Публичното представяне на Диана Иванова Йорданова е изготвено в качеството й на кандидат за заместник-председател на Комисията за финансов надзор.

Представянето бе изпратено на г-жа Йорданова за  преглед и коментар на 03.10.2017  г.  На 10.10.2017 г. не сме получили отговор по публичното представяне на кандидата.

Номинирана от:

Карина Караиванова

Председател на КФН:

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 1. Име: Диана Иванова Йорданова

 

 1. Дата и място на раждане: Родена на 18 януари 1971 г. в гр. Бургас.

Източник: http://www.comdos.bg/

 

 1. Семейно положение: Няма данни.

 

 1. Владеене на чужди езици: Английски език – много добре

Източник: Автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание съгл. Процедурните правила

 

 1. Образование:

1999 – 2001                    ВТУ Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, магистър-икономист (счетоводство и контрол)

1989 – 1994                    ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив, магистър по математика

 

Източник: Автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание съгл. Процедурните правила

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност: Народен представител от ПП ГЕРБ

 

 1. Кариерно развитие:

2017 – до сега                         Народен представител от ПП ГЕРБ

 • заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси;
 • председател на Подкомисията по контрол и отчетност на публичния сектор;
 • член на Комисията по вероизповеданията и правата на човека;
 • Председател на временната комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати;
 • Председател на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства при разходването на средства, предоставени целево на НДК за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз;
 • основен представител на Делгацията в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Еверопа;
 • член на групите за приятелство с Германия, Италия и САЩ

2014 – 2017                             Народен представител от ПП ГЕРБ

 • заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси;
 • председател на подкомията по контрол и отчетност на публичния сектор;
 • член на комисията по контрол и наблюдение на дейността на КЕВР;

2013 – 2014                             Народен представител от ПП ГЕРБ

 • заместник-председател на Комисията по бюежет и финанси;
 • член на Комисията по енергетика;

2011 – 2013                             Народен представител от ПП ГЕРБ

2007 – 2011                             Общински съветник, Общински съвет гр. Бургас

 • Председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси;

2004 – 2011                             Управляващ собственик на „Ди консулт“ ЕООД, фирма за консултации и счетоводни услуги

 

Вещо лице по съдебни-икономически експертизи към Бургаски окръжен съд;

Член на Одитен комитет „ВиК“ ЕАД – гр. Бургас;

Източници: Автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание съгл. Процедурните правила; Официална интернет страница на Народното събрание на Република България

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

1. Данни за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото

 

Кандидатът не е попълнил Декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имущество по модела на Български институт за правни инициативи.

Името на Диана Иванова Йорданова не присъства в публикуваните заключения за несъответствия на интернет страницата на Сметна палата.

 

Данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата, могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година:

 1. Данни от Имотен регистър към Агенция по вписванията.

2.1. Служба по вписванията – Бургас за периода от 01.01.1992 г. до 29.09.2017 г.

Пореден № по справката 1
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека 
Година 2017 
Свързани актове Тип на отношението:Заличаване на възбрана, Тип на акта:УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА
Страни Кредитор – ЕИК / БУЛСТАТ 121830616 БАНКА ДСК ЕАД
Длъжник – ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
Длъжник – физическо лице
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, парцел – 1, гр.Бургас, АПАРТАМЕНТ ОТ 139.48 КВ М обл. БУРГАС, общ. БУРГАС
Пореден № по справката 2
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Придобиване чрез публичен търг/постановление за възлагане (ГПК) 
Година 2017 
Страни Други – ЧСИ СТАНИМИРА НИКОЛОВА БУРГАС
Купувач (Частна собственост) – физическо лице
Длъжник – ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, обект в сгр. – ИЗБА 13,40 КВ.М., предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 139.480 кв. м., гр.Бургас
Пореден № по справката 3
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 
Година 2017 
Свързани актове Тип на отношението:Заличаване на възбрана, Тип на акта:Налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (ГПК,НПК)
Страни Други – ЧСИ СТАНИМИРА НИКОЛОВА БУРГАС
Други – ЕИК / БУЛСТАТ 121830616 БАНКА ДСК ЕАД
Длъжник – ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 67.460 кв. м., гр. Бургас, АПАРТАМЕНТ ОТ 67.46 КВ М; , обл. БУРГАС, общ. БУРГАС
Пореден № по справката 4
Книга ВЪЗБРАНИ 
Тип Акт Налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (ГПК,НПК) 
Година 2014 
Свързани актове Тип на отношението:Заличаване на възбрана, Тип на акта:Заличаване на възбрана
Страни Други – ЕИК / БУЛСТАТ 121830616 БАНКА ДСК ЕАД
Други – ЧСИ СТАНИМИРА НИКОЛОВА
Длъжник – ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 67.460 кв. м., гр. Бургас, АПАРТАМЕНТ ОТ 67.46 КВ М; , обл. БУРГАС, общ. БУРГАС
Пореден № по справката 5
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Дарение на недвижим имот 
Година 2013 
Страни Дарител, идеални части:1/2 – физическо лице
Дарен (Частна собственост), идеални части:1/2 – ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 67.460 кв. м., гр.Бургас, АПАРТАМЕНТ ОТ 67.46 КВ М; , обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас
Пореден № по справката 6
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 
Тип Акт УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 
Година 2007 
Свързани актове Тип на отношението:Заличаване на възбрана, Тип на акта:Заличаване на договорна ипотека;
Страни КРЕДИТОДАТЕЛ – ЕИК / БУЛСТАТ 121830616 БАНКА ДСК ЕАД
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ – физическо лице
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ – ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, парцел – 1, гр.Бургас, АПАРТАМЕНТ ОТ 139.48 КВ М. обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас
Пореден № по справката 7
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ 
Година 2004 
Страни УЧРЕДИТЕЛ – ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
УЧРЕДИТЕЛ – физическо лице
ПРИЕМАТЕЛ – физическо лице
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, гр. Бургас, АПАРТАМЕНТ ОТ 67.46 КВ М; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас
Пореден № по справката 8
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт ДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 
Година 2004 
Страни ДАРИТЕЛ, идеални части:1/2 – физическо лице
ДАРЕН, идеални части:1/2 – ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, гр.Бургас, АПАРТАМЕНТ ОТ 67.46 КВ М; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас
Пореден № по справката 9
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 
Тип Акт УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 
Година 2004 
Страни КРЕДИТОДАТЕЛ – ЕИК / БУЛСТАТ 121830616 БАНКА ДСК ЕАД
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ – физическо лице

