Публичното представяне на Димитър Борисов Главчев е изготвено в качеството му на кандидат за председател на Сметна палата.

То бе изпратено на г-н Главчев за преглед и коментар на 14.07.2023 г. Към 21.07.2023 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното му представяне.

Номинирана от:

ПГ на ГЕРБ-СДС

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Име: Димитър Борисов Главчев
 2. Дата и място на раждане: 15 август 1963 г., София

Източник: Уеб страница на ПП ГЕРБ и КРДОПБГДСРСБНА

 1. Семейно положение: Няма информация
 2. Владеене на езици: Руски и английски език

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание, (по-долу само Процедурните правила)

 1. Образование:
2013 г. Магистър по икономика, специалност ,,Международни икономически отношения”, Университет за национално и световно стопанство, София
2004 г. Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор в Институт на дипломираните експерт счетоводители, София
1987 г. Магистър икономист-счетоводител, специалност ,,Счетоводна отчетност”, Университет за национално и световно стопанство, София

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност:
 2. Кариерно развитие:
01.01.2005 – 2023 г.

01.04.1999 – 31.12.2002 г.

Професионален стаж в областта на одита и финансовия

контрол, включително ангажименти за договорни процедури на проекти финансирани от ЕС – ЕТ „ФИОРД – Людмила Димитрова”, „Адлон Плюс” ЕООД, гр. София

01.01.2003 – 31.12.2004 г.

01.12.1987 – 31.03.1999 г.

Професионален стаж в областта на счетоводството и

финансовия контрол – Институт за развитие на промишлеността, СД „Адлон”, гр. София

14.07.2009 – 16.09.2021 г. Народен представител и член на Комисията по бюджет и финанси в 41 – 46-то Народно събрание на Република България. Член на Комисията по външна политика в 44 – 46-то Народно събрание на Република България
09.09.2020 – 16.09.2021 г. Ръководител на Делегацията в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) в 44-то, 45-то и 46-то Народно събрание на Република България
19.04.2017 – 25.03.2021 г. Ръководител на Делегацията на 44-то Народно събрание на Република България в Интерпарламентарния съюз
19.04.2017 – 17.11.2017 г. Председател на 44-то Народно събрание на Република България
18.12.2014 – 26.01.2017 г. Заместник – ръководител на Делегацията на 43-то Народно събрание на Република България в Интерпарламентарния съюз
27.10.2014 – 26.01.2017 г. Заместник-председател на 43-то Народно събрание на Република България
03.10.2012 – 11.03.2013 г. Председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) в 41-то Народно събрание на Република България
16.02.2011 – 04.08.2014 г. Заместник-председател на Парламентарната група на ПП ГЕРБ в 41-то и 42-то Народно събрание на Република България
01.06.2011 г. Член на Временната комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България в 41-то Народно събрание на Република България
29.07.2009 – 11.03.2013 г. Заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси в 41-то Народно събрание на Република България.

От инициаторите и участниците при изготвянето на нов Закон за сметната палата през 2010 г., който е основата на приетия през 2015 г. и сега действащ закон.

26.08.2009 – 18.10.2012 г. Председател на Постоянно действащата подкомисия по отчетност на публичния сектор в 41-то Народно събрание на Република България

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ

Председател на Контролна комисия на ПП ГЕРБ

Източник: Уеб страница на ПП ГЕРБ, последно посетена на 21.07.2023 г.

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

 1. Данни от Агенцията по вписванията
Пореден № по справката 1

 

Дата 23.06.2006 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Продавач – Димитър Борисов Главчев
Купувач – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.600 кв.м., с. КРАЙМОРИЕ; нива; Земеделски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр. Бургас

 

Пореден № по справката 2

 

Дата 23.05.2006 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Дарение на недвижим имот
Страни Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Дарен – Димитър Борисов Главчев
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.600 кв.м., с. КРАЙМОРИЕ; нива; Земеделски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр. Бургас

 

Пореден № по справката 3

 

Дата 03.11.2010 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост), идеални части:1/2 ид.ч. от ПИ и сградата – Димитър Борисов Главчев
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 94.000 кв.м., ведно с масивна жилищна сграда със зп от 50 кв.м., обл. КЮСТЕНДИЛ, общ. БОБОШЕВО, гр. Бобошево

 

Пореден № по справката 4

 

Дата 19.04.2007 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Дарение на недвижим имот
Страни Дарител – Димитър Борисов Главчев Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Надарен – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот с площ от 165 кв.м., включен в съсобствен парцел, който съсобствен парцел целият е с площ от 1173 кв.м., ведно с жилищна сграда с площ от 50 кв.м. и ведно с жилищна сграда в дъното на дворното място с площ от 60 кв.м.

