Публичното представяне на Димитър Борисов Радев е изготвено в качеството му на кандидат за управител на Българска народна банка, по проект „Инициатива за прозрачни парламентарни назначения“, изпълняван от Фондация „Български институт за правни инициативи“.

Представянето бе изпратено на Димитър Радев за преглед и коментар на 25.06.2015 г. Към 30.06.2015 г. няма получен отговор.

Проектът „Инициатива за прозрачни парламентарни назначения“ се финансира безвъзмездно от Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Представените мнения, данни и заключения принадлежат на БИПИ и не изразяват непременно тези на Програмата и/или Оператора

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 1. Име: Димитър Борисов Радев
 1. Дата и място на раждане:

Роден на 12 юли 1956 г. в гр. Пловдив.

Източник: comdos.bg

 1. Семейно положение: Женен.

Източник: Справка в Имотен регистър, СИО.

 1. Владеене на чужди езици:

Няма информация.

 1. Образование:

Магистър по икономика, специалност „Финанси и кредит“ в Университета за национално и световно стопанство (ВИИ „Карл Маркс“). Среден успех от следването „Много добър“ 5,19 и среден успех от държавен изпит „Много добър“ 5,00.

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според част І, точка 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка.

 1. Продължаващо обучение:

1994 г. – специализант в Института по външни отношения на Университет Джорджтаун, Вашингтон, САЩ.

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според част І, точка 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка.

 1. Научни публикации:

Allen, R., Radev. D. Extrabudgetary Funds. (2010). IMF.

Radev, D., Khemani, P. Commitment Controls. (2009). IMF

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според част І, точка 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност:

Старши икономист, Департамент по фискални въпроси, Международен валутен фонд.

 1. Кариерно развитие:

След като завършва висшето си образование през 1980 г., Димитър Радев започва своето професионално развитие в Министерство на финансите. Последователно се развива в администрацията на министерството като специалист (1980 г. – 1984 г.) и като главен специалист (1984 г. – 1987 г.). Заема различни ръководни и експертни длъжности в държавната администрация в периода 1988 г. – 1992 г., съответно заместник-началник/и.д. началник в Държавно бюджетно управление в Министерството икономиката и планирането, началник на управление „Финанси на народните съвети“ в Министерство на финансите и началник на Главно управление „Бюджет“ (ранг на заместник-министър) отново в Министерство на финансите. Политическата му кариера в държавната администрация се състои в последователното му назначаване като заместник-министър на финансите в периода 1992 г. – 2001 г., като през периода се сменят шест правителства. След 2001 г. Димитър Радев започва работа в Международния валутен фонд (МВФ), където работи и в момента. Първоначално (2001 г. – 2003 г.) той е бил помощник на изпълнителния директор към Кабинета на изпълнителния директор в МВФ. След това работи като съветник по оказване на експертна помощ в сферата на публичните финанси в МВФ. От 2006 г. е старши икономист в МВФ като ръководител мисии за техническо съдействие в управлението на публичните финанси към Департамента по фискални въпроси в МВФ.

Димитър Радев е заемал и други ръководни, надзорни или консултантски дължности през периода 1992 г. – 2002 г. Бил е член на Надзорния съвет на Сосиете Женерал Експресбанк между 1996 г. и 1999 г. Член е бил и на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, като представител на държавата, в периода 1996 г. – 2001 г. Като алтернативен гуверньор за България към МВФ работи през 1997 г. – 2001 г. От 1995 г. е член на Административния съвет на Банката за развитие на Съвета на Европеа, като от 1998 г. до 2002 г. е бил заместник-председател на същия съвет.

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според част І, точка 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка.

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

 1. Недвижимо имущество

Няма данни, тъй като кандидатър не е попълнил предложения от БИПИ  модел на  Декларацията за имущественото състояние и произхода на средставата на кандидатите за управител на Българската нарордна банка.

 1. Данни от Имотен регистър към Агенция по вписванията.

Налице са 4 вписвания на сделки и други действия с недвижими имоти по имотната партида на господин Димитър Радев, извършени в периода 01.01.1992 г. до 19.06.2015 г., които са вписани в Службата по вписванията в град София.

 1. Придобити и отчуждени моторни превозни средства

Няма данни, тъй като кандидатър не е попълнил предложения от БИПИ  модел на  Декларацията за имущественото състояние и произхода на средставата на кандидатите за управител на Българската нарордна банка.

 1. Банкови влогове

Няма данни, тъй като кандидатър не е попълнил предложения от БИПИ  модел на  Декларацията за имущественото състояние и произхода на средставата на кандидатите за управител на Българската нарордна банка.

 1. Задължения над 5 000 лева

Няма данни, тъй като кандидатър не е попълнил предложения от БИПИ  модел на  Декларацията за имущественото състояние и произхода на средставата на кандидатите за управител на Българската нарордна банка.

 1. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества

Няма данни, тъй като кандидатър не е попълнил предложения от БИПИ  модел на  Декларацията за имущественото състояние и произхода на средставата на кандидатите за управител на Българската нарордна банка.

 1. Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 500 лева

Няма данни, тъй като кандидатър не е попълнил предложения от БИПИ  модел на  Декларацията за имущественото състояние и произхода на средставата на кандидатите за управител на Българската нарордна банка.

 1. Доходи през предходната календарна година

Няма данни, тъй като кандидатър не е попълнил предложения от БИПИ  модел на  Декларацията за имущественото състояние и произхода на средставата на кандидатите за управител на Българската нарордна банка.

 1. 9. Участие в НПО и други организации:

Няма данни, тъй като кандидатър не е попълнил предложения от БИПИ  модел на  Декларацията за имущественото състояние и произхода на средставата на кандидатите за управител на Българската нарордна банка.

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

На Димитър Радев са извършени четири проверки от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 12.02.2008 г., на 14.10.2009 г., на 02.12.2009 г., на 26.06.2013 г. Заключението и на четирите проверки е „неустановена принадлежност”.

Източник: http://comdos.bg/

ДРУГИ

 1. Публична анкета – изпратена за попълване заедно с профила.
 2. Комуникационен дневник – Представянето бе изпратено на Димитър Радев за преглед и коментар на 25.06.2015 г. Към 30.06.2015 г. няма получен отговор.
 1. В медиите:
Заглавие и връзка към публикация Дата, автор, медия
Целият УС на БНБ трябва да отговаря за банковия надзор 19 юни 2015 г.Самуил Огнянов24 часа
БСП и ДПС може да са “за” Димитър Радев за шеф на БНБ 15 юни 2015 г.Румяна Денчева24 часа
Димитър Радев – човекът на точните сметки 28 май 2015 г.Валерия СтойковаСтандарт
Лобито Булбанк отвърна на удара 21 юли 2000 г.Иван МихалевКапитал

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!