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ –  ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, гр.Бургас, АПАРТАМЕНТ ОТ 76.92 КВ М; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас
Пореден № по справката 10
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт ЗАМЯНА 
Година 2003 
Страни ЗАМЕНИТЕЛ 1 – физическо лице
ЗАМЕНИТЕЛ 1 – ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
ЗАМЕНИТЕЛ 2 – физическо лице
ЗАМЕНИТЕЛ 2 – физическо лице
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, гр.Бургас, АПАРТАМЕНТ ОТ 76.92 КВ М; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр. Бургас
Страни ЗАМЕНИТЕЛ 1 – физическо лице
ЗАМЕНИТЕЛ 1 – ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
ЗАМЕНИТЕЛ 2 – физическо лице
ЗАМЕНИТЕЛ 2 – физическо лице
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, гр.Бургас, АПАРТАМЕНТ ОТ 59.98 КВ М; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас

 

 1. 3. Участие в НПО и други организации:

Няма данни.

/Моля, ако желаете, посочете/

Източник:

 

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

На Диана Иванова Йорданова са извършени 5 проверки от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия: на 29.06.2009 г. (Народно събрание); 23.01.2013 г. (Община Бургас); 26.04.2013 г. (Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 НС); 17.09.2014 г. (Кандидати за 43 НС); 09.03.2017 г. (Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 44 НС). Заключенията са „неустановена принадлежност“.

Източник: http://www.comdos.bg/

ДРУГИ

 1. В медиите
Заглавие и връзка към публикация Медия, автор, дата
Минималната заплата 510 лева от догодина Kanal3.bg

28 септември 2017 г.

Новите двама надзорници в КФН ще са партийно зависими Capital.bg

19 септември 2017 г.

Парите на държавата – желания и възможности. Диана Йорданова от ГЕРБ Bnt.bg

26 септември 2017 г.

Диана Йорданова, ГЕРБ към БСП: Защо не зададохте въпроса как Мирослав Боршош е оставен да си харчи едни пари на вашия вицепремиер Деница Златева Bgnews.bg

27 юли 2017 г.

Диана Йорданова: Одит на Сметната палата ще направи анализ на цялостната дейност на НДК Bnr.bg

25 юли 2017 г.

Диана Йорданова от ПГ на ГЕРБ ще бъде председател на временната комисия за проверка на разходваните средства в НДК Focus-news.net

29 юни 2017 г.

Ограничаването на кешовите плащания ще изсветли българската икономика – Диана Йорданова във „В развитие“ Bloombergtv.bg

15 юни 2017 г.

Депутатът от ГЕРБ Диана Йорданова с приемен ден в Бургас Zonaburgas.bg

27 май 2017 г.

Диана Йорданова: Обсъждаме законодателни промени срещу некоректните работодатели Bnt.bg

18 май 2017

Диана Йорданова, ГЕРБ: Отчитаме бюджетен излишък от 3.5 млд. лева Focus-news.net

20 декември 2016 г

Диана Йорданова и Георги Търновлийски: какво предстои в Бюджет 2017 Bitelevision.com

01 декември 2017

Диана Йорданова, ГЕРБ: Приемането на Бюджет 2017 ще даде стабилност на държавата и ще гарантира реформите Focus-news.net

18 ноември 2016 г.

Диана Йорданова, ГЕРБ: Бюджетът за 2017 година предвижда повече средства там, където има реформа Focus-news.net

04 ноември 2016 г.

VII като Ви Ай Ай! Вай, вай, вай…г-жо Йорданова Dnes.bg

11 октомври 2016 г.

Диана Йорданова, ГЕРБ: Нашата цел е Бюджет 2017 да бъде планиран с минимален дефицит, клонящ към нула Focus-news.net

11 септември 2016 г

Диана Йорданова, ГЕРБ: Лицензът на „KPMG – България“ трябваше да бъде отнет Trud.bg

09 януари 2015 г.

Линч в ГЕРБ: съдят Диана Йорданова за неподчинение пред Таралови Flagman.bg

05 юли 2011 г.

 

 1. Комуникационен дневник

Черновата на публично представянето бе изпратено на Диана Иванова Йорданова за преглед и коментар на 03 октомври 2017 г.

 

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!

Календар

юни 2024
П В С Ч П С Н
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В ПАРЛАМЕНТА:

RSS Error: WP HTTP Error: cURL error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate

Последвайте ни: