Профил на Комисия за енергийно и водно регулиране

Профилите на държавни органи в Appointmentsboard.bg включват накратко основната информация за техните структура, организация и дейност. Подробни данни за всяка институция могат да бъдат намерени в съответните нормативни актове и официални уеб страници.

Контакти Комисия за енергийно и водно регулиранеАдрес: България, София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” №8-10Телефони:Деловодство: 02 9359 628Телефон за граждани: 02 9359 715

Факс:

02 988 8782

Електронна поща: dker@dker.bg

Работно време с граждани: 10:00 до 16:00 часа

Официална интернет страница http://www.dker.bg/index.php?P=376

Статут независим специализиран държавен орган на Република България, регулатор на два сектора: енергетика и водоснабдяване и канализация.
История Държавната комисия за енергийно регулиране е създадена с Постановление 181 на Министерския съвет на Република България от 10/09/1999 г. на основание чл. 11 ал. 2 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност. Със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр.18 от 22.02.2005 г., ЗРВКУ) е изменен Закона за енергетиката(обн., ДВ, бр.107 от 9.12.2003 г., ЗЕ) и комисията е трансформирана в Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. Със Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 17 от 6.3.2015 г.) комисията е трансформирана в Комисия за енергийно и водно регулиране.
Състав Комисията е колегиален орган и се състои от 9 членове, включително председател.Състав на комисията към 25 март 2015 г.:Светла Петрова Тодорова #8211; председател на КЕВРДимитър Станимиров Димитров – член на КЕВРЕвгения Христова Харитонова #8211; член на КЕВР

Илиян Борисов Илиев – член на КЕВР

Илиян Христов Илиев – член на КЕВР

Костадинка Ламбова Тодорова #8211; член на КЕВР

Милена Живкова Миланова – член на КЕВР

Мандат Мандатът на членовете на комисията е 5 години с право на не повече от два пълни последователни мандата.
Правомощия Комисията е постоянно действащ орган, който заседава, ако присъстват повече от половината от членовете.Комисията разглежда и решава въпросите, свързани с регулиране на цените в енергетиката и на В и К услугите и постъпилите жалби в два състава, както следва:

 1. състав #8220;Енергетика", който включва председателя, членовете със стаж в областта на енергетиката, както и членовете, които са юрист и икономист;
 2. състав #8220;Водоснабдяване и канализация", който включва председателя, членовете със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията, както и членовете, които са юрист и икономист.

Комисията се произнася с мотивирани решения, които са индивидуални или общи административни актове. Решенията се приемат с мнозинство повече от половината от членовете, от които поне:

 1. двама от членовете със стаж в енергетиката #8211; при упражняване правомощия на комисията в енергетиката;
 2. един от членовете със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията #8211; при упражняване правомощия на комисията във водоснабдяването и канализацията.

Въздържане от гласуване не се допуска. Начинът на гласуване на всеки гласувал и мотивите на всеки гласувал против се отразяват в протокол към решението.

Заседанията на комисията са открити, когато се разглеждат заявления или искания, свързани със:

 1. издаване, изменение, допълнение, отнемане и прекратяване на лицензия;
 2. утвърждаване на цени;
 3. други въпроси във връзка с осъществяване правомощията на комисията.

В случаите, когато се оповестява защитена по закон информация, заседанията на комисията по ал. 5 се провеждат при закрити врата, като на тях могат да присъстват само членовете на комисията и страните по съответното производство.

Решенията на комисията по ал. 5 и 6 се вземат в закрито заседание и се обявяват по ред, определен в правилника по чл. 16, ал. 1.

При осъществяване на правомощията си комисията прилага процесуалните правила, предвидени в този закон, а за неуредените в него случаи #8211; правилата на Административнопроцесуалния кодекс.

Решенията, включително мълчаливият отказ на комисията, се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на решението. Искането за спиране изпълнението на оспорено по съдебен ред решение е недопустимо, освен по отношение на решения, с които се налагат санкции, решения за прекратяване и отнемане на лицензии и решения за отнемане на сертификати за независимост на оператори на преносни мрежи.

