Публичното представяне на проф. Момчил Стефанов Мавров е изготвено в качеството му на кандидат за подуправител на Националната здравноосигурителна каса.

То бе изпратено на проф. Мавров за преглед и коментар на 16.11.2023 г. Към 19.11.2023 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното му представяне.

Предложен за длъжността от:

ПГ на ГЕРБ-СДС

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  1. Име: Момчил Стефанов Мавров
  2. Дата и място на раждане: 15 май 1975 г., Куклен
  3. Семейно положение: Няма информация
  4. Владеене на езици: Aнглийски и руски език.

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и процедурата за избор от Народното събрание, (по-долу само Процедурните правила), и Skener.news

 1. Научни степени:
2016 г. ОНС „доктор“. Професионално направление: 3.6. Право. Дата на защита: 20.05.2016 г. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив, България. Тема на дисертационния труд: Правото на информация в здравеопазването (административно-правно регулиране)

Източник: Регистър за академични длъжности и дисертации, НАЦИД, Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила

 1. Образование:
2011 – 2012 г. Магистър по специалност „Здравен мениджмънт“, Медицински университет – Пловдив
2005 – 2007 г. Магистър по специалност „Финанси“, Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов
2002 г. Завършен курс по „Здравен мениджмънт“, съгласно Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на МЗ, Медицински университет – Пловдив
1995 – 2000 г. Магистър по специалност „Право“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Пловдив

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

 1. Академични длъжности:
13.09.2023 г. Професор – Медицински университет – София. Професионално направление: 3.6. Право
01.10.2018 г. Доцент – Медицински университет – Пловдив. Професионално направление: 3.6. Право
2007 – 2018 г. Асистент – Медицински университет – Пловдив

Източник: Регистър за академични длъжности и дисертации, НАЦИД, Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност:

Ръководител направление „Администрация“ в Медицински университет – Пловдив

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила

 1. Кариерно развитие:
29.03.2023 г. – 27.06.2023 г. Председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса
17.08.2022 г. – 07.06.2023 г. Началник политически кабинет на Министерството на здравеопазването на Република България
2010 – 17.08.2022 г. Заместник-директор „Административни и икономически въпроси“ в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, Пловдив
2002 – 2010 г. Адвокат – САК–Пловдив
2001 – 2002 г. Главен юрисконсулт в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, Пловдив
2000 – 2001 г. Съдебен кандидат в Окръжен съд – Пловдив

Източник:Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

 1. Данни от Агенцията по вписванията
Пореден № по справката 1
Дата 04.09.2012 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – Момчил Стефанов Мавров

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 510.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Асеновград, с. Лясково

 

Пореден № по справката 2
Дата 22.12.2011г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 510.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Асеновград, с. Лясково

 

Пореден № по справката 3
Дата 23.10.2023 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров

Купувач (частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – жилище, апартамент, площ по док. – 60.140 кв. м., обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, Прилежащ обект – изба
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост), идеални части: ид. ч. от 13.18/1233 – Момчил Стефанов Мавров

Купувач (Частна собственост), идеални части: ид. ч. от 13.18/1233 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1233.000 кв. м., обл. Пловдив, Общ. Пловдив, гр. Пловдив

 

Пореден № по справката 4
Дата 14.09.2023 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 4000.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 5
Дата 14.09.2023 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2187.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Хисаря, с. Старосел
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1001.000 кв. м., местност –

Драганчов Дол, обл. Пловдив, общ. Хисаря

Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 547.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Хисаря, с. Старосел

 

Пореден № по справката 6
Дата 14.09.2023 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Дарение на недвижим имот
Страни Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Дарен (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров

Титуляр на правото (Право на ползване) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Титуляр на правото (Право на ползване) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Сграда, площ по док. – 142.000 кв. м., обл. Пловдив, общ.

Куклен, гр. Куклен

Страни Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Дарен (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров

Титуляр на правото (Право на ползване) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Титуляр на правото (Право на ползване) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Сграда, площ по док. – 921.000 кв. м., обл. Пловдив, общ.

Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 7
Дата 26.07.2023 г.
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Договор за наем
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: считано от 15.02.2028г. до 15.02.2031г., срок: 3 години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2267.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (Наем), условие: считано от 15.02.2028г. до 15.02.2031г., срок: 3 години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1869.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: считано от 15.02.2028г. до 15.02.2031г., срок: 3 години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1881.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: считано от 15.02.2028г. до 15.02.2031г., срок: 3 години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1831.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: считано от 15.02.2028г. до 15.02.2031г., срок: 3 години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3019.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: считано от 15.02.2028г. до 15.02.2031г., срок: 3 години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2507.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: считано от 15.02.2028г. до 15.02.2031г., срок: 3 години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3005.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: считано от 15.02.2028г. до 15.02.2031г., срок: 3 години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2357.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: считано от 15.02.2028г. до 15.02.2031г., срок: 3 години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3540.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: считано от 15.02.2028г. до 15.02.2031г., срок: 3 години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5644.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: считано от 15.02.2028г. до 15.02.2031г., срок: 3 години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2985.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 8
Дата 22.06.2023 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3001.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 9
Дата 19.05.2023 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Замяна с нотариален акт
Страни Прехвърлител – Момчил Стефанов Мавров

Прехвърлител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Приобретател (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Приобретател (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Приобретател (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1601.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Прехвърлител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Прехвърлител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Прехвърлител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Приобретател (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Приобретател (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1210.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 10
Дата 12.05.2023 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – Момчил Стефанов Мавров

Купувач (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Сграда, магазин и складове, площ по док. – 510.250 кв. м., двуетажна масивна стоманобетонна сграда – търговска сграда с магазин за торове и селскостопански съоръжения, аптека за

растителна защита, зоо-аптека и офиси, обл. Пловдив, общ.

Стамболийски

Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – Момчил Стефанов Мавров

Купувач (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, парцел – магазин и складове, площ по док. – 547.000 кв. м., ведно с всички подобрения и приращения, обл. Пловдив, общ. Стамболийски

 

Пореден № по справката 11
Дата 09.06.2022 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост), идеални части: 1/4 – Момчил

Стефанов Мавров

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1404.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 12
Дата 18.05.2022 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост), идеални части: 701/1404 ИД. Ч. – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1404.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 13
Дата 18.05.2022 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Дарение на недвижим имот
Страни Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Дарен (Частна собственост), идеални части:1/1404 ид. ч. –Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1404.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 14
Дата 28.04.2022 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2500.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 15
Дата 25.03.2022 г.
Книга ЗАКОННИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на законна ипотека
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник, идеални части: 41,55/1233, от които относно 19.87/1233 ид. ч. право на ползване на паркомясто с площ 11.30 кв. м. – Момчил Стефанов Мавров

Ипотекарен длъжник, идеални части: 41,55/1233, от които относно 19.87/1233 ид. ч. право на ползване на паркомясто с площ 11.30 кв. м. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1233.000 кв. м.,

обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив

Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник – Момчил Стефанов Мавров

Ипотекарен длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 99.550 кв. м., обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, прилежащ

обект – изба

 

Пореден № по справката 16
Дата 25.03.2022 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост), идеални части: 41,55/1233, от които относно 19.87/1233 ид. ч. право на ползване на паркомясто с площ 11.30 кв. м. – Момчил Стефанов Мавров

Купувач (Частна собственост), идеални части: 41,55/1233, от които относно 19.87/1233 ид. ч. право на ползване на паркомясто с площ 11.30 кв. м. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1233.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров

Купувач (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 99.550 кв. м., обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, прилежащ обект – изба

 

Пореден № по справката 17
Дата 15.03.2022 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – Момчил Стефанов Мавров

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост), идеални части: 1/2 ид. ч. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 8513.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 18
Дата 15.03.2022 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 8513.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 19
Дата 08.02.2022 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договор за наем/аренда
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3499.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.498 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3498.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 7.200 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 6700.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 20
Дата 04.02.2022 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договор за наем/ аренда
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров

Наемодател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Наемател/ Пренаемател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2999.000 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 21
Дата 04.02.2022 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договор за наем/аренда
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5001.000 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5299.00 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.698 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.999 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 22
Дата 26.10.2021 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач– ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач– ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 7278.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Продавач– ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач– ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3000.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Продавач– ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач– ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2001.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 23
Дата 28.09.2021 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – Момчил Стефанов Мавров

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5001.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Продавач – Момчил Стефанов Мавров

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1500.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 24
Дата 28.09.2021 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договор за наем/ аренда
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1500.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 25
Дата 28.09.2021 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договор за наем/ аренда
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5001.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 26
Дата 16.08.2021 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2007.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2726.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3002.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3019.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5000.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2994.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 895.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 27
Дата 05.08.2021 г.
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Договор за наем
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: считано от 05.08.2021 г. до 05.08.2031 г., срок: 10 год. – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1500.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 28
Дата 04.08.2021 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост), идеални части: 1/36 – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 8325.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост), идеални части: 1/36 – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 58486.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 29
Дата 27.07.2021 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1500.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 30
Дата 10.06.2021 г.
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Договор за аренда
Страни Собственик – Момчил Стефанов Мавров
Арендатор/ Преарендатор (аренда), условие: считано от 10.06.2021 г., срок: 30 календарни години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 4000.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 31
Дата 10.06.2021 г.
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Договор за наем
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: считано от 10.06.2021 г., срок: 30 календарни години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5500.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: считано от 10.06.2021 г., срок: 30 календарни години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 992.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: считано от 10.06.2021 г., срок: 30 календарни години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 991.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: считано от 10.06.2021 г., срок: 30 календарни години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2320.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: считано от 10.06.2021 г., срок: 30 календарни години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1986.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: считано от 10.06.2021 г., срок: 30 календарни години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1031.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: считано от 10.06.2021 г., срок: 30 календарни години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1117.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: считано от 10.06.2021 г., срок: 30 календарни години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 6700.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (Наем), условие: считано от 10.06.2021 г., срок: 30 календарни години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5119.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: считано от 10.06.2021 г., срок: 30 календарни години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1900.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: считано от 10.06.2021 г., срок: 30 календарни години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3001.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: считано от 10.06.2021 г., срок: 30 календарни години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3499.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: считано от 10.06.2021 г., срок: 30 календарни години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3498.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: считано от 10.06.2021 г., срок: 30 календарни години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1699.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: считано от 10.06.2021 г., срок: 30 календарни години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1185.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: считано от 10.06.2021 г., срок: 30 календарни години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3000.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: считано от 10.06.2021 г., срок: 30 календарни години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5299.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: считано от 10.06.2021 г., срок: 30 календарни години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1009.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: считано от 10.06.2021 г., срок: 30 календарни години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1520.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: считано от 10.06.2021 г., срок: 30 календарни години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 18726.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 32
Дата 10.06.2021 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договор за наем/аренда
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.498 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3499.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 6700.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5500.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5.299 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 33
Дата 10.06.2021 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договор за наем/ аренда
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1031.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3001.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1520.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 992.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 991.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3000.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 18726.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1986.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1185.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1009.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 34
Дата 08.03.2021 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 6000.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 35
Дата 02.03.2021 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3500.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 36
Дата 26.02.2021 г.
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Договор за наем
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 10 години – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.498 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 10 години – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5500.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 10 години – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3499.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 10 години – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5.299 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 10 години – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5001.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 10 години – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 6005.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 10 години – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 6700.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 37
Дата 26.02.2021 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договор за наем/ аренда
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател– ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 6.701 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.498 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.499 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 38
Дата 26.02.2021 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договор за наем/ аренда
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател– ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5.001 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5.299 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 39
Дата 02.02.2021 г.
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Договор за наем
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (Наем), срок: 6 г. и 8 месеца – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2017.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 40
Дата 21.12.2020 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 7332.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 41
Дата 05.11.2020 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач, идеални части: 1/9 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Продавач, идеални части: 1/12 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Продавач, идеални части: 1/3 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Продавач, идеални части: 1/12 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Продавач, идеални части: 1/9 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Продавач, идеални части:1/12 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост), идеални части: 29/36 – Момчил

