Профил на Съвет за електронни медии

Профилите на държавни органи в Appointmentsboard.bg включват накратко основната информация за техните структура, организация и дейност. Подробни данни за всяка институция могат да бъдат намерени в съответните нормативни актове и официални уеб страници.

Контакти Съвет за електронни медии

Адрес: гр. София, бул. #8220;Шипченски проход" 69

Телефони:Деловодство: 02/9708818

Телефон за граждани: 02/ 9708810

Електронна поща: office@cem.bg

Работно време с граждани: 8:30 ч. #8211; 17:00 ч.

Официална интернет страница http://www.cem.bg/

Статут Съветът за електронни медии е независим специализиран орган, който регулира медийните услуги и услугите на платформите за споделяне на видеоклипове. В дейността си той се ръководи интересите на обществото, защитава свободата на словото, независимостта на доставчиците на медийни услуги, медийния плурализъм, културното и езиковото многообразие, защитата на потребителите, достъпността, недискриминацията, правилното функциониране на вътрешния пазар и насърчаването на лоялна конкуренция.
История Съветът за електронни медии (СЕМ) е създаден като национален регулатор в медийната среда в края на 2001 г. със закриването на  Националния съвет за радио и телевизия. (Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията  #8211; ДВ бр.96 от 09.11.2001 год.). През годините съставът и структурата на регулаторния орган са претърпели много промени.
Състав Комисията е колегиален орган и се състои от 5 членове, от които 3 се избират от Народното събрание и 2 се назначават от президента на републиката. Състав на комисията към 6 април 2022 г.: Бетина Жотева #8211; председател; Галина Георгиева; Розита Еленова; Соня Момчилова; София Владимирова
Мандат Мандатът на членовете на комисията е 6 години. Съставът на СЕМ се обновява през две години от квотата на Народното събрание и през три години от квотата на президента. Членовете имат право на не повече от два мандата, като мандатите не могат да са последователни.
Правомощия Съветът за електронни медии:

 1. осъществява надзор върху дейността на доставчиците на медийни услуги за спазването на този закон;
 2. избира и освобождава генералните директори на БНР и БНТ;
 3. утвърждава по предложение на генералните директори членовете на управителните съвети на БНР и БНТ;
 4. дава становище при изготвяне на нормативни актове и при сключване на междудържавни споразумения в областта на медийните услуги;
 5. дава становище по проекта за субсидия от държавния бюджет за БНР и БНТ;
 6. утвърждава ежегодно извънбюджетната план-сметка на фонд #8220;Радио и телевизия";
 7. организира изучаване на обществената оценка за дейността на доставчиците на медийни услуги и на техните медийни услуги;
 8. дава становище относно измененията на размера на таксите, събирани съгласно тарифата по чл. 102, ал. 6 от ЗРТ;
 9. взема решения за издаване, изменение, отнемане, прехвърляне и прекратяване на лицензия за радиодейност за създаване на програми, предназначени за разпространение чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване;
 10. сезира компетентните органи за нарушения на нормативните актове при осъществяване на медийните услуги;
 11. определя състава на управителния съвет на фонд #8220;Радио и телевизия", приема правилници за устройството и дейността на фонда и на управителния съвет и назначава изпълнителния директор на фонда;
 12. може да издава задължителни указания на доставчиците на медийни услуги за спазване изискванията на чл. 33;

12а. приема решения относно предавания, които са създадени и предоставени за разпространение в нарушение на изискванията на чл. 17а, ал. 1 и Кодекса за поведение по чл. 17а, ал. 3, като определя срок за отстраняване на констатираните нарушения не по-дълъг от три дни;

 1. изисква от Комисията за регулиране на съобщенията информация относно техническите параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване на радиопрограми за посочени от Съвета за електронни медии населено място, регион или за цялата територия на Република България, включително свободни радиочестоти, допустими мощности на излъчване, възможни точки на излъчване, както и друга необходима техническа информация;
 2. провежда конкурс за определяне на радиооператор, на който се издава разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс #8211; радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване;
 3. издава индивидуална лицензия за радиодейност на спечелилия конкурса по т. 14 и уведомява Комисията за регулиране на съобщенията с оглед издаване на същото лице на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс #8211; радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване;
 4. води публичен регистър на:

а) радио- и телевизионни програми, които се разпространяват чрез кабелни електронни съобщителни мрежи, сателит и електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване;

б) радио- и телевизионни програми, които се разпространяват чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване;

в) медийни услуги по заявка;

г) предприятия, които разпространяват български и чуждестранни програми;

д) платформите за споделяне на видеоклипове;

16а. извършва регистрация на радио- и телевизионни програми, изменя и заличава регистрация и издава удостоверения за регистрация;