Правомощия на председателя Председателят на комисията:

 1. организира и ръководи дейността на комисията и на нейната администрация съгласно закона и нейните решения;
 2. представлява комисията пред трети лица;
 3. назначава и освобождава служителите от администрацията;
 4. внася ежегодно в Народното събрание доклад за дейността на комисията;
 5. организира съставянето на бюджета и го внася за разглеждане и приемане от комисията;
 6. отговаря за изпълнението, приключването и отчитането на бюджета на комисията;
 7. внася годишния отчет и периодичните финансови отчети за приемане от комисията.
Правомощия на заместника на председателя Няма

Уредба на устройството и правомощията   (нормативни документи) Закон за енергетиката; Закон за енергията от възобновяеми източници; Закон за водите; Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.
Бюджет Комисията е първостепенен разпоредител с бюджет.Приходите по бюджета на комисията се набират от:

 1. таксите, събирани от комисията по чл. 28 от Закона за енергетика и по чл. 8, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, и лихвите върху тях;
 2. тридесет на сто от глобите и имуществените санкции, наложени от комисията в съответствие с този закон и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги;
 3. дарения от лица, неподлежащи на лицензиране и/или контрол по този закон, или на свързани с тях лица по смисъла на Търговския закон.

Когато годишните постъпления от такси по този закон превишават или не достигат за покриване на необходимите разходи по бюджета на комисията за следващата календарна година, председателят на комисията може да прави предложение за преразглеждане на размера на таксите.

Възнаграждения Възнагражденията на членовете на комисията се определят както следва:

 1. на председателя #8211; 93 на сто от три средни месечни заплати на наетите лица по трудово и по служебно правоотношение в сектора #8220;Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива" съобразно данни на Националния статистически институт;

2.на останалите членове #8211; 85 на сто от три средни месечни заплати на наетите лица по трудово и по служебно правоотношение в сектора #8220;Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива" съобразно данни на Националния статистически институт.

Изисквания за заемане на ръкодовната длъжност в органа Няма
Изисквания към останалите членове на органа За членове на комисията могат да бъдат избирани дееспособни български граждани, които:

 1. имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен #8220;магистър";
 2. притежават добра професионална репутация и професионален стаж не по-малко от 10 години, от които най-малко 7 години:

а) стаж в областта на енергетиката #8211; за четирима от членовете на комисията;

б) стаж в областта на водоснабдяването и канализацията #8211; за двама от членовете на комисията;

в) юридически стаж #8211; за един от членовете на комисията;

г) стаж в областта на икономиката #8211; за един от членовете на комисията;

д) стаж в областта на енергетиката или в областта на водоснабдяването и канализацията #8211; за председателя на комисията;

 1. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Членовете на комисията не могат да бъдат свързани лица по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Членовете на комисията не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност освен по международни проекти и програми, свързани с дейността на комисията, научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права.

Процедура по избор Изборът на нови членове на комисията се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове. Членовете на комисията продължават да изпълняват функциите си и след изтичането на мандата им до встъпване в длъжност на новите членове.Членовете на комисията се избират след проведена публична процедура.Предложения за избор на членове на комисията могат да правят народните представители и парламентарните групи.Народното събрание избира поотделно председателя и останалите членове на комисията.Членовете на комисията полагат пред Народното събрание клетвата по чл. 76, ал. 2 от Конституцията на Република България.
Предсрочно прекратяване на правомощията на членовете на органа Пълномощията на член на комисията се прекратяват предсрочно:

 1. по негово искане;
 2. при несъвместимост;
 3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
 4. когато e осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер с влязъл в сила акт;
 5. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
 6. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 7. при смърт.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1, 4, 6 и 7 основанията се обявяват от председателя на Народното събрание пред Народното събрание.

(3) В случаите на предсрочно прекратяване на пълномощията на член на комисията нов член се избира в двумесечен срок от влизането в сила на решението за прекратяване по ал. 1, т. 2, 3 и 5, или от обявяването по ал. 1, т. 1, 4, 6 и 7. Новоизбраният член довършва мандата на лицето, на чието място е избран.

