Фондация Български институт за правни инициативи (БИПИ) е независима неправителствена организация, която работи за  утвърждаването на Върховенството на закона – Rule of Law  в България и региона на Югоизточна Европа и Черно море. БИПИ е наследник на българския офис на Американска асоциация на юристите и нейната програма за Централна и Източна Европа (ABA CEELI, понастоящем АBA ROLI), която през 2006 г. приключи своята дейност в страната след повече от 15 години работа в областта на правната и съдебна реформа.  Финансирането на БИПИ се осъществява изключително от международно признати институционални донори.

Основните посоки на работа на Института са насочени към подпомагане на съдебната реформа и утвърждаване на доброто управление в областта на правосъдието, чрез прилагане на решения, основани на най-добрите постижения на международната практика.

БИПИ  влага и значителни усилия в използването на интердисциплинарни подходи и методологии. Особен акцент поставяме върху разширяването на обществената подкрепа относно съдебната реформа, както и по-пълната мобилизация на ресурсите в гражданския сектор.

Екип

Биляна Гяурова-Вегертседер е един от учредителите на Българския институт за правни инициативи и понастоящем Изпълнителен директор на института. Адвокат от 1999, регистриран медиатор от 2006. В периода 1999 – 2006 Биляна работи като правен експерт в екипа АBA/CEELI, където се занимава с администриране на грантове и работа по проекти, свързани с различни правни и законодателни инициативи, алтернативно разрешаване на спорове с акцент върху медиацията и реформа в юридическото образование. Биляна е регистриран обучител по медиация и осъществява обучения по медиация в страната и в чужбина. Тя е член на Управителния съвет на Националната асоциация на медиаторите. Като адвокат Биляна е консултирала различни проекти както на фирми, така и на други неправителствени организации. Има публикации най-вече в областта на алтернативното разрешаване на спорове.

Цветомир Тодоров е правен експерт в Българския институт за правни инициативи. Той е ангажиран в програмата “Повишаване на достъпа до правосъдие и развитие на ресурсите в съдебния сектор” и е координатор на проекта “Защита, превенция и популяризиране правата на ромите”. Притежава магистърска степен по право от Софийския университет. Участвал е в специализации по международно право, човешки права, балканска история и антропология. Понастоящем е докторант в Института за балканистика към Българска академия на науките.

Мария Костадинова е най-новият член на екипа на БИПИ. Притежава магистърска степен по Обща антропология. Мария е ангажирана с изграждането на уеб платформата, съпровождаща проект “Инициатива за прозрачни парламентарни назначения”. Паралелно с това извършва изследвания, посветени на реформата в публичния сектор. Участва в различни инициативи за опазване на околната среда.

Боряна Христова се присъедини към екипа на БИПИ през есента на 2012 г. като изследовател. Тя има магистърска степен по Право от Софийския университет. Интересите й се фокусират върху състоянието на съдебната власт и реформата на съдебната система. Боряна има опит като стажант в различни съдилища. Участвала е в Стажантската програма на Софийски районен съд, последвано от стаж във Федерален съд в Съединените щати като Фулбрайтов стипендиант.

Теодор Славев работи като изследовател в БИПИ от септември 2012 г. Той е докторант по политология в УНСС, където разработва дисертационно изследване върху социалния капитал (социално и политическо доверие) и политическата система (политически процес и политически институции). Интересува се от проблемите на българската съдебна система и има опит като младши експерт в Дирекция ,,Механизъм за сътрудничество и оценка” към Министерство на правосъдието.