 1. съвместно с други органи представлява Република България в междудържавни и междуправителствени организации по въпроси, отнасящи се до електронните медии, и осъществява координиращи функции между държавните ведомства и неправителствени организации с оглед формулирането на обща политика по отношение на електронните медии;
 2. взема други решения в изпълнение на правомощията си по този закон, и влезли в сила международни договори в областта на медийните услуги, по които Република България е страна;
 3. взема решения за издаване, изменение, отнемане, прехвърляне и прекратяване на индивидуална лицензия за радио- и телевизионна дейност на радио- и телевизионни оператори за национални/регионални програми, които имат право да бъдат разпространявани от предприятие, получило разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс #8211; радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален и/или регионален обхват;
 4. определя вид и профил на лицензираните по т. 19 български телевизионни програми, които се разпространяват чрез мрежи за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване в случаите и по реда, определени в закон;
 5. съгласува вида и профила на телевизионните програми, които се разпространяват чрез мрежи за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване по реда на този закон;
 6. изработва специализиран мониторинг на дейността на доставчиците на медийни услуги при произвеждане на предизборна кампания, който предоставя на Централната избирателна комисия; обемът и параметрите на специализирания мониторинг се определят по споразумение между Съвета за електронни медии и Централната избирателна комисия, сключено преди откриване на предизборната кампания, независимо от териториалния обхват на програмите;
 7. предприема и насърчава предприемането на мерки и дейности, насочени към развитие на медийната грамотност в обществото;
 8. осъществява надзор върху доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове за спазване изискванията на този закон, отнасящи се до тяхната дейност.

(2) В изпълнение на своите правомощия Съветът за електронни медии приема правилници, решения и декларации и дава становища в предвидените от закона случаи.

(3) Съветът за електронни медии приема и публикува списък на събитията с важно обществено значение и обезпечава мерки за защита на достъпа на аудиторията до отразяването им, така че оператор под юрисдикцията на Република България с придобити изключителни права за събития с важно обществено значение да упражнява тези права по такъв начин, че:

 1. да не лиши значителна част от аудиторията в страната от възможността да следи тези събития на живо, изцяло или отчасти, а ако това е нужно или уместно, поради обективни причини от обществен интерес #8211; чрез отразяване на тези събития след време, изцяло или отчасти, по безплатната телевизия;
 2. да не лиши значителна част от аудиторията в държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Европейската конвенция за трансгранична телевизия, от възможността да следи на живо, изцяло или отчасти, а ако това е нужно или уместно, поради обективни причини от обществен интерес #8211; чрез отразяване след време, изцяло или отчасти по безплатната телевизия, на събитията с важно обществено значение съгласно разпоредбите, приети от тази друга държава, при условия на взаимност.

(4) При неизпълнение на решението по ал. 1, т. 12а председателят на Съвета за електронни медии издава разпореждане по чл. 117, ал. 3, т. 3.

(7) Съветът за електронни медии предоставя на Европейската комисия и на независимите регулаторни органи на държавите #8211; членки на Европейския съюз, в областта на медийните услуги информация, необходима за прилагането на Директива 2010/13/ЕС, изменена с Директива (ЕС) 2018/1808.

(8) Съветът за електронни медии приема рамка за ефективно съвместно регулиране в изпълнение на чл. 4б, ал. 2 и следи за съответствието на актовете по чл. 4б, ал. 1 с нея. Производство може да се образува и по искане на заинтересовано лице. Образувано производство за съответствие приключва с решение на Съвета за електронни медии. В случай че Съветът за електронни медии установи несъответствие с рамката, за доставчиците на медийни услуги и/или доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове не възникват задължения за спазването на съответния акт.

Правомощия на председателя Председателят:

1. представлява Съвета за електронни медии;
2. свиква заседанията на Съвета за електронни медии и ги ръководи;
3. подписва актовете на Съвета за електронни медии, взети в изпълнение на този закон;
4. осъществява връзките на Съвета за електронни медии с държавните органи и с доставчиците на медийни услуги, както и с международните организации в областта на медийните услуги;
5. издава наказателни постановления за нарушения на разпоредбите на този закон;
6. подготвя заседанията на Съвета за електронни медии;
7. ръководи работата на администрацията;
8. контролира изпълнението на приетите актове.
Правомощия на заместника на председателя Няма

Уредба на устройството и правомощията   (нормативни документи) Закон за радиото и телевизията
Бюджет Съветът за електронни медии е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, чийто председател е първостепенен разпоредител с бюджет. Съветът за електронни медии се финансира от фонд #8220;Радио и телевизия".
Възнаграждения За времето, през което изпълняват своите функции, членовете на Съвета за електронни медии получават месечно възнаграждение в размер, равняващ се на три средномесечни заплати на заетите лица в народното стопанство по данни на Националния статистически институт.Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие на основата на средномесечната заплата за последния месец от предходното тримесечие.

