Профил на Сметна палата

Профилите на държавни органи в Appointmentsboard.bg включват накратко основната информация за техните структура, организация и дейност. Подробни данни за всяка институция могат да бъдат намерени в съответните нормативни актове и официални уеб страници.

Контакти Сметна палатаАдрес: България, София 1000, ул. Екзарх Йосиф № 37Телефони:Връзки с обществеността: 02 981 75 43Електронна поща: president@bulnao.government.bg press@bulnao.government.bg
Официална интернет страница http://www.bulnao.government.bg/

Статут Сметната палата е държавна институция, която осъществява административен контрол върху изпълнението на бюджета в централната и местна администрация. Тя осъществява външен одит на бюджета и на други публични средства и дейности съгласно международно признатите одитни стандарти.Седалището на Сметната палата е в София.
История Сметната палата е създадена като Върховна сметна палата през 1880 г. Палата е закрита през 1947 г., когато нейните функции са поети от новосъздадената Комисия за държавен контрол- В началото на 90-те години на 20-ти век се появява идеята за възстановяване на Сметната палата. Седмото Велико Народно събрание приема съответния закон на последното си заседание, но президентът Желю Желев налага вето и той не влиза в сила. Сметната палата е възстановена с нов закон, приет на 27 юли 1995 година.
Състав Сметната палата се състои от председател, двама заместник-председатели и двама членове, които се избират от Народното събрание. Състав на комисията към м. март 2015 г.Председател – Лидия Руменова (избрана от Народното събрание с решение от 30.04.2014 г.)Членове (решение на Народното събрание от 11.06.2014 г.):

 1. Горица Грънчарова –Кожарева
 2. Дилета Касабова-Токатлиян
 3. Доц. Д-р Евгения Пенкова – Панталеева
 4. Златина Русева
 5. Мустафа Занков
 6. Д-р Тома Дончев
 7. Ширин Исмаил
Мандат 7 години
Правомощия Сметната палата извършва:

 1. финансови одити;
 2. одити за съответствие;
 3. одити на изпълнението;
 4. специфични одити.

Сметната палата може да извършва документални и фактически проверки и други контролни действия по отношение на юридичес­ки лица, възложени й със специални закони, само в рамките на одитната си дейност и по реда на този закон.

Обхват на одитната дейност

Сметната палата одитира:

 1. държавния бюджет;
 2. бюджета на държавното обществено осигуряване;
 3. бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
 4. бюджетите на общините;
 5. други бюджети, приемани от Народното събрание.

Сметната палата одитира и:

 1. бюджетите на разпоредителите с бюджет по бюджетите по ал. 1 и управлението на тяхното имущество;
 2. бюджетите на бюджетни организации по чл. 13, ал. 3 и 4 от Закона за публичните финанси;
 3. бюджетните средства, предоставяни на лица, осъществяващи стопанска дейност;
 4. сметките за средствата от Европейския съюз и по други международни програми и договори по чл. 8, ал. 2 и 4 от Закона за публичните финанси, включително управлението им от съответните органи и крайните ползватели на средствата;
 5. бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление;
 6. формирането на годишното превишение на приходите над разходите на БНБ, дължимо към държавния бюджет, и другите взаимоотношения на банката с държавния бюджет;
 7. възникването и управлението на държавния дълг, държавногарантирания дълг, общинския дълг и използването на дълговите инструменти;
 8. приватизирането и концесионирането на държавно и общинско имущество, както и на предоставените публични средства и публични активи на лица извън публичния сектор;
 9. изпълнението на международни спогодби, договори, конвенции или други международни актове, когато това е предвидено в съответния международен акт или е възложено от оправомощен орган;
 10. други публични средства, активи и дейности, когато това й е възложено със закон.

Сметната палата извършва одити на:

 1. държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон;
 2. търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала;
 3. юридическите лица, които имат задължения, гарантирани от държавата, или задължения, гарантирани с държавно и/или общинско имущество.

