен инспектор, които представят пред нея концепцията по ал. 1. Изслушването се насрочва и обявява от комисията не по-късно от един месец преди провеждането му.

(4) Изслушването се провежда на открито заседание на комисията не по-късно от 14 дни преди провеждането на избора. За изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на Народното събрание. Въпроси към кандидатите могат да отправят членовете на комисията, включително въз основа на становищата по ал. 2.

(5) Комисията изготвя доклад за професионалните и нравствените качества на кандидатите, с който предлага кандидатурите за обсъждане и гласуване в Народното събрание. Докладът съдържа заключение за:

 1. минималните законови изисквания за заемане на длъжността;
 2. наличието на данни, които поставят под съмнение нравствените качества на кандидата, неговите квалификация, опит и професионални качества;
 3. специфичната подготовка, качествата и мотивацията за съответната длъжност;
 4. публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.

(6) Докладът се публикува на интернет страницата на Народното събрание.

nbsp;

Чл. 46. (Изм. #8211; ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Народното събрание избира главния инспектор и всеки от инспекторите поотделно с мнозинство две трети от народните представители.

Процедура
 1. Издигане на кандидатури
 2. Публикуване на кандидатурите + документи
 3. Депозиране на концепции и декларации от кандидатите
 4. Депозиране на въпроси от НПО и др.
 5. Изслушване в комисия
 6. Изготвяне на доклад на комисия
 7. Публикуване на доклад на комисия
 8. Предлагане на кандидатурите за обсъждане и гласуване от НС
 9. Провеждане на избора от НС

ОРГАН Омбудсман
Уредба/разпоредби КРБ, чл. 91аЗакон за омбудсмана, чл. 8Чл. 91а, КРБ. (Нов #8211; ДВ, бр. 27 от 2006 г.) (1) Народното събрание избира омбудсман, който се застъпва за правата и свободите на гражданите.(2) Правомощията и дейността на омбудсмана се уреждат със закон.Чл. 8, Закон за омбудсмана. Омбудсманът се избира от Народното събрание за срок 5 години и може да бъде преизбиран на същата длъжност само за още един мандат.Чл. 9. За омбудсман се избира български гражданин с висше образование, който притежава високи морални качества и отговаря на условията за избор на народен представител.Чл. 10. (1) Предложение за избор на омбудсман могат да правят народните представители и парламентарните групи.(2) Народното събрание избира омбудсман с тайно гласуване. Избран е кандидатът, получил мнозинство повече от половината от гласувалите народни представители.(3) В случай че при първото гласуване никой от кандидатите не е получил необходимото мнозинство, произвежда се второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. При второто гласуване за избран се смята кандидатът, който е получил гласовете на повече от половината от гласувалите народни представители.Чл. 11. (1) Заместник-омбудсманът се избира от Народното събрание в срок един месец от избирането на омбудсмана, по негово предложение и за срока по чл. 8.
Процедура  не е разписана

