Публичното представяне на Виктор Иванов Йоцов е изготвено в качеството му на кандидат за управител на Българска народна банка, по проект „Инициатива за прозрачни парламентарни назначения“, изпълняван от Фондация „Български институт за правни инициативи“.

Представянето бе изпратено на г-н Йоцов за преглед и коментар на 25.06.2015 г. На 27.06.2015 г. г-н Йоцов изпрати отговорът си за публичното си представяне: “Потвърждавам съгласието си да бъде публикувано публичното ми представяне. Изпращам и попълнена анкета. Поздрави и успех на начинанието ви. Наистина го намирам за важно и съжалявам, че само аз съм се отзовал.”

Проектът „Инициатива за прозрачни парламентарни назначения“ се финансира безвъзмездно от Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Представените мнения, данни и заключения принадлежат на БИПИ и не изразяват непременно тези на Програмата и/или Оператора

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Име: Виктор Иванов Йоцов.
 1. Дата и място на раждане:

Роден на 23.03.1961 г. в гр. София.

Източник: comdos.bg

 1. Семейно положение: Женен, с две деца.

Източник: Автобиография, публикувана на интернет страницата на Катедра „Финанси”, Финансово-счетоводен факултет, Университет за национално и световно стопанство.

 1. Владеене на чужди езици:

Владее английски език и руски език на отлично ниво.

Източник: Автобиография, публикувана на интернет страницата на Институт за икономически изследвания към Българска академия на науките.

 1. Образование:

1998 – 2001 – Доктор по икономика, Икономически институт при БАН. Дисертационен труд: „Моделиране и прогнозиране на икономическите процеси в условията на преход – теоретични постановки и емпирични резултати”

1981 – 1985 – Магистър по икономика, Университет за национално и световно стопанство, специалност: „Управление и планиране на народното стопанство (Социално-икономическо планиране)”

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според част І, точка 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка;

 1. Продължаващо обучение:

2002

Институт към Международния валутен фонд, Вашингтон, САЩ – „Управление на макроикономическите процеси”

2001

Централна банка на Англия, Лондон, Великобритания – „Макроикономическо моделиране за нуждите на централното банкиране”

2000

Научен център към централната банка на Швейцария, Герцензее, Швейцария – „Анализ на банковите и финансови кризи”

1999

Обединен виенски институт към Световната банка и Международния валутен фонд, Виена, Австрия – „Банково дело”

1998

Институт към Международния валутен фонд, Вашингтон, САЩ – „Финансово програмиране”

1996

Обединен виенски институт към Световната банка и Международния валутен фонд, Виена, Австрия – „Прогнозиране на финансовите процеси”

1992

Институт за икономическо развитие към Световната банка – „Икономика на пазарите”

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според част І, точка 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка;

