Публичното представяне на Весела Н. Караиванова-Начева е изготвено в качеството й на кандидат за подуправител на Националния осигурителен институт.

Представянето бе изпратено на г-жа Караиванова-Начева за преглед и коментар на 25.07.2016 г.  Към 10:00 ч. на 27.07.2016 г. не сме получили обратна връзка от кандидата. 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Име: Весела Николова Караиванова-Начева

 

 1. Дата и място на раждане: Родена на 28 ноември 1965 г. в гр. Момчилград

Източник: comdos.bg

 

 1. Семейно положение: моля, ако желаете, посочете.

Източник:

 

 1. Владеене на чужди езици: Владее немски (много добро ниво) и руски език (добро ниво).

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител и подуправител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание (Процедурните правила).

 

 1. Образование:

1983-1988 – Висш икономически институт „Карл Макрс” (сега Универсистет за национално и световно стопанство), специалност „Счетоводство и контрол”, магистър икономист, със среден успех от изпитите през курса на следване –  „Добър” 4,11 и успех от държавните изпити – „Мн. добър” 5.00.

Източник: Подробна автобиография с приложения, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител и подуправител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание (Процедурните правила).

 

 1. Продължаващо обучение:
 • Специализация по финансово и данъчно право;
 • Специализация по прилагане на Международните счетоводни стандарти;
 • Сертификат за обучение по Ръководство за работа със система за измерване на изпълнението в държавни институции;

Източник: Подробна автобиография с приложения, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител и подуправител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание (Процедурните правила).

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност: Подуправител на Националния осигурителен институт

 

 1. Кариерно развитие:
 • от 2005 г. към настоящия момент – подуправител на Националния осигурителен институт (преизбрана през 2009 г.);
 • от 2012 г. към настоящия момент – компонентен лидер за НОИ по проект „Провеждане на оптимизация в държавните институции”, осъществяван с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд;
 • от 2010 г. към настоящия момент – Член на УС на „Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система”;
 • от 2007 г. към настоящия момент – Член на работна група за изпълнение на ангажиментите на национално ниво по „Програма за действие на Европейската комисия за намаляване на ненужния административен товар от съществуващото законово устройство”;
 • от 2006 г. към настоящия момент – Член на Консултативния съвет на НАП;
 • от 2006 г. към настоящия момент – Член на Националния съвет за закрила на детето;
 • от април 2011 г. до юни 2016 г. – Изпълняващ длъжността „директор на фонд ГВРС”, съгласно решение на Надзорния съвет на фонда;
 • Член на работна група по изготвяне на проект на Национална здравна стратегия 2007 -2013 г.;
 • Май 2004 г. – април 2005 г. – Народен представител в 39-то Народно събрание на Република България от групата на НДСВ, 17 МИР-Пловдивска област;
 • 2000 г. – 2004 г. – Ръководител „Ревизии”, главен данъчен инспектор, Главна данъчна дирекция гр. София, Данъчна служба „Лозенец”;
 • 1993 г. – 2000 г. – Методология „Косвени данъци”, главен данъчен инспектор, Териториална данъчна дирекция гр. Пловдив, Специализирана данъчна служба ДДС;
 • 1992 г. – 1993 г. – Методология „Приходи от юридически лица”, данъчен инспектор, Териториална данъчна дирекция гр. Пловдив, Данъчна служба гр. Карлово;

Източник: Подробна автобиография с приложения, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител и подуправител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание (Процедурните правила).

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ
 1. Данни за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото

Кандидатът не е попълнил Декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имущество по модела на Български институт за правни инициативи.

 1. Данни от декларации по ЗПИЛЗВДДД

В раздела са предоставени линкове към декларациите на кандидата по ЗПИЛЗВДДД, като подуправител на Националния осигурителен институт за:

 

Името на Весела Николова Караиванова-Начева не попада в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларациите по ЗПИЛЗВДДД.

Източник: Сметна палата

 

 1. Данни от Имотен регистър към Агенция по вписванията.

3.1. Служба по вписванията – Дупница за периода от 01.01.1992 г. до 21.07.2016 г.

Пореден № по справката 1
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Продажба 
Година 2007 
Страни ПРОДАВАЧ – Физическо лице
ПРОДАВАЧ – Весела Николова Караиванова-начева
КУПУВАЧ – Физическо лице
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ПИ с № **** по кадастралната карта на с. Пастра с площ от 386 кв.м.

 

3.2. Служба по вписванията – Казанлък за периода от 01.01.1992 г. до 21.07.2016 г.

Пореден № по справката 1
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Дарение на недвижим имот 
Година 2013 
Страни Дарител – Физическо лицеДарител – Физическо лице
Дарен (Частна собственост), идеални части:4/6общо – Весела Николова Караиванова-Начева
Дарен (Частна собственост), идеални части:4/6общо – Физическо лице
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, парцел ***, площ по док. – 1067.000 кв. м., с. Тъжа, ул ***, заедно с построената в имота жилищна сграда и подобрения., обл. Стара Загора, общ. Павел Баня
Страни Дарител – физическо лицеДарител – физическо лице
Дарен (Частна собственост), идеални части:4/6общо – Физическо лице Дарен (Частна собственост), идеални части:4/6общо – Весела Николова Караиванова-Начева
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, парцел – ***, площ по док. – 885.000 кв. м., с.Тъжа, ул. ***, обл. Стара Загора, общ. Павел Баня
Пореден № по справката 2
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Констативен н.а. по обстоятелствена проверка 
Година 2012 
№ от описна книга 5165 от 04/12/2012
Страни Собственик(Частна собственост) – Физическо лицеСобственик(Частна собственост) – Физическо лицеСобственик(Частна собственост) – Весела Николова Караиванова-Начева
Собственик(Частна собственост) – Физическо лице
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, парцел – ***, площ по док. – 1067.000 кв. м., с.Тъжа, ул. ***, заедно с построената в имота жилищна сграда и подобрения., обл. Стара Загора, общ. Павел Баня
Страни Собственик(Частна собственост) – Физическо лицеСобственик(Частна собственост) – Физическо лицеСобственик(Частна собственост) – Весела Николова Караиванова-Начева
Собственик(Частна собственост) – Физическо лице
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, парцел – ***, площ по док.- 885.000 кв. м., с.Тъжа, ул – ***, обл. Стара Загора, общ. Павел Баня

 

3.3. Служба по вписванията – Карлово за периода от 01.01.1992 г. до 21.07.2016 г.

