Профил на Българска народна банка

Профилите на държавни органи в Appointmentsboard.bg включват накратко основната информация за техните структура, организация и дейност. Подробни данни за всяка институция могат да бъдат намерени в съответните нормативни актове и официални уеб страници.

Контакти БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Адрес: гр. София 1000, пл. #8220;Княз Александър І" №1 Адрес на Касовия център на БНБ: гр. София 1784, м. #8220;Полигона", ул. #8220;Михаил Тенев" № 10 Работно време: всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч., с клиенти #8211; до 15:45 ч. Телефон: (02) 91459 (централа)Телефакс: (02) 980 24 25; (02) 980 64 93S.W.I.F.T.: BNBGBGSFReuters: BNBBE- mail: press_office@bnbank.org
Официална интернет страница http://www.bnb.bg/

Статут Българската народна банка е централна банка на Република България. Тя е юридическо лице.
История Българската народна банка е една от най-старите национални институции, създадена непосредствено след възстановяването на българската държава, на 25 януари 1879 г., а на 6 юни същата година е извършена и първата банкова операция.БНБ е независим емисионен институт на държавата, който се отчита пред Народното събрание. Тя има ключова роля в българската икономика и полага грижи за поддържане на устойчивостта на българската парична единица, както и за укрепването и развитието на банковата и кредитната система на страната.Независимостта на БНБ е гарантирана с нейния устройствен закон (ЗБНБ) и с Договора за функционирането на Европейския съюз. От 1 януари 2007 г. банката е пълноправен член на Европейската система на централните банки и участва активно във вземането на решенията в сферата на банковото дело и финансите в Европейския съюз. Управителят на БНБ е член на Генералния съвет на Европейската централна банка. Източник: http://www.bnb.bg/AboutUs/index.htm
СъставОргани на управление Органи за управление на Българската народна банка са управителният съвет, управителят и тримата подуправители, избрани за ръководители на основните управления по чл. 19 от Закона за Българската народна банка.Управителният съвет се състои от седем членове: управителят на банката, тримата подуправители и трима други членове.Управителен съвет на БНБ към днешна дата: 1. Иван Искров – управител; 2. Калин Христов #8211; подуправител, управление #8220;Емисионно"; 3. Димитър Костов #8211; подуправител, управления #8220;Банково" и #8220;Фискални услуги"; 4. Цветан Гунев #8211; подуправител, управление #8220;Банков надзор" (до 21 януари 2015 г.) 5. Стати Статев 6. Боряна Пенчева 7. Лена Русенова
Мандат Мандатът на членовете на Управителния съвет е 6 години.
Правомощия УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА:

  1. обсъжда и приема основни насоки на дейността си; 2. приема нормативни актове по дейността на банката; 3. определя лихвите, таксите и комисионите във връзка с дейността на банката; 4. определя процентите на минималните резерви, които банките трябва да държат, и утвърждава условията и изискванията за изпълнението им; 5. определя с наредби нормативите и изискванията за регулиране на банковата дейност; 6. приема правилник за дейността си; 7. взема решения за въвеждане и преустановяване на отделни дейности на банката; 8. открива и закрива клонове и представителства на банката; 9. приема решения за издаване на нови банкноти и монети и определя сроковете, след които те престават да бъдат законно платежно средство и в които извадените от употреба банкноти и монети следва да бъдат обменени; 10. обсъжда периодично отчетите за дейността на основните управления на банката; 11. определя реда и компетентностите за отнасянето в загуба на несъбираеми вземания на Българската народна банка; 12. приема решения за участие на Българската народна банка в международни организации и в мероприятия и дейности, предприемани от такива организации; 13. приема внесените от управителя годишен бюджет, годишен счетоводен баланс и отчета по чл. 51 от Закона за Българската народна банка; 14. отговаря за създаването и поддържането на ефективна система за вътрешен контрол в Българската народна банка и в нейните дъщерни дружества, съобразена с присъщите рискове за дейността й; 15. издава, отказва издаване и отнема лицензи на банки, на оператори на платежни системи, на платежни институции и на дружества за електронни пари при условия и по ред, определени със закон; 16. поставя банки под специален надзор при условията и по реда на Закона за кредитните институции;
  2. разглежда и решава други въпроси от дейността на банката.

Управителят на Българската народна банка организира, ръководи и контролира дейността на банката с изключение на онези дейности, които с този или с друг закон са предоставени в изключителна компетентност на подуправителите, и я представлява в страната и в чужбина. Той може да предоставя упражняването на някои от правомощията си на други длъжностни лица. Управителят може да създава консултативни съвети, които подпомагат осъществяването на неговите функции.

