Публичното представяне на Юлия Рачева Ненкова е изготвено в качеството й на кандидат за председател на Комисията за защита на конкуренцията.

Представянето бе изпратено на г-жа Ненкова за преглед и коментар на 17.06.2016 г.  На 20.06.2016 г.  г-жа Ненкова изпрати попълнена Декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имущество.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Име: Юлия Рачева Ненкова

 

 1. Дата и място на раждане: Родена на 07 юни 1957 г.

Източник: Интернет страница на Столична община.

 

 1. Семейно положение: Разведена.

Източник: Интернет страница на Столична община.

 

 1. Владеене на чужди езици: Владее английски и руски език на много добро ниво.

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на КЗК, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народното събрание (Процедурните правила).

 

 1. Образование:

1975-1980 – СУ „Свети Климент Охридски”, специалност „Право”, магистър по право

Източник: Подробна автобиография с приложения, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила.

 

 1. Продължаващо обучение:

2001 – Университет Тюлейн, Луизиана, САЩ – Курс по законодателство и законодателна техника

Източник: Подробна автобиография с приложения, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност: Заместник-кмет на Столична община, направление „Законност, координация и контрол”

 

 1. Кариерно развитие:

от 2006 г. към настоящия момент – заместник-кмет на Столична община, направление „Законност, координация и контрол”

от 2010 г. и към настоящия момент – председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

от 1997 г. до 2006 г. – директор на Дирекция „Правна” на Столична община

от 1996 г. до 1997 г. – началник на отдел „Правен”, Дирекция „Правна” на Столична община

от 1991 г. до 1996 г. – главен юрисконсулт в Дирекция „Правна” на Столична община

от 1987 г. до 1991 г. – старши юрисконсулт в Управление „Правно” към Столичен народен съвет, Столична община

от 1983 г. до 1987 г. – юрисконсулт в Управление „Правно” към Столичен народен съвет, Столична община

от 1981 г. до 1983 г. – юрисконсулт в Управление „Архитектура и градоустройство”, Столичен народен съвет

от 1980 г. до 1981 г. – стажант-съдия в Софийски градски съд

Източник: Подробна автобиография с приложения, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила.

 

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

 1. Данни от декларации по ЗПИЛЗВДДД

В раздела са предоставени линкове към декларациите на кандидата по ЗПИЛЗВДДД за 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, когато е заемала позицията на заместник-кмет на Столична община. За 2010 г. е Юлия Ненкова подала уведомление пред Сметна палата.

Името на Юлия Ненкова не попада в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларациите по ЗПИЛЗВДДД.

Източник: Сметна палата

На кандидата е изпратен модел на Декларация за имотно състояние и произход на средства за придобиване на имущество.

 

 1. Данни от Имотен регистър към Агенция по вписванията.

2.1. Служба по вписванията – Попово за периода от 01.01.1992 г. до 16.06.2016 г.

