Публичното представяне на проф. д.ик.н. Росица Добрева Чобанова е изготвено в качеството ѝ на кандидат за член на Фискалния съвет.
То бе изпратено на проф. Чобанова за преглед и коментар на 15.03.2022 г. На 18.03.2022 г. кандидатът направи някои корекции и потвърди съгласието си за публикуване на представянето.

Номинирана от:
Георги Страхилов Свиленски (ПГ на БСП)

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Име: Росица Добрева Чобанова
 2. Дата и място на раждане: 02.12.1956 г., гр. Харманли, Хасково
 3. Семейно положение: Омъжена с две деца
 4. Владеене на езици: Английски и руски език

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на ИИИ при БАН.

 1. Образование:
1974 – 1978 г. Специалност Политическа икономия, ВИИ „Карл Маркс“

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и четирима членове на Фискалния съвет, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (по-долу само Процедурните правила)

 1. Научни степени:
2008 г. Доктор на икономическите науки,
Професионално направление: 3.8. Икономика /шифър 05.02.03/, ВАК
Тема на дисертационния труд: Иновативност на националната икономика
1983 г. Доктор по икономика (к.и.н.),
Чуждестранно учебно заведение: МДУ „М.В.Ломоносов“/
ВАК-1256 / 28.06.1983
Професионално направление: 3.8. Икономика /шифър 05.02.01/
Тема на дисертационния труд: Проблеми на ефективното участие в международното разделение на труда на примера на България
 1. Академични длъжности
2010 г. Старши научен сътрудник I-ва степен – ВАК, шифър 05.02.03 (професор, професионално направление: 3.8. Икономика)
2000 г. Доцент, ВАК, шифър 05.02.18
1998 г. Старши научен сътрудник II-ра степен – ВАК, шифър 05.02.03

Източник: Регистър за академични длъжности и дисертации, НАЦИД

 1. Обмяна на опит
2002 г. По покана на Американската асоциация за напредък на науката – Вашингтон ДС, финансирана по Програма „Научна политика“ на НАТО
1999 г. По покана на Центъра за научно-изследователска и иновационна политика към Университета в Съсекс – Великобритания, финансирана по Програма „Научна политика“ на НАТО

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

Трудов стаж от 1983 г.
Вид дейност
Работодател
Заемани длъжности
Научно-изследователска дейност – (НИРД)
Институт за икономически изследвания при БАН,
Професор /от 2011/, ст.н.с. I ст. /от 2009/, ст.н.с. II ст. /от 1988/, Н.с. І ст. /от 1987/, Н.с.ІІ ст. /от 1985/, н.с. III ст. /от 1983/
2016-2019 г.
Работодател
Заемана длъжност
Висше училище по телекомуникации и пощи – гр. София
Зам.-ректор по научни изследвания и международно сътрудничество, Председател на Научния съвет на ВУТП, Председател на фонд „Научни изследвания“ на ВУТП
2008-2013 г.
Работодател
Заемана длъжност
БАН
Член на УС на БАН, научен секретар по обществените науки, Председател на Комисията по собствеността, Председател на КС „Човек и Общество“
1999-2001 г.
Работодател
Заемана длъжност
Съюз на учените в България (СУБ)
Главен секретар на СУБ, Председател на Творческия фонд на СУБ
От 1983 г. досега
Преподавателска дейност
От 2000 г. досега – Провеждане на курс по Методология на научните изследвания за докторанти в БАН, Създаване и провеждане на лекционни курсове за магистри и бакалаври в български университети – УНСС, ВТУ, ВУТП, ЛТУ, НБУ, ВСУ,ПУ, СУ, НБУ, СУ, Датски колеж и др. по Иновационен мениджмънт, Иновационна политика, Иновационно предприемачество, Икономика на знанието, Дигитална икономика, Информационни технологии за административни дейности, Информационно обслужване на услугите, Корпоративно управление на кооперациите.
Гост лектор в Университета Ричмънт в САЩ – 2008 г. и в Стафордширския университет – 1994 г. и др
Международна и национална консултантска дейност
2012-2014 г.до 2001 г.
Национален експерт по научна и иновационна политика към Съвместния изследователски център към ЕК
Оценител на проекти по програми „Икономически растеж“ и „Информационно общество“ на ЕК
Редица становища, поръчани от ИИИ при БАН, получени за обществено обсъждане от ИИИ при БАН
Обществена изборна доброволческа дейност Член на обществени съвети към МС и МРРБ; на Комисията за високи научни постижения към СУБ, председател на секция „Икономически науки“ на СУБ, член на ОС на СУБ;
председател на Комисия за връчване на поименна награда на фондация „Еврика“
Редакторска дейност Член на редакционни колегии на енциклопедии; на сп. Икономическа мисъл и сп. Knowledge, член на редакционни съвети на Списание на БАН, сп. Наука, гост редактор на сп. Икономически изследвания (на 3 бр.), съставител и редактор на редица сборници, годишници и книги;
Публични лекции
до 2019 г.
Във ФНТС, организирани от Клуб „Жени в индустрията и науката“ към Федерацията по машиностроене на ФНТС, БТПП, ИИИ – БАН и др.
Ръководител на завършени научни проекти от научната програма на ИИИ на БАН
Участие със самостоятелни разработки в рамките на институтски колективни проекти
Ръководство на избрани последни международни и национални научни проекти, извън институтското финансиране
Списък на избрани публикации – монографии, енциклопедии и други научни публикации

Източник:  Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила, и  Автобиография, публикувана на страницата на ИИИ при БАН

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

 1. Данни от Агенцията по вписванията
Пореден № по справката 1
Дата 08.12.2011
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост) – РОСИЦА ДОБРЕВА ЧОБАНОВА- КОВАЧЕВА
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 120.000 кв. м., АПАРТАМЕНТ, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София, Прилежащ обект – Мазе
Пореден № по справката 2
Дата 03.11.2011
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач – РОСИЦА ДОБРЕВА ЧОБАНОВА-КОВАЧЕВА
Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 68.450 кв. м., Описание: АТЕЛИЕ; Мазе; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Пореден № по справката 3
Дата 23.07.2009
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Купувач(Частна собственост) – РОСИЦА ДОБРЕВА ЧОБАНОВА- КОВАЧЕВА
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 137.000 кв. м., АПАРТАМЕНТ, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Страни Продавач – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Купувач(Частна собственост) – РОСИЦА ДОБРЕВА ЧОБАНОВА- КОВАЧЕВА
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 25.000 кв. м., ГАРАЖ, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Пореден № по справката 4
Дата 18.12.2006
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Дарение на недвижим имот
Страни ДАРИТЕЛ, идеални части:5/6 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ДАРИТЕЛ, идеални части:5/6 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
ДАРЕН, идеални части:5/6 – РОСИЦА ДОБРЕВА ЧОБАНОВА- КОВАЧЕВА
Имот(вид, адрес) Сграда, площ по док. – 43.300 кв.м., Описание: ВИЛНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА И СУТЕРЕН /РЗП 81,10 КВ.М./; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА,  с. Панчарево
Страни ДАРИТЕЛ, идеални части:5/6 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, идеални части:5/6 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
ДАРЕН, идеални части:5/6 – РОСИЦА ДОБРЕВА ЧОБАНОВА- КОВАЧЕВА
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 630.000 кв.м., Описание: ВИЛЕН ПАРЦЕЛ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, с. Панчарево
Пореден № по справката 5
Дата 18.12.2006
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Дарение на недвижим имот
Страни ДАРИТЕЛ, идеални части:5/6 – РОСИЦА ДОБРЕВА ЧОБАНОВА- КОВАЧЕВА
ДАРИТЕЛ, идеални части:5/6 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
ДАРЕН, идеални части:5/6 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 141.210 кв.м., Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Пореден № по справката 6
Дата 30.08.2005
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Придобиване от община
Страни ОТЧУЖДИТЕЛ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ПРИЕМАТЕЛ – РОСИЦА ДОБРЕВА ЧОБАНОВА-КОВАЧЕВА
ПРИЕМАТЕЛ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
ПРИЕМАТЕЛ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 630.000 кв. м., Описание: ВИЛЕН ПАРЦЕЛ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, с. Панчарево
Пореден № по справката 7
Дата 01.10.2001
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Актове по ЖСК
Страни СОБСТВЕНИК – РОСИЦА ДОБРЕВА ЧОБАНОВА-КОВАЧЕВА
СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
ЖСК – ЖСК АРХИТЕКТУРА
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 68.450 кв.м., Описание: АТЕЛИЕ; Мазе; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Пореден № по справката 8
Дата 09.06.1999
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
КУПУВАЧ – РОСИЦА ДОБРЕВА ЧОБАНОВА-КОВАЧЕВА
КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 44.850 кв.м., Описание: СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

Източник: Агенция по вписванията – всички служби по вписвания, Справка за вписвания, отбелязвания и заличавания, за периода от 01.01.1991 г. до 10.03.2022 г.

3. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

Неустановена принадлежност

Източник: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

ДРУГИ

 1. В медиите
Заглавие и връзка към публикация Медия, автор, дата
Седем са кандидатите за петте места във Фискалния съвет

“Продължаваме промяната” и ГЕРБ са с номинации за председател на органа

Капитал, 9 март 2022
Интервю с д-р Росица Чобанова от Института за икономически изследвания при БАН Българска наука, 24.09.2021 г.
 1. Комуникационен дневник

Черновата на публичното представяне бе изпратена на Росица Добрева Чобанова по имейл на 15.03.2022 г. На 18.03.2022 г. проф. Чобанова направи някои корекции и потвърди съгласието си за публикуване на представянето.

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!