Публичното представяне на Юлия Рачева Ненкова е изготвено в качеството й на кандидат за председател на Комисията за защита на конкуренцията.

Представянето бе изпратено на г-жа Ненкова за преглед и коментар на 17.06.2016 г.  На 20.06.2016 г.  г-жа Ненкова изпрати попълнена Декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имущество.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Име: Юлия Рачева Ненкова

 

 1. Дата и място на раждане: Родена на 07 юни 1957 г.

Източник: Интернет страница на Столична община.

 

 1. Семейно положение: Разведена.

Източник: Интернет страница на Столична община.

 

 1. Владеене на чужди езици: Владее английски и руски език на много добро ниво.

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на КЗК, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народното събрание (Процедурните правила).

 

 1. Образование:

1975-1980 – СУ „Свети Климент Охридски”, специалност „Право”, магистър по право

Източник: Подробна автобиография с приложения, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила.

 

 1. Продължаващо обучение:

2001 – Университет Тюлейн, Луизиана, САЩ – Курс по законодателство и законодателна техника

Източник: Подробна автобиография с приложения, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност: Заместник-кмет на Столична община, направление „Законност, координация и контрол”

 

 1. Кариерно развитие:

от 2006 г. към настоящия момент – заместник-кмет на Столична община, направление „Законност, координация и контрол”

от 2010 г. и към настоящия момент – председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

от 1997 г. до 2006 г. – директор на Дирекция „Правна” на Столична община

от 1996 г. до 1997 г. – началник на отдел „Правен”, Дирекция „Правна” на Столична община

от 1991 г. до 1996 г. – главен юрисконсулт в Дирекция „Правна” на Столична община

от 1987 г. до 1991 г. – старши юрисконсулт в Управление „Правно” към Столичен народен съвет, Столична община

от 1983 г. до 1987 г. – юрисконсулт в Управление „Правно” към Столичен народен съвет, Столична община

от 1981 г. до 1983 г. – юрисконсулт в Управление „Архитектура и градоустройство”, Столичен народен съвет

от 1980 г. до 1981 г. – стажант-съдия в Софийски градски съд

Източник: Подробна автобиография с приложения, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила.

 

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

 1. Данни от декларации по ЗПИЛЗВДДД

В раздела са предоставени линкове към декларациите на кандидата по ЗПИЛЗВДДД за 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, когато е заемала позицията на заместник-кмет на Столична община. За 2010 г. е Юлия Ненкова подала уведомление пред Сметна палата.

Името на Юлия Ненкова не попада в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларациите по ЗПИЛЗВДДД.

Източник: Сметна палата

На кандидата е изпратен модел на Декларация за имотно състояние и произход на средства за придобиване на имущество.

 

 1. Данни от Имотен регистър към Агенция по вписванията.

2.1. Служба по вписванията – Попово за периода от 01.01.1992 г. до 16.06.2016 г.

Пореден № по справката 1
Книга ВПИСВАНИЯ 
Тип Акт Договор за аренда 
Година 2012 
Страни Собственик – Юлия Рачева Ненкова
Арендатор/Преарендатор(Аренда), срок: 10 год. – ЕИК / БУЛСТАТ 835029464 ВЪЗХОД 94
Имот Поземлен имот, площ по док. – 13.687 дка, местност – Дончов гроб, обл. Търговище, общ. Попово, с. Осиково
Страни Собственик – Юлия Рачева Ненкова
Арендатор/Преарендатор(Аренда), срок: 10 год. – ЕИК / БУЛСТАТ 835029464 ВЪЗХОД 94
Имот Поземлен имот, площ по док. – 8.229 дка, местност – Айкъна, обл. Търговище, общ. Попово, с. Осиково
Страни Собственик – Юлия Рачева Ненкова
Арендатор/Преарендатор(Аренда), срок: 10 год. – ЕИК / БУЛСТАТ 835029464 ВЪЗХОД 94
Имот Поземлен имот, площ по док. – 9.756 дка, местност – Пунар гьол, обл. Търговище, общ. Попово, с. Осиково
Страни Собственик – Юлия Рачева Ненкова
Арендатор/Преарендатор(Аренда), срок: 10 год. – ЕИК / БУЛСТАТ 835029464 ВЪЗХОД 94
Имот Поземлен имотплощ по док. – 3.953 дка, местност – Чералан, обл. Търговище, общ. Попово, с. Осиково
Страни Собственик – Юлия Рачева Ненкова
Арендатор/Преарендатор(Аренда), срок: 10 год. – ЕИК / БУЛСТАТ 835029464 ВЪЗХОД 94
Имот Поземлен имот, площ по док. – 3.899 дка, местност – Съртеолу, обл. Търговище, общ. Попово, с. Осиково
Пореден № по справката 2
Книга ВПИСВАНИЯ 
Тип Акт Договор за аренда 
Година 2004 
Страни АРЕНДОДАТЕЛ – Юлия Рачева Ненкова
АРЕНДАТОР – ЕИК / БУЛСТАТ 835029464 ВЪЗХОД 94
Имот Поземлен имот, Осиково, нива с площ 31,672 дка за 8 год.
Пореден № по справката 3
Книга ВПИСВАНИЯ 
Тип Акт Договор за аренда 
Година 2004 
Страни АРЕНДОДАТЕЛ – физическо лице
АРЕНДОДАТЕЛ – Юлия Рачева Ненкова
АРЕНДАТОР – ЕИК / БУЛСТАТ 835029464 ВЪЗХОД 94
Имот Поземлен имот, Осиково, нива с площ 7,852 дка за срок от 8 год.

