Профил на Фискален съвет

Профилите на държавни органи в Appointmentsboard.bg включват накратко основната информация за техните структура, организация и дейност. Подробни данни за всяка институция могат да бъдат намерени в съответните нормативни актове и официални уеб страници.

Контакти Адрес: София 1169, пл. „Княз Александър I” № 1, сграда на „Народно събрание”
Официална интернет страница info@fiscalcouncil.bg

Статут Фискалният съвет има за цел независимо наблюдение и анализ на бюджетната рамка с оглед поддържане на устойчиви публични финанси; повишаване качеството на официалните макроикономически и бюджетни прогнози чрез извършване на безпристрастна оценка, основана на обективни критерии; повишаване на прозрачността и информираността на обществото за фискалното управление на страната.
История Фискалният съвет е създаден с приемането от 43-то Народно събрание на Закона за Фискалния съвет на 16 април 2015 г.
Състав Съветът се състои от петима членове, включително председател, които се избират от Народното събрание, след проведена публична процедура.
Мандат 6 години. Едно лице не може да бъде избирано за член на Съвета за повече от два последователни мандата.
Правомощия Мотивираните становища и препоръките на Съвета нямат задължителен характер. Когато Министерският съвет не приема тези от тях, които са относими към него, трябва да се мотивира писмено. Мотивите се публикуват на интернет страниците на Министерския съвет и на Министерството на финансите.Мотивираните становища и препоръките на Съвета се публикуват на интернет страницата му.Председателят и членовете на Съвета осъществяват дейността си по този закон въз основа на собствена експертиза. Те имат право да изискват и получават информация от държавните органи, които са длъжни да им я предоставят при спазване на действащото законодателство.Председателят и членовете на Съвета нямат право да искат или да приемат указания от Министерския съвет или от други органи и институции.Съветът разработва и приема методология, съдържаща обективни критерии за целите на становищата и препоръките си относно официалните макроикономически и бюджетни прогнози, както и критерии за установяване на значително отклонение на показателите в макроикономическите прогнози от отчетните данни. Методологията се публикува на интернет страницата на Съвета.
Правомощия на председателя Председателят на Съвета:

1. представлява Съвета; 2. информира обществеността за становищата и препоръките на Съвета; 3. насрочва и ръководи заседанията на Съвета; 4. ръководи административно дейността на Съвета; 5. представя пред съответните органи становищата и/или препоръките по чл. 6, ал. 1; 6. представя годишен доклад за дейността на Съвета пред Народното събрание в срок до края на месец февруари на следващата година.

Правомощия на заместника на председателя Няма данни.

Уредба на устройството и правомощията   (нормативни документи) Закон за Фискален съвет и автоматични корективни механизм
Бюджет Дейността на Съвета се финансира от бюджета на Народното събрание, като средствата се посочват като разходи в отделна функционална област.
Възнаграждения Председателят и членовете на Съвета получават възнаграждение за участие в заседанията на Съвета, равно на три минимални работни заплати за едно заседание, но общо за месец не повече от три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор съобразно данни на Националния статистически институт.Възнагражденията се изплащат от бюджета на Народното събрание.

Изисквания към членовете на органа За членове на Съвета се избират лица с високи нравствени качества, които имат висше икономическо образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ и не по-малко от 10 години професионален опит в областта на икономическия анализ и/или управлението на публичните финанси.
Процедура по избор Нови членове на Съвета се избират от Народното събрание не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата им. Членовете на Съвета продължават да изпълняват функциите си и след изтичане на мандата до избора на новите членове.
Предсрочно прекратяване на правомощията на членовете на органа Мандатът на член на Съвета се прекратява предсрочно:

  1. по негово искане;
  2. при трайна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
  3. при смърт;
  4. при установяване, че лицето не отговаря на изискванията на чл. 8, ал. 1 или при възникване на несъвместимост по чл. 8, ал. 2 и 4;
  5. при неучастие без основателна причина в две последователни заседания на Съвета;
  6. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

При предсрочно прекратяване на мандат на член на Съвета Народното събрание избира на негово място друго лице за остатъка от мандата.

Срок за избор на нов състав при изтичане на мандата на органа Нови членове на Съвета се избират от Народното събрание не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата им.
Предвидени действия при липса на избор до изтичане на мандата на органа Членовете на Съвета продължават да изпълняват функциите си и след изтичане на мандата до избора на новите членове.

Отношения с граждани и юридически лица (Описание на процедурите по приемане на сигнали, извършване на проверки, контакт с лица като цяло.)
Отчетност Няма данни.


Хронограма на избора

ДлъжностДата на решение на НС за стартиране на процедура и дата на изборСрок за номинацияДата на обнародванеНормативно основаниеКандидатиИзбранПредложен от
Председател на Фискален съветСтартиране на процедура:
16.02.2022 г.
Дата на избор:
20-дневен срок
(08.03.2022 г.)
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми и чл. 89, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Любомир Василев Дацов
ПГ ГЕРБ-СДС
Председател на Фискален съветСтартиране на процедура:
16.02.2022 г.
Дата на избор:
20-дневен срок
(08.03.2022 г.)
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми и чл. 89, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Калоян Иванов Ганев
ПГ ПП
Член на Фискалния съветСтартиране на процедура:
16.02.2022 г.
Дата на избор:
20-дневен срок
(08.03.2022 г.)
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми и чл. 89, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Юнал Тасим Тасим
ПГ ДПС
Член на Фискалния съветСтартиране на процедура:
16.02.2022 г.
Дата на избор:
20-дневен срок
(08.03.2022 г.)
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми и чл. 89, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Лъчезар Димитров Борисов
ПГ ГЕРБ-СДС
Член на Фискалния съветСтартиране на процедура:
16.02.2022 г.
Дата на избор:
20-дневен срок
(08.03.2022 г.)
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми и чл. 89, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Атанас Александров Атанасов
ПГ ИТН
Член на Фискалния съветСтартиране на процедура:
16.02.2022 г.
Дата на избор:
20-дневен срок
(08.03.2022 г.)
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми и чл. 89, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Росица Добрева Чобанова
ПГ БСП
Член на Фискалния съветСтартиране на процедура:
16.02.2022 г.
Дата на избор:
20-дневен срок
(08.03.2022 г.)
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми и чл. 89, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Мартин Михайлов Заимов
ПГ ДБ

Становища

Гласуване


 

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!