Пореден № по справката 1
Книга ВПИСВАНИЯ 
Тип Акт Договор за аренда 
Година 2012 
Страни Собственик – Юлия Рачева Ненкова
Арендатор/Преарендатор(Аренда), срок: 10 год. – ЕИК / БУЛСТАТ 835029464 ВЪЗХОД 94
Имот Поземлен имот, площ по док. – 13.687 дка, местност – Дончов гроб, обл. Търговище, общ. Попово, с. Осиково
Страни Собственик – Юлия Рачева Ненкова
Арендатор/Преарендатор(Аренда), срок: 10 год. – ЕИК / БУЛСТАТ 835029464 ВЪЗХОД 94
Имот Поземлен имот, площ по док. – 8.229 дка, местност – Айкъна, обл. Търговище, общ. Попово, с. Осиково
Страни Собственик – Юлия Рачева Ненкова
Арендатор/Преарендатор(Аренда), срок: 10 год. – ЕИК / БУЛСТАТ 835029464 ВЪЗХОД 94
Имот Поземлен имот, площ по док. – 9.756 дка, местност – Пунар гьол, обл. Търговище, общ. Попово, с. Осиково
Страни Собственик – Юлия Рачева Ненкова
Арендатор/Преарендатор(Аренда), срок: 10 год. – ЕИК / БУЛСТАТ 835029464 ВЪЗХОД 94
Имот Поземлен имотплощ по док. – 3.953 дка, местност – Чералан, обл. Търговище, общ. Попово, с. Осиково
Страни Собственик – Юлия Рачева Ненкова
Арендатор/Преарендатор(Аренда), срок: 10 год. – ЕИК / БУЛСТАТ 835029464 ВЪЗХОД 94
Имот Поземлен имот, площ по док. – 3.899 дка, местност – Съртеолу, обл. Търговище, общ. Попово, с. Осиково
Пореден № по справката 2
Книга ВПИСВАНИЯ 
Тип Акт Договор за аренда 
Година 2004 
Страни АРЕНДОДАТЕЛ – Юлия Рачева Ненкова
АРЕНДАТОР – ЕИК / БУЛСТАТ 835029464 ВЪЗХОД 94
Имот Поземлен имот, Осиково, нива с площ 31,672 дка за 8 год.
Пореден № по справката 3
Книга ВПИСВАНИЯ 
Тип Акт Договор за аренда 
Година 2004 
Страни АРЕНДОДАТЕЛ – физическо лице
АРЕНДОДАТЕЛ – Юлия Рачева Ненкова
АРЕНДАТОР – ЕИК / БУЛСТАТ 835029464 ВЪЗХОД 94
Имот Поземлен имот, Осиково, нива с площ 7,852 дка за срок от 8 год.

 

2.2. Служба по вписванията – София за периода от 01.01.1992 г. до 16.06.2016 г.

Пореден № по справката 1
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 
Година 2015 
Страни Продавач – Юлия Рачева Ненкова
Купувач (Частна собственост) – физическо лице
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 12.220 кв. м., паркомясто; обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София
Пореден № по справката 2
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 
Година 2012 
Страни Продавач – ЕИК / БУЛСТАТ 831040520 ИСА-2000
Купувач (Частна собственост) – Юлия Рачева Ненкова
Имот Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 79.000 кв. м., апартамент; обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София
Страни Продавач – ЕИК / БУЛСТАТ 831040520 ИСА-2000
Купувач (Частна собственост) – Юлия Рачева Ненкова
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 9.950 кв. м., МАЗЕ /подземен етаж/, обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София
Страни Продавач – ЕИК / БУЛСТАТ 831040520 ИСА-2000
Купувач (Частна собственост) – Юлия Рачева Ненкова
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 21.650 кв. м., Описание: паркомясто /подземен етаж/; Тип на имота: Градски; обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София
Пореден № по справката 3
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 
Година 2012 
Страни Продавач – Юлия Рачева Ненкова
Купувач (Частна собственост) – физическо лице
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 52.560 кв. м., Описание: апартамент с Мазе; обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София
Пореден № по справката 4
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 
Година 2012 
Страни Продавач – Юлия Рачева Ненкова
Купувач (Частна собственост) – физическо лице
Имот Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 77.350 кв. м., обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София
Пореден № по справката 5
Книга ВПИСВАНИЯ 
Тип Акт ПРИДОБИВАНЕ ОТ ДЪРЖАВА И ОБЩИНА 
Година 2003 
Страни ОТЧУЖДИТЕЛ – Столична община
ПРИЕМАТЕЛ – Юлия Рачева Ненкова
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 12.220 кв.м., Описание: паркомасто; Тип на имота: Градски; обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София
Пореден № по справката 6
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 
Година 1998 
Условие Физическо лице продава 3/4 а Юлия 1/4
Страни ПРОДАВАЧ – Юлия Рачева Ненкова
ПРОДАВАЧ – физическо лице
КУПУВАЧ – физическо лице
Имот Поземлен имот, гр.София, местност – Косанин дол; Описание: дворно място с вилна сграда; Тип на имота: Градски; обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София
Пореден № по справката 7
Книга ВПИСВАНИЯ 
Тип Акт ЗАМЯНА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 
Година 1998 
Условие Столична общ.0апарт. 26
Страни ЗАМЕНИТЕЛ 1 – Столична Община
ЗАМЕНИТЕЛ 2 – Юлия Рачева Ненкова
Имот Поземлен имот, Описание: апартамент; Тип на имота: Градски; обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София
Страни ЗАМЕНИТЕЛ 1 – Столична Община
ЗАМЕНИТЕЛ 2 – Юлия Рачева Ненкова
Имот Поземлен имот, Описание: апартамент; Тип на имота: Градски; обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София
Страни ЗАМЕНИТЕЛ 1 – Столична Община
ЗАМЕНИТЕЛ 2 – Юлия Рачева Ненкова
Имот Поземлен имот, Описание: апартамент; Тип на имота: Градски; обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София