Срок за избор на нов състав при изтичане на мандата на органа Изборът на нови членове на комисията се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове.
Предвидени действия при липса на избор до изтичане на мандата на органа Членовете на комисията продължават да изпълняват функциите си и след изтичането на мандата им до встъпване в длъжност на новите членове.

Отношения с граждани и юридически лица (Описание на процедурите по приемане на сигнали, извършване на проверки, контакт с лица като цяло.)
Отчетност КЕВР публикува годишен доклад за дейността си, включително за резултатите от контрола за недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари и за тяхното ефективно функциониране, като изпраща доклада до Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (АСРЕ) и до Европейската комисия.Годишни доклади на КВЕР


Хронограма на избора

ДлъжностДата на решение на НС за стартиране на процедура и дата на изборСрок за номинацияДата на обнародванеДата на влизане в сила Нормативно основаниеКандидатиИзбранПредложен от
Председател на КЕВРСтартиране на процедура: 18.03.2015 г.

Дата на избор:
02.04.2015 г.
7 дни /до 25.03.2015 г./07.04.2015 г.

ДВ 26/07.04.2015 г.
07.04.2015 г.чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „д“ от Закона за енергетикатаИван Николаев Иванов
Източник e-vestnik.bg

Източник e-vestnik.bg

Избран за председател на КЕВРПГ на "Реформаторски блок"
Член на КЕВРСтартиране на процедура: 18.03.2015 г.

Дата на избор:
02.04.2015 г.
7 дни /до 25.03.2015 г./07.04.2015 г.

ДВ 26/07.04.2015 г.
07.04.2015 г.чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ от Закона за енергетикатаЕвгения Христова Харитонова
Източник factor.bg

Източник factor.bg

Избран за член на КЕВР - направление енергетикаПГ на ГЕРБ
Член на КЕВРСтартиране на процедура:
18.03.2015 г.

Дата на избор:
02.04.2015 г.
7 дни /до 25.03.2015 г./07.04.2015 г.
ДВ 26/07.04.2015 г.
07.04.2015 г.чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „г“ от Закона за енергетикатаСветла Петрова Тодорова
Източник sniper-bg.net

Източник sniper-bg.net

Избран за член на КЕВР - направление икономистПГ на ГЕРБ
Член на КЕВРСтартиране на процедура:
18.03.2015 г.

Дата на избор:
02.04.2015 г.
7 дни /до 25.03.2015 г./Валентин Георгиев Терзийски
Източник 24chasa.bg

Източник 24chasa.bg

Не избранПГ на "БСП Лява България"
Член на КЕВРСтартиране на процедура:
18.03.2015 г.

Дата на избор:
02.04.2015 г.
7 дни /до 25.03.2015 г./07.04.2015 г.

ДВ 27/07.04.2015 г.
07.04.2015 г.чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „б“ от Закона за енергетикатаДимитър Георгиев Кочков
Източник frognews.bg

Източник frognews.bg

Избран за член на КЕВР - направление водоснабдяванеПГ на "БСП Лява България"
Член на КЕВРСтартиране на процедура:
18.03.2015 г.

Дата на избор:
02.04.2015 г.
7 дни /до 25.03.2015 г./Еленко Любомиров Божков
Източник bulenergyforum.bg

Източник bulenergyforum.bg

Не избранПГ на "БСП Лява България"
Член на КЕВРСтартиране на процедура:
18.03.2015 г.

Дата на избор:
02.04.2015 г.
7 дни /до 25.03.2015 г./Илиян Христов Илиев
Източник monitor.bg

Източник monitor.bg

Не избранПГ на "БСП Лява България"
Член на КЕВРСтартиране на процедура:
18.03.2015 г.

Дата на избор:
02.04.2015 г.
7 дни /до 25.03.2015 г./Любомир Андреев Денчев
Източник karieri.bg

Източник karieri.bg

Не избранПГ на "БСП Лява България"
Член на КЕВРСтартиране на процедура:
18.03.2015 г.