ОРГАН Висш съдебен съвет
Уредба/разпоредби КРБ, чл. 130, ал. 3ЗСВ, чл. 17, ал. 1Чл. 130, КРБ. (1) Висшият съдебен съвет се състои от 25 членове. Председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор са по право негови членове.(2) За членове на Висшия съдебен съвет, които не са негови членове по право, се избират юристи с високи професионални и нравствени качества, които имат най-малко петнадесетгодишен юридически стаж.(3) Единадесет от членовете на Висшия съдебен съвет се избират от Народното събрание и единадесет #8211; от органите на съдебната власт.Чл. 17, ЗСВ. (1) (Нова #8211; ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) За членове на Висшия съдебен съвет се избират юристи с високи професионални и нравствени качества, които имат най-малко 15 години юридически стаж.(2) (Предишна ал. 1, доп. #8211; ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Народното събрание избира единадесет членове на Висшия съдебен съвет измежду съдии, прокурори, следователи, хабилитирани учени по правни науки, адвокати или други юристи.(3) (Предишна ал. 2, доп. #8211; ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Органите на съдебната власт избират от своя състав единадесет членове на Висшия съдебен съвет, като съдиите избират шестима, прокурорите #8211; четирима, и следователите #8211; един.Чл. 19. (Доп. #8211; ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г., изм., бр. 50 от 2012 г.) (1) Народното събрание избира членове на Висшия съдебен съвет не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на изборните членове.(2) Предложенията за кандидати за изборни членове на Висшия съдебен съвет се разглеждат от специализираната постоянна комисия на Народното събрание.(3) Предложенията за кандидати за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание се правят от народните представители не по-късно от два месеца преди провеждането на избора пред комисията по ал. 2. Предложенията се придружават от подробни писмени мотиви и се правят, при условие че е налице предварително писмено съгласие на кандидата. Към предложенията се прилагат и документи, определени от комисията, свързани с изискванията за несъвместимост, юридически стаж, кариерното израстване на кандидата и завършено висше образование по специалността #8220;Право".(4) Комисията може да определи и други документи, които кандидатите трябва да представят.(5) Предложенията заедно с подробна професионална биография на кандидатите и документите по ал. 3 се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се и името и мотивите на народния представител, издигнал съответната кандидатура.(6) Публикуването на предложенията и документите по ал. 3 се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.nbsp;

Чл. 19а. (Нов #8211; ДВ, бр. 50 от 2012 г.) (1) В 14-дневен срок от публикуването на кандидатурите всеки кандидат представя на комисията, която подготвя избора, писмена концепция за работата си като член на Висшия съдебен съвет. В същия срок кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет представят декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си по образец, предложен от комисията и от Висшия съдебен съвет и утвърден от министъра на правосъдието. Концепцията и декларацията се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на интернет страницата на Народното събрание.

(2) Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации не по-късно от 7 дни преди изслушването могат да представят на комисията становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Представените становища и въпроси се публикуват на интернет страницата на Народното събрание в срок до три дни след представянето им. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на лицата.

(3) Комисията изслушва всеки кандидат, който представя пред нея концепцията по ал. 1. Изслушването се насрочва и обявява от комисията не по-късно от един месец преди провеждането му. Изслушването се провежда на открито заседание на комисията не по-късно от 14 дни преди провеждане на избора. За изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на Народното събрание. Въпроси към кандидата могат да отправят членовете на комисията, включително въз основа на становищата по ал. 2.

(4) Комисията изготвя доклад за професионалните и нравствените качества на кандидатите, с който предлага кандидатурите за обсъждане и гласуване в Народното събрание. Докладът съдържа заключение за:

 1. минималните законови изисквания за заемане на длъжността;
 2. наличието на данни, които поставят под съмнение нравствените качества на кандидата, неговите квалификация, опит и професионални качества;
 3. специфичната подготовка, качествата и мотивацията за съответната длъжност;
 4. публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.

(5) Докладът се публикува на интернет страницата на Народното събрание.

nbsp;

Чл. 19б. (Нов #8211; ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Народното събрание избира всеки член на Висшия съдебен съвет поотделно.

