Публичното представяне на Григорий Цветанов Вазов е изготвено в качеството му на кандидат за управител на Българска народна банка, по проект „Инициатива за прозрачни парламентарни назначения“, изпълняван от Фондация „Български институт за правни инициативи“.

Представянето бе изпратено на Григорий Вазов за преглед и коментар на 26.06.2015 г. На 29.06.2015 г. г-н Вазов отговори, че „категорично възразява срещу публикуването на документа на сайта на инициативата и оповестяването на информация за финансовите му активи/пасиви и бизнес“. От БИПИ уважаваме искането на г-н Вазов и тази информация няма да бъде публикувана. Писмото на г-н Вазов можете да видите тук. Повече за дейността на г-н Вазов можете да прочетете тук.

Проектът „Инициатива за прозрачни парламентарни назначения“ се финансира безвъзмездно от Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Представените мнения, данни и заключения принадлежат на БИПИ и не изразяват непременно тези на Програмата и/или Оператора

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1.  Име: Григорий Цветанов Вазов
 1. Дата и място на раждане: 04.03.1951 г. в гр. Пловдив

Източник: comdos.bg

 1. Семейно положение: Няма данни.
 1. Владеене на чужди езици: Руски и английски език.

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според част І, точка 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка.

 1. Образование:

5.1 ВФСИ „Д. А. Ценов“, гр. Свищов, катедра „Финанси и кредит“, магистър. Период на обучение: 1972 г. – 1976 г.

5.2 ВФСИ „Д. А. Ценов“, гр. Свищов, катедра „Финанси и кредит“. Докторантура в периода: 03.1988 г. – 11.1992 г.

Тема на дисертационния труд: Паричните отношения на стопанските организации и възможности за тяхното икономико-математическо моделиране – 1982 г. Научен ръководител: Владинка Костова. Дисертацията е защитена във ВИИ “К. Маркс” – София: СНС по счетоводна отчетност, финанси и кредит и обработка на икономическата информация. Утвърдена от ВАК с протокол № 13.

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според част І, точка 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка; Електронен каталог на Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

 1. Научни публикации:
  Сборник от задачи по финанси на социализма: [За студентите от ВФСИ Д. А. Ценов – Свищов], Вазов, Григорий; Грозданов, Б.; Костова, Вл.;
  Юсеинов, Юс. Свищов: ВФСИ Д. А. Ценов, 1980
  Формиране и разпределение на доходите и фондовете в стопанските организации: Записки [за студентите от ВФСИ [Д. А. Ценов – Свищов].Коцев Цв.; Григорий Вазов. Свищов: ВФСИ Д. А. Ценов, 1984
  Моделиране на финансовите отношения : [Уч. записки за студентите от ВФСИ Д. А. Ценов – Свищов]. Каравастев, Семо; Миркович, К; Вазов, Григорий. Свищов: ВФСИ Д. А. Ценов, 1984
  Финансово-кредитно осигуряване на научно-техническия прогрес. Вазов, Григорий. Варна: Г. Бакалов, 1987
  Сборник от задачи по финанси на производствената и извънпроизводствената сфера: [За студентите от ВФСИ Д. А. Ценов – Свищов]. Костова, Владинка; Грозданов, Б; Вазов, Григорий; Асенова, М.; Кръстев, Д. Свищов: ВФСИ Д. А. Ценов, 1988
  Финанси на производствените организации: [Учебник за студентите от икон. ВУЗ]. Петров, Георги; Вазов, Григорий; Александров, Ст. София: Наука и изкуство, 1989
  Макро и микроикономическите аспекти на финансовото състояние на фирмите в системата на Министерството на промишлеността през 1991 година и първото тримесечие на 1992 година. Вазов, Григорий. Индустрия бр. 11-12 (1992), стр. 27-74
  Срещу омагьосания кръг – с радикални действия!: Кога държавата ще изясни кое е първичното и кое определящото в икономиката. Вазов, Григорий. Икономически живот: национален седмичник за стопанска политика и реклама, бр. 42 (октомври 1996), стр. 10
  Ролята на държавата при управлението на структурната реформа в индустрията (1991-1996). Вазов, Григорий. Пари: национален бизнесвсекидневник бр. 240 (октомври 1996), стр. 8
  Вазов, Григорий. Структурна реформа в индустрията. Демократически преглед : Списание за либерално гражданско общество и култура. Бр. 10 (1996), стр. 143-156
  Вазов, Григорий. Либерализмът срещу икономическата криза : [Семинар], София, февр. 1997
  Икономиката на България в началото на XXI век: Стари предизвикателства, нови европ. перспективи: Трета междунар. науч. конф., София, 22 май 2003: Сб. докл. Науч. ред. Григорий Вазов и др. София: Унив. изд. Стопанство, 2003