При упражняване на правомощията и изпълнение на задълженията си Българската народна банка, управителят и членовете на управителния съвет са независими и нямат право да искат или да приемат указания на Министерския съвет и на други органи и институции. Министерският съвет и другите органи и институции нямат право да дават указания на Българската народна банка, на управителя или членовете на управителния съвет.

nbsp;

Уредба на устройството и правомощията  (нормативни документи) Закон за Българската народна банка.
Бюджет Бюджетът на БНБ за всяка календарна година се приема от Управителния съвет на БНБ, публикува се в „Държавен вестник“ и се представя на Народното събрание за сведение.2015 Г.: Бюджетът на БНБ се състои от два раздела – разходи за издръжка (93 137 лв.) и инвестиционна програма (21 027 лв.). Повече информация: http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_p_budgetbnb_2015_bg.pdf
Възнаграждения Не са налице публични данни.

Изисквания за заемане на ръкодовната длъжност в органа За членове на управителния съвет се избират и назначават лица с високи нравствени качества, които са изтъкнати професионалисти в сферата на икономиката, финансите и банковото дело. Членове на управителния съвет са български граждани.Член на управителния съвет не може да бъде лице:

  1. осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление;
  2. обявено в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество;
  3. което е било през последните две години, предхождащи датата на решение за обявяване на търговско дружество или кооперация в несъстоятелност, член на техен управителен или контролен орган;
  4. което е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация с изключение на дружества, в които Българската народна банка има участия;
  5. което е съпруг или съпруга или се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително с друг член на управителния съвет.

Управителят и подуправителите не могат да извършват друга дейност освен преподавателска или като членове на органите на дружества, в които Българската народна банка има участие, или на международни организации във връзка с дейността й. Те могат да извършват неплатена дейност с единодушно решение на управителния съвет, доколкото не е налице конфликт на интереси.

Другите трима членове на управителния съвет не могат да извършват друга платена дейност в Българската народна банка, да работят за банки, застрахователни дружества, други финансови институции или в изпълнителната власт, както и да извършват друга дейност, която може да породи конфликт на интереси.

Процедура по избор Управителят на БНБ се избира от Народното събрание.Подуправителите – ръководители на основните управления „Емисионно”, „Банково” и „Банков надзор” се избират от Народното събрание.Другите трима членове на управителния съвет се назначават от президента на републиката.Изборът на нов член на управителния съвет се произвежда, съответно назначаването му се извършва, не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на действащия. Ако до изтичането на мандата изборът, съответно назначаването не бъде осъществено, членът на управителния съвет с изтекъл мандат продължава изпълнението на правомощията си до произвеждането на нов избор, съответно до назначаването.
Предсрочно прекратяване на правомощията на членовете на органа При предсрочно прекратяване правомощията на член на управителния съвет на неговото място се избира, съответно назначава, друго лице за остатъка от мандата.При подаване на оставка от член на управителния съвет, правомощията на този член се прекратяват след изтичането на три месеца от подаването й, ако в този срок не е избран или назначен нов член на управителния съвет.
Срок за избор на нов състав при изтичане на мандата на органа Изборът на нов член на управителния съвет се произвежда, съответно назначаването му се извършва, не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на действащия..
Предвидени действия при липса на избор до изтичане на мандата на органа

Отношения с граждани и юридически лица При определяне на общите насоки на паричната политика Българската народна банка и Министерският съвет се информират взаимно.Българската народна банка във връзка с изпълнението на функциите си може да изисква от банките да й предоставят всички документи и информация, както и да извършва съответни проверки.Всяко физическо или юридическо лице има право чрез писмено заявление да поиска от Българската народна банка информация относно кредитната си задлъжнялост, включително кои банки, финансови институции, платежни институции и дружества за електронни пари са подали информация в системата на регистъра.Пълен списък с административните услуги, които предоставя БНБ е достъпен на: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUOnlineServices/index.htm
Отчетност Българската народна банка се отчита за своята дейност пред Народното събрание. Българската народна банка представя на Народното събрание годишния отчет за своята дейност, консолидирания си финансов отчет заедно с одиторския доклад по чл. 49, ал. 3 от Закона за БНБ и отчета за изпълнението на бюджета си в срок не по-късно от 30 април на следващата година.Българската народна банка представя на Народното събрание приетия от управителния съвет бюджет в 30-дневен срок от приемането му, както и два пъти годишно отчет, в който прави преглед и оценка на дейността си през предходния период. Този отчет се публикува.

