На 4 юни 2022 г. (събота) ще се проведе Общото събрание на следователите за избор на новия състав на ВСС от професионалната квота. Това е първото от предстоящите общо шест (по две за квотата на съдиите, прокурорите и следователите). Кандидатите от квотата на следователите са трима – Бойко Атанасов, Петко Петков и Наталия Стаменова, като от тях ще бъде избран само един член в новия състав на ВСС. В посочените инфографика и таблица ще намерите както основна информация за образованието и професионалното развитие на кандидатите, така и акценти по ключови теми от концепциите на всеки един от тях. Параметрите, по които сме селектирали информацията в таблицата, са автономност, натовареност, дисциплинарна практика, кадрова политика, възнаграждения, съдебна карта, международно сътрудничество, партньорство с неправителствени организации и значимост на ролята на ВСС.

Инфографика: БИПИ, 2022

По темата за възнагражденията на магистратите г-н Петков и г-жа Василева поставят акцент в концепциите си върху жилищните проблеми на магистратите – „Ще насърчавам търсенето на всякакви възможности за решаването на жилищните проблеми на следователите, за да имат шанс за адекватно и отговарящо на професионалната им компетентност” (Петков) и „Трябва да се задоволят нуждите от жилище на магистратите” (Василева). От друга страна, г-н Атанасов посочва необходимостта от „Възстановяване на законовите критерии по отношение на приближените до ръководството магистрати, които са получили своя кариерен бонус от ръководството на прокуратурата, командировайки ги в по-горен орган на съдебната власт, по-малко натоварен, получавайки за сметка на по-ниската си натовареност по-висока заплата.”
Една от основните заявки, присъстваща в концепциите на двама от кандидат-членовете на ВСС, е решимостта за качествена промяна в начина, по който ВСС комуникира с магистратите и широката общественост. Необходимо е новият състав на Висшия съдебен съвет да се стреми към много по-голяма прозрачност в дейността си, както и да проявява повече отвореност за сътрудничество с гражданските организации. Именно дейността на последните способства за укрепване на връзката между гражданите и институциите, което е и основата, на която стъпват съвременните демокрации. Във връзка с това, наблюдавайки изборите на лидерските позиции в съдебната власт вече повече от десет години, БИПИ зададе въпросите си към тримата кандидати.

Кандидати

Тема Бойко Атанасов Петко Петков Наталия Василева
Автономност Членовете на ВСС занапред е необходимо да бъдат независими, а всякакви зависимости при вземане на решения да се изобличават незабавно.

ВСС и в частност прокурорската колегия трябва да предприеме действия по пресичане на всякаква нормотворческа дейност, която е в нарушение на Закона за съдебната власт.

Мястото на следствието и прокуратурата е в съдебната система

Магистратът трябва да е независим от икономически кръгове, отделни власти, като се ръководи само от закона и вътрешното си убеждение. Трите власти са разделени, но това не значи, че те са абсолютно независими – между тях трябва да има сътрудничество и координация

ВСС трябва да има активна роля в процеса по подготвяне на законопроекти или подзаконови нормативни актове и участието на негови представители в хода на провежданите обсъждания в комисии и работни групи.
Натовареност Осигуряване на законност, равенство, истинност и независимост чрез осигуряване на бързина, достъпност, публичност, прозрачност, последователност. Съгласен със досегашната политика на членовете на предишни съвети от квотата на следователите за модерна и ефективна наказателна политика –равномерна натовареност, необходимост от нова съдебна карта, използване на модерни информационни технологии, ефективно управление на сградния фонд.

Ще предложа да се увеличи функционалната компетентност на следователите в ОСО към ОП по конкретно определени текстове от чл. 253-260 от НК за пране на пари, данъчни, финансови и други икономически престъпления Така ще се постигне оптимална натовареност и на военните магистрати, ще се ускори процеса при прилагане на закона по отношение на МВР служителите.

С цел повишаване на капацитета и качеството на събраните и изследваните доказателства, намаляване на сроковете за изпълнение и разходите за изготвяне на експертизи, е необходимо в отдел „Криминалистика“ на НСлС да се разкрият още щатни бройки.