Дата на избор:
02.04.2015 г.
7 дни /до 25.03.2015 г./Петър Димов Бояджиев
Източник plovdivlive.com

Източник plovdivlive.com

Не избранПГ на "БСП Лява България"
Член на КЕВРСтартиране на процедура:
18.03.2015 г.

Дата на избор:
02.04.2015 г.
7 дни /до 25.03.2015 г./07.04.2015 г.

ДВ 26/07.04.2015 г.
07.04.2015 г.чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „в“ от Закона за енергетикатаРемзи Дормуш Осман
Източник mignews.info

Източник mignews.info

Избран за член на КЕВР - направление юристПГ на "Движение за права и свободи"
Член на КЕВРСтартиране на процедура:
18.03.2015 г.

Дата на избор:
02.04.2015 г.
7 дни /до 25.03.2015 г./07.04.2015 г.

ДВ 26/ 07.04.2015 г.
07.04.2015 г.чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ от Закона за енергетиката Александър Янакиев ЙордановИзбран за член на КЕВР - направление енергетикаПГ на "Патриотичен фронт"
Член на КЕВРСтартиране на процедура:
18.03.2015 г.

Дата на избор:
02.04.2015 г.
7 дни /до 25.03.2015 г./Румяна Кръстева КръстеваНе избранПГ на "Патриотичен фронт"
Член на КЕВРСтартиране на процедура:
18.03.2015 г.

Дата на избор:
02.04.2015 г.
7 дни /до 25.03.2015 г./Петко Димитров Михайлов
Източник nabludatel.eu

Източник nabludatel.eu

Не избранПГ на "Патриотичен фронт"
Член на КЕВРСтартиране на процедура:
18.03.2015 г.

Дата на избор:
02.04.2015 г.
7 дни /до 25.03.2015 г./07.04.2015 г.

ДВ 26/07.04.2015 г.
07.04.2015 г.чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ от Закона за енергетиката Владко Генчов Владимиров
Източник dariknews.bg

Източник dariknews.bg

Избран за член на КЕВР - направление енергетикаПГ на "Патриотичен фронт"
Член на КЕВРСтартиране на процедура:
18.03.2015 г.

Дата на избор:
02.04.2015 г.
7 дни /до 25.03.2015 г./Милена Живкова Миланова
Източник dker.bg

Източник dker.bg

Не избранПГ на "Патриотичен фронт"
Член на КЕВРСтартиране на процедура:
18.03.2015 г.

Дата на избор:
02.04.2015 г.
7 дни /до 25.03.2015 г./Славчо Георгиев Смилков
Източник struma.com

Източник struma.com

Не избранПГ на "Реформаторски блок"
Член на КЕВРСтартиране на процедура:
18.03.2015 г.

Дата на избор:
02.04.2015 г.
7 дни /до 25.03.2015 г./07.04.2015 г.

ДВ 26/07.04.2015 г.
07.04.2015 г.чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „б“ от Закона за енергетиката Валентин Димитров Петков
Избран за член на КЕВР - направление водоснабдяванеПГ на "Реформаторски блок"
Член на КЕВРСтартиране на процедура:
18.03.2015 г.

Дата на избор:
02.04.2015 г.
7 дни /до 25.03.2015 г./Елена Димитрова МариноваНе избранПГ на "Реформаторски блок"
Член на КЕВРСтартиране на процедура:
18.03.2015 г.

Дата на избор:
02.04.2015 г.
7 дни /до 25.03.2015 г./07.04.2015 г.

ДВ 26/07.04.2015 г.
07.04.2015 г. чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ от Закона за енергетикатаГеорги Тонев Златев
Източник starozagorskinovini.com

Източник starozagorskinovini.com

Избран за член на КЕВР - направление енергетикаПГ на "Български демократичен център"
Член на КЕВРСтартиране на процедура:
18.03.2015 г.