Изисквания за заемане на ръкодовната длъжност в органа Няма
Изисквания към останалите членове на органа Членове на Съвета за електронни медии могат да бъдат лица с българско гражданство, висше образование и опит в следните области: електронни медии, електронни съобщения, журналистика, право или икономика, и имат обществен авторитет и професионално признание.

Не могат да бъдат членове на Съвета за електронни медии лица, които са:
1. осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер;
2. еднолични търговци, собственици на капитала на търговски дружества, съдружници, управители, прокуристи или членове на ръководни и контролни органи на търговски дружества и кооперации;
3. (обявена за противоконституционна и за несъответстваща на международните договори, по които България е страна с РКС № 8 от 2013 г. #8211; ДВ, бр. 91 от 2013 г.) били щатни и нещатни сътрудници на бившата Държавна сигурност.
Процедура по избор Членовете на Съвета за електронни медии се избират или назначават за срок шест години. Съставът на Съвета за електронни медии се обновява през две години от квотата на Народното събрание и през три години от квотата на президента.

Едно лице не може да бъде член на Съвета за електронни медии повече от два мандата. Мандатите не могат да бъдат последователни.
Членовете на Съвета за електронни медии изпълняват задълженията си до встъпването в длъжност на новите членове.
Предсрочно прекратяване на правомощията на членовете на органа Мандатът на член на Съвета за електронни медии се прекратява предсрочно при освобождаване на лицето от длъжност или при смърт.

Освобождаването на член на Съвета за електронни медии се извършва с решение на Съвета за електронни медии:
1. при постъпване на писмено заявление, подадено до председателя на Съвета за електронни медии от лицето, което подава оставка;
2. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца;
3. при установяване на несъвместимост с изискванията на този закон;
4. при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание #8220;лишаване от свобода" за умишлено престъпление;
5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Срок за избор на нов състав при изтичане на мандата на органа Няма.
Предвидени действия при липса на избор до изтичане на мандата на органа Членовете на Съвета за електронни медии изпълняват задълженията си до встъпването в длъжност на новите членове.

Отношения с граждани и юридически лица СЕМ поддържа на интернет страницата си актуални данни за контакт със служител от администрацията, определен със заповед на председателя на СЕМ, на когото е възложено предоставяне на информация и получаване на жалби по въпросите, свързани с достъпността. СЕМ изпълнява задълженията си в тясно сътрудничество с организациите на хората с увреждания.

СЕМ може да изисква от доставчиците на медийни услуги материали, както и да прави на място проверки, свързани с осъществяването на надзора по спазването на ЗРТ.

Отчетност Съветът за електронни медии представя за обсъждане в Народното събрание отчет за дейността си не по-късно от 31 октомври за първото полугодие и 31 март за второто полугодие на предходната година и го публикува на страницата си в интернет.

Съветът за електронни медии ежемесечно издава информационен бюлетин, в който се публикуват взетите решения и актуални статии по проблемите на аудио-визуалната култура, резултатите от мониторинга на доставчиците на медийни услуги, както и проучванията на общественото мнение, поръчани от Съвета за електронни медии, издадените актове за установяване на административни нарушения, наказателните постановления и постановените при тяхното оспорване съдебни решения. Бюлетинът се публикува на страницата на Съвета за електронни медии в интернет.


Хронограма на избора

ДлъжностДата на решение на НС за стартиране на процедура и дата на изборСрок за номинацияДата на обнародванеДата на влизане в силаНормативно основаниеКандидатиИзбранПредложен от
Член на СЕМСтартиране:
07.04.2022 г.
Избор:
05.05.2022 г.
7-дневенчл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от
Конституцията на Република България във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 29 от Закона за радиото и телевизията
Пролет Вълкова Велкова Пролет Велкова
Снимка: darik.bg
ДАПГ на "Демократична България"
Член на СЕМСтартиране:
07.04.2022 г.
Избор:
05.05.2022 г.
7-дневенчл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от
Конституцията на Република България във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 29 от Закона за радиото и телевизията
Тодор Валериев Беленски Тодор Беленски
Снимка: Facebook
НЕПГ на партия ВЪЗРАЖДАНЕ
Член на СЕМСтартиране:
07.04.2022 г.
Избор:
05.05.2022 г.
7-дневенчл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от
Конституцията на Република България във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 29 от Закона за радиото и телевизията
Симона Здравчева Велеваа Симона Велева
Снимка: Facebook
ДАПГ на "Продължаваме Промяната"

Изслушване на кандидатите за членове на Съвета за електронни медиив Комисията по културата и медиите
Пролет Велкова – Отговори на въпроси
Тодор Беленски – Отговори на въпроси
Симона Велева – Отговори на въпроси

Гласуване

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!