Процедура  не е разписана

ОРГАН Централна избирателна комисия
Уредба/разпоредби Изборен кодекс, чл. 46Конституиране. Състав Чл. 46. (1) Създава се Централна избирателна комисия за произвеждане на всички видове избори, която е независим държавен орган.(2) Комисията е юридическо лице #8211; първостепенен разпоредител с бюджет, със седалище в София.(3) (Изм. #8211; ДВ, бр. 35 от 2014 г., в сила от 22.04.2014 г.) Комисията се състои от 18 членове, включително председател, заместник-председатели и секретар, които се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции, както и по един член, предложен от партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.(4) Председателят, заместник-председателите и секретарят на Централната избирателна комисия се избират от Народното събрание въз основа на предложение по чл. 47, ал. 2, т. 1. Останалите членове на комисията се назначават от президента на републиката въз основа на предложение по чл. 47, ал. 2, т. 2.(5) Предложения за избор на членове може да правят народните представители, парламентарните групи, както и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.(6) Българските неправителствени организации може да правят предложения за назначаване на членове на Централната избирателна комисия до народните представители и парламентарните групи. Когато народен представител или парламентарна група направи предложение въз основа на предложение на неправителствена организация, това се отбелязва в него.(7) За председател, заместник-председатели и секретар не може да бъдат избрани лица, предложени от една и съща парламентарна група или от народни представители от една и съща парламентарна група.(8) (Изм. #8211; ДВ, бр. 35 от 2014 г., в сила от 22.04.2014 г.) При назначаването на членовете на Централната избирателна комисия се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в комисията.(9) Когато парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, не са направили предложения по ал. 5 за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други парламентарно представени партии и коалиции при спазване на ал. 8.Публичност при конституирането. Предложения Чл. 47. (1) Членовете на Централната избирателна комисия се избират, съответно назначават след проведена публична процедура.(2) След провеждане на процедурата по ал. 1:

 1. парламентарно представените партии и коалиции правят предложение до Народното събрание за избор на председател, заместник-председатели и секретар;
 2. парламентарно представените партии и коалиции, както и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, правят предложение до президента на републиката за назначаване на останалите членове на комисията при спазване изискването на чл. 46, ал. 8.

nbsp;

Мандат

 

Чл. 51. (1) Мандатът на членовете на комисията е 5 години. Изборът, съответно назначаването на нови членове на комисията се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове. Членовете на комисията изпълняват правомощията си и след изтичането на техния мандат до встъпване в длъжност на новите членове.

Процедура  не е разписана

ОРГАН Агенция за приватизация и следприватизационен контрол
Уредба/разпоредби Закон за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 22в и 22 гЧл. 22в. (Нов #8211; ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) (1) Надзорният съвет се състои от 7 членове, които се избират и освобождават от Народното събрание. Всяка парламентарна група може да предложи до три лица за членове на надзорния съвет, които имат завършено висше образование.(2) Член на надзорния съвет се освобождава при:

 1. извършване на нарушение на този закон или на подзаконов нормативен акт по неговото прилагане;
 2. влизане в сила на съдебен акт за извършено умишлено престъпление от общ характер;
 3. невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
 4. (изм. #8211; ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(3) Членовете на надзорния съвет избират помежду си председател.

(4) Председателят на надзорния съвет:

 1. свиква и ръководи заседанията на съвета;
 2. определя дневния ред;
 3. изисква информация от съответните органи и длъжностни лица, свързана с функциите на съвета.

(5) Председателят на надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол получава основно месечно възнаграждение в размер на 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председател на постоянна комисия в Народното събрание, а членовете на надзорния съвет получават 95 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

nbsp;

Чл. 22г. (Нов #8211; ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) (1) Изпълнителният съвет се състои от трима членове #8211; изпълнителен директор и двама заместник изпълнителни директори, които се назначават и освобождават от Министерския съвет. За членове на изпълнителния съвет се назначават лица с висше образование.

(2) Член на изпълнителния съвет се освобождава при:

 1. извършване на нарушение на този закон или на подзаконов нормативен акт по неговото прилагане;
 2. влизане в сила на съдебен акт за извършено умишлено престъпление от общ характер;
 3. невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
 4. (изм. #8211; ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(3) Изпълнителният директор представлява Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и организира и ръководи дейността на изпълнителния съвет.

(4) Изпълнителният съвет представя пред надзорния съвет тримесечни и годишни отчети за дейността на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

(5) Изпълнителният директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол получава основно месечно възнаграждение в размер на 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председател на постоянна комисия в Народното събрание, а заместник изпълнителните директори получават 95 на сто от основното месечно възнаграждение на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

(6) Решенията на изпълнителния съвет се вземат, когато за тях са гласували изпълнителният директор и поне един заместник изпълнителен директор.