Източник: Електронен каталог на Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност: Ректор на Висшето училище по застраховане и финанси, гр. София
 1. Кариерно развитие:

Григорий Вазов завършва висшето си образование през 1976 г. във ВФСИ „Д.А. Ценов“, град Свищов, като магистър по икономика в катедра по Финанси и кредит. В перода 1988 г. – 1992 г. е докторант в същата катедра. Темата на дисертационния му труд е: „Паричните отношения на стопанските организации и възможности за тяхното икономико-математическо моделиране“ – 1982 г. Научен ръководител: Владинка Костова. Дисертацията е защитена във ВИИ “К. Маркс” – София: СНС по счетоводна отчетност, финанси и кредит и обработка на икономическата информация. Утвърдена от ВАК с протокол № 13.

От 1976 г. до 1999 г. е преподавател във ВФСИ „Д.А. Ценов“, град Свищов. А от 1988 г. до 1990 г. е и доцент в Катедрата по Финанси и кредит на Стопанската академия в Свищов.

От м. септември 1990 г. до м. февруари 1992 г. Григорий Вазов е научен секретар на Националния център по мениджмънт в гр. София. През 1991 г. за четири месеца е съветник на министъра на промишлеността, търговията и услугите.

От м. април 1991 г. до м. май 1994 г. Григорий Вазов е заместник-министър в Министерството на промишлеността, търговията и услугите (което през 1992 г. е преименувано на Министерство на индустрията и търговията, а от м. юни 1992 г. е Министерство на промишлеността). В същия период, в качеството му на заместник-министър, той е член на Съвета на директорите на Международната инвестиционна банка, Международната банка за икономическо сътрудничество и Банковата консолидационна компания. Също в качеството на заместник-министър Г. Вазов е председател на Съвета на директорите на ТБ „Балканбанк“ АД от април 1992 г. до юни 1994 г., а до м. октомври 1995 г. е заместник-председател.

От 1994 г. до момента Григорий Вазов е управител на „Вазов институт“ ООД в гр. София, който се занимава с разработване и участие във финансови анализи, проекти за преструктуриране, бизнес планове, проекти по структурни фондове на ЕС.

В периода 1998 г. до 2001 г. е Председател на Съвета на директорите на „Търговия на едро – Плевен“ АД.

На 27.03.1998 г. Григорий Вазов става доцент в Университета за национално и световно стопанство в направление „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховане“, „Финанси на предприятията“.

За период от дванадесет години от 1998 г. до 2010 г. Г. Вазов е Декан на Финансово-счетоводния факултет на Университета за национално и световно стопанство, гр. София.

От м. октомври 2002 г. до момента Григорий Вазов е председател на Настоятелството на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в гр. София. От 2005 г. е Президент на ВУЗФ, а от м. ноември 2008 г. е Ректор.

От м. февруари 2012 г. до момента е главен секретар на Сдружението на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България.

Г-н Вазов е член на Надзорния съвет на „ДЗИ – Общо застраховане“ АД и „ДЗИ – Животозстраховане“ АД от м. май 2015 г.

Григорий Вазов е автор на над 100 научни труда, в това число самостоятелна монография, три учебника, поредица от студии, статии, научни доклади, рецензии и разработки с научно-приложен характер.

През м. юни 2015 г. Григорий Вазов е кандидат за заемане на длъжността управител на БНБ, номиниран от народни представители от парламентарната група „Патриотичния фронт”.

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според част І, точка 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка.

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

 1. Недвижимо имущество

Няма данни, тъй като кандидатър не е попълнил предложения от БИПИ  модел на  Декларацията за имущественото състояние и произхода на средставата на кандидатите за управител на Българската нарордна банка.

 1. Данни от Имотен регистър към Агенция по вписванията.

Налице са 17 вписвания на сделки и други действия с недвижими имоти по имотната партида на господин Григорий Вазов, извършени в периода 01.01.1992 г. до 19.06.2015 г., които са вписани в Службите по вписванията в градовете София, Пловдив, Асеновград и Лом.

3.1. Придобити моторни превозни средства

Няма данни, тъй като кандидатър не е попълнил предложения от БИПИ  модел на  Декларацията за имущественото състояние и произхода на средставата на кандидатите за управител на Българската нарордна банка.