 

Хронограма на избор за управител на БНБ

ДлъжностДата на решение на НС за стартиране на процедура и дата на изборСрок за номинацияДата на обнародванеДата на влизане в сила Нормативно основаниеКандидатиИзбранПредложен от
Управител на БНБСтартиране на процедура: 04.06.2015 г.

Дата на избор:
14.07.2015 г.
7 дневен срок, считано от 10.06.2015 г. до 17.06.2015 г.чл. 89, ал. 1 от Правилника за органицацията и дейността на Народното събрание; част І, точка 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банкаДимитър Борисов Радев
Димитър Радев
Избран за управител на БНБ на 14 юли 2015 г.ПГ на ГЕРБ; ПГ на РБ
Управител на БНБСтартиране на процедура: 04.06.2015 г.

Дата на избор:
14.07.2015 г.
7 дневен срок, считано от 10.06.2015 г. до 17.06.2015 г.чл. 89, ал. 1 от Правилника за органицацията и дейността на Народното събрание; част І, точка 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банкаГригорий Цветанов Вазов
Григорий Вазов

Григорий Вазов

Не избран.ПГ на ПФ
Управител на БНБСтартиране на процедура: 04.06.2015 г.

Дата на избор:
14.07.2015 г.
7 дневен срок, считано от 10.06.2015 г. до 17.06.2015 г.чл. 89, ал. 1 от Правилника за органицацията и дейността на Народното събрание; част І, точка 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банкаБисер Стоянов Манолов
Бисер Манолов
Не избран.ПГ на РБ
Управител на БНБСтартиране на процедура: 04.06.2015 г.

Дата на избор:
14.07.2015 г.
7 дневен срок, считано от 10.06.2015 г. до 17.06.2015 г.чл. 89, ал. 1 от Правилника за органицацията и дейността на Народното събрание; част І, точка 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банкаВиктор Иванов Йоцов
Виктор Йоцов
Не избран.ПГ на АБВ

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

10

0

70

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

10

18

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

23

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

16

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

11

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

7

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

3

0

2

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

1

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

37

18

118

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

10

0

68

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

23

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

10

12

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

4

12

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

2

0

10

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

7

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

9

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

1

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

44

22

104

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

14

0

64

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

6

0

23

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

2

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

2

2

17

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

16

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

2

0

9

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

7

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

2

0

3

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

1

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

43

12

116

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

81

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

4

24

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

7

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

22

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

4

10

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

12

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

7

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

6

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

1

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

130

16

34

Видео

Хронограма на избор за подуправители на БНБ, предложени от Димитър Радев

ДлъжностДата на решение на НС за стартиране на процедура и дата на изборСрок за номинацияДата на обнародванеДата на влизане в сила Нормативно основаниеКандидатиИзбранПредложен от
Подуправител на БНБСтартиране: 08.07.2015 г

Приключване:
29.07.2015 г.
Хчл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 12, ал. 2 и 4 и чл.19, ал. 1 от Закона за Българската народна банкаКалин Христов
Калин Христов Източник: capital.bg

Калин Христов
Източник: capital.bg

Избран на 29.07.2015 г. за подуправител, управление "Емисионно"Димитър Радев
(Управител на БНБ)
Подуправител на БНБСтартиране: 08.07.2015 г

Приключване:
29.07.2015 г.
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 12, ал. 2 и 4 и чл.19, ал. 1 от Закона за Българската народна банкаДимитър Костов
Димитър Костов Източник: asenovgrad.net

Димитър Костов
Източник: asenovgrad.net

Избран на 29.07.2015 г. за подуправител, управление "Банков надзор"Димитър Радев
(Управител на БНБ)
Подуправител на БНБСтартиране: 08.07.2015 г

Приключване:
29.07.2015 г.
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 12, ал. 2 и 4 и чл.19, ал. 1 от Закона за Българската народна банкаНина Стоянова
Нина Стоянова Източник: Правен свят

Нина Стоянова
Източник: Правен свят

Избран на 29.07.2015 г. за подуправител, управление "Банково"Димитър Радев
(Управител на БНБ)

Хронограма на избор за подуправител на БНБ, предложен от Иван Искров

ДлъжностДата на решение на НС за стартиране на процедура и дата на изборСрок за номинацияДата на обнародванеДата на влизане в сила Нормативно основаниеКандидатиИзбранПредложен от
Подуправител на БНБСтартиране на процедура: 05.02.2015 г.

Дата на избор:
На 29.01.2015 г. Иван Искорв предлага за подуправител на БНБ Димитър Костов

Видео

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!