В края на април т.г. пленумът на Върховния административен съд отправя искане до Конституционния съд за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 132а от Конституцията във връзка с чл. 1, ал. 1 и ал. 2, чл. 4, ал. 1, чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от Конституцията по въпросите:

  1. Прекратяват ли се с изтичане на мандата им правомощията на главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет или същите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Народното събрание на нов главен инспектор, съответно инспектори?;
  2. Конституционно допустимо ли е преустановяване за неопределено време на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет поради изтичане на мандата на главния инспектор и инспекторите и бездействие на Народното събрание, задължено по Конституция да избере главния инспектор и инспекторите?

На 17.05.2022 г. КС определи, че допуска за разглеждане по същество искането на ВАС и отправи покана до Съюза на съдиите в България, Българската съдийска асоциация, Асоциацията на българските административни съдии, Асоциацията на прокурорите в България, Камарата на следователите и Съюза на юристите в България, да представят становища по искането в едномесечен срок, както и до проф. д.ю.н. Васил Мръчков, проф. д-р Даниел Вълчев, проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Пенчо Пенев,  проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Снежана Начева и доц. д-р Наталия Киселова да дадат писмено правно мнение по предмета на делото. Писмени становища можеха да представят и конституираните като заинтересувани институции: Народното събрание, президента, Министерския съвет, министъра на правосъдието, Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд, главния прокурор, Инспектората към Висшия съдебен съвет и Висшия адвокатски съвет.

В Конституционния съд са постъпили общо девет становища и правни мнения от: главния прокурор на Република България; Инспектората към Висшия съдебен съвет; проф. д-р Пенчо Пенев; Върховния касационен съд; Съюза на съдиите в България; проф. Васил Мръчков; президента на Република България; пленума на Върховния административен съд и Висшия адвокатски съвет.

Първи въпрос Правомощията не се прекратяват: Правомощията се прекратяват:
Главен прокурор на РБ, ИВСС, ВКС, пленум ВАС, проф. П. Пенев, проф. В. Мръчков Президент на РБ, ССБ и Висш адвокатски съвет
Втори въпрос Конституционно недопустимо е преустановяване за неопределено време на дейността: Конституционно допустимо е преустановяване за неопределено време на дейността:
Главен прокурор на РБ, ИВСС, ВКС, пленум ВАС, проф. П. Пенев, проф. В. Мръчков, Висш адвокатски съвет ССБ

******************

Главен прокурор на Република България

„С изтичане на мандата на главния инспектор и инспекторите от Инспектората на Висшия съдебен съвет правомощията им не се прекратяват и същите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Народното събрание на нов главен инспектор, съответно инспектори.

Конституционно недопустимо е преустановяване за неопределено време на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет поради изтичане на мандата на главния инспектор и инспекторите и бездействие на Народното събрание, задължено по Конституция да избере главния инспектор и инспекторите.“

Инспекторат към ВСС

„Главният инспектор и инспекторите като персонален състав на Инспектората към Висшия съдебен съвет прекратяват дейността си при изтекъл мандат само ако Народното събрание е изпълнило конституционното си задължение към този момент и е излъчило нов състав на Инспектората. “В противен случай ще се наруши основен конституционен принцип, а именно да се осигури непрекъснато действие на органите, установени в Конституцията, тъй като те съставляват основополагащата структура на органната система на държавата.

Основен конституционен принцип за органната система на България е непрекъснатото действие на установените в Конституцията органи. Това се отнася и до тези, чийто избор зависи от Народното събрание – Висш съдебен съвет, Инспекторат към ВСС, Сметна палата. Конституционно недопустимо е преустановяване за неопределено време на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет поради изтичане на мандата на главния инспектор и инспекторите, и неизбиране на нови от Народното събрание.“

Проф. д-р Пенчо Пенев

„Разбира се, продължаването на дейността на ИВСС при изтекъл мандат на инспекторите само временно смекчава последиците от бездействието на НС. Няма конституционен механизъм НС да бъде заставено да предприеме действия за нов избор – България е парламентарна република. А това показва тежък проблем на политическото в държавата. Този проблем не е породен от несъвършенство в Конституцията, той е проблем на органа, на който са възложени правомощията за провеждане на нов избор. Докато такъв не бъде направен възможната конституционна криза се предотвратява единствено и само с продължаващото функциониране на засегнатите от бездействието съдебни органи и след изтичане на мандата на техния персонален състав.

От всичко изложен дотук може да обобщим, че съгласно Конституцията н Република Българи прекратяването на дейността н ИВСС кат орган на власт е конституционно недопустимо.“

Върховен касационен съд

„Правомощията на главния съдебен инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет не се прекратяват автоматично с изтичането на срока, за който са избрани. Те продължават да изпълняват своите правомощия до избиране от Народното събрание на новите главен инспектор и инспектори.