 

 1. 3. Участие в НПО и други организации:

Няма данни. Моля, ако желаете, посочете.

Източник:

 

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

Съгласно писмо от 14.06.2016 г. на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия до председателя на Комисията по икономическа политика и туризъм към Народното събрание, към настоящия момент не са открити документи, установяващи принадлежност на Юлия Рачева Ненкова към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Източник: Писмо №КИ-И-16-6770 от 14.06.2016 г., налично на интернет страницата на Народното събрание.

 

 1. Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Източник: Поискани от Столична община по реда на Закон за достъп до обществена информация.

 

 1. Търговски регистър

Участвала в управлението на Симетра 1 АД (непререгистриран; Решение №1 от 28.09.1998 г. по ф.д. №7425/1998 на Cофийски градски съд, партиден номер 47815), БУЛСТАТ: 121765951, дружество с акционери ЕТ Стефани – Евелина Стефанова,  БУЛСТАТ:   121525746 (размер на участието: 25000.00, акция: 50.00%) и Софийски имоти ЕАД (размер на участието: 25000.00, акция: 50.00%).

Източник: Търговски регистър; Апис.

ДРУГИ

 1. Носител на почетния знак на София

 

 1. Публична анкета към кандидатите за длъжността член/председател на Комисията за защита на конкуренцията.

Изпратена на кандидата на 17.06.2016 г.. Към датата на публикуване на публичните представяния, 21.06.2016 г., анкета не е изпратена.

 

 1. Комуникационен дневник

Черновата на публично представянето бе изпратено на Юлия Ненкова за преглед и коментар на  17.06.2016 г. На 20.06.2016 г. госпожа Ненкова изпрати попълнена Декларация за имотно и имуществено състояние.

 

 1. В медиите

 

Заглавие и връзка към публикация Медия, автор, дата
Нови правила, стари номера Капитал, Велина Господинова04.06.2016 г.
Кой ще е новият председател на КЗК Капитал03.06.2016 г.
Майката на депутат от ГЕРБ възложи поръчка на бащата на депутат от РБ Канал 325.03.2015 г.
Първи конфликт на интереси в новия парламент Offnews21.05.2013 г.
Столичният кмет с тройно по-ниски доходи от заместниците си Mediapool, Лили Границка09.02.2012 г.
Щерка на дипломат стана дясна ръка на Борисов Стандарт, Сияна Севова08.12.2006 г.

В Парламента

 • Предстоящи събития
 • Пленарни заседания

14:00Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще участва в Конференцията на председатели [...]

11:00 Заседание на Комисия по енергетика13:30 Заседание на Комисия за борба с корупцията, конфликт н [...]

09:00 - 14:00 Пленарно заседание14:00 Заседание на Комисия по икономическа политика и туризъм14:30 З [...]

09:00 - 14:00 Пленарно заседание14:30 Заседание на Комисия по здравеопазването14:30 Заседание на Ком [...]

09:00 - 14:00 Пленарно заседание11:00 - 14:00 Парламентарен контрол [...]

25/04/2018 - 27/04/20181. Проект на решение за попълване състава на Комисията по образованието и нау [...]

18/04/2018 - 20/04/20181. Проект на решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията [...]

04/04/2018 - 04/04/20181. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния [...]

28/03/2018 - 30/03/20181. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския п [...]

21/03/2018 - 23/03/20181. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за раз [...]

Последвайте ни