Сметната палата извършва одити на управлението и разпореждането с публични активи и пасиви независимо от основанието за това управление и разпореждане и правното положение на лицата, които го извършват.

Сметната палата изготвя доклади със становища за изпълнението на държавния бюджет, на бюджета на държавното обществено осигуряване, на бюджета на Националната здравноосигурителна каса и по бюджетните разходи на БНБ, които внася в Народното събрание.

Сметната палата може да одитира и сметките за чужди средства на бюджетните организации.

Правомощия на председателя Председателят:

 1. ръководи и организира дейността на Сметната палата, представлява я в страната и в чужбина и е първостепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Сметната палата;
 2. определя правомощия по ръководство, организация и контрол на одитната дейност на заместник-председателите;
 3. определя свой заместник при отсъствие;
 4. разработва бюджетната прогноза и проекта на бюджет на Сметната палата при спазване изискванията на Закона за публичните финанси;
 5. сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите на Сметната палата в съответствие с изискванията на закона;
 6. оповестява международно признатите одитни стандарти на интернет страницата на Сметната палата.
Правомощия на заместника на председателя Заместник-председателите:

 1. ръководят одитни дирекции;
 2. планират и разпределят ресурсите, необходими за изпълнение на одитните задачи от обхвата на съответните одитни дирекции;
 3. внасят за разглеждане и приемане на заседание на Сметната палата проекти на одитни доклади заедно с постъпилите по тях становища, изготвените заключения и препоръки, когато това е определено в закона;
 4. упражняват и други правомощия, възложени им по силата на закон, по ред и начин, установени с вътрешен акт или със заповед на председателя на Сметната палата;
 5. носят отговорност за организацията на одитната дейност и нейното качество.

При отсъствие на заместник-председател неговите правомощия като ръководител на одитни дирекции се упражняват от другия заместник-председател, определен със заповед на председателя на Сметната палата.

Уредба на устройството и правомощията   (нормативни документи) Конституция на Република България (чл. 91); Закон за сметната палата #8211; приет от 43 Народно събрание на 29 януари 2015 г.
Бюджет Бюджетът на Сметната палата е самостоятелна част от държавния бюджет.В срок до 30 септември на текущата година Сметната палата внася в Народното събрание отчет за дейността си за предходната година.Отчетът се публикува в интернет страницата на Сметната палата.
Възнаграждения Председателят получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя на Народното събрание. Заместник-председателите получават основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя. Членовете на Сметната палата получават възнаграждение за участие в заседание на Сметната палата, определено с правилника за устройството и организацията на дейността на Сметната палата. Полученото месечно възнаграждение не може да превишава 50 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя.

Изисквания за заемане на ръкодовната длъжност в органа За председател, заместник-председатели и членове на Сметната палата се избират лица, които:

 1. имат висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионален стаж в областта на одита, административното и финансовото право, финансовия контрол, финансите или счетоводството не по-малко от 15 години;
 2. не са били орган на изпълнителната власт по чл. 19, ал. 2 – 4 от Закона за администрацията през последните три години, предхождащи избора;
 3. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишавани по съответния ред от правото да заемат определена длъжност или да упражняват определена професия.

(2) Председателят, заместник-председателите и членовете не могат да бъдат свързани лица по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и да осъществяват дейност, която е в противоречие със същия закон.

(3) Председателят и заместник-председателите не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност освен по международни проекти и програми, свързани с дейността на Сметната палата, научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права.

Изисквания към останалите членове на органа За одитор на Сметната палата се назначава лице, което е:

 1. с висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“ и с трудов или служебен стаж не по-малко от три години;
 2. преминало успешно изпита за одитор на Сметната палата или притежава сертификат за одитор;
 3. спечелило конкурс за назначаване по реда на правилника за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на служителите на Сметната палата.

(2) Одиторските длъжности са: одитор, старши одитор първа степен, старши одитор втора степен, главен одитор. Повишаването в длъжност се осъществява съгласно правилника за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на служителите на Сметната палата.