Дата на избор:
02.04.2015 г.
7 дни /до 25.03.2015 г./Боян Иванов Боев
Източник offnews.bg

Източник offnews.bg

Не избранПГ на "Български демократичен център"

 

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

80

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

2

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

11

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

16

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

16

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

11

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

7

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

7

0

3

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

1

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

142

10

5

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

82

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

17

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

17

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

11

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

8

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

0

8

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

1

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

129

9

8

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

13

66

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

8

8

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

15

0

2

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

10

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

5

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

0

8

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

25

31

85

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

39

34

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

5

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

28

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

6

10

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

17

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

10

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

2

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

10

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

3

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

49

45

72

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

80

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

14

1

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

17

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

11

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

8

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

1

7

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

1

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

123

11

8

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

78

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

28

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

3

4

9

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

17

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

12

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

7

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

10

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

4

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

153

11

9

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

81

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

29

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

15

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

17

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

12

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

7

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

10

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

3

1

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

167

8

1

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

23

52

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

15

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

17

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

1

10

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

8

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

0

8

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

1

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

17

33

88

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

59

20

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

5

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

4

9

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

5

11

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

10

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

8

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

10

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

26

68

51

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

41

36

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

4

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

12

2

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

4

12

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

11

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

0

3

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

2

0

7

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

10

57

72

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

43

37

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

5

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

5

9

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

3

14

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

10

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

2

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

0

8

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

8

53

79

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

14

61

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

9

0

4

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

17

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

11

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

6

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

9

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

1

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

26

21

86

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

3

9

66

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

12

0

2

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

5

0

12

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

10

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

1

3

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

10

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

1

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

30

11

94

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

82

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

14

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

17

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

12

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

8

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

10

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

1

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

136

9

1

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

81

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

5

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

29

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

5

1

5

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

4

0

12

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

13

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

8

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

10

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

4

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

159

1

17

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

32

45

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

5

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

5

5

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

1

15

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

12

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

1

3

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

10

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

17

39

81

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

21

57

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

10

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

17

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

11

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

3

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

0

8

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

1

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

11

25

95

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

4

18

53

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

10

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

16

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

11

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

4

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

9

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

1

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

31

23

74

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

72

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

29

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

2

8

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

16

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

13

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

4

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

10

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

2

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

128

28

3

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

3

19

54

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

4

0

3

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

17

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

12

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

4

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

9

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

1

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

24

24

79

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

79

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

1

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

23

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

8

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

14

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

13

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

5

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

10

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

3

1

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

150

7

2

Видео

В Парламента

 • Предстоящи събития
 • Пленарни заседания

Народният представител Никола Минчев беше избран за председател на 47-ото Народно събрание. Неговата кандидатура подкрепиха 158 депутати, един беше против, а 72 се въздържаха. Кандидатурата на Никола Минчев беше представена в пленарна зала от лидера на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. Той посочи, че Никола Минчев е завършил право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и има дългогодишен стаж като адвокат в международно призната кантора. През годините се е доказал като отличен професионалист, непримирим боец за каузи, с активна гражданска позиция. Вярвам, че тези негови качества, както и доброто му образование, почтеност, постоянство, ще допринесат много за 47-ото Народно събрание, посочи… [повече]

Народните представители от 47-ото Народно събрание тържествено се заклеха в името на Република България да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа. Най-възрастният народен представител Силви Кирилов от „Има такъв народ“ откри първото заседание на новоизбрания парламент. Това беше посрещнато с аплодисменти от пленарната зала. Време е да загърбим нашите лични и частнополитически различия в името на националните и обществените интереси, заяви Силви Кирилов в словото си след откриването на заседанието. Прозрачността в действията на политическите сили и спазването на дадените обещания, политическата коректност ще възвърнат доверието в държавността,… [повече]