Пореден № по справката 1
Книга ВПИСВАНИЯ 
Тип Акт Договор за доброволна делба 
Година 2012 
Страни Съделители – Физическо лицеСъделители – Весела Николова Караиванова-начева
Съделители – Физическо лице
Съделители – Физическо лицеИзключителен собственик (Частна собственост), идеални части:1/2 – Физическо лицеИзключителен собственик (Частна собственост), идеални части:1/2 – Весела Николова Караиванова-начева
Имот(вид, адрес) Сграда, пл. No ***, парцел  ***, площ по док. – 26.000 кв. м., гр. Карлово, ул. ***, Гараж, обл. Пловдив, общ. Карлово
Страни Съделители – Физическо лице
Съделители – Весела Николова Караиванова-начева
Съделители – Физическо лице
Съделители – Физическо лице
Изключителен собственик (Частна собственост), идеални части:1/2 – Физическо лицеИзключителен собственик (Частна собственост), идеални части:1/2 – Весела Николова Караиванова-Начева
Имот(вид, адрес) Сграда, пл. No ***, парцел ***, площ по док. 107.000 кв. м., гр.Карлово, ул. ***, Жилищна сграда на два етажа, обл. Пловдив, общ. Карлово
Пореден № по справката 2
№ от дв. вх. рег 1997 
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Продажба 
Година 2006 
Страни ПРОДАВАЧ – Весела Николова Караиванова-Начева
ПРОДАВАЧ – Физическо лице
КУПУВАЧ – Физическо лице
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ап. ***, ет. ***, бл. ***, вх. ***, находящ се в гр. Карлово, ул. *** № ***, ведно с избено помещение № ***, както и 3.415 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж,

 

3.4. Служба по вписванията – София за периода от 01.01.1992 г. до 21.07.2016 г.

Пореден № по справката 1
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
Година 2005
Страни ПРОДАВАЧ – Юридическо лице
КУПУВАЧ – Весела Николова Караиванова-Начева
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, пл. No ***, парцел ***, площ по док. – 102.090 кв.м., гр.София, местност – ***, ул. ***, Описание: апартамент; мазе: ***; тип на имота: градски; стара имотна партида: ***; , обл. София – Столична, общ. Столична, гр.София

 

 1. Участие в НПО/политически партии и други организации:

Към 28.04.2010 г. Весела Николова Караиванова-Начева е член на колективния орган на управление на политическа партия „Национално движение за стабилност и възход” 

Източник: Апис

 

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

На Весела Николова Караиванова-Начева са извършени две проверки от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия – на 04.09.2007 г. (в качеството ѝ на народен представител в 39-то Народно събрание на Република България) и на 14.10.2009 г. (в качеството ѝ подуправител на Националния осигурителен институт).  Констатацията и от двете проверки е неустановена принадлежност.

Източник: comdos.bg

 

 1. Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

В декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 ЗПУКИ от 28.01.2009 г. Весела Николова Караиванова-Начева е деклариралаа, че е била зам. председател и член на съвета на директорите на „ПРО” ЕАД (решение на СГС по ф.д. 18429/17.11.2005 г.). С решение на СГС е заличена като член и зам. председател на съвете на директорите на „ПРО” ЕАД през м. септември 2006 г. Не е получавала възнаграждение за това.

Към 28.01.2009 г. е деклрарирала и задължение на стойност над 5000 лв. към банка ДСК, както и сключен граждански договор с ИК „Труд и право”, като съавтор на Кодекс за социално осигуряване.

Източник: Регистър по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на страницата на Народното събрание

 1. Търговски регистър

Няма данни. 

Източник:

ДРУГИ

 

 1. Комуникационен дневник

Черновата на публично представянето бе изпратено на Весела Караиванова-Начева за преглед и коментар на  25.07.2016 г. Към 10:00 ч. на 27.07.2016 г. не сме получили обратна връзка от кандидата.

 

 1. В медиите
Заглавие и връзка към публикация Медия, дата
Весела Караиванова беше избрана за подуправител на НОИ Karieri.bg, 15.04.2005 г.
Весела Караиванова поема управлението на НОИ до избор на нов управител Dariknews.bg, 18.05.2011 г.
Весела Караиванов, подуправител на НОИ: Фондът за гарантирани вземания покрива определен риск в. Дума, 09.02.2013 г.
Интервю с г-жа Весела Караиванова, подуправител на НОИ БТА, 30.06.2015 г.

 

 1. Номинирана от:

Цвета Вълчева Караянчева, Светлана Ангелова Найденова, Менда Кирилова Стоянова, Красимира Арангелова Ковачка, Диана Иванова Йорданова, Димитър Кирилов Байрактаров, Борислав Любенов Великов, Найден Маринов Зеленогорски, Димитър Танев Танев, Михо Димитров Михов, Кирил Петров Цочев, Руслан Здравков Тошев, Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева, Венка Константинова Стоянова

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 5 / 5. Брой гласове: 2

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!