 1. Научни публикации:
 • Прогностична сила на сигналите за ранно предупреждение за финансова криза – теоретични подходи и емпирични резултати – Икономически изследвания. Икономически институт на БАН, Стопанска академия Д.А.Ценов, Икономически университет – Варна, 2014
 • Отражение на глобалната криза върху финансовия сектор на България – Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2014
 • Икономическият растеж през призмата на външния сектор – Икономическа мисъл, Икономически институт към БАН, 2013
 • Външен сектор и икономически растеж – Годишен доклад 2012 г., Институт за икономически изследвания при БАН, 2012
 • Актуални проблеми на макроикономическото проектиране – Икономическа мисъл, Икономически институт към БАН, 2011
 • Financial Sector in Bulgaria – Structure, Functioning and Trends – in “Financial Sectors in EU Accession Countries”, European Central Bank, 2002
 • Третата година на паричния съвет, списание „Банки, инвестиции, пари”, бр.7, 2000
 • Inflation under Currency Board – the case of Bulgaria – in “Price Dynamics in Accession Countries” European Central Bank, 2000
 • Един възможен подход за изграждане на симулационен макроикономически модел на България – БНБ, серия „Дискусионни материали” № 16, 2000
 • Макроикономическите модели на МВФ и СБ – Анализ на теоретичните подходи и оценка на ефективността от прилагането им в България – БНБ, серия „Дискусионни материали” № 14, 2000
 • Първата година на паричния съвет в България (авторски колектив) – БНБ, серия „Дискусионни материали” № 1, 1998
 • Паричният съвет в България, монография (в съавторство с Гарабед Минасян и Мариела Ненова), 1998 г., ГорексПрес
 • Влияние на външния дълг, фиска и паричните агрегати върху паричния съвет – сборник „Банковия сектор в условията на паричен съвет”, Институт за пазарна икономика, 1998
 • Изследване на търсенето на пари в България (с Николай Неновски), БНБ, Месечен бюлетин бр. 7, 1997
 • Избор на резервна валута и фиксиране на валутния курс при въвеждането на паричен съвет (с Николай Неновски) – Информационен бюлетин на БНБ, бр. 4, 1997
 • Икономиката на България до 1999, БАН – Икономически институт, Авторски колектив под ръководството на Иван Ангелов, 1996
 • България в началото на XXI век – Макроикономическа траектория и политика, Авторски колектив под ръководството на Александър Димитров, 1995
 • Икономиката на България до 1998, БАН – Икономически институт, Авторски колектив под ръководството на Иван Ангелов, 1995
 • Бремето на външния дълг – сп. Банки, инвестиции, пари, бр. 5, 1995
 • Икономиката на България до 1997, БАН – Икономически институт, Авторски колектив под ръководството на Иван Ангелов, 1994
 • Икономиката на България днес и утре – книга четвърта, авторски колектив под ръководството на Гарабед Минасян, БАН – Икономически институт, 1994
 • Анализ на финансовото състояние на отраслите (с Асен Ковачев), сп. Финанси, бр. 1, 1994
 • Плащанията по външния дълг – преодоялване на изолацията или ограничаване на суверенитета, Делова седмица, бр. 50, 1994
 • Външната търговия – избор на стратехия, Делова седмица, бр. 6, 1994
 • Външноикономическите връзки на България – проблеми и перспективи, Икономически живот, бр. 7, 1994
 • Икономически потенциал на отрасловите и подотрасловите производствени структури (авторски колектив), Академично издателство „Марин Дринов”, 1994
 • Икономиката на България днес и утре – книга трета, авторски колектив под ръководството на Гарабед Минасян, БАН – Икономически институт, 1993
 • Икономиката на България до 1996, БАН – Икономически институт, Авторски колектив под ръководството на Иван Ангелов, 1993
 • Външната търговия в условията на преход – сп. Икономическа мисъл, бр. 9-10, 1993 (преведена на английски в годишника на БАН за 1993 г.)
 • Икономиката на България до 1995, БАН – Икономически институт, Авторски колектив под ръководството на Иван Ангелов, 1992
 • Икономиката на България днес и утре – книга втора, авторски колектив под ръководството на Гарабед Минасян, БАН – Икономически институт, 1992
 • Относно връзките между типа икономика и системата за статистическа отчетност, сп. Икономическа мисъл, бр. 2, 1991
 • Сферата на услугите в баланса на народното стопанство и системата на националната отчетност, сп. Икономическа мисъл, бр. 8, 1990

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според част І, точка 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка; Автобиография, публикувана на интернет страницата на Институт за икономически изследвания към Българска академия на науките; Електронен каталог на Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност: доцент в катедра „Финанси” на УНСС, доцент в секция „Макроикономика” в Института за икономически изследвания към БАН
 1. Кариерно развитие:

Виктор Йоцов завършва висшето си образование през 1985 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) като магистър по икономика в специалност „Управление и планиране на народното стопанство (Социално-икономическо планиране)”. Същата година започва и профсионалния си път като икономист в отдел „Стратегическо планиране” на Научно-производствено обединение „Технология на металите”.

От 1986 до 1995 г. е научен сътрудник в секция „Аналитично прогнозна дейност” на Икономическия институт при БАН, а от 1992 до 1994 г. е хоноруван асистент по „Макроикономика” в Международен колеж по мениджмънт, маркетинг и търговия.

През 1995 г. Виктор Йоцов започва работа в Българска народна банка (БНБ). Първоначално е назначен на длъжност експерт в отдел „Платежен баланс и външен дълг”, където работи то 1997 г. От 1997 г. е началник на отдел „Икономически изследвания” в БНБ, а от 1998 г. започва работа по получаване на докторска степен в Икономическия институт при БАН. От 1998 до 2000 г. е хоноруван асистент към катедра „Финанси” на УНСС.