Трябва да се предприемат по-активни действия от страна на ВСС по внедряването и практическото използване на Единната информационна система за противодействие на престъпността.

Равномерно и балансирано разпределение на делата. Необходимо е да бъдат избегнати дисбалансите, водещи до неблагоприятни последици в резултат на процеса на случайно разпределение на делата. Необходимо е освен случайно, разпределението да бъде и равномерно, като за това прагматично решение би било създаване на нов програмен продукт или усъвършенстване на използвания в момента начин.
Дисциплинарна практика Повишаване на отговорността на членовете на ВСС и професионализъм; изкореняване на всякакъв вид зависимости. Осветяване и прозрачност н работата на прокурорската колегия на ВСС и н пленума на ВСС, които да доведат работата на ВСС до така желаните от обществото законност, независимост, съразмерност, истинност, равенство, самостоятелност, безпристрастност, бързина, достъпност, публичност, последователност и предвидимост.

Една от основните ми цели ако бъда избран за член на ВСС ще бъде борба със зависимостите във Висшия съдебен съвет и недопускане да бъдат повече обслужвани партийни интереси на партийни лидери и на свързани олигарси, които са санкционирани за корупция от чужди демократични държави.

Пълна ревизия на дейността на последните два състава н ВСС.

Ревизия в прокурорската колегия на ВСС, която следва да обхване и провери дейността и кадровото обезпечаване на ВКП, ВАП и Националната следствена служба.

Следва да се изяснят причините за пропуските в работата на предходните ВСС и да се предприемат действия по отстраняване на зависимостите в работата, провокирани от професионалното ръководство на прокуратурата. Следващият състав на ВСС е необходимо да предприеме незабавно законови действия по прекъсване на уронването на престижа на съдебната власт от страна на ръководството на прокуратурата. Това може да се случи, когато във ВСС има критично отношение към действията на ръководството на прокуратурата, когато чрез тях ръководният състав нарушава закона и етичния кодекс на магистрата.

ВСС да разгледа един сигнал, касаещ незаконно действие или бездействие от страна на органите на съдебната власт и ВСС.

Ще положа усилия да се подобри работата на ВСС по дисциплинарни производства – в насока бързина и обективност, което е важно както за магистрата, който се проверява, така и за авторитета на съдебната система пред гражданите, и за уеднаквяване на дисциплинарната практика. Много от решенията на дисциплинарните състави и колегиите падат на последващите инстанции в съда, което говори само по себе си за необходимост от промяна.

Да се разширят контролните функции на директора на НСлС и заместник на главния прокурор по разследването, относно механизмите за методическо управление и контрол на следователите в страната.

Следва да се конкретизират правата на директора на НСлС и заместник на главния прокурор по разследването и при организиране на обучението на следователите. Целта е да се активизира участието на следователите в различните форми на обучение, както на окръжно и апелативно, така и на национално ниво, и да се подобри взаимодействието с отделите от НСлС.

Дисциплинарните състави трябва да бъдат изключително внимателни и задълбочени при формирането на решения.

Важно е уеднаквяването на дисциплинарната практика и за провеждането на отделните действия в разумни, достатъчно кратки срокове.

Трябва ясно да се формулират особено нарушеният на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, които към настоящия момент са неясно формулирани.

Кадрова политика (атестация и конкурси) Селекция на работещите в съдебната система магистрати и съдебни служители, чрез изработване на правила, които да отговарят на стриктни критерии при кандидатстване и кадрово израстване в съдебната система

Подобряване на работата на съдебната власт, недопускане на непотизъм и всякакъв вид шуробаджанащина при вземане на кадровите решения на ВСС и при най-малко съмнение същите да бъдат изобличавани.

Към настоящия момент, ВСС не е положил достатъчно изисквания в правилата си към постъпващите на работа в съдебната система и на практика лошите резултати в работата се дължат основно на липсата на критерии за интегритет при постъпване и последващо кариерно израстване на магистратите и съдебните служители

Поради съмненията в прецизност при подбор на кандидатите, участващи в процедурите за първоначално назначаване, повишаване в длъжност или преместване, е необходимо Общото събрание на следователите да предложи на колегията на ВСС приемане на нови правила за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи да бъде заложено по отношение на участващите в конкурсите. Изследване за професионална и лична пригодност чрез задълбочено изследване на интегритета на кандидатите.

