Публичното представяне на Лъчезар Димитров Борисов е изготвено в качеството му на кандидат за член на Фискалния съвет на Република България. Към 21.03.2022 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното му представяне.

Номиниран от:

Десислава Атанасова (ГЕРБ-СДС)

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ


 1. Име: Лъчезар Димитров Борисов
 2. Дата и място на раждане: 1978 г., гр. Самоков
 3. Семейно положение: Женен с едно дете

Източник: Автобиография , публикувана на страницата на Министерството на икономиката

 1. Владеене на езици: Владее много добре английски език и добре руски език.

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила за условията и реда за предлагане на председател и четирима членове на Фискалния съвет, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (по-долу само Процедурните правила)

 1. Образование:
2016 – 2020  г. Доктор по икономика и финанси, Висше училище по застраховане и финанси, гр. София
2002 – 2005 г. Магистър по икономика, Университет за национално и световно стопанство
1997 – 2001 г. Бакалавър по макроикономика, Университет за национално и световно стопанство, гр. София
2001 – 2002 г. Бакалавър по Счетоводство, финанси и контрол, Университет за национално и световно стопанство, гр. София
 1. Обучение:
2003 г. (3 мес.) Американски Университет, гр. Благоевград, курс по „Предприемачество и рисков капитал“
2004 г. (6 мес.) Венециански международен университет, Венеция и Регионален център по околна среда, Будапеща, специализация по „Устойчиво развитие“
2005 г. (6 мес.) Световна банка, Специализация по счетоводни одит и регулации
2006 г. (1 мес.) JICA, Япония, Курс по насърчаване на преките чуждестранни инвестиции
2010 г. (1 мес.) INTERNATIONAL HOUSE OF LONDON, Лондон, Курс по специализиран английски език за работа с институциите на ЕС
2011 г. (1 мес.) WIFI, Австрия, Курс по управление на проекти
2005 г. (1 седм.) CITIGROUP, САЩ и CITIBANK, България, Курсо по Борсово-валутна търговия и банки
2002 – 2003 г. Курс по основните принципи на финансовото планиране и управление на бюджета, Министерство на икономиката
2001 г. (3 мес.) Курс за потребители и специалисти на Microsoft Office, Microsoft, България

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност:

От октомври 2021 г. до момента     Хоноруван преподавател по „Макроикономика” и „Бизнес статистика” във Висше училище по застраховане и финанси

 1. Кариерно развитие:
07.2020 – 05.2021 г Министър на икономиката
02.2017 – 07.2020 г. Заместник-министър в Министерството на икономиката
2010 – 2017 г. Началник на отдел „Управление и преструктуриране на държавното участие“; Министерство на икономиката/Министерство на икономиката и енергетиката
2010 г. И. Д.; Началник на отдел „Стратегически анализи и прогнози“; Министерство на икономиката и енергетиката
2006 – 2010 г. Началник на отдел „Преструктуриране и капиталови пазари” и И.Д.; Началник на отдел „Инвестиционни проекти, международни програми и маркетинг” Министерство на икономиката и енергетиката
2006 г. Главен експерт в дирекция „Инвестиционна политика“; Министерство на икономиката и енергетиката
2004 – 2006 г. Държавен експерт, Старши експерт в дирекция „Обща икономическа политика”; Министерство на икономиката
2002 – 2003 г. Главен експерт в дирекция „Икономическо развитие” и дирекция „Регионални анализи“; Министерство на икономиката
2001 г. Репортер – „Пазарни анализи и прогнози“; „168 часа“
2001 г. Експерт анализатор (Работа по изследователски проект); Институт за икономическа политика

Трудов стаж в търговски дружества и юридически лица:

