Профил на Комисия за защита на конкуренцията

Профилите на държавни органи в Appointmentsboard.bg включват накратко основната информация за техните структура, организация и дейност. Подробни данни за всяка институция могат да бъдат намерени в съответните нормативни актове и официални уеб страници.

Контакти

Комисия за защита на конкуренцията

София 1000, бул. Витоша №18

Телефони за контакт:

Деловодство: 02 935 61 13

Пресцентър: 02 935 61 90, 02 935 61 36

Факс:

02 980 73 15

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Официална интернет страница  https://www.cpc.bg

Статут КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). КЗК установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на ЗЗК и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. КЗК е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.
История
Състав Комисията има председател, заместник-председател и петима членове.Състав на комисията към м. септември 2015 г.Председател #8211; д-р Петко НиколовЗам. Председател – Ангелина МилеваЧленове:

 1. Александър Александров
 2. Весела Андонова
 3. Елена Димова
 4. Зорница Иванова
 5. Петя Велчева
Мандат 5 години
Правомощия Комисията за защита на конкуренцията:

 1. установява нарушения по този закон, както и по чл. 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност;
 2. налага предвидените от закона санкции;
 3. установява, че не е извършено нарушение по този закон или че няма основание за предприемане на действия за извършено нарушение по чл. 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност;
 4. сътрудничи с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите #8211; членки на Европейския съюз, по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004;
 5. издава предвидените в закона разрешения;
 6. предлага на компетентните държавни органи и органи на местното самоуправление да отменят или изменят издадени от тях административни актове, които водят или могат да доведат до предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията;
 7. налага временни мерки в предвидените в закона случаи;
 8. одобрява поемането на задължения от предприятия или налага мерки за възстановяване на конкуренцията по отношение на предприятия, чието поведение се проучва по чл. 15 и 21 от този закон и/или по чл. 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност, както и на мерки за запазване на конкуренцията по чл. 86 от този закон;
 9. постановява прекратяване на нарушенията, включително като налага подходящи поведенчески и/или структурни мерки за възстановяване на конкуренцията;
 10. извършва секторни анализи на конкурентната среда;
 11. се произнася по други искания, свързани с този закон;
 12. взаимодейства с държавните органи, включително с органите на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление, както и с институции и неправителствени организации чрез участие в разработването на проекти на нормативни актове, изразяване на становища по проекти, както и по действащи нормативни и общи административни актове, обмен на информация и други форми на сътрудничество;
 13. предлага и организира провеждането на инициативи, свързани с популяризиране правилата на конкуренцията;
 14. приема устройствен правилник, както и други актове, предвидени в закона;

15. води електронен регистър за издаваните актове.

Правомощия на председателя Председателят на комисията:

 1. представлява комисията или оправомощава лица, които да я представляват;
 2. организира и ръководи дейността на комисията;
 3. насрочва и ръководи заседанията на комисията;
 4. утвърждава щатното разписание на администрацията на комисията;
 5. сключва, изменя и прекратява трудовите и служебните правоотношения със служителите от администрацията;
 6. организира и привежда в изпълнение влезлите в сила решения на комисията;
 7. утвърждава актове на комисията извън актовете по чл. 8, т. 14;
 8. изпълнява бюджета;
 9. информира обществеността за дейността на комисията чрез средствата за масово осведомяване;

10. осъществява международното сътрудничество на Република България с международни организации или с органи от други държави в областта на защитата на конкуренцията.

Правомощия на заместника на председателя При осъществяване на своите функции председателят се подпомага от заместник-председател. Когато председателят отсъства от страната или ползва законоустановен отпуск, той делегира правомощията си на заместник-председателя със заповед за всеки конкретен случай.

Уредба на устройството и правомощията   (нормативни документи) Закон за защита на конкуренцията; Закон за обществените поръчки
Бюджет Бюджетът на комисията се съставя, изпълнява и отчита по реда на Закона за публичните финанси.По бюджета на комисията постъпват приходи от:

 1. такси и разноски по този закон, Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите;
 2. имуществени санкции и глоби по влезли в сила решения на комисията;
 3. други източници от дейности, разрешени със закон.
Възнаграждения Председателят на комисията получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на Народното събрание. Заместник-председателят получава основно месечно възнаграждение в размер 95 на сто, а членовете #8211; 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на комисията.

Изисквания за заемане на ръкодовната длъжност в органа Председателят на комисията трябва да е правоспособен юрист с юридически стаж не по-малко от 10 години и да отговаря на следните изисквания:За членове на комисията се избират български граждани с висше юридическо или икономическо образование със стаж по специалността не по-малко от 5 години, с високи професионални и нравствени качества, които не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер. Те не могат да бъдат облагодетелствани под каквато и да е форма от предприятия и да заемат друга платена длъжност, освен когато упражняват научна, преподавателска или арбитражна дейност.Председателят, заместник-председателят и членовете на комисията полагат пред Народното събрание клетвата по чл. 76, ал. 2 от Конституцията на Република България.
Изисквания към останалите членове на органа За членове на комисията се избират български граждани с висше юридическо или икономическо образование със стаж по специалността не по-малко от 5 години, с високи професионални и нравствени качества, които не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер. Те не могат да бъдат облагодетелствани под каквато и да е форма от предприятия и да заемат друга платена длъжност, освен когато упражняват научна, преподавателска или арбитражна дейност.
Процедура по избор До два месеца преди изтичането на мандата на председателя, заместник-председателя и членовете на комисията Народното събрание избира нови председател, заместник-председател и членове.В случай че при изтичане на мандата на председателя, заместник-председателя и членовете на комисията изборът по ал. 5 не е осъществен, те продължават да изпълняват своите правомощия до встъпване в длъжност на новите членове.
Предсрочно прекратяване на правомощията на членовете на органа Правомощията на председателя, заместник-председателя и членовете на комисията се прекратяват преди изтичане на мандата им:

 1. по тяхно искане;
 2. при невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 6 последователни месеца;
 3. поради несъвместимост с изискванията по чл. 4, ал. 3, настъпила след избора;
 4. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 5. при смърт.

В случаите по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 правомощията се прекратяват с решение на Народното събрание.

Срок за избор на нов състав при изтичане на мандата на органа До два месеца преди изтичането на мандата на председателя, заместник-председателя и членовете на комисията Народното събрание избира нови председател, заместник-председател и членове.
Предвидени действия при липса на избор до изтичане на мандата на органа В случай че при изтичане на мандата на председателя, заместник-председателя и членовете на комисията изборът по ал. 5 не е осъществен, те продължават да изпълняват своите правомощия до встъпване в длъжност на новите членове.

Отношения с граждани и юридически лица (Описание на процедурите по приемане на сигнали, извършване на проверки, контакт с лица като цяло.)
Отчетност Комисията изготвя годишен доклад за дейността си, който предоставя на Народното събрание не по-късно от 30 май следващата година.Комисията издава годишния доклад и го публикува на страницата си в интернет.Годишни доклади на КЗК

Хронограма

ДлъжностДата на решение на НС за стартиране на процедура и дата на изборСрок за номинацияДата на обнародванеДата на влизане в сила Нормативно основаниеКандидатИзбранПредложен от
Избор на председател, зам. председател и членове на Комисията за защита на конкуреницятаСтартиране на процедура:

19 май 2016 г.

Дата на избор:

29 юни 2016 г.
21 дни

/19.05.2016 г. - 09.06.2016 г./
ДВ бр. 39/26.05.201619.05.2016 г.чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
ПредседателЮлия Ненкова
Юлия Ненкова

Юлия НенковаГЕРБ
Заместник-председателДимитър Кюмюрджиев

Димитър Кюмюрджиев
Димитър КюмюрджиевПатриотичен фрон
ЧленАнна Янева

Анна Янева
Анна ЯневаБСП
ЧленГеоргица Стоянова

Георгица Стоянова
Георгица СтояноваГЕРБ
ЧленКрасимир Витанов
Красимир Витанов
Красимир ВитановРБ
ЧленКрасимир Зафиров`

Красимир Зафиров
Красимир ЗафировБДЦ
ЧленПламен Киров

Пламен Киров
Пламен КировДПС
ЧленНиколай Илиев

Николай Илиев
-АБВ
ЧленГеорги Ганев

Георги Ганев
-РБ
ЧленКирил Дойчинов

Кирил Дойчинов
- Мула Джемал Палев - ПГ „Движение за права и свободи”.
ЧленСтамен Гърбелов

Стамен Гърбелов
-БДЦ

Гласуване

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
73 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
0 0 9

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
20 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
13 0 1

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
14 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
11 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
3 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
0 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
3 1 0

nbsp;

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
137 1 10

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
73 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
2 0 9

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
10 0 2

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
21 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
14 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
11 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
7 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
0 0 1

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
2 0 0

nbsp;

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
140 0 12

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
68 0 3

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
29 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
19 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
2 7 8

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
13 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
8 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
6 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
9 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
2 0 1

nbsp;

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
156 7 12

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
73 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
29 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
18 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
5 0 4

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
12 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
7 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
0 2 4

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
0 0 2

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
3 0 1

nbsp;

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
147 2 11

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
2 12 54

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
0 14 8

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 2 14

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
19 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 2 6

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
4 0 7

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
0 7 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
0 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
3 1 2

nbsp;

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
27 38 91

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 6 65

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
0 1 11

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
0 10 8

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
3 1 5

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
0 2 10

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
2 0 7

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
0 1 5

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
0 3 5

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
3 0 0

nbsp;

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
9 24 116

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
72 0 1

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
4 0 12

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
11 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
9 1 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
13 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
7 0 1

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
0 6 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
0 2 1

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
3 0 0

nbsp;

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
119 9 15

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
73 0 1

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
21 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
7 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
8 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
13 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
9 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
0 1 5

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
8 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
3 0 0

nbsp;

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
142 1 6

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 5 68

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
24 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
0 1 6

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
2 3 5

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
0 3 9

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 0 8

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
0 0 6

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
9 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
0 0 2

nbsp;

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
37 12 104

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
72 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
29 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
20 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
0 4 3

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
3 2 4

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
8 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
0 0 5

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
9 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
2 0 0

nbsp;

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
143 6 12

Видео

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!