(3) За стажант-одитор се назначава лице с висше образование, с образователно квалификационна степен „магистър“, което е спечелило конкурс съгласно правилника за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на служителите на Сметната палата. Стажант-одиторът подпомага одитната дейност.

(4) Одиторите извършват одити в одитни екипи. Ръководителите на одитните екипи се определят от съответния заместник-председател и носят отговорност за професионалното ръководство и качественото извършване на одитите.

Процедура по избор Председателят, заместник-председателите и членовете се избират след проведена публична процедура. Избраният председател на Сметната палата встъпва в длъжност в деня на изтичането на мандата на лицето, на чието място е избран. Избраните заместник-председатели и членове на Сметната палата встъпват в длъжност от деня на избирането им.
Предсрочно прекратяване на правомощията на членовете на органа Пълномощията на председателя, заместник-председателите и членовете на Сметната палата се прекратяват от Народното събрание преди изтичането на мандата им:

 1. по тяхна писмена молба;
 2. при невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 6 месеца;
 3. при несъвместимост по чл. 16;
 4. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 5. при смърт.

При прекратяване на пълномощията на председателя Народното събрание определя заместник-председател, който да изпълнява правомощията му до избирането на нов председател.

nbsp;

В случаите по т. 2 – 4 председателят прави мотивирано предложение пред Народното събрание за освобождаване на съответния заместник-председател или член.

nbsp;

При прекратяване на пълномощията на заместник-председател председателят в едномесечен срок прави предложение пред Народното събрание за избиране на нов заместник-председател.

nbsp;

При прекратяване на пълномощията на член на Сметната палата Институтът на дипломираните експерт-счетоводители, съответно Институтът на вътрешните одитори в едномесечен срок прави предложение за избор на нов член.

nbsp;

Новоизбраният председател, заместник-председател или член довършва мандата на лицето, на чието място е избран.

Срок за избор на нов състав при изтичане на мандата на органа Народното събрание избира председател на Сметната палата три месеца преди изтичането на мандата на действащия председател. В 14-дневен срок от изтичането на мандата на заместник-председателите на Сметната палата председателят прави предложение пред Народното събрание за нов избор. В 14-дневен срок от изтичането на мандата на членовете на Сметната палата Институтът на дипломираните експерт-счетоводители, съответно Институтът на вътрешните одитори прави предложение до председателя на Сметната палата за избор на нов член. В тридневен срок от получаване на предложението председателят го внася в Народното събрание. Ако член или членовете, предложени от двата института, не бъдат избрани от Народното събрание, в 7-дневен срок двата института са длъжни да направят други предложения.
Предвидени действия при липса на избор до изтичане на мандата на органа

Отношения с граждани и юридически лица  
Отчетност В срок до 30 септември на текущата година Сметната палата внася в Народното събрание отчет за дейността си за предходната година.Отчетът се публикува в интернет страницата на Сметната палата.Годишният финансов отчет на Сметната палата се одитира от независима комисия, в която се включват най-малко двама регистрирани одитори.Числеността и съставът на комисията се определят от Народното събрание. Докладът на комисията по отчета се внася в Народното събрание заедно с отчета за дейността на Сметната палата за съответната година.Годишни отчети на Сметната палата от 1996 г. до 20.01.2015 г.

Хронограма на избор на председател на Сметна палата

ДлъжностДата на решение на НС за стартиране на процедура и дата на изборСрок за номинацияДата на обнародванеДата на влизане в сила Нормативно основаниеКандидатиИзбранПредложен от
Председател на Сметна палата

/оттеглена кандидатура/
Стартиране на процедура: 05.03.2015 г.

Дата на избор:
26.03.2015 г.
7 дни /до 12.02.2015 г./чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 12 от Закона за Сметната палатаГорица Грънчарова-Кожарева
goritza-grancharova-new2
Оттеглена кандидатура от ПГ "Патриотичен фронт" на 25.03.2015 г.ПГ на "Патриотичен фронт"
Председател на Сметна палата
Стартиране на процедура: 05.03.2015 г.

Дата на избор:
26.03.2015 г.
7 дни /до 12.02.2015 г./ДВ бр. 24/31.03.2015 чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 12 от Закона за Сметната палатаЦветан Цветков

cvetan-cvetkov бнт
Цветан ЦветковПарламентарните групи на ГЕРБ и Реформаторския блок

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

68

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

2

1

21

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

23

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

18

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

14

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

9

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

9

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

3

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

146

1

21

Видео

Хронограма на избор на заместник-председатели и членове на Сметна палата

ДлъжностДата на решение на НС за стартиране на процедура и дата на изборСрок за номинацияДата на обнародванеДата на влизане в сила Нормативно основаниеКандидатиИзбранПредложен от
Заместник-председател на Сметна палата

Стартиране на процедура: 30.03.2015 г.

Дата на избор:
09.04.2015 г.
7 дни от датата на избиране на председател /до 02.04.2015 г./Горица Николова Грънчарова-Кожарева
goritza-grancharova-new2
Горица Николова Грънчарова-КожареваПредседател на Сметна палата
Заместник-председател на Сметна палата
Стартиране на процедура: 30.03.2015 г.

Дата на избор:
09.04.2015 г.
7 дни от датата на избиране на председател /до 02.04.2015 г./Тошко Иванов Тодоров

Снимка: Капитал

Снимка: Капитал

Тошко Иванов ТодоровПредседател на Сметна палата
Член на Сметна палатаСтартиране на процедура: 30.03.2015 г.

Дата на избор:
09.04.2015 г.
7 дни от датата на избиране на председател /до 02.04.2015 г./Емил Асенов ЕвлогиевЕмил Асенов ЕвлогиевПредседател на Сметна палата по предложение на Института на дипломираните експерт-счетоводители
Член на Сметна палатаСтартиране на процедура: 30.03.2015 г.

Дата на избор:
09.04.2015 г.
7 дни от датата на избиране на председател /до 02.04.2015 г./проф. д-р Георги Стефанов Иванов

Georgi Ivanov
проф. д-р Георги Стефанов ИвановПредседател на Сметна палата по предложение на Института на вътрешните одитори в България

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

64

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

24

1

21

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

17

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

12

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

14

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

5

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

6

0

2

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

2

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

144

0

3

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

61

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

20

5

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

8

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

12

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

14

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

5

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

8

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

2

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

103

20

15

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

64

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

1

17

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

12

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

14

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

5

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

9

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

2

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

107

1

19

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

65

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

11

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

2

0

3

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

13

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

14

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

5

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

9

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

2

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

110

0

15

Видео

В ПАРЛАМЕНТА:

 • Предстоящи събития
 • Пленарни заседания

Народният представител Никола Минчев беше избран за председател на 47-ото Народно събрание. Неговата кандидатура подкрепиха 158 депутати, един беше против, а 72 се въздържаха. Кандидатурата на Никола Минчев беше представена в пленарна зала от лидера на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. Той посочи, че Никола Минчев е завършил право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и има дългогодишен стаж като адвокат в международно призната кантора. През годините се е доказал като отличен професионалист, непримирим боец за каузи, с активна гражданска позиция. Вярвам, че тези негови качества, както и доброто му образование, почтеност, постоянство, ще допринесат много за 47-ото Народно събрание, посочи… [повече]

Народните представители от 47-ото Народно събрание тържествено се заклеха в името на Република България да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа. Най-възрастният народен представител Силви Кирилов от „Има такъв народ“ откри първото заседание на новоизбрания парламент. Това беше посрещнато с аплодисменти от пленарната зала. Време е да загърбим нашите лични и частнополитически различия в името на националните и обществените интереси, заяви Силви Кирилов в словото си след откриването на заседанието. Прозрачността в действията на политическите сили и спазването на дадените обещания, политическата коректност ще възвърнат доверието в държавността,… [повече]