Процедура  не е разписана

ОРГАН Държавна агенция #8211; Национална сигурност
Уредба/разпоредби Закон за ДАНС, чл. 8, ал. 1 и 2Чл. 8. (1) (Изм. #8211; ДВ, бр. 52 от 2013 г., в сила от 14.06.2013 г.) Държавна агенция #8220;Национална сигурност" се ръководи от председател, който се избира от Народното събрание по предложение на министър-председателя за срок 5 години.(2) (Изм. #8211; ДВ, бр. 52 от 2013 г., в сила от 14.06.2013 г.) Председателят се подпомага от трима заместник-председатели, които се определят с решение на Министерския съвет за срок 5 години по предложение на председателя на агенцията.(3) За председател и заместник-председатели на агенцията могат да бъдат назначавани лица, които:

 1. имат само българско гражданство;
 2. имат висше образование с образователно-квалификационна степен #8220;магистър";
 3. (изм. #8211; ДВ, бр. 52 от 2013 г., в сила от 14.06.2013 г.) притежават не по-малко от 8-годишен юридически стаж или професионален стаж в службите за сигурност #8211; за председателя, и не по-малко от 5-годишен юридически стаж или професионален стаж в службите за сигурност #8211; за заместник-председателите;
 4. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлени престъпления от общ характер;
 5. не са лишени от правото да заемат определена държавна длъжност;
 6. са получили разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация #8220;Строго секретно";
 7. не членуват в политически партии или коалиции или организации с политически цели;
 8. не са еднолични търговци, съдружници, управители, прокуристи или членове на надзорни съвети, управителни съвети или съвети на директорите или в контролни органи на търговски дружества, кооперации или юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват стопанска дейност;
 9. не са наети по трудово или служебно правоотношение.

(4) Пълномощията на председателя и на заместник-председател се прекратяват предсрочно:

 1. по негово искане;
 2. при навършване на 65-годишна възраст;
 3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
 4. при несъвместимост с изискванията по ал. 3;
 5. (отм. #8211; ДВ, бр. 52 от 2013 г., в сила от 14.06.2013 г.)
 6. (нова #8211; ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. #8211; ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(5) (Изм. #8211; ДВ, бр. 52 от 2013 г., в сила от 14.06.2013 г.) В случаите по ал. 4 пълномощията на председателя се прекратяват с решение на Народното събрание по предложение на министър-председателя, а на заместник-председател #8211; с решение на Министерския съвет по предложение на председателя на агенцията.

(6) (Изм. #8211; ДВ, бр. 52 от 2013 г., в сила от 14.06.2013 г.) При смърт или предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя в едномесечен срок от възникване на основанието министър-председателят предлага на Народното събрание да избере нов председател, който довършва мандата.

(7) (Изм. #8211; ДВ, бр. 52 от 2013 г., в сила от 14.06.2013 г.) В случаите по ал. 6, ако в едномесечния срок Народното събрание бъде разпуснато, срокът спира да тече от датата на разпускането и продължава да тече от датата на свикването на новото Народно събрание.

(8) (Изм. #8211; ДВ, бр. 52 от 2013 г., в сила от 14.06.2013 г.) В случаите по ал. 6 до избирането на нов председател неговите функции се изпълняват от определен от Министерския съвет заместник-председател.

(9) (Нова #8211; ДВ, бр. 93 от 2009 г.) Трудът на председателя и на заместник-председателите на агенцията се зачита като първа категория.

Процедура  не е разписана

0

Конституционният съд допусна за разглеждане исканията за установяване на противоконституционност на решенията за избор на конституционни съдии

Днес, 13 февруари 2024 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на президента на Република България и на 68 народни

 • 12.02.2024