Конституционно недопустимо е да бъде преустановена дейността на Инспектората към Висшия, съдебен съвет поради изтичане на мандата на главния инспектор и инспекторите за времето до осъществяването от Народното събрание на избора на новите главен инспектор и инспектори.“

Съюз на съдиите в България

„Доколкото ВСС и ИВСС не осъществяват пряко функцията по правораздаване (държавната власт), то това изискване не е приложимо a priori за тях, а трябва да се подложи на оценка в зависимост структурата и от правомощията им. Прекъсването на правомощията на ВСС и ИВСС би могло само да затрудни администрирането й отчитането на органите на съдебната власт, но не и да доведе до преустановяване на дейността им съответно не застрашава държавността…

Поради изложеното Съюзът на съдиите в България застъпва разбирането, че правомощията на главния инспектор и инспекторите се прекратяват с изтичането на мандатите им, както и че преустановяване на дейността на ИВСС поради изтичане на мандатите на главния инспектор и инспекторите до избирането на нови главен инспектор и инспектори от Народното събрание не противоречи на Конституцията.”

Проф. Васил Мръчков

“Главният инспектор и инспекторите в Инспектората ВСС продължават да изпълняват своите правомощия и след изтичане на мандата им – до избирането от Народното събрание на нов главен инспектор и нови инспектори в Инспектора на ВСС.

Въпрос 2: Отговорът на този въпрос, според мен, е „не“. Такова основание, като предвиденото във Въпрос 2 не е установено в Конституцията и не е допустимо, защото би блокирало дейността на цялата съдебна власт, за чието обслужване и подпомагане Инспекторатът чрез главния инспектор и 10-те инспектори са създадени.”

Президент на Република България

„Имайки предвид разпоредбите на чл.1, ал.1 и 2, чл.4, ал.1, чл.8ичл.117, ал.2ичл. 132а от Конституцията считам, че:

изтичането на срока на мандата на конституционен орган води до прекратяването на правомощията на този орган;

– извличането на конституционно правило за правните последици от действията на Главния инспектор и инспекторите от Инспектората към ВСС, когато същите са с изтекъл мандат е извън обхвата на разпоредбата на чл.132а, ал.1-10 от Конституцията на Република България;

– единствено съдилищата са компетентни да преценят правните последици на актовете на органи, чиито персонален състав е с изтекъл мандат. При наличие на правен спор, съдилищата го решават, като прилагат пряко Конституцията и принципите на правото, съобразно конкретните факти по делото.

По отношение на втория въпрос: ако се приеме, че Конституцията търпи положения, в които органите, създадени чрез нея, могат да преустановят функциите си за неопределено време, то това би означавало, че Конституцията самоотрича държавния ред, който тя установява. В същото време преустановяването на дейността на конституционните органи може да бъде резултат от фактическа невъзможност на органа да осъществява дейността си, включително когато персоналният му състав не е попълнен или органът не е избран (Решение № 13 о т 2010 г. по к. д. N° 12/2010 година). Би могло да се поддържа, че в тези случаи преустановяването на действието на органите е форма на политическа отговорност спрямо системно бездействащия парламент, който в една демокрация би следвало да бъде притиснат от обстоятелствата, за да започне съответните процедури по избор. Именно затова правните последици от актовете на органи с преустановени правомощия не следва автоматично да засягат законосъобразността на техните актове, а да бъдат предмет на конкретни съдебни производства. Преустановяването на дейността на орган поради бездействието на парламента, не бива и не може да бъде за сметка на правата и задълженията на трети добросъвестни лица.“

Пленум на Върховния административен съд

„Главният инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет продължават да изпълняват своите функции и след изтичане на мандатите им до избирането от Народното събрание на нов главен инспектор, съответно инспектори.

Конституционно недопустимо е преустановяване за неопределено време на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет поради изтичане на мандата на главния инспектор и инспекторите и неизбиране на нови от Народното събрание.“

Висш адвокатски съвет

„С изтичане на определения от Конституцията мандат правомощията на главния съдебен инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет се прекратяват автоматически, поради което те не могат валидно да продължат да изпълняват своите функции до избирането от Народното събрание на нов главен съдебен инспектор, съответно – инспектори.

Конституционно недопустимо е преустановяване за неопределено време на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет поради неизбиране на нови инспектори при изтичане на мандатите на всички инспектори, включително и на главния съдебен инспектор. Без промяна в Основния закон, такова неконституционно положение може да се преодолее единствено като Народното събрание изпълни задълженията си по чл. 132а, ал. 2 и ал. 3 от Конституцията.“

******************

 

Още по темата:

Прекратяват ли се по право правомощията на главния съдебен инспектор и инспекторите с изтичане на срока, за който са назначени?, д-р Васил Петров, съдия в СРС, Defakto.bg, 23.06.2022 г.

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!