2017 – 2020 г. Председател на надзорния съвет на „Българска банка за развитие” АД
2013 – 2020 г. Председател/член на Управителния съвет, ,Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
2010 – 2016 г. Председател на Съвета на директорите, Държавна консолидационна компания ЕАД
2013 г. Председател на Съвета на директорите, Национална електрическа компания ЕАД
2008 – 2013 г. Член на Надзорния съвет на ЧЕЗ Разпределение АД
2009 – 2012 г. Член на одитния комитет, Български енергиен холдинг ЕАД
2009 – 2010 г. Член на Съвета на директорите на „Варна Запад Индустриална Зона ЕАД“
2003 – 2009 г. Член на Управителния съвет и член на Надзорния съвет „Мадара” АД
2007 – 2008 г. Член на Надзорния съвет на ,,Е-ОН България Продажби”
2004 – 2007 г. Заместник председател на Съвета на директорите “Смолян Табак” АД
2003 – 2004 г. Член на Надзорния съвет, „Кремиковци” АД
2003 г. Член на Съвета на директорите, „Елпром ИЕП” АД

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

  1. Данни от Агенцията по вписванията
  Пореден № по справката 1
  Дата 16.09.2021
  Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип Акт Дарение на недвижим имот
  Страни Дарител – Физическо лице
  Дарител – Физическо лице
  Дарител – Лъчезар Димитров Борисов
  Дарител – Физическо лице
  Дарен(Частна собственост), идеални части:1/4 – Физическо лице
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5535.000 кв. м., обл. СОФИЯ, общ. САМОКОВ, с. Алино
  Страни Дарител – Физическо лице
  Дарител – Физическо лице
  Дарител – Физическо лице
  Дарител – Лъчезар Димитров Борисов
  Дарен(Частна собственост), идеални части: 1/20 – Физическо лице
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 4995.000 кв. м., обл. СОФИЯ, общ. САМОКОВ, с. Алино
  Страни Дарител – Физическо лице
  Дарител – Физическо лице
  Дарител – Лъчезар Димитров Борисов
  Дарител – Физическо лице
  Дарен(Частна собственост), идеални части: 1/4 – Физическо лице
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1293.000 кв. м., обл. СОФИЯ, общ. САМОКОВ, с. Алино
  Страни Дарител – Физическо лице
  Дарител – Физическо лице
  Дарител – Лъчезар Димитров Борисов
  Дарител – Физическо лице
  Дарен(Частна собственост), идеални части: 1/20 – Физическо лице
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3000.000 кв. м., ливада обл. СОФИЯ, общ. САМОКОВ, с. Алино
  Страни Дарител – Физическо лице
  Дарител – Физическо лице
  Дарител – Лъчезар Димитров Борисов
  Дарител – Физическо лице
  Дарен(Частна собственост), идеални части:1/20 – Физическо лице
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1500.000 кв. м., обл. СОФИЯ, общ. САМОКОВ, с. Алино
  Страни Дарител – Физическо лице
  Дарител – Физическо лице
  Дарител – Лъчезар Димитров Борисов
  Дарител – Физическо лице
  Дарен(Частна собственост), идеални части:1/20 – Физическо лице
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5001.000 кв. м., обл. СОФИЯ, общ. САМОКОВ, с. Алино
  Страни Дарител – Физическо лице
  Дарител – Физическо лице
  Дарител – Лъчезар Димитров Борисов
  Дарител – Физическо лице
  Дарен(Частна собственост), идеални части:1/20 – Физическо лице
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 7999.000 кв. м., нива, обл. СОФИЯ, общ. САМОКОВ, с. Алино
  Страни Дарител – Физическо лице
  Дарител – Физическо лице
  Дарител – Лъчезар Димитров Борисов
  Дарител – Физическо лице
  Дарен(Частна собственост), идеални части: 1/20 – Физическо лице
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 8001.000 кв. м., нива стар имот, обл. СОФИЯ, общ. САМОКОВ, с. Алино
  Страни Дарител – Физическо лице
  Дарител – Физическо лице
  Дарител – Лъчезар Димитров Борисов
  Дарител – Физическо лице
  Дарен(Частна собственост), идеални части:1/20 – Физическо лице
