Профил на Омбудсман

Профилите на държавни органи в Appointmentsboard.bg включват накратко основната информация за техните структура, организация и дейност. Подробни данни за всяка институция могат да бъдат намерени в съответните нормативни актове и официални уеб страници.

Контакти

Омбудсман на Република България

Адрес: София 1202, ул. Джордж Вашингтон №22

Телефони:

02 81 06 955; 02 980 95 10

Факс:

02 81 06 963

Електронна поща: priemna@ombudsman.bg

Официална интернет страница http://www.ombudsman.bg/

Статут Омбудсманът е независим в своята дейност и се подчинява само на Конституцията, законите и международните договори, ратифицирани и влезли в сила за Република България.
История Институтът на обществен застъпник – омбудсман, е създаден с приемането на Закона за омбудсмана на 8 май 2003 г., като влиза в сила от 1 януари 2004 г.С промяната в Конституцията от септември 2006 г., омбудсмана вече е споменат в основния закон на България.Първият избор за омбудсман е проведен на 14 май 2003 г. Явяват се 7 кандидата: проф. Петър-Емил Митев, Анна Караиванова, Димитър Гочев, проф. Александър Джеров, Кирил Милчев, Станислав Димитров и Емануил Георгиев – нито един от тях не събира необходимото мнозинство и изборът се проваля.Вторият неуспешен избор се провежда на 8 октомври 2003 г., когато кандидати са отново проф. Петър-Емил Митев и проф. Александър Джеров.Третият опит се оказал успешен: единственият номиниран бил депутата Гиньо Ганев, който на 13 април 2005 година е избран за първи омбудсман на България. Константин Пенчев е избран за втори омбудсман на Република България на 20 октомври 2010 г. Мая Манолова е избрана от Народното събрание за омбудсман на 20 октомври 2015 г.
Състав Омбудсман – Мая МаноловаЗам.-омбудсман – Хюсеин Исмаил
Мандат 5 години (Мандатът на омбудсмана е 5 години и може да бъде преизбиран на същата длъжност само за още един мандат)
Правомощия Омбудсманът:

 1. приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения на права и свободи от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги;
 2. прави проверки по постъпилите жалби и сигнали;
 3. отговаря писмено на лицето, което го е сезирало, в едномесечен срок; ако случаят изисква по-обстойна проверка, този срок е три месеца;
 4. отправя предложения и препоръки за възстановяване на нарушените права и свободи пред съответните органи, техните администрации и лицата по т. 1;
 5. посредничи между административните органи и засегнатите лица за преодоляване на допуснатите нарушения и примирява позициите им;
 6. прави предложения и препоръки за отстраняване на причините и условията, които създават предпоставки за нарушения на правата и свободите, включително предложения за промени в нормативната уредба;
 7. уведомява органите по чл. 150 от Конституцията, за да бъде сезиран Конституционният съд, ако се прецени, че се налага тълкуване на Конституцията или произнасяне за съответствие на сключените от Република България международни договори с Конституцията преди ратификацията им, както и за съответствие на законите с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна;
 8. предоставя становища на Министерския съвет и на Народното събрание по законопроекти, които се отнасят до защитата на правата на човека;
 9. защитава правата на децата с предвидените в този закон средства;
 10. отправя предложения и препоръки до Министерския съвет и до Народното събрание за подписване и ратифициране на международни актове в областта на правата на човека;
 11. уведомява органите на прокуратурата, когато има данни за извършено престъпление от общ характер.
Правомощия на председателя Омбудсманът има право:

 1. на достъп до органите, техните администрации и лицата по чл. 2, включително и да присъства при обсъждане и вземане на решения от тях;
 2. да иска и получава навременна, точна и пълна информация от органите, техните администрации и лицата по чл. 2;
 3. 3. да изразява публично мнение и становища, включително в средствата за масово осведомяване.
Правомощия на заместника на председателя Няма

Уредба на устройството и правомощията   (нормативни документи) Конституция на Република България (чл. 91а); Закон за омбудсмана; Правилник за организацията и дейността на омбудсмана;
Бюджет Дейността на омбудсмана и неговата администрация се финансира от държавния бюджет и/или от други публични източници. Омбудсманът е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.
Възнаграждения Омбудсманът получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на Народното събрание.Възнаграждението на заместник-омбудсмана е 90 на сто от възнаграждението на омбудсмана.Омбудсманът и заместник-омбудсманът не могат да получават друго възнаграждение по трудово или служебно правоотношение.

Изисквания за заемане на ръкодовната длъжност в органа За омбудсман се избира български гражданин с висше образование, който притежава високи морални качества и отговаря на условията за избор на народен представител.
Изисквания към останалите членове на органа Заместник-омбудсманът се избира от Народното събрание в срок един месец от избирането на омбудсмана, по негово предложение и за петгодишен срок.Заместник-омбудсманът трябва да отговаря на критериите за избираемост като омбудсмана: български гражданин с висше образование, който притежава високи морални качества и отговаря на условията за избор на народен представител.
Процедура по избор Изборът за нов омбудсман се произвежда не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата. Омбудсманът продължава да изпълнява задълженията си до встъпване в длъжност на новоизбрания омбудсман.Предложение за избор на омбудсман могат да правят народните представители и парламентарните групи.Народното събрание избира омбудсман с тайно гласуване. Избран е кандидатът, получил мнозинство повече от половината от гласувалите народни представители.В случай че при първото гласуване никой от кандидатите не е получил необходимото мнозинство, произвежда се второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. При второто гласуване за избран се смята кандидатът, който е получил гласовете на повече от половината от гласувалите народни представители.
Предсрочно прекратяване на правомощията на членовете на органа Правомощията на омбудсмана и на заместник-омбудсмана се прекратяват предсрочно от Народното събрание при:

 1. установяване на несъвместимост или неизбираемост;
 2. фактическа невъзможност да изпълнява правомощията си повече от шест месеца;
 3. влизане в сила на присъда за умишлено престъпление;
 4. несправяне със задълженията си и при нарушаване на Конституцията и законите на страната или общоприетите морални правила за поведение в обществото;
 5. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 6. оставка;
 7. смърт.
 8. Решението за предсрочно прекратяване на правомощията на омбудсмана или на заместник-омбудсмана се приема от Народното събрание по искане най-малко на една пета от народните представители.
 9. Освен в случаите по ал. 1 заместник-омбудсманът се освобождава от Народното събрание и по мотивирано предложение на омбудсмана.
 10. Омбудсманът и заместник-омбудсманът имат право да бъдат изслушвани от Народното събрание в случаите по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5, а заместник-омбудсманът #8211; и по ал. 3.

Омбудсманът се ползва с имунитета на народен представител.

Имунитетът на омбудсмана може да бъде снет при условията и по реда, предвидени за народни представители.

Срок за избор на нов състав при изтичане на мандата на органа Изборът за нов омбудсман се произвежда не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата. Омбудсманът продължава да изпълнява задълженията си до встъпване в длъжност на новоизбрания омбудсман.
Предвидени действия при липса на избор до изтичане на мандата на органа Омбудсманът продължава да изпълнява задълженията си до встъпване в длъжност на новоизбрания омбудсман.

Отношения с граждани и юридически лица Всеки гражданин (български или чуждестранен) може да се обърне към омбудсмана с жалба или сигнал срещу работата на: #8211; държавните и общинските органи и техните администрации; #8211; лицата, които предоставят обществени услуги, като например топлофикационни, електроснабдителни, телекомуникационни, ВиК услуги, образование, здравеопазване и др.; #8211; администрацията на съдебната власт – например, когато неоправдано се бавят и не се решават с години съдебни производства.Жалбите и сигналите до омбудсмана са в напълно свободна форма, стига разбираемо да са изложени оплакванията и да са посочени правата, които са нарушени. Гражданите могат да се обръщат към омбудсмана по следните начини: #8211; Лично, в неговата приемна в гр. София, ул. “Дж. Вашингтон” № 22; #8211; По пощата на адрес София 1000, ул. “Дж.Вашингтон” № 22; #8211; По телефона на номер 02/8106 955 или 02/9809 510; #8211; По факса на номер 02/8106 963; #8211; По електронната поща на адрес; #8211; Чрез интернет страницата на омбудсмана. Разглеждането на жалби на граждани е освободено от такси.Омбудсманът се застъпва с предвидените в Закона за омбудсмана средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги.
Отчетност Омбудсманът внася до 31 март всяка година ежегоден доклад за своята дейност в Народното събрание.Докладът съдържа информация за:

 1. постъпилите жалби и сигнали, по които проверките са приключили;
 2. случаите, когато намесата му е имала резултат;
 3. случаите, когато намесата му е останала без резултат, и причините за това;
 4. направените предложения и препоръки, както и дали са били взети предвид;
 5. зачитането на правата на човека и основните свободи и ефективността на действащото законодателство в тази област;
 6. дейността на омбудсмана като Национален превантивен механизъм;
 7. отчет на разходите;
 8. резюме.

Докладът е публичен.

По искане на Народното събрание или по своя инициатива омбудсманът изготвя доклади по отделни случаи от неговата практика.

Омбудсманът издава годишен бюлетин за своята дейност.

Годишен доклад за 2014 г.


Хронограма на избора

ДлъжностДата на решение на НС за стартиране на процедура и дата на изборСрок за номинацияДата на обнародванеДата на влизане в сила Нормативно основаниеКандидатиИзбранПредложен от
Заместник-омбудсманСтартиране:
14.01.2016 г.

Приключване:
28.01.2016 г.
05.02.2016 г.
Чл. 91а от Конституцията на Република България и чл. 11 от Закона за омбудсман на Република БългарияДиана Ковачева

Диана Ковачева Източник: vevesti.bg

Диана Ковачева
Източник: vevesti.bg

Заместник-омбудсман на Република БългарияПредложение на Асоциация "Прозрачност без граници"

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

66

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

26

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

14

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

16

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

10

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

6

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

2

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

9

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

3

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

152

0

0

Видео

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!