Профил на Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

Профилите на държавни органи в Appointmentsboard.bg включват накратко основната информация за техните структура, организация и дейност. Подробни данни за всяка институция могат да бъдат намерени в съответните нормативни актове и официални уеб страници.

Контакти Комисия за публичен надзор над регистрираните одиториАдрес: България София 1000, ул. Сердика №22, ет. 7Телефони:Централа: 02 983 55 39Главен секретар: 02 489 72 44Факс:02 983 13 85Електронна поща: office@cposa.bg
Официална интернет страница http://www.cposa.bg/

Статут Публичният надзор над дейността на регистрираните одитори се осъществява от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, която е независим орган, юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София.
История Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е създадена с промените в Закона за независимия финансов одит, приети от Народното събрание през м. юли 2008г.  (ДВ, бр. 67 от 29 юли 2008 г.)В съответствие с изискванията на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, Законът за независимия финансов одит  регламентира създаването и функционирането на система  за публичен надзор над регистрираните одитори в Република България.
Състав Председател и четирима членове.Състав на комисията към м. януари 2015 г.Председател – Ваня Донева (Избрана с решение на Народното събрание, 10.10.2012 г.)Членове (Избрани с решение на Народното събрание , 07.11.2012 г.):

 1. Проф. Огнян Симеонов
 2. Иван Мавров
 3. Д-р Тодор Шопов
 4. Доц. Симеон Милев (Избран с решение на Народното събрание, 10.12.2014 г.)
Мандат 4 години
Правомощия Комисията носи отговорност за надзора над:

 1. придобиването на правоспособност, регистрирането на регистрираните одитори, включително на одиторите и одиторските предприятия от други държави-членки на Европейския съюз, и трети държави, и отнемането на правоспособността;

2.приемането и спазването на стандарти за професионална етика, вътрешен контрол на качеството в одиторските предприятия и при извършването на одита;

 1. продължаващото обучение, системите за гарантиране на качеството, за разследване и налагане на наказания.

За изпълнение на дейността си комисията:

 1. осъществява надзор над дейността на Института на дипломираните експерт-счетоводители;
 2. утвърждава правилата и процедурите за извършване на проверки за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори, лицата, които участват в проверките, както и годишния план за извършване на проверки;
 3. връща за допълнителна или повторна проверка случаите, в които резултатите от извършените проверки за контрол на качеството от органите на Института на дипломираните експерт-счетоводители са незадоволителни;
 4. в случаи на повтарящо се неспазване на определените срокове за приключване на проверките, незадоволително качество на извършваните проверки или на системни забавяния в сроковете определя член, съответно членове на комисията, които да участват в проверките съвместно с органите на Института на дипломираните експерт-счетоводители;
 5. провежда разследвания при получени сигнали и предложения от заинтересовани лица за предполагаеми нарушения, както и в други случаи по своя преценка; в тези случаи комисията може да бъде подпомагана от съответните органи на Института на дипломираните експерт-счетоводители;
 6. налага наказания в определените от закона случаи;
 7. утвърждава или връща с мотивирано искане за преразглеждане правилата по чл. 21а;
 8. изготвя и публикува на електронната си страница годишна работна програма за дейността си;
 9. осъществява сътрудничеството със съответните органи на Европейския съюз, с надзорни органи на държавите-членки на Европейския съюз, или на трети държави, отговарящи за независимия финансов одит;
 10. изготвя и представя на Народното събрание годишен отчет за дейността си не по-късно от 30 май на следващата година, който се публикува на електронната страница на комисията.

nbsp;

nbsp;

Правомощия на председателя Председател и членове на комисията могат да бъдат само български граждани, които отговарят на следните изисквания:

 1. да имат завършено висше юридическо или икономическо образование с придобита образователно-квалификационна степен #8220;магистър";
 2. да притежават познания в областите, свързани с независимия финансов одит, и да имат най-малко 5 години професионален стаж в тези области;
 3. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
 4. да не упражняват дейност, свързана с независимия финансов одит.
Правомощия на заместника на председателя При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от член на комисията, определен от председателя за всеки конкретен случай.

Уредба на устройството и правомощията  (нормативни документи) Закон за незaвисимия финансов одит; Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор; Закон за вътрешния одит в публичния сектор; Закон за сметната палата; Закон за държавна финасова инспекция
Бюджет Председателят на комисията е първостепенен разпоредител с бюджет. Председателят на комисията организира съставянето на проектобюджета и го внася за приемане от комисията
Възнаграждения Председателят на комисията получава основно месечно възнаграждение в размер на три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данните на Националния статистически институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие.Членовете на комисията, с изключение на председателя, получават възнаграждение за участието си във всяко заседание, проверка и международна проява на комисията в размер, определен с правилника. Полученото месечно възнаграждение не може да превишава 50 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя.

