Публичното представяне на Димитър Иванов Кюмюрджиев е изготвено в качеството му на кандидат заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията.

Представянето бе изпратено на г-н Кюмюрджиев за преглед и коментар на 17.06.2016 г.  На 17.06.2016 г.  г-н Кюмюрджиев потвърди съгласието си за публикуване на публичното представяне.

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Име: Димитър Иванов Кюмюрджиев
 2. Дата и място на раждане: 16.08.1958 г в гр. Бургас.

Източник: comdos.bg

 1. Семейно положение: женен

Източник: Информация от кандидата

 1. Владеене на чужди езици: Английски език, ниво C2. Руски език, ниво B2

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според раздел І, точка 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за омбудсман на Република България

 1. Образование:

Димитър Кюмюрджиев е завършил право в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1984 г. със среден успех от следването Мн. добър 5,35,  успех от държавния изпит Мн. добър 5,33 и успех на теоретико- практическия изпит – отличен 6.00.

 

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според раздел І, точка 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за омбудсман на Република България

 

 1. Продължаващо обучение:

Декември 1999 г. – „Право на конкуренцията“, курс за служители от регулаторните органи. Световна банка, Вашингтон, САЩ.

Април 2000 г. – „Държавни предприятия, конкуренция и индустриална политика“. Рим, Министерство на икономиката на Италия.

Декември 2000 г. – „Конкурентнат политика“. Курс за висши държавни служители. Европейска комисия, Инструмент за техническа помощ и обмен на информация /TAIEX/, Брюксел, Белгия

Януари 2001 г. – „Конкуренция и индустриална политика“. Агенция за международно сътрудничество /ЛСА/, Токио, Япония

Декември 2001 г. – „Конкуренция и присъединяване на страните от Централна и Източна Европа“. Лондон, Великобритания.

Ноември 2002 г. – „Телекомуникации и конкуренция – новата правна рамка от 200 г. на Европейския съюз“. Бюрксел, Белгия

2003 г. – „Конкурентна политика и търговска либерализация – опита на Ирландия“. Дъблин, Ирландия

2012 г. – „Правила на държавна помощ при използване на фондовете на Европейския съюз“. Берлин, Германия

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според раздел І, точка 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за омбудсман на Република България

 1. Научни публикации:
 2. Принудително събиране на доказателства от КЗК. сп. „Общество и право“, бр. 4/2008 г., стр. 3-12
 3. Защита на конкуренцията и държавни помощи. Монография в съавторство с Петьо Славов. Сиела, 2005 г.
 4. Регионална държавна помощ – понятие, форми, допустимост и възможности за получаването й. сп. „Пазар и право“, бр.5 и 6/2005 г.
 5. Промените в Закона за защита на конкуренцията – нова правна рамка на конкуренцията. сп. „Пазар и право“, бр. 9/2005 г.
 6. Търговска политика и злоупотреба с господстващо положение, сп. ПАзар и право. Бр.1/2004 г.
 7. Конгломератни концентрации според Закона за защита на конкуренцията. сп. „Пазар и право“, бр. 10/2002 г.
 8. Конкурентна политика. Някои необходими промени в правната рамка и практиката на Комисията за защита на конкуренцията. сп. „Търговско право“, бр. 6/ 2001 г.
 9. Картелите – правна рамка и практика на КЗК. сп. „Търговско право“, бр. 6/ 2001 г.
 10. БТК – процедури, анализ на договорите за прозрачност и спазване на българското законодателство. София, TI
 11. Хоризонтални ограичения на конкуренцията. Институт по икономическа политика. Монография. София. 2000 г.
 12. Речник по право на конкуренцията. Колектив. Отговорен редактор. София,Phare. 2002 г.

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според раздел І, точка 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за омбудсман на Република България

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност: Заместник-министър на отбраната на Република България

 

 1. Кариерно развитие:

 

Димитър Кюмюрджиев започва професионалната си кариера като младши съдия в Окръжен съд София през 1985 г. Една година по-късно е назначен за следовател в Софийска окръжна следствена служба, където работи до 1990 г. В периода 1990 г. – 1996 г. е главен експерт в Главна прокуратура на Република България. През 1995 г. става представител на България в Комисията срещу корупцията (GMC), Страсбург, Франция, като заема позицията в период от 5 години. Същевременно, през 1997 г. става член на Комисията за защита на конкуренцията, където работи до 2003 г. Като такъв е ръководител на работна група 6 „Политика на конкуренцията“ към екипа за преговори с ЕС. Господин Кюмюрджиев е бил и ръководител на работната група за Закона за държавните помощи (2001 г. – 2002 г.) и заместник-ръководител на работната група за ЗИД на Закона за защита на конкунрецията в рамките (2002 г. – 2003 г.) на Комисията за защита на конкуренцията. В периода 2001 г. -2002 г. е координатор по политика на конкуренцията за Западни Балкани в ОИСР. В периода 2002 г. – 2014 г. е заместник-председател на българския клон на Трансперънси интернешънъл. В продължение на осем години преподава „Право на конкуренцията“ в СУ „Св. Климент Охридски“ (март 2002 г. – март 2010 г.) Преподавателската му дейност включва и курса по „Държавни помощи и Регламенти на ЕС“ към катедра „Публична администрация“, който води от октомври 2012 г. до днес като хоноруван преподавател. Димитър Кюмюрджиев е вписан като адвокат в Софийска адвокатска колегия през 1996 г. Като такъв той е правен консултант на „Пристанище Бургас“ ЕАД по проект „Изграждане на темринал 2А за насипни товари“, изграждан със заем от JBIC. Димитър Кюмюрджиев е бил процесуален представител на Р България пред Генерална Дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия
по преписки № СР 176/2008, СР76а/2010; СР53/2010 и др. дела. Процесуален представител на Р България пред Общия съд на Люксембург по делo С-432/12. Господин Кюмюрджиев заема позиции и в изпълнителната власт. Той е бил Началник на политическия кабинет на Министерство на външните работи в периода юли 2009 г. – февруари 2010 г. От декември 2014 г. е заместник-министър на отбраната, позиция, която заема и към момента. Общият му трудов стаж е 31 години.