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1500.000 кв. м., ливада стар  имот, обл. СОФИЯ, общ. САМОКОВ, с. Алино
  Страни Дарител – Физическо лице
  Дарител – Физическо лице
  Дарител – Лъчезар Димитров Борисов
  Дарител – Физическо лице
  Дарен(Частна собственост), идеални части: 1/4 – Физическо лице
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 4916.000 кв. м., ливада, имот, обл. СОФИЯ, общ. САМОКОВ, с. Алино
  Страни Дарител – Физическо лице
  Дарител – Физическо лице
  Дарител – Лъчезар Димитров Борисов
  Дарител – Физическо лице
  Дарен(Частна собственост), идеални части: 1/20 – Физическо лице
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 11421.000 кв. м., нива стар имот, обл. СОФИЯ, общ. САМОКОВ, с. Алино
  Страни Дарител – Физическо лице
  Дарител – Физическо лице
  Дарител – Лъчезар Димитров Борисов
  Дарител – Физическо лице
  Дарен(Частна собственост), идеални части: 1/4 – Физическо лице
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 6436.000 кв. м., обл. СОФИЯ, общ. САМОКОВ, с. Алино
  Страни Дарител – Физическо лице
  Дарител – Физическо лице
  Дарител – Лъчезар Димитров Борисов
  Дарител – Физическо лице
  Дарен(Частна собственост), идеални части: 1/20 – Физическо лице
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 7578.000 кв. м., пасище, обл. СОФИЯ, общ. САМОКОВ, с. Алино
  Страни Дарител – Физическо лице
  Дарител – Физическо лице
  Дарител – Лъчезар Димитров Борисов
  Дарител – Физическо лице
  Дарен(Частна собственост), идеални части: 1/20 – Физическо лице
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2498.000 кв. м., нива, обл. СОФИЯ, общ. САМОКОВ, с. Алино
  Страни Дарител – Физическо лице
  Дарител – Физическо лице
  Дарител – Лъчезар Димитров Борисов
  Дарител – Физическо лице
  Дарен(Частна собственост), идеални части: 1/4 – Физическо лице
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 4728.000 кв. м., обл. СОФИЯ, общ. САМОКОВ, с. Алино
  Страни Дарител – Физическо лице
  Дарител – Физическо лице
  Дарител – Лъчезар Димитров Борисов
  Дарител – Физическо лице
  Дарен(Частна собственост), идеални части: 1/4 – Физическо лице
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5996.000 кв. м., нива, обл. СОФИЯ, общ. САМОКОВ, с. Алино
  Страни Дарител – Физическо лице
  Дарител – Физическо лице
  Дарител – Лъчезар Димитров Борисов
  Дарител – Физическо лице
  Дарен(Частна собственост), идеални части:1/4 – Физическо лице
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2688.000 кв. м., ливада, обл. СОФИЯ, общ. САМОКОВ, с. Алино
  Страни Дарител – Физическо лице
  Дарител – Физическо лице
  Дарител – Лъчезар Димитров Борисов
  Дарител – Физическо лице
  Дарен(Частна собственост), идеални части:1/20 – Физическо лице
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5001.000 кв. м., нива, обл. СОФИЯ, общ. САМОКОВ, с. Алино
  Страни Дарител – Физическо лице
  Дарител – Физическо лице
  Дарител – Лъчезар Димитров Борисов
  Дарител – Физическо лице
  Дарен(Частна собственост), идеални части:1/4 – Физическо лице
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 4867.000 кв. м., ливада, обл. СОФИЯ, общ. САМОКОВ, с. Алино
  Страни Дарител – Физическо лице
  Дарител – Физическо лице
  Дарител – Лъчезар Димитров Борисов
  Дарител – Физическо лице
  Дарен(Частна собственост), идеални части:1/4 – Физическо лице
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 4502.000 кв. м., ливада, обл. СОФИЯ, общ. САМОКОВ, с. Алино
  Страни Дарител – Физическо лице
  Дарител – Физическо лице
  Дарител – Лъчезар Димитров Борисов
  Дарител – Физическо лице
  Дарен(Частна собственост), идеални части:1/4 – Физическо лице
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2906.000 кв. м., нива, обл. СОФИЯ, общ. САМОКОВ, с. Алино
  Пореден № по справката 2
  Дата 12.09.2016
  Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Страни Продавач – Физическо лице
  Купувач(Частна собственост) – Лъчезар Димитров Борисов
  Купувач(Частна собственост) – Физическо лице
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 213.000 кв. м.,  обл. СОФИЯ, общ. САМОКОВ, гр. Самоков
  Страни Продавач – Физическо лице
  Купувач(Частна собственост) – Физическо лице
  Купувач(Частна собственост) – Лъчезар Димитров Борисов
  Имот(вид, адрес) Жилищна сграда – еднофамилна, площ по док. – 59.000 кв. м., вилна, обл. СОФИЯ, общ. САМОКОВ, гр. Самоков
  Пореден № по справката 3
  Дата 25.10.2013
  Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с писм. дог.
  Страни Продавач, идеални части: 18/90 – ОБЩИНА САМОКОВ
  Купувач(Частна собственост), условие: за гаражно място №5, идеални части:18/90 – Лъчезар Димитров Борисов
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 90.000 кв. м., обл. СОФИЯ, общ. САМОКОВ, гр. Самоков
  Пореден № по справката 4
  Дата 11.12.2006
  Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
  Страни ПРОДАВАЧ – Физическо лице
  ПРОДАВАЧ – Физическо лице
  КУПУВАЧ – Лъчезар Димитров Борисов
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ГАРАЖ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. САМОКОВ, ПОСТРОЕН ВЪРХУ ОБЩ. ПОЗ. ИМОТ, ОТРЕДЕН ЗА”ГАРАЖИ”, САМ.ОБЕКТ В СГРАДА, ПО КАДАСТР. КАРТА, СЪС ЗП ОТ 18 КВ.М., ВЕДНО СЪС  СЪОТВЕТНОТО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ПОЗ. ИМОТ.
  Пореден № по справката 5
  Дата 24.02.2022
  Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
  Страни Продавач – Физическо лице
  Купувач(Частна собственост) – Физическо лице
  Купувач(Частна собственост) – Физическо лице
  Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 94.960 кв. м., ТАВАН; общ. СТОЛИЧНА, гр. София
  Пореден № по справката 6
  Дата 28.07.2010
  Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип Акт Придобиване чрез публичен търг/постановление за възлагане (ГПК)
  Страни Длъжник – Физическо лице
  Длъжник – Физическо лице
  Купувач(Частна собственост) – ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ
  Купувач(Частна собственост) – Физическо лице
  Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 65.140 кв. м., Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
  Пореден № по справката 7
  Дата 21.07.2005
  Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип Акт Дарение на недвижим имот
  Страни ДАРИТЕЛ – Физическо лице
  ДАРИТЕЛ – Физическо лице
  ДАРЕН – ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ
  Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 60.950 кв.м., Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски;  обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

  Източник: Агенция по вписванията – Справка за вписвания, отбелязвания и заличавания във всички служби по вписванията, за периода от 01.01.1991 г. до 10.03.2022 г.

  3. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

Не подлежи на проверка съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

ДРУГИ

 1. В медиите
Заглавие и връзка към публикация Медия, автор, дата
Седем са кандидатите за петте места във Фискалния съвет Капитал, Велина Господинова, 9 март 2022 г.
Лъчезар Борисов: Инфлацията за потребителите достигна 10%, но мерки няма БТВ, Лице в Лице, 7 януари 2022 г.
Лъчезар Борисов: Руската агресия за минути повлия негативно на целия свят Нова ТВ, 24 февруари 2022 г.
 1. Комуникационен дневник

Черновата на публичното представяне бе изпратена на Лъчезар Борисов по имейл на 15.03.2022 г. Към 21.03.2022 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното му представяне.

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 2 / 5. Брой гласове: 1

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!