Стефанов Мавров

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 8325.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Продавач, идеални части: 1/9 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач, идеални части: 1/9 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Продавач, идеални части: 1/12 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач, идеални части: 1/3 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач, идеални части: 1/12 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач, идеални части: 1/12 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост), идеални части: 29/36 – Момчил

Стефанов Мавров

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 58486.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 42
Дата 05.11.2020 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Дарение на недвижим имот
Страни Дарител, идеални части: 1/9 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Дарен (Частна собственост), идеални части: 1/9 – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 8325.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Дарител, идеални части: 1/9 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Дарен (Частна собственост), идеални части: 1/9 – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 58486.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 43
Дата 12.10.2020 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5500.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 44
Дата 02.10.2020 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1699.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 45
Дата 20.08.2020 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 8799.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 46
Дата 20.08.2020 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3351.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 47
Дата 05.08.2020 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1117.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 48
Дата 30.07.2020 г.
Книга ЗАКОННИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на законна ипотека
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник – Момчил Стефанов Мавров

Ипотекарен длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 117.400 кв. м., обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив,  Прилежащ обект – Изба

 

Пореден № по справката 49
Дата 30.07.2020 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров

Купувач (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 117.400 кв. м., обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив,  Прилежащ обект – Изба
Страни Продавач – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост), идеални части: ид. ч. от 25.54/1233 – Момчил Стефанов Мавров

Купувач (Частна собственост), идеални части: ид. ч. от 25.54/1233 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1233.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив

 

Пореден № по справката 50
Дата 22.05.2020 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5119.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 51
Дата 23.01.2020 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.601 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 52
Дата 16.01.2020 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.900 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 53
Дата 17.12.2019 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 6.005 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 54
Дата 09.12.2019 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5896.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 55
Дата 22.04.2019 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.500 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 56
Дата 18.02.2019 г.
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Договор за наем
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (Наем), срок: 9 години, считано от 13.02.2019 г. до 13.02.2028 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.999 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (Наем), срок: 9 години, считано от 13.02.2019 г. до 13.02.2028 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5.001 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (Наем), срок: 9 години, считано от 13.02.2019 г. до 13.02.2028 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.698 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (Наем), срок: 9 години, считано от 13.02.2019 г. до 13.02.2028 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5.299 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 57
Дата 18.02.2019 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договор за наем/аренда
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.498 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 6.701 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.999 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.499 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 58
Дата 18.02.2019 г.
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Договор за наем
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 9 години, считано от 13.02.2019 г. до 13.02.2028 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 7.200 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 9 години, считано от 13.02.2019 г. до 13.02.2028 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.498 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 9 години, считано от 13.02.2019 г. до 13.02.2028 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.498 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 9 години, считано от 13.02.2019 г. до 13.02.2028 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 6.701 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 9 години, считано от 13.02.2019 г. до 13.02.2028 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.499 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 59
Дата 18.02.2019 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договор за наем/аренда
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.498 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 7.200 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 60
Дата 15.02.2019 г.
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Договор за наем
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров

Наемодател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 9 години, считано от 13.02.2019 г. до 13.02.2028 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.999 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 61
Дата 15.02.2019 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договор за наем/аренда
Страни Наемодател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Наемодател – Момчил Стефанов Мавров

Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.498 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.999 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 62
Дата 15.02.2019 г.
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Анекс/ доп. споразумение към договор с нот. зав. на подписите (аренда, наем)
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: удължаване срок, срок: 10 г., считано от 15.02.2018 г. до 15.02.2028г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.540 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: удължаване срок, срок: 10 г., считано от 15.02.2018 г. до 15.02.2028г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.831 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: удължаване срок, срок: 10 г., считано от 15.02.2018 г. до 15.02.2028г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.985 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: удължаване срок, срок: 10 г., считано от 15.02.2018 г. до 15.02.2028г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.507 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: удължаване срок, срок: 10 г., считано от 15.02.2018 г. до 15.02.2028г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.005 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: удължаване срок, срок: 10 г., считано от 15.02.2018 г. до 15.02.2028г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.267 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: удължаване срок, срок: 10 г., считано от 15.02.2018 г. до 15.02.2028г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.357 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: удължаване срок, срок: 10 г., считано от 15.02.2018 г. до 15.02.2028г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.881 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: удължаване срок, срок: 10 г., считано от 15.02.2018 г. до 15.02.2028г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.869 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: удължаване срок, срок: 10 г., считано от 15.02.2018 г. до 15.02.2028г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5.644 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), условие: удължаване срок, срок: 10 г., считано от 15.02.2018 г. до 15.02.2028г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.019 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 63
Дата 11.10.2018 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.498 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5.001 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 64
Дата 11.10.2018 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.499 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.698 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 65
Дата 22.08.2018 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.001 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 66
Дата 27.06.2018 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.017 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 67
Дата 29.05.2018 г.
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Договор за наем
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години от 28.05.2018 г. до 28.05.2025 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 7.101 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години от 28.05.2018 г. до 28.05.2025 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.013 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години от 28.05.2018 г. до 28.05.2025 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.839 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години от 28.05.2018 г. до 28.05.2025 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.310 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години от 28.05.2018 г. до 28.05.2025 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.808 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години от 28.05.2018 г. до 28.05.2025 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.928 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години от 28.05.2018 г. до 28.05.2025 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.001 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 68
Дата 17.05.2018 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5.299 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост), идеални части: 3/6 – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 4.000 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 69
Дата 17.05.2018 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Дарение на недвижим имот
Страни Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Дарен (Частна собственост), идеални части: 1/6 – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 4.000 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 70
Дата 26.04.2018г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – Момчил Стефанов Мавров
Купувач (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 106.270 кв. м., ведно с Изба с площ от 11 кв. м., Таван с площ от 8.93 кв. м., обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, Прилежащ обект – И

 

Пореден № по справката 71
Дата 20.04.2018 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н. а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.320 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 72
Дата 16.02.2018 г.
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Договор за наем
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години от 15.02.2018 г. до 15.02.2025 г. – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.986 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години от 15.02.2018 г. до 15.02.2025 г. – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.498 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години от 15.02.2018 г. до 15.02.2025 г. – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.001 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години от 15.02.2018 г. до 15.02.2025 г. – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 0.991 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години от 15.02.2018 г. до 15.02.2025 г. – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 18.727 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години от 15.02.2018 г. до 15.02.2025 г. – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.002 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години от 15.02.2018 г. до 15.02.2025 г. – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.009 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години от 15.02.2018 г. до 15.02.2025 г. – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.000 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години от 15.02.2018 г. до 15.02.2025 г. – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.032 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години от 15.02.2018 г. до 15.02.2025 г. – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.520 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години от 15.02.2018 г. до 15.02.2025 г. – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.185 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години от 15.02.2018 г. до 15.02.2025 г. – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.002 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години от 15.02.2018 г. до 15.02.2025 г. – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 0.992 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години от 15.02.2018 г. до 15.02.2025 г. – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 7.200 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 73
Дата 16.02.2018 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договор за наем/ аренда
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.881 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 74
Дата 16.02.2018 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договор за наем/ аренда
Страни Наемодател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Наемодател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Наемодател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Наемодател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Наемодател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Наемодател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Наемодател – Момчил Стефанов Мавров

Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.005 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Наемодател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Наемодател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Наемодател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Наемодател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Наемодател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Наемодател – Момчил Стефанов Мавров

Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.013 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 75
Дата 16.02.2018 г.
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Договор за наем
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години, считано от 15.02.2018 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.019 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години, считано от 15.02.2018 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.869 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години, считано от 15.02.2018 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.507 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години, считано от 15.02.2018 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.540 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години, считано от 15.02.2018 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.357 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години, считано от 15.02.2018 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.831 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години, считано от 15.02.2018 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.881 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години, считано от 15.02.2018 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.267 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години, считано от 15.02.2018 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.005 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години, считано от 15.02.2018 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.985 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години, считано от 15.02.2018 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5.644 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 76
Дата 16.02.2018 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договор за наем/ аренда
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5.644 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години, считано от 15.02.2018 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.267 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години, считано от 15.02.2018 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.540 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години, считано от 15.02.2018 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.928 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години, считано от 15.02.2018 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.001 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години, считано от 15.02.2018 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.839 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години, считано от 15.02.2018 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 7.101 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години, считано от 15.02.2018 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.507 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (наем), срок: 7 години, считано от 15.02.2018 г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.310 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 77
Дата 16.02.2018 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договор за наем/ аренда
Страни Наемодател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Наемодател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Други – Момчил Стефанов Мавров