Народните представители в 47-ото Народно събрание ще положат клетва на 3 декември 2021 г. Първото заседание на новоизбрания парламент е свикано с указ № 284 на президента Румен Радев на основание чл. 75 от Конституцията на Република България. То ще започне в 9.00 часа в сградата на парламента на пл. „Народно събрание“ №2 и ще бъде предавано пряко по БНТ и БНР. Съгласно Конституцията (чл. 76) първото заседание на Народното събрание ще бъде открито от най-възрастния присъстващ народен представител. В 47-ото Народно събрание това е Силви Кирилов. На първото заседание народните представители ще положат следната клетва: "Заклевам се в името… [повече]

Председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Иван Ченчев инициира среща между представители на здравното министерство и на спортните клубове във връзка с въведената забрана за провеждане на тренировки и състезания от спортни клубове. Разговорът беше насрочен след множество писма от спортни федерации и клубове до парламентарната комисия с молба за съдействие и преразглеждане на заповед на министъра на здравеопазването от 2 септември 2021 г., с която се забранява провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти. В последния ден от мандата на 46-ото Народно събрание председателят на Комисията… [повече]

Скъпи учители и ученици, Сърдечно Ви поздравявам по повод откриването на новата учебна година. Тя започва в едно трудно време, белязано от пандемията от  COVID-19. Но, убедена съм, това е предизвикателство, което Вие ще преодолеете заедно с упоритост, кураж и постоянство. Първият учебен ден е свързан с много надежди за една успешна година, с очакване за сериозна работа и постигане на високи резултати. Днес ние благодарим на преподавателите за тяхната всеотдайност, за всекидневните усилия да образоват нашите деца, да превърнат любопитството им към света в любов към знанието, да възпитат достойни личности. Пожелавам на учениците да бъдат упорити и последователни,… [повече]

Четиридесет и шестото народно събрание завърши своята работа с гласуване на решение за приемане на доклада за дейността на Временната комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства на протестиращи граждани, опозиционни лидери и членове на политически партии от опозицията. Решението беше прието със 123 гласа „за“,  без "против" и "въздържал се". Докладът беше обсъден при закрити врата, заради съдържащата се… [повече]

Председателят на Народното събрание Ива Митева участва в честването на 142 години от полагане основите на Националната служба за охрана (НСО). Председателят на Народното събрание присъства на празничния водосвет за здраве и благоденствие, отслужен от Мелнишкия епископ Герасим, пред параклиса „Св. Георги Победоносец“ и положи цветя пред Паметния знак на служителите на НСО, достойно изпълнили дълга си. Вече 142 години Националната служба за охрана гарантира сигурността и неприкосновеността на най-висшите публични длъжности в държавата, за да могат те да осъществяват своите конституционни правомощия, посочи председателят на Народното събрание. Смятам, че вие трябва да бъдете равноотдалечени от всички власти, вие с… [повече]

Парламентът прие на второ четене промените в бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2021 г. Те предвиждат бюджетът на НЗОК да се увеличи със 105 млн. лева и така приходите и трансферите на НЗОК да бъдат 5 446 312 900 лева, вместо предвидените досега 5 341 312 900 лева. За поставяне на ваксини срещу COVID-19 се отделят 14 млн. лева - по 10 лева на поставена ваксина. Предвижда се също магистър-фармацевтите, които работят на първа линия в аптеките на болничните заведения, да получават допълнителни възнаграждения от 600 лева във връзка с пандемията от COVID-19. Разпоредбата ще влезе в сила… [повече]

Народният представител Никола Минчев беше избран за председател на 47-ото Народно събрание. Неговата кандидатура подкрепиха 158 депутати, един беше против, а 72 се въздържаха. Кандидатурата на Никола Минчев беше представена в пленарна зала от лидера на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. Той посочи, че Никола Минчев е завършил право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и има дългогодишен стаж като адвокат в международно призната кантора. През годините се е доказал като отличен професионалист, непримирим боец за каузи, с активна гражданска позиция. Вярвам, че тези негови качества, както и доброто му образование, почтеност, постоянство, ще допринесат много за 47-ото Народно събрание, посочи… [повече]

