ДО

г-жа ТЕОДОРА ТОЧКОВА

Главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет

КОПИЕ ДО

Комисия по правни въпроси на 44-то Народно събрание

Чрез

Г-жа Анна Александрова

Председател на Комисията по правни въпроси

МЕДИИ

Относно: предложение за реакция във връзка с неоткрита процедура за избор на главен инспектор и инспектори на ИВСС

Уважаема госпожо Точкова,

Български институт за правни инициативи има дългогодишна практика в мониторинга на назначенията в съдебната система и избора на ръководствата на независимите публични институции, избирани частично или изцяло от Народното събрание.

На 14 март 2020 г. изтече мандатът на инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет, а на 9 април изтече мандатът и на Главния инспектор на ИВСС. Съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗСВ Народното събрание избира инспекторите и Главния инспектор не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичането на мандата им.

Народното събрание, в нарушение на закона, не е изпълнило задълженията си да стартира процедура по избор. Съществува политически и правен риск настоящият състав на Народното събрание да повтори порочната практика с предходния състав на ИВСС, който беше оставен да работи от НС близо две години след изтичане на мандата му.

Убедени сме, че споделяте разбирането за мандатността като основен стълб на правовата и демократична държава, като това е изрично посочено и в Решение 13/2010 г. на Конституционни съд на Република България от 2010 г.: „Мандатността е механизъм установен от Конституцията или от закон, за демократично конституиране, устройство и функциониране на държавните органи чрез предоставянето им на определени правомощия за определен период от време. Това е способ за отразяване на политическата воля на народа (суверена) при конституирането им и осъществяването на тази воля. Затова мандатността се определя като защитен механизъм на демокрацията.

Създалата се ситуация буди у нас безпокойство, че оставането Ви на позицията, както и на инспекторите на ИВСС, извън мандат, е предпоставка за нарушаване независимостта на Инспектората. Изпадането в положение на изпреварващо послушание, поради несигурност за времевата рамка, в която заемате тази позиция и зависимостта, в която се намирате, във връзка с вземане на решение от Народното събрание за избор на нов състав на ИВСС, създават риск за законосъобразността, безпристрастността, обективността и ефективността на Вашата работа. Ситуацията поражда съмнения в легитимността на вземаните решения и влияе негативно върху доверието в ИВСС от страна на магистратската общност, но и на гражданите. Би могло да се твърди, че има основания за нарушение от страна на България на Договорите на ЕС и започване на процедура по чл. 258 от ДФЕС, именно заради създалата се ситуация. Практиката на Съдът на ЕС по аналогични казуси е последователна като свързва неразривно мандатността на институциите, включително и в съдебната власт, с независимостта на вземащите решения. В този смисъл, българският казус с ИВСС е лош сигнал към българското общество и чуждестранните ни партньори, за които независимостта на съдебната власт е върховен принцип (напр. Решение С-518/07 срещу Германия и С-288/12 срещу Унгария).

Имайки предвид гореописаното, се обръщаме към Вас с призив да подадете оставка като главен инспектор на ИВСС като по този начин дадете възможност на парламента да избере главен инспектор с мандата по чл. 132а, ал. 2 от Конституцията. Считаме, че това би бил морален акт, чрез който да се демонстрира стремеж към установяване на върховенството на правото. Вие не носите лична отговорност за създалата се ситуация, но се надяваме да споделяте разбирането, че независимостта на институциите е отговорност не само на тези, които управляват, но и на всички нас като граждани. Въпреки усещането за дефицит на справедливост и морал в българското общество, се надяваме, че с този Ваш акт бихте допринесли за възстановяване на доверието в българската правосъдна система.

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!