ДО

Кандидатите за съдия в Конституционния съд

ЧРЕЗ

Г-жа Надежда Йорданова

Комисия по конституционни въпроси

Председател

 

Относно: Въпроси по процедура

Уважаеми кандидати за съдии в Конституционния съд на Република България,

Уважаеми народни представители,

На основание Раздел II., т. 3 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и избор на съдии в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание, във връзка с чл. 91б от Конституция на Република България, поставяме на Вашето внимание следните

ВЪПРОСИ:

 1. Познаване на Конституцията на Република България
 • Кои са основните разпоредби в Конституцията на РБ и каква е тяхната значимост?
 • Как ще интерпретирате принципа за върховенството на правото в контекста на Конституцията?
 • Дайте примери за ключови решения на Конституционния съд (КС) през годините и обясните тяхното въздействие/влияние.
 1. Разбиране на конституционните принципи:
 • Какво е Вашето разбиране за разделението на властите и как се прилага то в конституционно-правната рамка на България?
 • Споделете мнението си за концепцията „власт възпира власт“ и нейното значение за предотвратяване на злоупотреба с власт чрез дейността на КС?
 1. Съдебна независимост:
 • Как възприемате концепцията за съдебната/съдийската независимост и защо тя е особено важна за пълноценното функциониране на КС?
 • Как бихте реагирали в ситуации, при които Ви се оказва натиск, ако бъдете избран/а за конституционен съдия?

 

 1. Етични аспекти:
 • Как ще осигурите безпристрастност и справедливост в процеса на вземане на решенията?
 • Бихте ли посочили примери от професионалната си кариера, чрез които да демонстрирате съобразяване и прилагане на етичните норми на поведение за съответната правна професия?
 • В случай, че бъдете избрана за съдия в КС, ще си направите ли самоотвод по делата свързани с оспорване на промените в Конституцията на РБ, обн. в ДВ брой 106/22.12.2023 г., ако направените до момента оспорвания бъдат допуснати за разглеждане? Въпросът се отнася само до г-жа Десислава Вълчева Атанасова и г-жа Цвета Валентинова Рангелова.
 1. Тълкувателна и контролна дейност:
 • Какви подходи бихте приложили при тълкуване на конституционните разпоредби и каква е, според Вас, ролята на историческия контекст при тълкуване на Конституцията?
 • Каква е ролята на Конституционния съд, според Вас, при осъществяване на нормен контрол и решаване на спорове за компетентността по отношение на НС, МС, президента и органи на местното самоуправление?
 1. Защита на основни права:
 • В случай, че бъдете избран/а за съдия в КС, как ще балансирате между защитата на индивидуалните права и по-широкия обществен интерес?
 • Какво е мнението Ви за развитието на фундаменталните права в контекста на променящите се обществени норми?
 • Подкрепяте ли възможността всеки човек да може да се обръща пряко към Конституционния съд?
 1. Юридически опит и експертиза:
 • Може ли да посочите конкретни казуси или правни въпроси, с които сте се занимавали в рамките на своя професионален път, чрез които да демонстрирате опит в областта на конституционното право?
 • По какъв начин смятате, че Вашият предишен опит ще допринесе за ефективността Ви като съдия в КС?
 1. Международно право и сравнителен анализ:
 • Как виждате връзката между националното конституционно право и международното такова и как Конституционният съд следва да се отнася към общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна?
 • Има ли конституционни уредби на други държави или конкретни решения на подобни органи в други държави, които смятате, че могат да бъдат релевантни или от значение в българския контекст?

 

С уважение,

Биляна Гяурова-Вегертседер

Директор

Български институт за правни инициативи

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!