Народните представители от 47-ото Народно събрание тържествено се заклеха в името на Република България да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа. Най-възрастният народен представител Силви Кирилов от „Има такъв народ“ откри първото заседание на новоизбрания парламент. Това беше посрещнато с аплодисменти от пленарната зала. Време е да загърбим нашите лични и частнополитически различия в името на националните и обществените интереси, заяви Силви Кирилов в словото си след откриването на заседанието. Прозрачността в действията на политическите сили и спазването на дадените обещания, политическата коректност ще възвърнат доверието в държавността,… [повече]

Народните представители в 47-ото Народно събрание ще положат клетва на 3 декември 2021 г. Първото заседание на новоизбрания парламент е свикано с указ № 284 на президента Румен Радев на основание чл. 75 от Конституцията на Република България. То ще започне в 9.00 часа в сградата на парламента на пл. „Народно събрание“ №2 и ще бъде предавано пряко по БНТ и БНР. Съгласно Конституцията (чл. 76) първото заседание на Народното събрание ще бъде открито от най-възрастния присъстващ народен представител. В 47-ото Народно събрание това е Силви Кирилов. На първото заседание народните представители ще положат следната клетва: "Заклевам се в името… [повече]

Председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Иван Ченчев инициира среща между представители на здравното министерство и на спортните клубове във връзка с въведената забрана за провеждане на тренировки и състезания от спортни клубове. Разговорът беше насрочен след множество писма от спортни федерации и клубове до парламентарната комисия с молба за съдействие и преразглеждане на заповед на министъра на здравеопазването от 2 септември 2021 г., с която се забранява провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти. В последния ден от мандата на 46-ото Народно събрание председателят на Комисията… [повече]

Скъпи учители и ученици, Сърдечно Ви поздравявам по повод откриването на новата учебна година. Тя започва в едно трудно време, белязано от пандемията от  COVID-19. Но, убедена съм, това е предизвикателство, което Вие ще преодолеете заедно с упоритост, кураж и постоянство. Първият учебен ден е свързан с много надежди за една успешна година, с очакване за сериозна работа и постигане на високи резултати. Днес ние благодарим на преподавателите за тяхната всеотдайност, за всекидневните усилия да образоват нашите деца, да превърнат любопитството им към света в любов към знанието, да възпитат достойни личности. Пожелавам на учениците да бъдат упорити и последователни,… [повече]

Четиридесет и шестото народно събрание завърши своята работа с гласуване на решение за приемане на доклада за дейността на Временната комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства на протестиращи граждани, опозиционни лидери и членове на политически партии от опозицията. Решението беше прието със 123 гласа „за“,  без "против" и "въздържал се". Докладът беше обсъден при закрити врата, заради съдържащата се… [повече]

Председателят на Народното събрание Ива Митева участва в честването на 142 години от полагане основите на Националната служба за охрана (НСО). Председателят на Народното събрание присъства на празничния водосвет за здраве и благоденствие, отслужен от Мелнишкия епископ Герасим, пред параклиса „Св. Георги Победоносец“ и положи цветя пред Паметния знак на служителите на НСО, достойно изпълнили дълга си. Вече 142 години Националната служба за охрана гарантира сигурността и неприкосновеността на най-висшите публични длъжности в държавата, за да могат те да осъществяват своите конституционни правомощия, посочи председателят на Народното събрание. Смятам, че вие трябва да бъдете равноотдалечени от всички власти, вие с… [повече]

Парламентът прие на второ четене промените в бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2021 г. Те предвиждат бюджетът на НЗОК да се увеличи със 105 млн. лева и така приходите и трансферите на НЗОК да бъдат 5 446 312 900 лева, вместо предвидените досега 5 341 312 900 лева. За поставяне на ваксини срещу COVID-19 се отделят 14 млн. лева - по 10 лева на поставена ваксина. Предвижда се също магистър-фармацевтите, които работят на първа линия в аптеките на болничните заведения, да получават допълнителни възнаграждения от 600 лева във връзка с пандемията от COVID-19. Разпоредбата ще влезе в сила… [повече]

Последвайте ни