3.2. Отчуждени моторни превозни средства

Няма данни, тъй като кандидатър не е попълнил предложения от БИПИ  модел на  Декларацията за имущественото състояние и произхода на средставата на кандидатите за управител на Българската нарордна банка.

 1. Банкови влогове

Няма данни, тъй като кандидатър не е попълнил предложения от БИПИ  модел на  Декларацията за имущественото състояние и произхода на средставата на кандидатите за управител на Българската нарордна банка.

 1. Задължения над 5 000 лева

Няма данни, тъй като кандидатър не е попълнил предложения от БИПИ  модел на  Декларацията за имущественото състояние и произхода на средставата на кандидатите за управител на Българската нарордна банка.

 1. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества

Няма данни, тъй като кандидатър не е попълнил предложения от БИПИ  модел на  Декларацията за имущественото състояние и произхода на средставата на кандидатите за управител на Българската нарордна банка.

 1. Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 500 лева

Няма данни, тъй като кандидатър не е попълнил предложения от БИПИ  модел на  Декларацията за имущественото състояние и произхода на средставата на кандидатите за управител на Българската нарордна банка.

 1. Доходи през предходната календарна година

Няма данни, тъй като кандидатър не е попълнил предложения от БИПИ  модел на  Декларацията за имущественото състояние и произхода на средставата на кандидатите за управител на Българската нарордна банка.

 1. Търговски регистър

По данни на търговския регистър и Апис, Григорий Вазов е член на Надзорния съвет на 2 еднолични акционерни дружества от 12.06.2015 г. Управител и едноличен собственик на капитала на 1 еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД). Управител е на 1 ЕООД. Представител и член на съвета на директорите на 1 акционерно дружество (мандатът му изтичана на 17.01.2017 г.). Григорий Вазов е съуправител на 1 дружество по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), в което ВУЗФ е един от двамата участници. Съдружник е в 1 дружество с ограничена отговорност.

Източник: Търговски регистър; Апис

10.  Участие в НПО и други организации:

От 2008 г. до 2011 г. Стар Велик майстор на Обединената велика масонска ложа на България

Фондация „Етно Арт Балканика“ – Неправителствена организация, член на колективния орган на управление до 2007 г.

Сдружение „Институт за образователни политики и изследвания“ – Неправителствена организация, управляващ

Сдружение „Консултативен информационен център по европейски програми“ – Неправителствена организация, член на управителния съвет до 2011 г.

Сдружение „Институт за медицински одит и контрол на ресурсите за медицински услуги и рехабилитационен туризъм, той и институт Марк“ – Неправителствена организация, член на управителния съвет

Сдружение на съвета на ректорите на висшите училища в Република България – Неправителствена организация, член на управителния съвет

Фондация „Висше училище по застраховане и финанси“ – Неправителствена организация, управляващ (начало на мандата 2008 г.)

Политическа партия „Либерален съюз „Нов избор“ – член на колективния орган на управление (регистрирана 1997 г.)

Източник: http://www.grandlodge-bulgaria.org/; Апис; И сред масоните има фукльовци : Григорий Вазов, Велик майстор на Обединената Велика ложа на масоните в България, пред Валентина Петкова, в-к Труд, декември 2009 г., стр. 17.

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

На Григорий Вазов са извършени пет проверки проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 12.02.2008 г., 18.09.2012 г., 26.09.2012 г., 19.06.2013 г. и на 15.04.2014 г. Заключението на проверката е „неустановена принадлежност”.

Източник: http://comdos.bg/

ДРУГИ

 1. Публична анкета към кандидатите за управител на Българската народна банка – изпратен за попълване заедно с профила.
 1. Комуникационен дневник

Представянето бе изпратено на Григорий Вазов за преглед и коментар на 26.06.2015 г. На 29.06.2015 г. г-н Вазов отговори, че „категорично възразява срещу публикуването на документа на сайта на инициативата и оповестяването на информация за финансовите му активи/пасиви и бизнес“. От БИПИ уважаваме искането на г-н Вазов и тази информация няма да бъде публикувана.

 1. В медиите
Заглавие и връзка към публиакция Дата, автор, медия
От 6 месеца никой не е искал рушвет от бизнеса: интервю с Григорий Вазов, ректор на Висшето училище по застраховане и финанси 14 януари 2010 г.Монитор
И сред масоните има фукльовци : Григорий Вазов, Велик майстор на Обединената Велика ложа на масоните в България 9 декември 2009 г.Труд

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!