Публичното представяне на Пламен Веселинов Киров  е изготвено в качеството му на кандидат за член на Комисията за защита на конкуренцията.

Представянето бе изпратено на г-н Киров за преглед и коментар на 17.06.2016 г.  Към 21.06.2016 г. не сме получили коментар по публичното представяне.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Име: Пламен Веселинов Киров
 2. Дата и място на раждане: 05.12.1960 г. в гр. Плевен

Източник: comdos.bg

 1. Семейно положение: семеен с три деца

Източник:  Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според Решението за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията.

 

 1. Владеене на чужди езици: Владее английски и руски език.

Източник:  Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според Решението за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията.

 1. Образование:

2000 г.                     Доктор по право

1980- 1985 г.           Софийски университет „Св. Климент Охридски”,  Юридически факултет, право;

Източник:  Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според Решението за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията.

 

 1. Продължаващо обучение:
 • Гърция – 2004 г.
 • Съединени американски щати – 2006 и 2009 г.
 • Холандия – 2008 г.

Източник:  Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според Решението за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията.

 

 1. Научни публикации:

Автор на общо 37 публикации в областта на Конституционното право

 • Дисертационен труд:
 • Избирателна система и политическо представителство. – СУ. Юридически факултет.2000.
 • Конституцията на Република България. Коментар. С., Сиела,1999. 430 с. (В съавторство).
 • Президентът в българския конституционен модел. С., Сиби,2004.
 • Избирателна система – в търсене на съгласието. – В:Конституцията и демократичните промени в България. С., 1996, 48 – 58.
 • Избирателна система и политическа стабилност. –Съвременно право, 1996, № 2, 33 – 42.
 • Принципи на избирателната система. –Съвременно право, 1998, № 4, 53 -63.
 • Функции на избирателната система. –Съвременно право, 1998, № 51, 44 – 55.
 • Избирателното право. – В:Основни права на човека и гражданина. С., 1998, 79 – 98.
 • Ролята на парламентарните комисии в отношенията Парламент – Правителство. –Парламентарна демокрация,1999, № 6, 4 -12.
 • Конституционни закони и конституционни промени. – В:Право и политика – предизвикателства на прехода. С., 2002, 36 – 56.
 • Представително управление и избирателни системи. –Съвременно право, 2002, № 6, 17 – 29.
 • Президентската институция – проблеми и предизвикателства. – В:България в Европейския съюз, фондация “Фридрих Еберт”, С., 2006;
 • Amendment of 1991’s Constitution of the Republic Bulgaria and adapting of the Constitution to the EU membership,2007, in: enelsin.gr/en/workshops
 • Проект на тема „130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции” – 2008 г.
 • Проект на тема „Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм” – 2009 г.
 • Проект на тема „20 години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конситуционни конфликти” – 2010 г.
 • Проект на тема „Конституцията на Република България – 20 години по-късно – необходима ли е конституционна реформа?” – 2011 г.
 • Проект на тема „Конституционноправна защита на основните права и свободи” – 2012 г.
 • Проект на тема „25 години – демократична трансформация – проекции върху конституционната система” – 2014 г.
 • Проект на тема „България и европейският конституционализъм” – 2015 г.
 • „130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции”, Унив. Изд. Св. Климент Охридски” С., 2009 г.
 • „Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм” Унив. Изд. Св. Климент Охридски” С., 2010 г.
 • „Конституционни изследвания 2010-2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти”, Унив. Изд. Св. Климент Охридски” С., 2010 г.
 • „Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи”, Унив. Изд. Св. Климент Охридски” С., 2010 г.
 • Книги:
 • Монографии:
 • Студии и статии:
 • Научно ръководство на проекти по НИС в катедра „Конституционни науки” към Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” по години както следва:
 • Съставител и научен редактор на:

Източник:  Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според Решението за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията; Автобиография на Пламен Киров, публикувана на интернет страницата на Софийиски университет „Св. Климент Охридски”.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност:
– Професор по право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”
 • Професор по Конституционно право в Юридическия факултет на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

 