Наемател/ Пренаемател – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.985 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 78
Дата 07.02.2018 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 106.270 кв. м., обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, Прилежащ обект – Изба, Таван

 

Пореден № по справката 79
Дата 21.12.2017 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.985 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 80
Дата 21.11.2017 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 18.727 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.000 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 81
Дата 07.11.2017 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.357 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.002 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 82
Дата 07.11.2017 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.002 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.986 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 83
Дата 12.10.2017 г.
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник – Момчил Стефанов Мавров

Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 97.910 кв. м., обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, Прилежащ обект – Таван, Изба

 

Пореден № по справката 84
Дата 28.09.2017 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.019 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 85
Дата 11.09.2017 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.032 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

 

 

Пореден № по справката 86
Дата 05.09.2017 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.520 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 87
Дата 30.08.2017 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.005 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.013 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 88
Дата 15.08.2017 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 0.992 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 89
Дата 11.08.2017 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.001 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 90
Дата 10.08.2017 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.009 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 91
Дата 09.08.2017 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 0.991 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 92
Дата 07.08.2017 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.185 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 93
Дата 06.07.2017 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 7.200 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.498 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 94
Дата 22.06.2017 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.808 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 95
Дата 28.12.2016 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.831 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.869 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 96
Дата 16.11.2016 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5.002 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 97
Дата 11.11.2016 г.
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Договор за наем
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/ Пренаемател (Наем), срок: 7 стоп. год. от 01.10.2016 г. до 01.10.2023 г. – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.881 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 98
Дата 27.10.2016 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.881 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 99
Дата 03.10.2016 г.
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Договор за наем
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров

Наемодател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Наемател/ Пренаемател (Наем) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.999 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров

Наемодател – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Наемател/ Пренаемател (Наем) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.499 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

 

Пореден № по справката 100
Дата 03.10.2016 г.
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Договор за наем
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/Пренаемател (наем), срок: 7 стоп. години – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.540 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/Пренаемател (наем), срок: 7 стоп. години – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 7.101 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/Пренаемател (наем), срок: 7 стоп. години – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.267 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/Пренаемател (наем), срок: 7 стоп. години – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.928 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/Пренаемател (наем), срок: 7 стоп. години – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.310 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/Пренаемател (наем), срок: 7 стоп. години – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.999 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/Пренаемател (наем), срок: 7 стоп. години – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.499 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/Пренаемател (наем), срок: 7 стоп. години – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.498 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/Пренаемател (наем), срок: 7 стоп. години – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 6.701 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/Пренаемател (наем), срок: 7 стоп. години – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 0.977 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/Пренаемател (наем), срок: 7 стоп. години – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.839 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/Пренаемател (наем), срок: 7 стоп. години – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5.644 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/Пренаемател (наем), срок: 7 стоп. години – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.001 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен
Страни Наемодател – Момчил Стефанов Мавров
Наемател/Пренаемател (наем), срок: 7 стоп. години – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.507 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 101
Дата 30.09.2016 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.001 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 102
Дата 28.09.2016 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.928 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 103
Дата 28.09.2016 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.839 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 104
Дата 28.09.2016 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.310 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 105
Дата 26.09.2016 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.498 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 106
Дата 15.09.2016 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.999 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 107
Дата 14.09.2016 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 6.701 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 108
Дата 13.09.2016 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5.644 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 109
Дата 10.09.2016 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.267 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 110
Дата 09.09.2016 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.540 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 111
Дата 08.09.2016 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.507 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 112
Дата 26.08.2016 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.499 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 113
Дата 28.10.2015 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – Момчил Стефанов Мавров

