Публичното представяне на Петър Пандушев Чобанов е изготвено в качеството му на кандидат за подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление „Банково“.

То бе изпратено на доц. д-р Чобанов за преглед и коментар на  24.07.2023 г. Към 26.07.2023 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното му представяне.

Предложен за длъжността от:

Димитър Радев, управител на Българска народна банка

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Име: Петър Пандушев Чобанов
 2. Дата и място на раждане: 20.07.1976 г., Ямбол
 3. Семейно положение: няма информация
 4. Владеене на езици: Владее английски и руски език

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидат за подуправител – ръководител на управление „Банково“ и на кандидат за подуправител – ръководител на управление „Емисионно“ на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (по-долу само Процедурните правила), и ДПС

 1. Научни степени:
2002 – 2006 ОНС „доктор“. Професионално направление: 3.8. Икономика. Дата на защита: 28.03.2006 г. УНСС, гр. София, България.

Тема на дисертационния труд: Системен риск при валутен борд и в процеса на присъединяване към Еврозоната

Източник: Регистър за академични длъжности и дисертации, НАЦИД, Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

 1. Образование:
03.2011 – 04.2011 Специализация в международна програма за гостуващи лидери „Финансовата система на САЩ и глобалната икономика“ (U.S. Financial System and the Global Economy), Държавен департамент на САЩ
23.06.2003 – 18.07.2003 Специализация по „Политики за парична и финансова стабилност“, Международен валутен фонд (МВФ)
5.11.2001 – 7.12.2001 Специализация по „Макроикономически анализи и политика“, МВФ и Обединен виенски институт (Joint Vienna Institute)
1995 – 2000 Магистър по Макроикономика в Университет за национално и световно стопанство (УНСС), София, България

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

 1. Академични длъжности:
От 16.01.2013 г. Доцент по научната специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Международни финанси)“ – Университет за национално и световно стопанство (УНСС). Професионално направление: 3.8. Икономика.
01.06.2009 – 16.01.2013 Главен асистент – УНСС. Професионално направление: 3.8. Икономика.
19.03.2007 – 01.06.2009 Асистент – УНСС. Професионално направление: 3.8. Икономика.

Източник: Регистър за академични длъжности и дисертации, НАЦИД, Документи, удостоверяващи професионалния опит и образование съгласно Процедурните правила

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност:
От 01.2013 г. до момента Доцент и преподавател по Международни финанси, Парична теория и парична политика, Основи на финансите, История на паричния режим, Системен риск, Финансови модели, Световна финансова система и парична политика, Прогнозиране на финансовите пазари, Финансова устойчивост в УНСС
От 04.2023 г. до момента Народен представител в 49-ото НС, член на ПГ „Движение за права и свободи – ДПС“, член на Комисията по бюджет и финанси, член на Комисията по външна политика

Източник: Автобиография, Народно събрание на Република България

 1. Кариерно развитие:
10.2022 – 02.2023 Народен представител в 48-ото НС, член на ПГ „Движение за права и свободи – ДПС“, председател на Комисията по бюджет и финанси
11.2021 – 08.2022 Народен представител в 47-ото НС, член на ПГ „Движение за права и свободи – ДПС“, член на Комисията по бюджет и финанси, зам.-председател на Комисията по образование и наука
07.2021 – 09.2021 Народен представител в 46-ото НС, член на ПГ „Движение за права и свободи – ДПС“, зам.-председател на Комисията по бюджет и финанси, член на Комисията по дигитализация, електронно управление и информационни технологии
10.2014 – 01.2017 Народен представител в 43-ото НС, член на ПГ „Движение за права и свободи – ДПС“, член на Комисията по бюджет и финанси, член на Комисията по образование и наука
05.2013 – 08.2014 Министър на финансите от ПП „БСП“ в коалиционното правителство на мин.-председателя Пламен Орешарски
05.2013 – 05.2013 Народен представител в 42-ото НС, член на ПГ „Коалиция за България“
05.2009 – 06.2010 Председател на Комисията по финансов надзор
03.2007 – 01.2013 Асистент; гл. асистент в УНСС
10.2005 – 05.2009 Изпълнителен директор на „Агенция икономически анализи и прогнози“ към Министъра на финансите, представител на Република България в Икономическия и финансов комитет (заместници) към Съвета на финансовите и икономически министри, участник в преговорите за присъединяване на Република България към Европейския съюз
11.2000 – 10.2005 Главен експерт анализи, Българска народна банка
3. Допълнителна информация:

07.2022 – до момента Председател на Научния съвет на Института по икономика и политики към УНСС
2010 – 05.2013 Член на Борда на Институт за нов икономически напредък
от 2007 г. Член на Евротим (към Главна дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на Европейската комисия)
02.2005 – 07.2013* Член на Управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация

 

Списък с публикации

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

* Информация от проведени общо събрание и извънредно общо събрание на БМА през 2013 г. [Прегледан на 20.07.2023]

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

 1. Данни от Агенцията по вписванията
Пореден № по справката 1
Дата 14.11.2014
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач(Частна собственост) – ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Гараж в сграда, площ по док. – 17.880 кв. м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. Столична, гр. София
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач(Частна собственост) – ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, парцел, площ по док. – 101.280 кв. м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

 

Пореден № по справката 2
Дата 27.11.2019
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач(Частна собственост), идеални части: 319/360 – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5199.000 кв. м., обл. ХАСКОВО, общ. Тополовград, с. Срем
Страни Продавач– ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач(Частна собственост), идеални части:319/360 – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2900.000 кв. м., обл. ХАСКОВО, общ. Тополовград, с. Срем
Страни Продавач– ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач(Частна собственост), идеални части:319/360 – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1800.000 кв. м., обл. ХАСКОВО, общ. Тополовград, с. Срем
Страни Продавач– ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач(Частна собственост), идеални части:319/360 – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2499.000 кв. м., обл. ХАСКОВО, общ. Тополовград, с.Срем
Страни Продавач– ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач(Частна собственост), идеални части:319/360 – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2700.000 кв. м., обл. ХАСКОВО, общ. Тополовград, с. Срем
Страни Продавач– ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач(Частна собственост), идеални части:319/360 – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 4600.000 кв. м., обл. ХАСКОВО, общ. Тополовград, с. Срем
Страни Продавач– ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач(Частна собственост), идеални части:319/360 – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3800.000 кв. м., обл. ХАСКОВО, общ. Тополовград, с. Срем
Страни Продавач– ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач(Частна собственост), идеални части:319/360 – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2300.000 кв. м., обл. ХАСКОВО, общ. Тополовград, с. Срем
Страни Продавач– ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач(Частна собственост), идеални части:319/360 – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2599.000 кв. м., обл. ХАСКОВО, общ. Тополовград, с. Срем
Страни Продавач– ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач(Частна собственост), идеални части:319/360 – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 4000.000 кв. м., обл. ХАСКОВО, общ. Тополовград, с. Срем
Страни Продавач– ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач(Частна собственост), идеални части:319/360 – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 8300.000 кв. м., обл. ХАСКОВО, общ. Тополовград, с. Срем

 

Пореден № по справката 3
Дата 05.12.2018
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 58.770 кв.м., заедно с избено помещение с площ от 2,49 кв.м., обл. ЯМБОЛ, общ. Ямбол, гр. Ямбол

 

Пореден № по справката 4
Дата 20.08.2012
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач –ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, площ по док. – 52.000 кв. м., заедно с мазе с площ от 4 кв.м., обл. ЯМБОЛ, общ. Ямбол, гр. Ямбол

Източник: Агенция по вписванията – всички служби по вписвания, Справка за вписвания, отбелязвания и заличавания, за периода от 01.01.1991 г. до 19.07.2023 г.

2. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

Не подлежи на проверка съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

ДРУГИ

 1. В медиите
Заглавие и връзка към публикация Медия, автор, дата
ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС избраха Димитър Радев за нов 6-годишен мандат начело на БНБ

Андрей Гюров и Петър Чобанов ще са номинациите за подуправители

Медиапул, 18 юли 2023 г.
Димитър Радев остава начело на БНБ

„Едно от най-важните условия, които поставих, когато приех да бъда номиниран за управител, беше, че ръководството на БНБ трябва да бъде избрано с широка политическа подкрепа.“

Инвеститор, 18 юли 2023 г.
Двама кандидати за подуправител на БНБ и напрежение в НС по темата

Тошко Йорданов от ИТН задочно представи двамата кандидати за подуправители на БНБ. Чобанов обясни, че основна цел е да се окомплектова ръководството на БНБ, защото мандатите са просрочени с две години.

България On Air, 11 юли 2023 г.
Комисия набързо прие правила за избор на заместници на шефовете на БНБ и Сметната палата Дневник, 11 юли 2023 г.
ГЕРБ и ДПС ще имат силен превес в управата на БНБ, а може би и в други регулатори Медиапул, 13 юли 2023 г.
Любомир Каримански: Бюджет 2023 е една основна цел на хартия – 3% дефицит

„За номинираните за подуправители на БНБ – Андрей Гюров от ПП-ДБ и Петър Чобанов от ДПС – финансистът изказа опасения, че може “да се поляризира политическото обрастване на Централната банка”, защото мандатът за БНБ е даден от обществото, а не от политическите сили.“

БНР, 19 юли 2023 г.
Любомир Дацов предлага: Димитър Костов е идеален за министър на финансите, Петър Чобанов – също! Епицентър, 31 май 2023 г.
Финансовият министър Росица Велкова: Фискалният резерв пада до опасно ниски нива

„Ще трябва да се ограничават разходи до 3% дефицит, това е необходимо не само за еврозоната, но и за европейските правила“, коментира Чобанов и предупреди, че при по-голям дефицит може да ни „наложат правила отвън.“

Инвеститор, 12 май 2023 г.
Доцент Петър Чобанов, председател на бюджетната комисия в 48-ото НС, пред Труд News: Българската икономика се върна 10 години назад

„Всяка административна намеса в цените и в ценовия механизъм води дългосрочно до по-високи цени.“

Труд News, 22 февруари 2023 г.
Депутатите ограничиха харченето от кабинета

„В последния момент по предложение на Министерството на финансите Петър Чобанов, председател на бюджетната комисия, внесе текст, който щеше да удължи действието на отстъпката от 25 ст. за горивата поне и през януари, но депутатите не подкрепиха това.“

Дневник, 23 декември 2022 г.
Петър Чобанов: До две години минималната заплата трябва да е 50% от средната

„Плавно през този период ще се стремим към това минималната заплата да отговаря на европейските изисквания. Трябва да видим и дали икономиката може да си го позволи“, обясни той.

Инвеститор, 14 ноември 2022 г.
 1. Комуникационен дневник

Черновата на публичното представяне бе изпратена на доц. д-р Петър Чобанов по имейл на 24.07.2023 г. Към 26.07.2023 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното му представяне.

 

 

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!