Народните представители в 47-ото Народно събрание ще положат клетва на 3 декември 2021 г. Първото заседание на новоизбрания парламент е свикано с указ № 284 на президента Румен Радев на основание чл. 75 от Конституцията на Република България. То ще започне в 9.00 часа в сградата на парламента на пл. „Народно събрание“ №2 и ще бъде предавано пряко по БНТ и БНР. Съгласно Конституцията (чл. 76) първото заседание на Народното събрание ще бъде открито от най-възрастния присъстващ народен представител. В 47-ото Народно събрание това е Силви Кирилов. На първото заседание народните представители ще положат следната клетва: "Заклевам се в името… [повече]

Председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Иван Ченчев инициира среща между представители на здравното министерство и на спортните клубове във връзка с въведената забрана за провеждане на тренировки и състезания от спортни клубове. Разговорът беше насрочен след множество писма от спортни федерации и клубове до парламентарната комисия с молба за съдействие и преразглеждане на заповед на министъра на здравеопазването от 2 септември 2021 г., с която се забранява провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти. В последния ден от мандата на 46-ото Народно събрание председателят на Комисията… [повече]

Скъпи учители и ученици, Сърдечно Ви поздравявам по повод откриването на новата учебна година. Тя започва в едно трудно време, белязано от пандемията от  COVID-19. Но, убедена съм, това е предизвикателство, което Вие ще преодолеете заедно с упоритост, кураж и постоянство. Първият учебен ден е свързан с много надежди за една успешна година, с очакване за сериозна работа и постигане на високи резултати. Днес ние благодарим на преподавателите за тяхната всеотдайност, за всекидневните усилия да образоват нашите деца, да превърнат любопитството им към света в любов към знанието, да възпитат достойни личности. Пожелавам на учениците да бъдат упорити и последователни,… [повече]

Четиридесет и шестото народно събрание завърши своята работа с гласуване на решение за приемане на доклада за дейността на Временната комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства на протестиращи граждани, опозиционни лидери и членове на политически партии от опозицията. Решението беше прието със 123 гласа „за“,  без "против" и "въздържал се". Докладът беше обсъден при закрити врата, заради съдържащата се… [повече]

Председателят на Народното събрание Ива Митева участва в честването на 142 години от полагане основите на Националната служба за охрана (НСО). Председателят на Народното събрание присъства на празничния водосвет за здраве и благоденствие, отслужен от Мелнишкия епископ Герасим, пред параклиса „Св. Георги Победоносец“ и положи цветя пред Паметния знак на служителите на НСО, достойно изпълнили дълга си. Вече 142 години Националната служба за охрана гарантира сигурността и неприкосновеността на най-висшите публични длъжности в държавата, за да могат те да осъществяват своите конституционни правомощия, посочи председателят на Народното събрание. Смятам, че вие трябва да бъдете равноотдалечени от всички власти, вие с… [повече]

Парламентът прие на второ четене промените в бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2021 г. Те предвиждат бюджетът на НЗОК да се увеличи със 105 млн. лева и така приходите и трансферите на НЗОК да бъдат 5 446 312 900 лева, вместо предвидените досега 5 341 312 900 лева. За поставяне на ваксини срещу COVID-19 се отделят 14 млн. лева - по 10 лева на поставена ваксина. Предвижда се също магистър-фармацевтите, които работят на първа линия в аптеките на болничните заведения, да получават допълнителни възнаграждения от 600 лева във връзка с пандемията от COVID-19. Разпоредбата ще влезе в сила… [повече]

Народният представител Никола Минчев беше избран за председател на 47-ото Народно събрание. Неговата кандидатура подкрепиха 158 депутати, един беше против, а 72 се въздържаха. Кандидатурата на Никола Минчев беше представена в пленарна зала от лидера на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. Той посочи, че Никола Минчев е завършил право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и има дългогодишен стаж като адвокат в международно призната кантора. През годините се е доказал като отличен професионалист, непримирим боец за каузи, с активна гражданска позиция. Вярвам, че тези негови качества, както и доброто му образование, почтеност, постоянство, ще допринесат много за 47-ото Народно събрание, посочи… [повече]