През 2001 г. защитава докторска дисертация на тема „Моделиране и прогнозиране на икономическите процеси в условията на преход – теоретични постановки и емпирични резултати”. В същата година става и.д. главен икономист на БНБ и директор на дирекция „Икономически изследваия и прогнози”. Тази длъжност заема до 2003 г.

От 2003 г. до 2010 г. г-н Йоцов работи като представител на България в Международния валутен фонд (МВФ) и съветник на изпълнителния директор. През 2011 г. става доцент в секция „Макроикономика” в Института за икономически изследвания към БАН по съвместителство. Същата година започва работа и като доцент в катедра „Финанси” на УНСС. Преподавателските длъжности заема и понастоящем. През учебната 2014/2015 г. води занятия в дисицплините „Основи на финансите”, „Финансови кризи” и „Парична теория и парична политика” във Финансово-счетоводния факултет на УНСС. Има множество публикации в областта на финансите. Научните му интереси са в областите парична теория, парична политика, публични финанси, международни финанси, външна търговия.

От 2011 г. е хоноруван преподавател по „Банков мениджмънт” в Международен банков институт и по „Международни финансови институции” и „Теория на парите и кредита” в Нов български университет.

От 2012 г. и към настоящия момент г-н Виктор Йоцов е председател на Управителния съвет на Фонд за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС) по договор за управление.

Г-н Йоцов е автор и съавтор на 4 монографии в областта на макроикономическото управление с акцент върху развитието на банковата и финансова политика. Участвал е с доклади и презентации на семинари и конференции, в т.ч. в Европейската комисия в Брюксел и в Европейската централна банка във Франкфурт. По време на предприсъединителния процес е член на работна група 11 „Икономически и валутен съюз”.

През м. юни 2015 г. Виктор Йоцов е кандидат за заемане на длъжността управител на БНБ, номиниран от народни представители от парламентарната група на партия „АБВ”.

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според част І, точка 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка; Автобиография, публикувана на интернет страницата на Институт за икономически изследвания към Българска академия на науките; Автобиография, публикувана на интернет страницата на Катедра „Финанси”, Финансово-счетоводен факултет, Университет за национално и световно стопанство.

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

Всички данни за имущественото положение на Виктор Йоцов, извън тези в справката от Служба по вписванията – София, са предоставени от г-н Йоцов и са включени в публичното представяне във вида, в който са посочени от него в предложения от БИПИ модел – декларация.

 1. Недвижимо имущество

         1.1. Придобито недвижимо имущество:

Дата на придобиване Вид на имота Местонахождение на имота, площ – кв.м. Собственик – идеална част Цена на придобиване на имота (лв.) Правно основание  Произход на средствата
13.05.2014 г. Къща (вила) В.з. Косанин дол Семейна собственост 234 700 (120 х. евро) Продажба на два жилищни имота
1991 г. апартамент София, кв. Редута Ваня Йоцова наследствен
Коментар: През 2011 г. заедно с майка ми продадохме наш общ наследствен имот. През 2013 г. със съпругата ми продадохме собствено жилище.

 

        1.2. Отчуждено недвижимо имущество:

Дата на отчуждаване Вид на имота Местонахождение на имота, площ (кв.м) Прехвърлител – идеална част Цена на сделката (лв.) Правно основание
 1. 2011 г.
апартамент София, 53 м2 78 400 продажба
 1. 2013 г.
апартамент София, 106 м2 156 800 продажба
 1. 2014 г.
гараж София, 22 м2 17 000 продажба
 1. 2015 г.
апартамент София, 67 м2 125 400 продажба

 

 1. Данни от Имотен регистър към Агенция по вписванията (http://www.icadastre.bg/)

        2.1. Служба по вписванията – София за периода от 01.01.1992 г. до 23.06.2015 г.