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според раздел І, точка 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за омбудсман на Република България

 

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

В раздела са предоставени линкове към декларациите на кандидата по ЗПИЛЗВДДД към 01.02.2010 г., дата на освобождаване от длъжност Началник на политическия кабинет в Министерство на външните работи и за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. в качеството му на заместник-министър на отбраната.

Името на Димитър Иванов Кюмюрджиев не попада в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларациите по ЗПИЛЗВДДД.

Кандидатът не е попълнил Декларация за имотно състояни и произход на средставата за придобиване на имущество по модела на Български институт за правни инициативи.

Отговор на кандидата: „Не мисля, че е нужно отново да попълвам образец от декларация за имотно състояние, защото, както Вие сте посочили, съм подал декларации до Сметната палата, които са публични и достъпни ( Вие сте посочили и линковете към тези декларации).Фактически за попълването на изготвената от Вас декларация ще трябва да повторя вече декларирането пред Сметната палата, за които декларации беше извършена проверка на имотното ми състояние и не беше констатирано несъответствие.“

Източник: Сметна палата;

 1. Данни от Имотен регистър към Агенция по вписванията.

2.1. Служба по вписванията – Бургас за периода от 01.01.1992 г. до 13.06.2016 г.

Пореден номер 1
Книга  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а
Година 2012
Страни Продавач – ДИМИТЪР ИВАНОВ КЮМЮРДЖИЕВ
Продавач – ВИОЛЕТА И. КЮМЮРДЖИЕВА
Купувач – физическо лице
Имот Поземлен имот, площ по док. – 4000.00 кв. м., с.Извор, общ. БУРГАС

 

2.1. Служба по вписванията – София за периода от 01.01.1992 г. до 13.06.2016 г.

Пореден номер 1
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Дарение на недвижим имот
Година 2015
Страни Дарител – АНТОНИЯ Д. КЮМЮРДЖИЕВА
Дарител – ДИМИТЪР ИВАНОВ КЮМЮРДЖИЕВ
Дарен – ДОРОТЕЯ Д. КЮМЮРДЖИЕВА
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 15.890 кв. м., гр.София,
Имот Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 88.490 кв. м., гр.София

 

Пореден номер 2
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 
Година 1999
Страни ПРОДАВАЧ – ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ М ЕООД
КУПУВАЧ – ДИМИТЪР ИВАНОВ КЮМЮРДЖИЕВ
КУПУВАЧ – АНТОНИЯ Д. КЮМЮРДЖИЕВА
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 15.890 кв. м., гр.София,
Имот Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 88.490 кв. м., гр.София

 

 1. 3. Участие в НПО и други организации:

 

Член на Управителния съвет на Сдружение „Кобати България“. Подадена молба за освобождаване от заеманата длъжност „член на УС“ от 16.12. 2014 г.

Член на Управителния съвет на Асоциация „Прозрачност без граници“ с мандат 18. 09. 2001 г. – 18.09.2004 г.

Източник: Апис; Отговор от кандидата

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

На Димитър Иванов Кюмюрджиев са извършени четири проверки от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, съответно на 28.10.2009 г., на 12.01.2011 г., на 04.02.2015 г. и 15.06.2016 г. Заключението и на четирите проверки е „неустановена принадлежност”.

Източник:  http://comdos.bg/

 1. Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Изпратени си заявления по ЗДОИ до МВнР и МО с искане копия от декларации по ЗПУКИ

Източник:

 1. Търговски регистър

Няма информация.

Източник: Търговски регистър; Апис

 

ДРУГИ

 1. Номиниран от: Валери Симеонов, Красимир Каракачанов и други народни представители от парламентарната група на „Патриотичния фронт“

 

 1. Публична анкета към кандидатите за длъжността: зам.-председател на КЗК Попълнена от кандидата и приложена към публичното представяне.
 2. Комуникационен дневник

Черновата на публично представянето бе изпратено на 17.06.2016 г.за преглед и коментар. На 17.06.2016 г. потвърди съгласието си за публикуване на публичното представяне.

 1. В медиите

 

Зам.-министър от ПФ отвори втори фронт срещу военния министър в разгара на конфликта му с НПСД Медиапул, 16.02.2016 г.
Димитър Кюмюрджиев: Няма да преговаряме с наши съседи за съвместните въздушни патрули на НАТО БНТ, 09.02.2016 г.
Димитър Кюмюрджиев от ПФ стана зам.-министър на отбраната Офнюз, 11.12.2014 г.

 

 

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 4 / 5. Брой гласове: 1

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!