Изисквания за заемане на ръкодовната длъжност в органа Председател и членове на комисията могат да бъдат само български граждани, които отговарят на следните изисквания:

 1. да имат завършено висше юридическо или икономическо образование с придобита образователно-квалификационна степен #8220;магистър";
 2. да притежават познания в областите, свързани с независимия финансов одит, и да имат най-малко 5 години професионален стаж в тези области;
 3. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
 4. да не упражняват дейност, свързана с независимия финансов одит.
Процедура по избор Председателят на комисията се избира от Народното събрание по предложение на Комисията по бюджет и финанси.В едномесечен срок след избора на председател на комисията той провежда консултации за излъчване на кандидати за членове на комисията при спазване на следния принцип:

 1. едно лице се предлага от министъра на финансите;
 2. едно лице се предлага от управителя на Българската народна банка;
 3. едно лице се предлага от председателя на Комисията за финансов надзор;
 4. едно лице се предлага от управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Членовете на комисията се избират от Народното събрание по предложение на председателя на комисията.

Членът на комисията, предложен от управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители, може да упражнява дейност, свързана с независимия финансов одит.

Процедурни правила за изслушване и избор на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори I. Изслушване на предложения от председателя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори кандидат за член на същата комисия

nbsp;

 1. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по бюджет и финанси, което се излъчва в реално време в интернет страницата на Народното събрание.

nbsp;

 1. Кандидатът се представя от вносителя на предложението – председателя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, и от представител на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт счетоводители – до две минути всеки. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.

nbsp;

 1. Лично представяне на кандидата – до пет минути.

nbsp;

 1. Представяне в резюме на становищата на лицата по чл. 89, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, ако са представени такива – до две минути всяко.

nbsp;

 1. Въпроси от страна на народни представители – до една минута.

nbsp;

 1. Отговор на кандидата по представените становища и след изчерпване на зададените въпроси – до десет минути.

nbsp;

 1. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на комисията.

nbsp;

 1. Комисията изготвя доклад от изслушването и го внася в Народното събрание. Към него се прилага проект на решение за избор на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

nbsp;

 1. II. Избор на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори от Народното събрание

nbsp;

 1. Кандидатът се представя от председателя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – до две минути.

nbsp;

 1. Народното събрание изслушва в резюме внесения доклад на Комисията по бюджет и финанси.

nbsp;

 1. Провеждат се разисквания по кандидатурата по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

nbsp;

 1. Гласуването се извършва явно чрез компютризираната система за гласуване.
Предсрочно прекратяване на правомощията на членовете на органа Мандатът на председателя и на член на комисията се прекратява предсрочно от Народното събрание:

 1. при подаване на оставка;
 2. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
 3. ако престане да отговаря на изискванията на чл. 35б, ал. 3;
 4. при неучастие без основателни причини в три или повече заседания на комисията за период една година.

При предсрочно прекратяване на мандата на председателя или на член на комисията на негово място за остатъка от мандата се избира друго лице

Срок за избор на нов състав при изтичане на мандата на органа Председателят на комисията се избира от Народното събрание по предложение на Комисията по бюджет и финанси.
Предвидени действия при липса на избор до изтичане на мандата на органа

Отношения с граждани и юридически лица (Описание на процедурите по приемане на сигнали, извършване на проверки, контакт с лица като цяло.)
Отчетност Председателят на комисията представя на Народното събрание годишен отчет за дейността си не по-късно от 30 май на следващата година, който се публикува на електронната страница на комисиятаГодишни отчети на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

Хронограма на избора

 

ДлъжностДата на решение на НС за стартиране на процедура и дата на изборСрок за номинацияДата на обнародванеДата на влизане в сила Нормативно основаниеКандидатиИзбранПредложен
от
Член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори04.11.2014 г.

10.12.2014 г.
-16.12.2014 г.-чл. 84, т.8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35б, ал. 2, 5 и 6 чл. 36 в, ал.1 и чл.19, ал. 1 от Закона за независимия финансов одитСимеон Първанов Милев

Източник: КПНРО

Източник: КПНРО

Симеон Първанов МилевВаня Донева (Председател на КПНРО)

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

72

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

6

0

15

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

14

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

15

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

12

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

12

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

8

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

2

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

141

0

18

Видео

https://www.youtube.com/watch?v=vmMeO6lruLI

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!