Селекция на кадрите, работещи по корупционни дела, която селекция да включва и други критерии освен теоретична и практическа информираност но и кадрови контрол от страна на ВСС, на личностните качества н кандидатите за магистрати, изясняващи дали същите имат куража да не се поддават при вземане на решения, когато осъществяват функциите си на магистрати.

ВСС не участва достатъчно активно като кадрови орган в конкурсите за назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, въпреки че именно той е приел правилата за провеждането им

Следва да се приеме нова наредба, в която членовете на ВСС като постоянно действащ орган да изпълнят законно предвидените си правомощия и като кадрови орган да участват наистина в провеждането на конкурсите.

Създаване на условия за справедливо, предвидимо и адекватно кариерно развитие. Непрекъснатите нормативни промени вместо ускоряване на процедурите направиха конкурсите все по-тромави, което формира мнение за несправедливост у неспечелилите кандидати. Наложи се практиката на свободните щатове в натоварените органи на съдебната власт /най-вече в гр. София/ да бъдат командировани магистрати от други съдебни райони.

Атестирането не бива да се провежда при условия на уравниловка, която до голяма степен убива инициативността и демотивира магистратите. Трябва действително да се спазват критериите на чл. 198 ал. 1 от ЗСВ.

Необходима е дискусия, за да се прецени не е ли по-добре в съдебната система да има конкурси само на входа, а именно за младши магистрати и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт. Повишаването в длъжност и преместването на магистрат да става по предложение на съответния административен ръководител на органа от съдебната власт до съответната колегия на ВСС.

Предложенията за избор на административни ръководители да се правят и от по-горните административни ръководители, тъй като досега се наблюдава в много случаи липса на кандидати за обявените конкурси за избор на административни ръководители. И някои ИФ ръководители са такива почти по един мандат.

Ще се противопоставя на неаргументирано съкращаване на щатни бройки за следователи в НСлС, в окръжните следствени отдели и администрациите към тях. За утвърждаване на професията „следовател“ е нужно да бъде възстановена приемствеността при влизане на млади юристи в системата и млади следователи в следствието.

При избор на кандидати за административни ръководители и при гласуването на кандидатурите, освен необходимите професионални и нравствени качества, аз ще държа кандидатите да дадат становището си за мястото на следствието в съдебната система и за отношението им към следователската професия.

Подкрепям вече направеното предложение заемащите длъжността „завеждащ следствен отдел“ в ОП, да бъдат „заместник на административния ръководител на Окръжната прокуратура по разследването“. Същите да бъдат с отделен и независим мандат, избран от ПК на ВСС, както е Директорът на НСлС и заместник на ГП по разследването

Водещи при вземането на решения в процеса на осъществяването на кадровата политика, трябва да бъдат принципите на прозрачност, обективност, предвидимост и равнопоставеност.

Ще отстоявам високите стандарти, на които следва да отговарят кандидатите за административни ръководители, като неизменно при обсъждане и оценка на кандидатурите им ще се ръководя от представените от тях визии за развитие, от авторитета им сред колективите и лидерските им качества.

Същият подход е уместен и приложим и при избора на заместници на административните ръководители.

Повишаването на квалификацията на магистратите е особено значима тема. Използването на всички форми и методи за обмяна на информация и за утвърждаването на добри практики следва да се превърне в задължителен инструмент. На разположение на органите на съдебната власт са достатъчно центрове за обучение, учебни бази и други, достатъчно оборудвани помещения, в които могат да бъдат провеждани пълноценни и задълбочени семинари, лекции, неформални дискусии и други.

Изборът на широк кръг от партньори за тази дейност също е от особено значение, като в него освен Националния институт на правосъдието трябва да бъдат включени университети, водещи специалисти и преподаватели, действащи магистрати с богат опит, неправителствени организации, колеги от други държави.

Широк е кръгът на темите, които биха били поставени във фокуса на вниманието.

