Днес в Комисията по енергетика се проведе жребий за прекратяване мандата на двама от членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране със стаж в областта на енергетиката, чийто мандат не е изтекъл. Първо бяха приети процедурните правила за провеждане на жребия с 11 гласа „за“, 3 – „против“ и трима въздържали се. Първо беше изтеглено името на Александър Йорданов, чийто мандат не се прекратява. Ивайло Станчев изтегли името на Георги Златев, чийто мандат се прекратява. Според жребия се прекратява и мандатът на Владко Владимиров.

Със промените в Закона за енергетиката (обн. – ДВ, бр. 9 от 2022 г., в сила от 01.02.2022 г.) се намали съставът на КЕВР от 9 на 5 души, като в § 7 от заключителните разпоредби се предвижда чрез жребий да се прекрати мандатът на двама от членовете на комисията.  С влизането в сила на закона се прекратяват мандатите на членовете с юридически стаж и стаж в областта на икономиката. Бяха разширени и дефинициите за “стаж в областта на енергетиката” и “стаж в областта на водоснабдяването и канализацията”. Предложените промени предизвикаха сериозна критика от страна на опозицията и бурни спорове.

В момента тече и процедура за избор на председател и един член на КЕВР. И за двете места има само по един кандидат. Станислав Тодоров е предложен от Калоян Икономов (Продължаваме промяната) за председател, а Благой Голубарев е предложението за член на депутати от Има такъв народ.

БИПИ осъществява продължаващ мониторинг на парламентарните назначения с цел да се повишат стандартите при избора на кандидати и да се увеличи прозрачността и отчетността на публичните институции.

*******

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българския институт за правни инициативи и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

www.activecitizensfund.bg

Проектът „Граждански мониторинг на публичните назначения – стратегически инструмент за добро управление“ се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Граждански мониторинг на публичните назначения – стратегически инструмент за добро управление“ е да се очертаят възможности за противодействие на продължаващото овладяване на държавните институции чрез структурирането на механизми за осветляване на назначенията на ръководителите на еднолични или колективни органи, избирани парламента или правителството, базирани на методи за наблюдение на процедури по публични назначения.

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!