Фондация Български институт за правни инициативи (БИПИ) е независима неправителствена организация, която работи за  утвърждаването на Върховенството на закона – Rule of Law в България и региона на Югоизточна Европа и Черно море. БИПИ е наследник на българския офис на Американска асоциация на юристите и нейната програма за Централна и Източна Европа (ABA CEELI, понастоящем АBA ROLI), която през 2006 г. приключи своята дейност в страната след повече от 15 години работа в областта на правната и съдебна реформа.  Финансирането на БИПИ се осъществява изключително от международно признати институционални донори.

Основните посоки в работата на Института са свързани с изработването на политики  и експертни решения, наблюдение и анализи с фокус върху реформите в съдебната власт и към установяване на по-прозрачно, отговорно и предвидимо управление. Важна част от нашата дейност е създаването на активна мрежа от неправителствени организации, които да обединяват усилия и ресурси в областта на правосъдието, засягат широката общественост и имат отношение към развитието на демократичните процеси в страната. Организацията е инициатор на множество позиции, декларации и становища, свързани с ключови теми в обществения живот.

БИПИ влага и значителни усилия в използването на интердисциплинарни подходи и методологии. Особен акцент поставяме върху разширяването на обществената подкрепа относно съдебната реформа, както и по-пълната мобилизация на ресурсите в гражданския сектор.

Целите на БИПИ са:

  • Установяване върховенството на правото в България;
  • Насърчаване на диалога между представителите на гражданското общество, бизнеса, законодателната, изпълнителната и съдебната власти;
  • Утвърждаване на доброто управление като механизъм на устойчива политическа система;
  • Подпомагане процеса на хармонизиране на българското законодателство с европейските и международни правни стандарти;
  • Оказване на подкрепа при поддръжката и подобряване квалификацията на юристи, съдии, прокурори, медиатори и други професионалисти от правната сфера.

Екип

Биляна Гяурова-Вегертседер е един от учредителите на Българския институт за правни инициативи и понастоящем директор на института. Адвокат от 1999, регистриран медиатор от 2006 г.. В периода 1999 г. – 2006 г. Биляна работи като правен експерт в екипа АBA/CEELI, където се занимава с администриране на грантове и работа по проекти, свързани с различни правни и законодателни инициативи, алтернативно разрешаване на спорове с акцент върху медиацията и реформа в юридическото образование. Биляна е регистриран обучител по медиация и осъществява обучения по медиация в страната и в чужбина. Тя е член на Управителния съвет на Националната асоциация на медиаторите. Като адвокат Биляна е консултирала различни проекти както на фирми, така и на други неправителствени организации. Има публикации най-вече в областта на алтернативното разрешаване на спорове.

д-р Теодор Славев се занимава с провеждане на количествени и качествени изследвания и анализи в областта на политическата система и процес, правосъдието и съдебната реформа. Отговаря за мониторинга на парламентарните назначения. Специализирал е в Полша и САЩ. Участва в подготовката и провеждането на застъпнически кампании и изграждането на  граждански коалиции по различни теми. Преди да се присъедини към екипа на БИПИ е бил експерт в Министерство на правосъдието (2011 г. – 2012 г.), където работи по Механизма за сътрудничество и оценка.

адв. Цветомир Тодоров е част от екипа на БИПИ от 2012 г. Завършва право в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, а по настоящем е докторант в Института за балканистика към Българската академия на науките. Специализирал е международно право, балканска история и антропология в Гърция, Сърбия, Румъния и Турция. Автор е на анализи и статии в областта на съдебната реформа, правата на човека и религиозните взаимоотношения. Адвокат, вписан в Софийска адвокатска колегия.

Мария Маринова завършва Нов български университет. Част е от екипа на Български институт за правни инициативи от 2021 г. Основната ѝ роля е в гладкото протичане на административните дейности около планирането и реализирането на работата на БИПИ. Преди да се присъедини към екипа на БИПИ е работила като административен мениджър в Центъра за продължаващо обучение в Нов български университет. Основните ѝ интереси са в областта на образованието, социалната дейност и изкуството.

Исидора Димова е доктор по политология. Тя се присъединява към БИПИ по проект „Граждански мониторинг на публичните назначения – стратегически инструмент за добро управление“ и ще отговаря за плавното протичане при изпълнение на дейностите за противодействие на продължаващото овладяване на държавните институции чрез структурирането на механизми за осветляване на назначенията на висши държавни служители. Научните ѝ интереси са в областта на популизма, представителната демокрация, гражданско участие и др. Била е хоноруван асистент по „Публична власт и политики“ и „Политология“ в УНСС. Има опит в гражданския сектор и в работата по проекти.