Проектът „Граждански мониторинг на публичните назначения – стратегически инструмент за добро управление“

предлага широка концептуална и методологическа рамка за систематизирано наблюдение и анализ на назначенията на висши държавни служители. Основната цел е да се очертаят възможности за противодействие на продължаващото овладяване на държавните институции чрез структурирането на механизми за осветляване на назначенията на ръководителите на еднолични или колективни органи, избирани от парламента или правителството. За постигането на тази цел ще бъде надграден опитът на БИПИ за наблюдение на парламентарните назначения. В рамките на проекта ще се анализира нормативната уредба, практиките и международния опит при осъществяването на публични назначения, като ще се фокусираме върху назначенията на ръководствата на държавните комисии и агенции и на изпълнителните агенции и техните териториални подразделения.

Основните дейности по проекта са:

Провеждане на стажантско-менторска програма за продължаващ мониторинг на парламентарните назначения, с което да се включат млади хора в процеса на наблюдение, оценка и анализ на назначенията от НС.

Прилагане на аналитичен подход при изграждане на модел за систематизиран мониторинг на назначенията в изпълнителната власт и оценка на процедурите и правилата, по които се извършват те. Изработване и предлагане на механизми за осигуряване на прозрачност, почтеност и отговорност с цел подобряване на средата при назначенията на висшите публични /ръководни/ позиции в органите на изпълнителната власт;

Изследване на публичните назначения през погледа на местните общности. Създаване на дизайн и методология за емпирично социологическо изследване и за мрежови анализ и просопографско изследване, както и теренното им провеждане.

Включване на обществеността в мониторинга на публичните назначения. Провеждане на онлайн кампания с акцент върху важността на гражданския контрол върху институциите. Осъществяване на информационни и комуникационни дейности за повишаване на гражданската активност и ефективното участие във формирането и провеждането на публични политики.

Реализирането на проекта ще допринесе за подобряване процеса на вземане на решения по обществени политики и включване на гражданите в него, създаване на стандарти при назначенията, насърчаване на гражданското образование, повишаване прозрачността и отчетността на публичните институции и пр.

*******

Проектът „Граждански мониторинг на публичните назначения – стратегически инструмент за добро управление“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 145 466 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Граждански мониторинг на публичните назначения – стратегически инструмент за добро управление“ е да се очертаят възможности за противодействие на продължаващото овладяване на държавните институции чрез структурирането на механизми за осветляване на назначенията на ръководителите на еднолични или колективни органи, избирани парламента или правителството, базирани на методи за наблюдение на процедури по публични назначения.

www.activecitizensfund.bg