Избор на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

ДлъжностДата на решение на НС за стартиране на процедура и дата на изборСрок за номинацияДата на обнародванеДата на влизане в сила Нормативно основаниеКандидатиИзбранПредложен
от
Член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори04.11.2014 г.

10.12.2014 г.
-16.12.2014 г.-чл. 84, т.8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35б, ал. 2, 5 и 6 чл. 36 в, ал.1 и чл.19, ал. 1 от Закона за независимия финансов одитСимеон Първанов Милев

Източник: КПНРО

Източник: КПНРО

Симеон Първанов МилевВаня Донева (Председател на КПНРО)

Гласуване

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

72

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

6

0

15

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

14

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

15

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

12

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

12

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

8

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

2

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

141

0

18