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 690.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Родопи, с. Бойково

 

Пореден № по справката 114
Дата 04.06.2015 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – Момчил Стефанов Мавров
Купувач (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.600 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 115
Дата 13.05.2015 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – Момчил Стефанов Мавров

Купувач (Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, магазини и складове, площ по док. – 1163.000

кв. м., обл. Пловдив, общ. Стамболийски

 

Пореден № по справката 116
Дата 13.05.2015 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Прехвърляне на недвижим имот в изпълнение на дълг с н.а.
Страни Други (Частна собственост), условие: ПРИОБРЕТАТЕЛ/ДОВЕРИТЕЛ/по Договор за

поръчка от 16.08.2013г. – Момчил Стефанов Мавров

Други, условие: ПРЕХВЪРЛИТЕЛ/ДОВЕРЕНИК/по Договор за поръчка от 16.08.2013г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, магазини и складове, площ по док. – 1163.000

кв. м., обл. Пловдив, общ. Стамболийски

 

Пореден № по справката 117
Дата 29.04.2015 г.
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – жилище, апартамент, площ по док. – 106.270 кв. м., обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, Прилежащ обект – изба, таван

 

Пореден № по справката 118
Дата 26.04.2013 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 41.540 дка, обл. Пловдив, общ. Брезово, с. Бабек

 

Пореден № по справката 119
Дата 29.01.2013 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на законна ипотека
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник – Момчил Стефанов Мавров

Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – жилище, апартамент, площ по док. – 242.540 кв. м., обл. Пловдив, общ.

Пловдив, гр. Пловдив, Прилежащ обект – изба

Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник, идеални части: ид. ч. ОТ 52,06/1233 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник, идеални части: ид. ч. ОТ 52,06/1233 – Момчил Стефанов Мавров

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1233.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив

 

Пореден № по справката 120
Дата 19.12.2012 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 6.025 дка, обл. Пловдив, общ. Брезово, с. Зелениково

 

Пореден № по справката 121
Дата 19.12.2012 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 20.494 дка, обл. Пловдив, общ. Брезово, с. Зелениково

 

Пореден № по справката 122
Дата 19.12.2012 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 6.024 дка, обл. Пловдив, общ. Брезово, с. Зелениково

 

Пореден № по справката 123
Дата 18.09.2012 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост), идеални части: ид. ч. от 23,35/1233/паркоместо – Момчил Стефанов Мавров

Купувач (Частна собственост), идеални части: ид.ч. от 23,35/1233/паркоместо – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1233.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив

 

Пореден № по справката 124
Дата 18.09.2012 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост), идеални части: ид. ч. от 23,44/1233/паркомясто – Момчил Стефанов Мавров

Купувач (Частна собственост), идеални части: ид. ч. от 23,44/1233/паркомясто – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1233.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив

 

Пореден № по справката 125
Дата 18.09.2012 г.
Книга ЗАКОННИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на законна ипотека
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекиран длъжник – Момчил Стефанов Мавров

Ипотекиран длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – жилище, апартамент, площ по док. – 242.540 кв. м., обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, Прилежащ обект – изба
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник, идеални части: ид. ч. ОТ 52,06/1233 – Момчил Стефанов Мавров

Ипотекарен длъжник, идеални части: ид. ч. ОТ 52,06/1233 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1233.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив

 

Пореден № по справката 126
Дата 18.09.2012 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров

Купувач (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – жилище, апартамент, площ по док. – 242.540 кв. м., обл. Пловдив, общ.