Възнаграждения Възстановяване на законовите критерии по отношение на приближените до ръководството магистрати, които са получили своя кариерен бонус от ръководството на прокуратурата, командировайки ги в по-горен орган на съдебната власт, по-малко натоварен, получавайки за сметка на по-ниската си натовареност по-висока заплата. Ще насърчавам търсенето на всякакви възможности за решаването на жилищните проблеми на следователите, за да имат шанс за адекватно и отговарящо на професионалната им компетентност на кариерно развитие Пленумът на ПВСС трябва да преразгледа практиката си до момента за изплащането на допълнителни трудови възнаграждения само в края на годината, и то при наличие на икономи в бюджета на съдебната власт. Ще поставя като приоритет в работата си именно създаването на обективни, логически обосновани и справедливи правила за формиране на заплатите на магистратите.

Трябва да се задоволят нуждите от жилище на магистратите.

Съдебна карта   Ще се противопоставя на неаргументирано съкращаване на щатни бройки за следователи в НСлС, в окръжните следствени отдели и администрациите към тях. За утвърждаване на професията „следовател“ е нужно да бъде възстановена приемствеността при влизане на млади юристи в системата и млади следователи в следствието.

Почти е замряла дейността по създаване на нормални условия за труд за всички магистрати и служители.

Не е коректно да изискваме от магистратите, без да сме им създали нормални работни условия и не могат да приема сегашното примирение с този важен за мен въпрос.

Решаването на въпроса за „съдебната карта“ е важна предпоставка за повишаване на качеството на работа, възможността за специализация на магистратите и бързината на правораздаването.

Необходимо е цялостно „прекрояване“ на кадровото и материално обезпечение на следствените отдели в страната, като се извършва детайлен анализ на натовареността в отделните отдели, с оглед насочването на кадрови ресурси на следователи и служители там, където те са най-необходими, без да се  увеличава общата щатна численост, съществуваща в момента.

Наложително е завеждащият окръжен следствен отдел да ръководи пряко съдебните служители от отдела за подготовката и успешното провеждане на действията по разследване на делата.

 
Международно сътрудничество     Пълноценни и пълноправни партньори за постигането на прозрачност на дейността на ВСС са както неправителствените организации, така също чуждестранните партньори и медиите.
Партньорство с НПО   Считам, че организациите, членуващи в гражданския съвет и съвета за партньорство имат място във ВСС, тъй като гражданският съвет дава една външна оценка за работата на съдебната система и ВСС, а съветът за партньорство дава вътрешна оценка от магистратите за съдебната система и ВСС. Пълноценни и пълноправни партньори за постигането на прозрачност на дейността на ВСС са както неправителствените организации, така също чуждестранните партньори и медиите.

Съществува реален потенциал за коригиране на обществените нагласи чрез обективно и добросъвестно информиране

Общностен съд (социална роля на съда) ВСС да бъде предвидим в работата си и да не ангажира вниманието на цялото общество с непредвидими и противозаконни действия, уронващи престижа на съдебната власт Необходимо е съветът да се ползва с необходимото уважение от гражданите и обществото, с всички позволени методи и принципи на правото да отстоява независимостта на съдебната власт. ВСС е в основата на конкретните резултати от съдебната реформа и те зависят до голяма степен от доброто му функциониране и взаимодействието му с другите институции.

Медиите са необходимият посредник между институциите и гражданското общество – те са катализаторът, който може да ускори и подобри работата на институциите в държавата, като същевременно бъде и коректив на тяхната дейност. ВСС трябва да разработи по-ясни правила за публичната комуникация. Трябва да отговорим на желанието и потребностите на гражданите за получаване на достоверна и обективна информация, което е право, гарантирано и от Конституцията на РБ. Трябва чрез формата на информиране, да намерим подходящ начин за отчитане на дейността на съвета, да се покажат темите и проблемите, имащи важно значение за функционирането на съдебната власт.

 

Информация относно провеждането на Общото събрание на следователите:

– на 04 юни 2022 г. в 10.00 часа (първа събота) – в гр. София, Национален дворец на културата, зала 3, бул. „България“;

– на 11 юни 2022 г. в 08.00 часа (втора събота) – в гр. София, Съдебна палата, бул. Витоша № 2, партер (централно фоайе).

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 5 / 5. Брой гласове: 1

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!