Приложение № 1: Правила за работа с лични данни при изготвяне на публични представяния на кандидати за лидерски позиции в органите на съдебната и изпълнителната власт

Настоящите вътрешни правила се отнасят до информацията, която представлява лични данни на лицата, кандидатстващи за публични държавни длъжности от високо обществено значение. Като такива, те са обект на завишен интерес от страна на обществото поради значимостта на тяхното занятие.

(1) Фондация БИПИ изпълнява проектите „Инициатива за прозрачни съдебни назначения“ и „Инициатива за прозрачни парламентарни назначения“ и „Граждански мониторинг на публичните назначения – стратегически инструмент за добро управление“ в периода 2011 – 2023 г. В рамките на тези проекти се създават публични представяния на кандидати за лидерски позиции в органите на съдебната и изпълнителната власт.

(2) Публичните представяния на кандидатите съдържат следните данни, в случай че са публично достъпни:

 1. три имена
 2. дата и място на раждане
 3. семейно положение
 4. образование
 5. квалификация
 6. професионален стаж
 7. длъжност
 8. кариерно израстване
 9. данни за професионалната дейност – в зависимост от дейността
 10. данни относно конфликт на интереси – в зависимост от дейността
 11. имуществено положение – в зависимост от дейността
 12. участие в НПО и други организации
 13. принадлежност към ДС
 14. медийни публикации, засягащи лицето и неговата дейност
 15. отговори на анкета

(3) В хода на изготвяне на публичното представяне БИПИ търси за връзка кандидатите, уведомява ги изрично за предстоящото публикуване, изисква от кандидатите изрично съгласие и коментар по съдържанието на съответното публично представяне. Ходът на комуникацията се описва в раздел „комуникационен дневник“ към публичното представяне.

(4) Публичните представяния на кандидати, които не са били избрани за заемане на държавна длъжност в хода на публичната процедура, се архивират.

(4) цел – фондация БИПИ обработва лични данни за целите на изготвяне на публични представяния на кандидатите за лидерски позиции в органите на съдебната и изпълнителната власт. Цел на БИПИ е чрез тези представяния да подпомогне за утвърждаване принципите на почтеност, прозрачност и отговорност в публичните процедури по назначения на лица за ръководители в еднолични и/или колективни контролни, надзорни, регулаторни и др. органи от съдебната и изпълнителната власт.

(4) основание – фондация БИПИ обработва личните данни в публичните представяния на основание чл. 6, т. 1, б. „д“ и „е“ от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) – когато обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес и когато обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна.

Легитимният интерес на фондация БИПИ от обработване и съхраняване на посочените горе данни се състои в дългогодишните усилия на фондацията да работи за утвърждаване на единна демократична традиция при назначаването на ръководните еднолични и колективни органи в системите на изпълнителната и съдебната власт. Мандатността и прозрачността на назначенията са водещи принципи на доброто управление и събирането и публичното предоставяне на информация в тази връзка е от надделяващ обществен интерес. БИПИ е настоявал и продължава да го прави за реално въплъщаване на принципите на публичност, прозрачност, обективност, равнопоставеност, предвидимост и отчетност на назначаващия орган при всяка изборна процедура. Средство за това БИПИ вижда в наличието на ясни и стриктни процедурни правила за избор, които да гарантират осъществяването на горепосочените принципи.

Съществен елемент от подобен избор е използване на обективна, проверима, публична и официална информация, за да се оформи публично представяне на кандидатите и да се изпълни със съдържание конкретната процедура. Публичните представяния, съставяни от БИПИ в хода на проследяваните процедури по избор, почиват именно на такава информация. Публичните представяния позволяват на гражданите да си съставят мнение за отделните кандидати и техните кандидатури и след това да оценят избора от гледна точка състезание на опит, качества и идеи. Освен това, публичните представяния са и израз на правото свободно да се изразява и разпространява мнение и да се търси, получава и разпространява информация, прокламирани в чл. 39 и 40 от Конституцията на Република България, чл. 11 от Хартата на основните права на ЕС, чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека. С усилията на БИПИ за повече прозрачност при назначенията, БИПИ подпомага дейностите на държавата и обществото за изпълнение на целите на Инициатива „Партньорство за отворено управление“, както и за прилагане правото на добро управление, гарантирано на европейските граждани с Лисабонския договор и др. В допълнение Институтът подпомага страната и при изпълнение на целите за устойчиво развитие на ООН и по-специално на цел 16, част от която е насочена към „създаването на ефективни, отговорни и прозрачни институции на всички нива“.

Конституционният съд вече е имал възможност да се произнесе, че „държавната власт като цяло, както и политическите фигури и държавните служители могат да бъдат подложени на обществена критика на ниво, по-високо от това, на което са подложени частни лица“ (Решение № 7 от 4 юни 1996 г. по к.д. № 1/96 г.). В друго свое решение Конституционния съд заявява, че „[п]оначало защитата на личните данни на лицата по чл. 3 от закона (Закона за защита на личните данни) е много по-занижена в сравнение със защитата на останалите граждани. Примери за това са ежегодното оповестяване в специален регистър на данни за доходите, имуществото, влоговете и вземанията им или деклариране на други защитени данни с оглед установяване на конфликт на интереси.“ (Решение № 4 от 26 март 2012 г. по к.д. № 14/ 2011 г.).

Тази теза е доразвита и в практиката на Върховния административен съд, според който „съгласно законодателството на Република България, магистратите са лица, изпълняващи публична, висша държавна длъжност по силата на чл. 228 от Закона за съдебната власт. Защитата на личните данни за тези личности съгласно практиката на Конституционния съд на РБ (решение № 4/26.03.2012 г. по к. д. № 14/2011 г.) е много по-занижена в сравнение със защитата на личните данни на останалите граждани. Пример за това е деклариране на доходите и имущество на магистрати и други публични длъжности по смисъла и реда на ЗСВ и ЗПКОНПИ. Сам по себе си фактът, че съдиите, прокурорите и следователите са задължени да декларират посочените обстоятелства в публичен регистър сочи, че там изнесените данни не са защитени лични данни. ” (Решение № 16380 от 10 декември 2013 г. по а.д. № 13425/2013 г. на ВАС, петчленен състав, постановено по дело на БИПИ).

Водена от горните аргументи, фондация БИПИ продължава да поддържа в интернет пространството платформата http://appointmentsboard.bg/ за проекта „Граждански мониторинг на публичните назначения – стратегически инструмент за добро управление“.

***********

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българския институт за правни инициативи и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

www.activecitizensfund.bg

Проектът „Граждански мониторинг на публичните назначения – стратегически инструмент за добро управление“ се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Граждански мониторинг на публичните назначения – стратегически инструмент за добро управление“ е да се очертаят възможности за противодействие на продължаващото овладяване на държавните институции чрез структурирането на механизми за осветляване на назначенията на ръководителите на еднолични или колективни органи, избирани парламента или правителството, базирани на методи за наблюдение на процедури по публични назначения.