Пловдив, гр. Пловдив, Прилежащ обект – изба

Страни Продавач – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост), идеални части: ид. ч. от 52,06/1233 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост), идеални части: ид. ч. от 52,06/1233 – Момчил Стефанов Мавров

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1233.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив

 

Пореден № по справката 127
Дата 05.05.2010 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост), идеални части: 30/280 – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 280.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 134.060 кв. м., обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, Прилежащ обект – изба
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – гараж в сграда, площ по док. – 38.720 кв. м., обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, Прилежащ обект – складово помещение

 

Пореден № по справката 128
Дата 16.07.2009 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 7.101 дка, обл. Пловдив, общ. Куклен, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 129
Дата 07.08.2008 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – Момчил Стефанов Мавров
Купувач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, 1/4 ид.ч. от апартамент с площ 97,91 кв.м., таван и изба, гр. Пловдив

 

Пореден № по справката 130
Дата 21.07.2008 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, с площ 1.620 дка, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 131
Дата 14.05.2008 г.
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, апартамент с площ 97,91 кв.м., таван и изба, гр. Пловдив

 

Пореден № по справката 132
Дата 14.05.2008 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, апартамент с площ 97,91 кв.м., таван и изба, гр. Пловдив

 

Пореден № по справката 133
Дата 29.04.2008 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, нива от 0,977 дка, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 134
Дата 28.12.2006 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач – Момчил Стефанов Мавров

Купувач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, ид.част от лозе от 3,499 дка, гр. Куклен

 

Пореден № по справката 135
Дата 14.04.2006 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач – Момчил Стефанов Мавров

Купувач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, ид. част от: лозе от 2,999 дка, с. Куклен

 

Пореден № по справката 136
Дата 29.09.2005 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Дарение на недвижим имот
Страни Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Надарен – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, 1/2 ид. част от апартамент, с площ от 106,27 кв. м., ведно с изба и тав. п-е, гр. Пловдив

 

Пореден № по справката 137
Дата 05.02.2004 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач – Момчил Стефанов Мавров

Купувач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, посевна площ от 10,292 дка, с. Куклен

 

Пореден № по справката 138
Дата 20.11.2001 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Дарение на недвижим имот
Страни Дарител – Момчил Стефанов Мавров
Надарен – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, 1/2 ид. част от апартамент, с площ от 106,27 кв. м., ведно с изба и тав. п-е, гр. Пловдив

 

Пореден № по справката 139
Дата 09.02.2001 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, 1/2 ид. част от апартамент, с площ от 106,27 кв. м., ведно с изба и тав. п-е, гр. Пловдив

 

Пореден № по справката 140
Дата 01.01.1998 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач – Момчил Стефанов Мавров

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, невъведено описание на имот

 

Пореден № по справката 141
Дата 28.02.2017 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Дарение на недвижим имот
Страни Дарител – Момчил Стефанов Мавров

Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Дарен (Частна собственост), идеални части: общо 1/3 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Дарен (Частна собственост), идеални части: общо 1/3 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 744.000 кв.м., обл. София, общ. Самоков, с. Маджаре

 

Пореден № по справката 142
Дата 13.11.2015 г.
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Искова молба
Страни Ищец – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ищец – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ответник – Момчил Стефанов Мавров

Ответник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ответник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 744.000 кв.м., обл. София, общ. Самоков, с. Маджаре

 

Пореден № по справката 143
Дата 23.07.2015 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 744.000 кв.м., обл. София, общ. Самоков, с. Маджаре
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 4362.000 кв. м., обл. София, общ. Самоков, с. Маджаре
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Момчил Стефанов Мавров
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5535.000 кв. м., обл. София, общ. Самоков, с. Маджаре

Източник: Агенция по вписванията – всички служби по вписвания, Справка за вписвания, отбелязвания и заличавания, за периода от 01.01.1991 г. до 14.11.2023 г.

 

2. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

Не подлежи на проверка съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

ДРУГИ

 1. В медиите
Заглавие и връзка към публикация Медия, автор, дата
Кадър на служебната власт бе предложен от ГЕРБ за подуправител на НЗОК Медиапул, 14 ноември 2023 г.
Доц. Мавров: Внимателно трябва да се претеглят случаите, при които НЗОК поема заплащането Благоевград 24, 27 април 2023 г.
Доц. Мавров с лоши новини за Белодробната болница във Варна Дарик, 19 декември 2022 г.
 1. Комуникационен дневник

Черновата на публичното представяне бе изпратена на проф. Момчил Мавров по имейл на 16.11.2023 г. Към 19.11.2023 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното му представяне.

 

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!