Народните представители от 47-ото Народно събрание тържествено се заклеха в името на Република България да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа. Най-възрастният народен представител Силви Кирилов от „Има такъв народ“ откри първото заседание на новоизбрания парламент. Това беше посрещнато с аплодисменти от пленарната зала. Време е да загърбим нашите лични и частнополитически различия в името на националните и обществените интереси, заяви Силви Кирилов в словото си след откриването на заседанието. Прозрачността в действията на политическите сили и спазването на дадените обещания, политическата коректност ще възвърнат доверието в държавността,… [повече]

Народните представители в 47-ото Народно събрание ще положат клетва на 3 декември 2021 г. Първото заседание на новоизбрания парламент е свикано с указ № 284 на президента Румен Радев на основание чл. 75 от Конституцията на Република България. То ще започне в 9.00 часа в сградата на парламента на пл. „Народно събрание“ №2 и ще бъде предавано пряко по БНТ и БНР. Съгласно Конституцията (чл. 76) първото заседание на Народното събрание ще бъде открито от най-възрастния присъстващ народен представител. В 47-ото Народно събрание това е Силви Кирилов. На първото заседание народните представители ще положат следната клетва: "Заклевам се в името… [повече]

Председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Иван Ченчев инициира среща между представители на здравното министерство и на спортните клубове във връзка с въведената забрана за провеждане на тренировки и състезания от спортни клубове. Разговорът беше насрочен след множество писма от спортни федерации и клубове до парламентарната комисия с молба за съдействие и преразглеждане на заповед на министъра на здравеопазването от 2 септември 2021 г., с която се забранява провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти. В последния ден от мандата на 46-ото Народно събрание председателят на Комисията… [повече]

Скъпи учители и ученици, Сърдечно Ви поздравявам по повод откриването на новата учебна година. Тя започва в едно трудно време, белязано от пандемията от  COVID-19. Но, убедена съм, това е предизвикателство, което Вие ще преодолеете заедно с упоритост, кураж и постоянство. Първият учебен ден е свързан с много надежди за една успешна година, с очакване за сериозна работа и постигане на високи резултати. Днес ние благодарим на преподавателите за тяхната всеотдайност, за всекидневните усилия да образоват нашите деца, да превърнат любопитството им към света в любов към знанието, да възпитат достойни личности. Пожелавам на учениците да бъдат упорити и последователни,… [повече]

Четиридесет и шестото народно събрание завърши своята работа с гласуване на решение за приемане на доклада за дейността на Временната комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства на протестиращи граждани, опозиционни лидери и членове на политически партии от опозицията. Решението беше прието със 123 гласа „за“,  без "против" и "въздържал се". Докладът беше обсъден при закрити врата, заради съдържащата се… [повече]

Председателят на Народното събрание Ива Митева участва в честването на 142 години от полагане основите на Националната служба за охрана (НСО). Председателят на Народното събрание присъства на празничния водосвет за здраве и благоденствие, отслужен от Мелнишкия епископ Герасим, пред параклиса „Св. Георги Победоносец“ и положи цветя пред Паметния знак на служителите на НСО, достойно изпълнили дълга си. Вече 142 години Националната служба за охрана гарантира сигурността и неприкосновеността на най-висшите публични длъжности в държавата, за да могат те да осъществяват своите конституционни правомощия, посочи председателят на Народното събрание. Смятам, че вие трябва да бъдете равноотдалечени от всички власти, вие с… [повече]

Парламентът прие на второ четене промените в бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2021 г. Те предвиждат бюджетът на НЗОК да се увеличи със 105 млн. лева и така приходите и трансферите на НЗОК да бъдат 5 446 312 900 лева, вместо предвидените досега 5 341 312 900 лева. За поставяне на ваксини срещу COVID-19 се отделят 14 млн. лева - по 10 лева на поставена ваксина. Предвижда се също магистър-фармацевтите, които работят на първа линия в аптеките на болничните заведения, да получават допълнителни възнаграждения от 600 лева във връзка с пандемията от COVID-19. Разпоредбата ще влезе в сила… [повече]

Последвайте ни: