Публичното представяне на Константин Любенов Пенчев е изготвено в качеството му на кандидат за омбудсман на Република България, по проект „Инициатива за прозрачни парламентарни назначения“, изпълняван от Фондация „Български институт за правни инициативи“.

Представянето бе изпратено на г-н Пенчев за преглед и коментар на 21.07.2015 г. На 22.07.2015 г.  г-н Пенчев потвърди съгласието си за публикуване на публичното представяне.

Проектът „Инициатива за прозрачни парламентарни назначения“ се финансира безвъзмездно от Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Представените мнения, данни и заключения принадлежат на БИПИ и не изразяват непременно тези на Програмата и/или Оператора

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. 1. Име: Константин Любенов Пенчев
 2. Дата и място на раждане: 21.03.1952 г. в гр. София

Източник: comdos.bg

 1. Семейно положение: Женен.

Източник: Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Константин Пенчев, доспъпна на страницата на Народното събрание.

 1. Владеене на чужди езици: Френски (отлично), английски (много добро) и руски (много добро) език.

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според раздел ІІ, точка 1 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за омбудсман на Република България.

 1. Образование:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност Право. Период на обучение 1972 г. – 1976 г.

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според раздел ІІ, точка 1 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за омбудсман на Република България.

 1. Научни публикации:
 2. Административен процес: Специална част: По общата и специалната клауза. Димитров, Д.; Г. Костадинов; Константин Пенчев. Сиела, 2007.
 3. Административнопроцесуален кодекс: Коментар. Пенчев, К.; Ив. Тодоров; Г. Ангелов; Б. Драгнев. Сиела, 2007.

Източник: Електронен каталог на Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност: Омбудсман на Република България
 2. Кариерно развитие:

Константин Пенчев завършва висшето си образование през 1976 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в специалност Право. Полага теоретико-практически изпит на 26.04.1978 г. с оценка „Много добър – 5“.

В периода 1978 г. – 1979 г. е стажант съдия в Софийския окръжен съд. След това за две години – 1979 г. до 1981 г. е младши съдия в Софийски градски съд. От 1981 г. до 1984 г. е председател на Районния съд в гр. Своге. След това, до 1986 г., г-н Пенчев работи в Минестерството на външните работи като специалист в отдел „Договорен и правен“. През 1986 г. се връща като съдия в Софийски окръжен съд, където остава до 1994 г., като последните пет е заместник-председател на съда. От 1994 г., в продължение на десет години, К. Пенчев е адвокат към Софийската адвокатска колегия.

Константин Пенчев е народен представител в 39-то Народно събнание (2001 г. – 2004 г.). Избран е в София-окръг от листата на Национално движение „Симеон Втори“. В периода 07.03.2003 г. – 19.03.2004 г. е заместник-председател на парламентарната група на движението. Като депутат е бил член на Комисията по икономическа политика и Комисията по правни въпроси; Председател на Временната комисия за изготвяне на Правилник за устройството и дейността на администрацията на Народното събрание; Член на Временната парламентарна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията; Член на Временната анкетна комисия за проверка дейността по закупуване, съхраняване, обмен и продажби на хлебно и фуражно зърно на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и проверка на дейностите по контрола на наличните запаси на зърно от страна на държавните органи; Член на постоянната делегация на НС в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ); Председател на Групата за приятелство с Либия.

Константин Пенчев става председател на Върховния административен съд на Република България на 22.03.2004 г., когато е избран за такъв от Висшия съдебен съвет. През м. май 2004 г. Константин Пенчев издига кандидатурата на председателя на трето отделение на ВАС и член на Висшия съдебен съвет Венета Марковска за зам.-председател на административния съд. Остава като председател на съда до м. октомври 2010 г.

Избран е от Народното събрание за втори омбудсман на Република България на 20 октомври 2010 г.

През м. юли 2015 г. Константин Пенчев е кандидат за втори мандат като омбудсман на Република България, номиниран е от народни представители от парламентарната група „Реформаторски блок”.

Коментар на Константин Пенчев: След преглед на така изготвеното публично представяне, г-н Пенчев допълни, че като втори зам.-председател на ВАС е предложена г-жа Стефка Стоева, която в момента е конституционен съдия.

Също така като председател на ВАС, Константин Пенчев освобождава на 18.05.2010 г. съдиите Панайот Генков, Николай Урувом и Андрей Икономов от заеманите от тях длъжности като председатели на различни отделения във ВАС заради т.нар. скандал „Приморско“.

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според раздел ІІ, точка 1 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за Омбудсман на Република България.; Народно събрание на Република България; Списък на депутатите от 39-то Народно събрание.; Константин Пенчев си предлага нов заместник във ВАС. Шефът на ВАС понижи съдиите с бедните роднини; Константин Пенчев отстрани като ръководители във ВАС сидиите Панайот Генков, Николай Урумов и Андрей Икономов.

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

 1. Недвижимо имущество
Година на придобиване Вид на имота/право Местонахождение Площ кв. м. собственик Цена лв. Правно основание Произход на средствата
2014 Апартамент София 111 Константин Пенчев и Мирена Пенчева 217 100 Покупко-продажба Банков влог на Мирена Пенчева

Източник: Декларация подадена пред Сметната палата за 2014 г.

1.1. Земеделски земи и гори

Година на придобиване Вид на имота/правото Местонахождение Площ дка. Разгъната застроена площ кв.м. Собственик Цена на придобиване лв. Правно основание Произход на средствата
2007 Ливада Землището на с. Малък Вършец, Севлиево 3 Мирена Пенчева – ½ идеална част 0 Наследство Няма
2007 Нива Землището на с. Малък Вършец, Севлиево 9 Мирена Пенчева – ½ идеална част 0 Наследство Няма
2007 Лозе Землището на с. Малък Вършец, Севлиево 1 Мирена Пенчева – ½ идеална част 0 Наследство Няма
2007 Нива Землището на с. Малък Вършец, Севлиево 1 Мирена Пенчева – ½ идеална част 0 Наследство Няма
2007 Нива Землището на с. Малък Вършец, Севлиево 1 Мирена Пенчева – ½ идеална част 0 Наследство Няма
2007 Горска ливада Землището на с. Малък Вършец, Севлиево 18 Мирена Пенчева – ½ идеална част 0 Наследство Няма
2007 Иглолистни гори Землището на с. Малък Вършец, Севлиево 7 Мирена Пенчева – ½ идеална част 0 Наследство Няма
2007 Широколистни дървестни видове Землището на с. Малък Вършец 4 Мирена Пенчева – ½ идеална част 0 Наследство Няма
2007 Широколистни дървестни видове Землището на с. Малък Вършец, Севлиево 12 Мирена Пенчева – ½ идеална част 0 Наследство Няма
2007 Нива Местност Стойченски рът, Троян 1 Мирена Пенчева – 1/6 идеална част 0 Наследство Няма
2007 Нива Местност Дрянова могила, Троян 3 Мирена Пенчева – 1/6 идеална част 0 Наследство Няма
2007 Нива С. Белиш, Троян 1 Мирена Пенчева – 1/6 идеална част 0 Наследство Няма
2007 Нива Местност Беликов дол, Троян 5 Мирена Пенчева – 1/6 идеална част 0 Наследство Няма
2007 Широколистна гора Местност Капинчо, Троян 1 Мирена Пенчева – 1/3 идеална част 0 Наследство Няма
2007 Ливада Местност Капинчо, Троян 8 Мирена Пенчева – 1/3 идеална част 0 Наследство Няма

Източник: Декларация подадена пред Сметната палата за 2007 г.

1.2. Прехвърляне на притежавани имоти

Година Вид на имота Местонахождение Площ кв.м. Разгъната застроена площ кв.м. Собственик, ид.ч. Цена на сделката /лв./ Правно основание
2009 Ливада Землището на с. Малък Вършец, Севлиево 3 Мирена Пенчева – ½ идеална част 0 Безвъзмездно
2009 Нива Землището на с. Малък Вършец, Севлиево 9 Мирена Пенчева – ½ идеална част 0 Безвъзмездно
2009 Лозя Землището на с. Малък Вършец, Севлиево 1 Мирена Пенчева – ½ идеална част 0 Безвъзмездно
2009 Нива Землището на с. Малък Вършец, Севлиево 1 Мирена Пенчева – ½ идеална част 0 Безвъзмездно
2009 Нива Землището на с. Малък Вършец, Севлиево 1 Мирена Пенчева – ½ идеална част 0 Безвъзмездно
2009 Горска ливада Землището на с. Малък Вършец, Севлиево 18 Мирена Пенчева – ½ идеална част 0 Безвъзмездно
2009 Иглолистни гори Землището на с. Малък Вършец, Севлиево 7 Мирена Пенчева – ½ идеална част 0 Безвъзмездно
2009 Широколистни дървестни видове Землището на с. Малък Вършец, Севлиево 4 Мирена Пенчева – ½ идеална част 0 Безвъзмездно
2009 Широколистни дървестни видове Землището на с. Малък Вършец, Севлиево 12 Мирена Пенчева – ½ идеална част 0 Безвъзмездно

Източник: Декларация подадена пред Сметната палата за 2009 г.

 1. Данни от Имотен регистър към Агенция по вписванията.

2.1 Служба по вписванията – София за периода от 01.01.1992 г. до 20.07.2015 г.

Пореден № по справката 1
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 
Година 2014 
Страни Продавач – Физическо лице
Продавач – Физическо лице
Купувач, идеални части: общо 240/4000 ид.ч. – Константин Пенчев
Купувач, идеални части: общо 240/4000 ид.ч. – Мирена Пенчева
Имот Поземлен имот, площ по док. – 513.000 кв. м., гр.София, местност – ЦЕНТЪРА
Страни Продавач – Физическо лице
Продавач – Физическо лице
Купувач – Константин Пенчев
Купувач – Мирена Пенчева
Имот Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 111.000 кв. м., гр.София, местност – ЦЕНТЪРА
 1. Банкови влогове
Година Размер на средствата Равностойност в лева Титуляр на влога В страната В чужбина Произход на средствата
2008 29000 56720 Мирена Пенчева Да Спестявания
2009 95200 186195 Мирена Пенчева Да Спестявания
2010 150000 Константин Пенчев Да Заплата
30800 60240 Мирена Пенчева Да Заплата
2011 25308 49500 Мирена Пенчева Да Трудова дейност (заплата)
2012 116800 228730 Мирена Пенчева Да Трудова дейност
2013 54000 105615 Мирена Пенчева да Доходи от свободна професия

Източник: Декларации подадени пред Сметната палата за 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

 1. Задължения над 5 000 лева
Година Вид Размер Титуляр Правно основание Към банки Към ФЛ/ЮЛ
2014 Кредитна карта 8801 лв. Константит Пенчев Кредитна карта Райфайзен банк

Източник: Декларация подадена пред Сметната палата за 2014 г.
5. Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 500 лева

Година Видове доход от Размер на дохода
На декларатора /лв./ На съпруга /лв./
2007 Доходи от трудови правоотношения, извън тази за заеманата длъжност 2061
Доходи от друга стопанска дейност 6289 18400
2008 Доходи от трудови правоотношения, извън тази за заеманата длъжност 9341
Доходи от друга стопанска дейност 28863
2009 Доходи от трудови правоотношения, извън тази за заеманата длъжност 9762
Доходи от друга стопанска дейност 65575
2010 Доходи от трудови правоотношения, извън тази за заеманата длъжност 130532

Източник: Декларации подадени пред Сметната палата за 2007г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г.

 1. Участие в НПО и други организации:

Няма данни.

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

На Константин Пенчев са извършени две проверки от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 05.07.2007 г. и на 04.09.2007 г. Заключенията и на двете проверки е „неустановена принадлежност”.

Източник: http://comdos.bg/

 1. Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

В декларацията си Константин Пенчев е посочил съпругата си Мирена Пенчева, адвокат в Софийска адвокатска колегия и управител на фондация за международни осиновявания „Шанс за всяко дете“, в качеството й на свързани с него лица по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.

Декларацията е подадена на 20 октомври 2010 г. при встъването в длъжност на омбудсман на Република България.

Източник: Декларация на Константин Пенчев, достъпна на интернет страницата на Регистъра по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

ДРУГИ

 1. Публична анкета към кандидатите за управител на Българската народна банка – изпратен за попълване заедно с профила.
 2. Комуникационен дневник

Представянето бе изпратено на Константин Пенчев на 21.07.2015 г. за преглед и коментар. На 22.07.2015 г.  господин Пенчев потвърди съгласието си за публикуване на публичното представяне.

 1. В медиите
Заглавие и връзка към публиакция Дата, автор, медия
Политиката се прави в партията: интервю с Константин Пенчев, предс. на Контролния съвет на НДСВ 27 април – 3 май 2002Деница Сивева

Банкеръ

С основния закон не може да се експериментира: Интервю на Константин Пенчев, депутат от НДСВ 5 – 11 октомври 2002Биляна Пилц

Капитал

3-4 нови текста в конституцията са достатъчни за реформата: Интервю със зам.-предс. на ПГ на НДСВ Константин Пенчев 30 април 2003Рада Домусчиева

Монитор

Заради съдебната реформа променяме основния закон: Интервю с Константин Пенчев, зам.-предс. на ПГ на НДСВ, член на временната парламентарна комис. за промени в конституцията 1 – 9 май 2003Деница Сивева

Банкеръ

Съдът ще работи за държавата, а не за правителството: Интервю с предс. на Върховния администр. съд Константин Пенчев 19 март 2004Антоанета Никова

24 часа

Бавно правосъдие е равно на отказано правосъдие: Интервю с новоизбраният предс. на Върховния администр. съд Константин Пенчев 23 март 2004Радко Ханджиев

Дума

В главната роля: [председателят на Върховния административен съд] Константин Пенчев: Интервю 30 юли – 5 август 2004Божидар Димитров

168 часа

Съдът вади горещите картофи : С Константин Пенчев, предс. на Върховния администр. съд, разговаря Ненка Иванова 24 септември 2004Ненка Иванова

Дневен труд

Свършил съм си работата в Парламента, връщам се в съда: Интервю с Константин Пенчев, предс. на Върховния адм. съд 2004 г.Васил Чобанов и Роза Георгиева

Общество и право

Не можем да правораздаваме по законите от зрелия социализъм : [Интервю с] предс. на Върховния административен съд Константин Пенчев / Евгени Петров 5 – 11 февруари 2005Евгени Петров

Политика

Назначаването на магистрати без конкурс е голям грях на законодателя: Интервю с Константин Пенчев, предс. на Върховния администр. съд 14 март 2005Павлина Желева

Дневник

Напразно нападат ВАС за министерските разпродажби: Интервю с Константин Пенчев, председател на Върховния административен съд 27 юли 2005Надя Маринова

Пари

Местна “чест” спъва [съдебната] реформа: Интервю с Константин Пенчев, предс. на Върховния администр. съд 9 декември 2005Мирела Веселинова

Дневен труд

Чиновникът печели от съдебния контрол: Интервю с Константин Пенчев, шеф на Върховния администр. съд 1 февруари 2006Ненка Иванова

Дневен труд

Без прозрачност в съда ще настъпи пълна слободия: Интервю с Константин Пенчев 5 април 2006Мирела Балева

Дума

Съдебната олигархия няма да допусне постоянно действащ Висш съдебен съвет: Интервю с Константин Пенчев, предс. на Висшия администр. съд [по проблемите на съдебната система у нас] 23 април 2007Павлина Желева

Дневник

Явният вот за нови шефове е по-честен заради доверието: Интервю с Константин Пенчев, началник на Върховния административен съд 13 февруари 2009Лилия Христовска

Труд

Напират за съдебни шефове, мислят, че ще са “феодали”: Интервю с Константин Пенчев, предс. на Върховния административен съд [за стратегията на Висшия съдебен съвет при избора на магистрати] 7 април 2009Ани Пармаксизян

24 часа

Висшите магистрати да се избират по региони: Интервю с Константин Пенчев, предс. на Върховния административен съд 7 септември 2009Ани Пармаксизян

24 часа

20 г. съдебната власт отглеждаше “Красьовци”: Интервю с Константин Пенчев, предс. на ВАС 16 ноември 2009Лилия Христовска

Труд

Красьо хвърли сянка на всички назначения от ВСС: интервю с предс. на Върховния административен съд Константин Пенчев 15 април 2010Фани Чоджумова

Новинар

Групировките си назначаваха магистрати по квоти 18 юни 2010Кристи Петрова

Монитор

Съдията брани само закона, а омбудсманът защитава справедливостта: интервю с омбудсмана Константин Пенчев 27 октомври 2010Любен Обретенов

Сега

Всеки богат иска да купи съдебната система: интервю с юриста Константин Пенчев 12 юли 2011Фани Чоджумова

Новинар

Политиците вече 22 г. не искат да променят съда: интервю с Константин Пенчев, национален омбудсман 29 август 2011Ани Пармаксизян

24 часа

Младите ни казаха: Царят е гол! 24 юни 2013Павлина Желева

Труд

Съдебната номенклатура ще кадрува в другите власти: интервю с омбудсмана Константин Пенчев 13 февруари 2015Росен Босев

Капитал

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 1 / 5. Брой гласове: 1

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!