 

Пореден № по справката 1
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 
Година 2015 
Страни Продавач – ВИКТОР ИВАНОВ ЙОЦОВ
Купувач (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 67.140 кв. м., Мазе; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Пореден № по справката 2
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека 
Година 2015 
Свързани актове Тип на отношението: Заличаване на ипотека, Тип на акта: УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА
Страни Кредитор – ЕИК/БУЛСТАТ 121830616 БАНКА ДСК
Длъжник – ВИКТОР ИВАНОВ ЙОЦОВ
Имот Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 67.140 кв. м., Мазе; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Пореден № по справката 3
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 
Тип Акт Заличаване на законна ипотека 
Година 2014 
Условие ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЗАК.ИПОТЕКА – ТОМ 3/85/2014
Свързани актове Тип на отношението: Заличаване на ипотека, Тип на акта: Учредяване на законна ипотека
Страни Кредитор – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник – ВИКТОР ИВАНОВ ЙОЦОВ
Имот Сграда, предназначение – Жилищна сграда – еднофамилна, площ по док. – 63.000 кв. м., местност – КОСАНИН ДОЛ, ВИЛНА СГРАДА; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, с.Бистрица
Страни Кредитор – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник – ВИКТОР ИВАНОВ ЙОЦОВ
Имот Поземлен имотплощ по док. – 724.000 кв. м., местност – КОСАНИН ДОЛ, ДВОРНО МЯСТО; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, с.Бистрица
Пореден № по справката 4
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 
Година 2014 
Страни Продавач – ВИКТОР ИВАНОВ ЙОЦОВ
Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 20.270 кв. м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Пореден № по справката 5
Книга ЗАКОННИ ИПОТЕКИ 
Тип Акт Учредяване на законна ипотека 
Година 2014 
Свързани актове Тип на отношението: Заличаване на ипотека, Тип на акта: Заличаване на законна ипотека
Страни Кредитор – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник – ВИКТОР ИВАНОВ ЙОЦОВ
Имот Поземлен имот, площ по док. – 724.000 кв. м., местност – КОСАНИН ДОЛ, ВИЛНО МЯСТО; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, с.Бистрица
Страни Кредитор – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник – ВИКТОР ИВАНОВ ЙОЦОВ
Имот Сграда, предназначение – Жилищна сграда – еднофамилна, площ по док. – 63.000 кв. м., местност – КОСАНИН ДОЛ, ВИЛНА СГРАДА; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, с.Бистрица
Пореден № по справката 6
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 
Година 2014 
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – ВИКТОР ИВАНОВ ЙОЦОВ
Имот Сграда, предназначение – Жилищна сграда – еднофамилна, площ по док. – 63.000 кв. м., местност – КОСАНИН ДОЛ, ВИЛНА СГРАДА; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, с.Бистрица
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – ВИКТОР ИВАНОВ ЙОЦОВ
Имот Поземлен имот, площ по док. – 724.000 кв. м., местност – КОСАНИН ДОЛ, ВИЛНО МЯСТО; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, с.Бистрица
Пореден № по справката 7
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 
Година 2013 
Страни Други – ВИКТОР ИВАНОВ ЙОЦОВ
Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕКупувач (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 86.600 кв. м., АПАРТАМЕНТ; Мазе; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Пореден № по справката 8
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека 
Година 2013 
Условие ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДОГ.ИПОТЕКА – ТОМ 3/88/2003
Свързани актове Тип на отношението: Заличаване на ипотека, Тип на акта: УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА,
Страни Кредитор – ЕИК/БУЛСТАТ 000694959 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
Длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Длъжник ВИКТОР ИВАНОВ ЙОЦОВ
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 86.600 кв. м., АПАРТАМЕНТ; Мазе; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Пореден № по справката 9
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 
Година 2011 
Страни Продавач – ВИКТОР ИВАНОВ ЙОЦОВ
Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 45.000 кв. м., местност – БУКАТА, АПАРТАМЕНТ с мазе и таван, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Страни Продавач – ВИКТОР ИВАНОВ ЙОЦОВ
Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост), идеални части: 31/473 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот Поземлен имот, площ по док. – 278.000 кв. м., местност – БУКАТА, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Пореден № по справката 10
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 
Година 2004 
Страни ПРОДАВАЧ – ДЕДАЛ 2000
КУПУВАЧ – ВИКТОР ИВАНОВ ЙОЦОВ
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 20.270 кв.м., Описание: ГАРАЖ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Пореден № по справката 11
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 
Тип Акт УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 
Година 2003 
Свързани актове Тип на отношението: Заличаване на ипотека, Тип на акта: Заличаване на договорна ипотека
Страни КРЕДИТОДАТЕЛ – ЕИК/БУЛСТАТ 000694959 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ – ВИКТОР ИВАНОВ ЙОЦОВ
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 86.600 кв.м., Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Пореден № по справката 12
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 
Година 2001 
Страни ПРОДАВАЧ – ДЕДАЛ 2000
КУПУВАЧ – ВИКТОР ИВАНОВ ЙОЦОВ
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 86.600 кв.м., Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Пореден № по справката 13
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 
Тип Акт УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 
Година 2000 
Свързани актове Тип на отношението: Заличаване на ипотека, Тип на акта: Заличаване на договорна ипотека
Страни КРЕДИТОДАТЕЛ – ЕИК/БУЛСТАТ 121830616 БАНКА ДСК
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ – ВИКТОР ИВАНОВ ЙОЦОВ
Имот Поземлен имот, площ по док. – 67.140 кв.м., Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