 

2.2. Служба по вписванията – София за периода от 01.01.1992 г. до 16.06.2016 г.

Пореден № по справката 1
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 
Година 2015 
Страни Продавач – Юлия Рачева Ненкова
Купувач (Частна собственост) – физическо лице
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 12.220 кв. м., паркомясто; обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София
Пореден № по справката 2
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 
Година 2012 
Страни Продавач – ЕИК / БУЛСТАТ 831040520 ИСА-2000
Купувач (Частна собственост) – Юлия Рачева Ненкова
Имот Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 79.000 кв. м., апартамент; обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София
Страни Продавач – ЕИК / БУЛСТАТ 831040520 ИСА-2000
Купувач (Частна собственост) – Юлия Рачева Ненкова
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 9.950 кв. м., МАЗЕ /подземен етаж/, обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София
Страни Продавач – ЕИК / БУЛСТАТ 831040520 ИСА-2000
Купувач (Частна собственост) – Юлия Рачева Ненкова
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 21.650 кв. м., Описание: паркомясто /подземен етаж/; Тип на имота: Градски; обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София
Пореден № по справката 3
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 
Година 2012 
Страни Продавач – Юлия Рачева Ненкова
Купувач (Частна собственост) – физическо лице
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 52.560 кв. м., Описание: апартамент с Мазе; обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София
Пореден № по справката 4
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 
Година 2012 
Страни Продавач – Юлия Рачева Ненкова
Купувач (Частна собственост) – физическо лице
Имот Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 77.350 кв. м., обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София
Пореден № по справката 5
Книга ВПИСВАНИЯ 
Тип Акт ПРИДОБИВАНЕ ОТ ДЪРЖАВА И ОБЩИНА 
Година 2003 
Страни ОТЧУЖДИТЕЛ – Столична община
ПРИЕМАТЕЛ – Юлия Рачева Ненкова
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 12.220 кв.м., Описание: паркомасто; Тип на имота: Градски; обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София
Пореден № по справката 6
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 
Година 1998 
Условие Физическо лице продава 3/4 а Юлия 1/4
Страни ПРОДАВАЧ – Юлия Рачева Ненкова
ПРОДАВАЧ – физическо лице
КУПУВАЧ – физическо лице
Имот Поземлен имот, гр.София, местност – Косанин дол; Описание: дворно място с вилна сграда; Тип на имота: Градски; обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София
Пореден № по справката 7
Книга ВПИСВАНИЯ 
Тип Акт ЗАМЯНА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 
Година 1998 
Условие Столична общ.0апарт. 26
Страни ЗАМЕНИТЕЛ 1 – Столична Община
ЗАМЕНИТЕЛ 2 – Юлия Рачева Ненкова
Имот Поземлен имот, Описание: апартамент; Тип на имота: Градски; обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София
Страни ЗАМЕНИТЕЛ 1 – Столична Община
ЗАМЕНИТЕЛ 2 – Юлия Рачева Ненкова
Имот Поземлен имот, Описание: апартамент; Тип на имота: Градски; обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София
Страни ЗАМЕНИТЕЛ 1 – Столична Община
ЗАМЕНИТЕЛ 2 – Юлия Рачева Ненкова
Имот Поземлен имот, Описание: апартамент; Тип на имота: Градски; обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София

 

 1. 3. Участие в НПО и други организации:

Няма данни. Моля, ако желаете, посочете.

Източник:

 

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

Съгласно писмо от 14.06.2016 г. на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия до председателя на Комисията по икономическа политика и туризъм към Народното събрание, към настоящия момент не са открити документи, установяващи принадлежност на Юлия Рачева Ненкова към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Източник: Писмо №КИ-И-16-6770 от 14.06.2016 г., налично на интернет страницата на Народното събрание.

 

 1. Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Източник: Поискани от Столична община по реда на Закон за достъп до обществена информация.

 

 1. Търговски регистър

Участвала в управлението на Симетра 1 АД (непререгистриран; Решение №1 от 28.09.1998 г. по ф.д. №7425/1998 на Cофийски градски съд, партиден номер 47815), БУЛСТАТ: 121765951, дружество с акционери ЕТ Стефани – Евелина Стефанова,  БУЛСТАТ:   121525746 (размер на участието: 25000.00, акция: 50.00%) и Софийски имоти ЕАД (размер на участието: 25000.00, акция: 50.00%).

Източник: Търговски регистър; Апис.

ДРУГИ

 1. Носител на почетния знак на София

 

 1. Публична анкета към кандидатите за длъжността член/председател на Комисията за защита на конкуренцията.

Изпратена на кандидата на 17.06.2016 г.. Към датата на публикуване на публичните представяния, 21.06.2016 г., анкета не е изпратена.

 

 1. Комуникационен дневник

Черновата на публично представянето бе изпратено на Юлия Ненкова за преглед и коментар на  17.06.2016 г. На 20.06.2016 г. госпожа Ненкова изпрати попълнена Декларация за имотно и имуществено състояние.

 

 1. В медиите

 

Заглавие и връзка към публикация Медия, автор, дата
Нови правила, стари номера Капитал, Велина Господинова04.06.2016 г.
Кой ще е новият председател на КЗК Капитал03.06.2016 г.
Майката на депутат от ГЕРБ възложи поръчка на бащата на депутат от РБ Канал 325.03.2015 г.
Първи конфликт на интереси в новия парламент Offnews21.05.2013 г.
Столичният кмет с тройно по-ниски доходи от заместниците си Mediapool, Лили Границка09.02.2012 г.
Щерка на дипломат стана дясна ръка на Борисов Стандарт, Сияна Севова08.12.2006 г.

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 5 / 5. Брой гласове: 2

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!