 

Пореден № по справката 5

 

Дата 25.05.2021 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Замяна с нотариален акт
Страни Прехвърлител – Димитър Борисов Главчев
Приобретател (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Приобретател (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 56.000 кв.м., част от имот с урегулирана площ 980 кв.м., обл. СОФИЯ, общ. ЕТРОПОЛЕ
Страни Прехвърлител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Прехвърлител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Приобретател (Частна собственост) – Димитър Борисов Главчев
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 56.000 кв. м., част от имот с урегулирана площ 1097 кв.м., обл. СОФИЯ, общ. ЕТРОПОЛ

 

Пореден № по справката 6

 

Дата 10.07.2020 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Димитър Борисов Главчев
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 880.000 кв.м., заедно с построената в имота двуетажна полумасивна жилищна сграда със ЗП от 53 кв.м., обл. СОФИЯ, общ. ЕТРОПОЛЕ
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – Димитър Борисов Главчев
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1097.000 кв.м., заедно с построената в имота стопанска сграда – плевня, със ЗП от 38,50 кв.м., обл. СОФИЯ, общ. ЕТРОПОЛЕ

 

Пореден № по справката 7

 

Дата 05.07.2018 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – Димитър Борисов Главчев

Купувач (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 579.000 кв.м., обл. СОФИЯ, общ. ПИРДОП, гр. Пирдоп

 

Пореден № по справката 8

 

Дата 04.04.2022 г.
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Отказ от вещни права
Страни Титуляр на правото – Димитър Борисов Главчев
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – гараж в сграда, площ по док. – 29.930 кв.м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Страни Титуляр на правото – Димитър Борисов Главчев
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – жилище, апартамент, площ по док. – 224.700 кв. м., мезонет на 1-ви и 2-ри етаж, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

 

Пореден № по справката 9

 

Дата 27.04.2021 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Учредяване право на ползване с н.а.
Страни Собственик – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ползвател (Право на ползване) – Димитър Борисов Главчев
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – гараж в сграда, площ по док. – 29.930 кв.м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Страни Собственик – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ползвател (Право на ползване) – Димитър Борисов Главчев
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – жилище, апартамент, площ по док. – 224.700 кв.м., мезонет на 1-ви и 2-ри етаж, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

 

Пореден № по справката 10

 

Дата 29.06.2020 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – Димитър Борисов Главчев
Купувач (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – жилище, апартамент, площ по док. – 70.790 кв.м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София, Прилежащ обект – таванско помещение с площ 7,50 кв.м.

 

Пореден № по справката 11

 

Дата 22.04.1998 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Дарение на недвижим имот
Страни Дарител, идеални части: 1/2 – Димитър Борисов Главчев

Дарител, идеални части: 1/2 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Дарен, идеални части: 1/2 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Дарен, идеални части: 1/2 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, Описание: апартамент; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

 

Пореден № по справката 12

 

Дата 30.05.2022 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Дарение на недвижим имот
Страни Продавач – Димитър Борисов Главчев
Купувач (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1715.000 кв. м., обл. ПЕРНИК, общ. ТРЪН, с. Зелениград
Страни Продавач – Димитър Борисов Главчев
Купувач (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Сграда, площ по док. – 30.000 кв. м., второстепенна постройка, обл. ПЕРНИК, общ. ТРЪН, с. Зелениград
Страни Продавач – Димитър Борисов Главчев
Купувач (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Сграда, предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, площ по док. – 51.000 кв. м., МЖС, обл. ПЕРНИК, общ. ТРЪН, с. Зелениград
Страни Продавач – Димитър Борисов Главчев
Купувач (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Сграда,площ по док. – 20.000 кв.м., второстепенна постройка, обл. ПЕРНИК, общ. ТРЪН, с.Зелениград