 1. Кариерно развитие:
От 2015 Професор по право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”
От 2015 Професор по Конституционно право в Юридическия факултет на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
От 2007 Представител на Република България в Европейската комисия за демокрация чрез право на Съвета на Европа (Венецианска комисия)
2006 -2015 Съдия в Конституционния съд на Република България;
2005-2006 Председател на Правния съвет на Президента на Република България
2005-2006 Член на Консултативния съвет за правни и политически анализи към Министерския съвет
2005-2006 Заместник-председател на Централната избирателна комисия за избиране на народни представители
От 2004 г. Доцент по Конституционно право в Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”
От 2004 г. Доцент по Конституционно право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”
2002-2006 Секретар по юридическите въпроси на Президента на Република България
2001 г. Заместник-председател на Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Република България
1997-2005 Заместник-председател на Централната избирателна комисия за избиране на народни представители
1997-2006 Арбитър в Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация
От 1996 г. Преподавател в Академията на МВР
1996-2004 Главен асистен по Конституционно право в Юридическия факултет на СУ „ Св. Климент Охридски”
1995-2006 Преподавател в Нов български университет
1996 г. Замесник-председател на Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Република България
1995-2003 Член на Централната избирателна комисия за местни избори
1995-1997 Съветник на Главния секретар на Народното събрание
1994-1996 Член на Съвета по законодателство в Министерството на правосъдието
1993-1996 Старши асистент по Конституционно право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”
1989-1993 Асистент по Конституционно право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”
1986-1989 Хоноруван асистент по Конституционно право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”
1985-1986 Стажант-съдия в Софийски градски съд

 

Източник:  Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според Решението за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията.

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

 

         В раздела са предоствени линкове към декларациите на кандидата по ЗПИЛЗВДДД за периода 2006 г. – 2014 г., в който е заемал позциията на съдия в Конституционния съд на Р България

 

Името на Пламен Веселинов Киров не попада в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларациите по ЗПИЛЗВДДД

 

Кандидатът не е попълнил Декларация за имотно състояни и произход на средставата за придобиване на имущество по модела на Български институт за правни инициативи.

Източник: Сметна палата

 

 1. Данни от Имотен регистър към Агенция по вписванията.
Служба по вписванията – Ловеч за периода от 01.01.1992 г. до 17.06.2016 г.
Пореден № по справката 1
Книга ВПИСВАНИЯ 
Тип Акт Договор за аренда 
Година  2004
Страни АРЕНДОДАТЕЛ – Дора Ив. Кирова
АРЕНДОДАТЕЛ – Пламен Веселинов Киров
АРЕНДАТОР – “АЖД-АГРО” ЕООД
Имот(вид, адрес) Поземлен имот

 

Служба по вписванията – Плевен за периода от 01.01.1992 г. до 17.06.2016 г.
Пореден № по справката 1
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Прехвърляне
Година  2007
Страни ПРЕХВЪРЛИТЕЛ – физическо лице
ПРЕХВЪРЛИТЕЛ – физическо лице
ПРИОБРЕТАТЕЛ – Пламен Веселинов Киров
ПРИОБРЕТАТЕЛ – физическо лице
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, с площ 1860 кв.м., заедно с жил. сграда
Пореден № по справката 2
Книга ВПИСВАНИЯ 
Тип Акт Договор за отст. право на строеж 
Година  2002
Страни СОБСТВЕНИК – ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ПОЛЗВАТЕЛ – Пламен Веселинов Киров
ПОЛЗВАТЕЛ – Дора Ив.Кирова
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, право да построи гараж, гр. Плевен

 

 1. Участие в НПО и други организации:

Фондация „Национална юридическа фондация“

Източник: Апис

 

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

На Пламен Веселинов Киров са извършени три проверки от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия: в качеството му на служител на администрацията на Президента (19.07.2007 г.); на ЗАД „Армеец” АД (17.11.2015 г.) и като конституционен съдия (21.06.2007 г.). Заключенията на проверките са „неустановена принадлежност”.

Източник:  http://comdos.bg/

 1. Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларацията по ЗПУКИ на Пламен Киров е качена в Раздел Документи.

Източник:

 1. Търговски регистър –

Източник: Търговски регистър; Апис

 

ДРУГИ

 1. Номиниран от: ПГ „Движение за права и свободи“

 

 1. Публична анкета към кандидатите за длъжността: член на КЗК

Към 21.06.2016 г. г-н Киров не е отговорил на въпросите в публичната анкета.

 1. Комуникационен дневник

Черновата на публично представянето бе изпратено на  17.06.2016 г. за преглед и коментар на 21.06.2016  г.  Към 12.06.2016 г. г-н Киров не е върнал своите коментари по публичното представяне.

 1. В медиите
Пламен Киров, бивш конституционен съдия: Задължителното гласуване противоречи на Конституцията De facto legal, Лилия Христова, 04.05.2016 г.
Президентът назначи Димитър Токушев и Пламен Киров за конституционни съдии Vesti.bg, 05.10.2006 г.
Факир по математика тълкува законите Стандарт, 13.10.2006 г.

 

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 4.8 / 5. Брой гласове: 5

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!