3.1. Придобити моторни превозни средства

Дата на придобиване Вид на превозното средство Марка на превозното средство Собственик – идеална част Цена на придобиване (лв.) Правно основание Произход на средствата
17.06.2015 Crossover Nissan Qashqai Семейна собственост 55 476 Продажба на наследствен имот
08.2013 г. Лек автомобил Volkswagen UP Семейна собственост Около 19 000 50% спестявания, 50 % лизинг
03.2007 г. Лек автомобил BMW 328i Семейна собственост $ 43 500 На изплащане

 

        3.2. Отчуждени моторни превозни средства – няма такива.

 1. Банкови влогове
Дата на откриване на влога Размер към дата на откриване на влога Размер към дата на подаване на декларацията Титуляр Наименование на институция Произход на средствата
Около 2011 г. Около 5000 евро Около 47 000 евро Виктор Йоцов ПИБ Спестявания и продажба на имоти

 

 1. Задължения над 5 000 лева
Дата на възникване на задължението Размер към дата на възникване Остатък към дата на подаване на декларацията Титуляр Правно основание Към банки Към физически и юридически лица
08.2013 г. Около 10 000 лв. Около 7000 лв. Виктор Йоцов лизинг Лизинг към „Порше лизинг“
Юли 2014 г. 25 000 лв. Около 23 000 лв. Виктор Йоцов Потребителски кредит ПИБ

 

 1. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества – няма такива.

 

 1. Доходи през предходната календарна година
№ по ред Доход от: Размер на дохода
1. Доходи от трудови правоотношения 56 000 лв.
2. Доходи от извънтрудови правоотношения

 

 1. 8. Участие в НПО и други организации:

Няма данни.

 

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

На Виктор Иванов Йоцов е извършена една проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 22.07.2009 г. Заключението на проверката е „неустановена принадлежност”.

Източник: http://comdos.bg/

ДРУГИ

 1. Публична анкета към кандидатите за управител на Българската народна банка – изпратен за попълване заедно с профила.
 2. Комуникационен дневник

Представянето бе изпратено на г-н Йоцов за преглед и коментар на 25.06.2015 г. На 27.06.2015 г. г-н Йоцов изпрати отговорът си за публичното си представяне: “Потвърждавам съгласието си да бъде публикувано публичното ми представяне. Изпращам и попълнена анкета. Поздрави и успех на начинанието ви. Наистина го намирам за важно и съжалявам, че само аз съм се отзовал.”

 1. В медиите
Заглавие и връзка към публиакция Дата, автор, медия
Четирима в надпреварата за БНБ. Радев – фаворит 17 юни 2015 г.Капитал
Време е да се помисли за вдигане на данъците 26 май 2015Дума
Ново споразумение с МВФ ще ни предпази от политически произвол 23 август 2003 г.Банкер
Оптимизмът за растежа надхвърли самия растеж 14 януари 2000 г.Капитал
Процесът на преструктуриране трябва да завърши до края на 1999 г. 11 юли 1998 г.Капитал

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!