 

Пореден № по справката 13

 

Дата 19.01.2021 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Придобиване чрез публичен търг/ постановление за възлагане (ГПК)
Страни
Длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост), условие: в постановление за Придобиване чрез публичен търг/ постановление за възлагане (ГПК), съгласно ДОПЪЛНЕНИЕ на постановление за възлагане на недв имот от 04.01.2021 г – Димитър Борисов Главчев

Имот(вид, адрес) Сграда, площ по док. – 20.000 кв. м., второстепенна постройка, обл. ПЕРНИК, общ. ТРЪН, с. Зелениград
Страни
Купувач (Частна собственост), условие: в постановление за Придобиване чрез публичен търг/ постановление за възлагане (ГПК), съгласно ДОПЪЛНЕНИЕ на постановление за възлагане на недв имот от 04.01.2021 г – Димитър Борисов Главчев

Длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Сграда, площ по док. – 51.000 кв.м., МЖС, обл. ПЕРНИК, общ. ТРЪН, с. Зелениград
Страни
Длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост), условие: в постановление за Придобиване чрез публичен търг/ постановление за възлагане (ГПК), съгласно ДОПЪЛНЕНИЕ на постановление за възлагане на недв имот от 04.01.2021 г – Димитър Борисов Главчев

Имот(вид, адрес) Сграда, площ по док. – 30.000 кв. м., второстепенна постройка, обл. ПЕРНИК, общ. ТРЪН, с. Зелениград
Страни
Купувач (Частна собственост), условие: в постановление за Придобиване чрез публичен търг/постановление за възлагане (ГПК), съгласно ДОПЪЛНЕНИЕ на постановление за възлагане на недв имот от 04.01.2021 г – Димитър Борисов Главчев

Длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1715.000 кв.м., обл. ПЕРНИК, общ. ТРЪН, с. Зелениград

 

Пореден № по справката 14

 

Дата 17.12.2020 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Придобиване чрез публичен търг/постановление за възлагане (ГПК)
Страни
Купувач (Частна собственост) – Димитър Борисов Главчев

Длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1715.000 кв м., обл. ПЕРНИК, общ. ТРЪН, с. Зелениград
Страни
Купувач (Частна собственост) – Димитър Борисов Главчев

Длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Сграда, площ по док. – 30.000 кв.м., второстепенна постройка, обл. ПЕРНИК, общ. ТРЪН, с. Зелениград
Страни
Купувач (Частна собственост) – Димитър Борисов Главчев

Длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Сграда, площ по док. – 20.000 кв. м., второстепенна постройка, обл. ПЕРНИК, общ. ТРЪН, с. Зелениград
Страни
Купувач (Частна собственост) – Димитър Борисов Главчев

Длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Сграда, площ по док. – 51.000 кв. м., МЖС, обл. ПЕРНИК, общ. ТРЪН, с. Зелениград

Източник: Агенция по вписванията – всички служби по вписвания, Справка за вписвания, отбелязвания и заличавания, за периода от 01.01.1991 г. до 14.07.2023 г.

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

При извършена проверка към настоящия момент не са открити документи, установяващи принадлежност към органите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на Димитър Борисов Главчев

Източник: Отговор от председателя на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

ДРУГИ

 1. В медиите
Заглавие и връзка към публикация Медия, автор, дата
ГЕРБ издига кандидатурата на Димитър Главчев за председател на Сметната палата Дневник, 12 юли 2023 г.
ПП-ДБ и ГЕРБ се разбраха за регулатори и за областните управители на София и Пловдив

В сделката участва и ДПС

Медиапул, 12 юли 2023 г.
Бъдещето на Сметната палата. Петков проговори след срещата с Главчев Стандарт, 12 юли 2023 г.
Кой е Димитър Главчев? 24 часа, 19 април 2017 г.
 1. Комуникационен дневник

Черновата на публичното представяне бе изпратена на Димитър Главчев по имейл на    14.07.2023 г. Информацията, че г-н Главчев към момента е председател на Контролната комисия на ПП ГЕРБ е допълнена след като черновата му бе изпратена. Към 21.07.2023 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното му представяне.

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!