Профил на Фискален съвет

Профилите на държавни органи в Appointmentsboard.bg включват накратко основната информация за техните структура, организация и дейност. Подробни данни за всяка институция могат да бъдат намерени в съответните нормативни актове и официални уеб страници.

Контакти
Официална интернет страница

Статут Фискалният съвет има за цел независимо наблюдение и анализ на бюджетната рамка с оглед поддържане на устойчиви публични финанси; повишаване качеството на официалните макроикономически и бюджетни прогнози чрез извършване на безпристрастна оценка, основана на обективни критерии; повишаване на прозрачността и информираността на обществото за фискалното управление на страната.
История Фискалният съвет е създаден с приемането от 43-то Народно събрание на Закона за Фискалния съвет на 16 април 2015 г.
Състав Съветът се състои от петима членове, включително председател.
Мандат 6 години
Правомощия Мотивираните становища и препоръките на Съвета нямат задължителен характер. Когато Министерският съвет не приема тези от тях, които са относими към него, трябва да се мотивира писмено. Мотивите се публикуват на интернет страниците на Министерския съвет и на Министерството на финансите.Мотивираните становища и препоръките на Съвета се публикуват на интернет страницата му.Председателят и членовете на Съвета осъществяват дейността си по този закон въз основа на собствена експертиза. Те имат право да изискват и получават информация от държавните органи, които са длъжни да им я предоставят при спазване на действащото законодателство.Председателят и членовете на Съвета нямат право да искат или да приемат указания от Министерския съвет или от други органи и институции.Съветът разработва и приема методология, съдържаща обективни критерии за целите на становищата и препоръките си относно официалните макроикономически и бюджетни прогнози, както и критерии за установяване на значително отклонение на показателите в макроикономическите прогнози от отчетните данни. Методологията се публикува на интернет страницата на Съвета.
Правомощия на председателя Председателят на Съвета:

 1. представлява Съвета;
 2. информира обществеността за становищата и препоръките на Съвета;
 3. насрочва и ръководи заседанията на Съвета;
 4. ръководи административно дейността на Съвета;
 5. представя пред съответните органи становищата и/или препоръките по чл. 6, ал. 1;

6. представя годишен доклад за дейността на Съвета пред Народното събрание в срок до края на месец февруари на следващата година.

Правомощия на заместника на председателя Няма данни.

Уредба на устройството и правомощията   (нормативни документи) Закон за Фискален съвет и автоматични корективни механизм
Бюджет Дейността на Съвета се финансира от бюджета на Народното събрание, като средствата се посочват като разходи в отделна функционална област.
Възнаграждения Председателят и членовете на Съвета получават възнаграждение за участие в заседанията на Съвета, равно на три минимални работни заплати за едно заседание, но общо за месец не повече от три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор съобразно данни на Националния статистически институт.Възнагражденията се изплащат от бюджета на Народното събрание.

Изисквания за заемане на ръкодовната длъжност в органа За членове на Съвета се избират лица с високи нравствени качества, които имат висше икономическо образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ и не по-малко от 10 години професионален опит в областта на икономическия анализ и/или управлението на публичните финанси.
Изисквания към останалите членове на органа За членове на Съвета се избират лица с високи нравствени качества, които имат висше икономическо образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ и не по-малко от 10 години професионален опит в областта на икономическия анализ и/или управлението на публичните финанси.
Процедура по избор Нови членове на Съвета се избират от Народното събрание не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата им. Членовете на Съвета продължават да изпълняват функциите си и след изтичане на мандата до избора на новите членове.
Предсрочно прекратяване на правомощията на членовете на органа Мандатът на член на Съвета се прекратява предсрочно:

 1. по негово искане;
 2. при трайна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
 3. при смърт;
 4. при установяване, че лицето не отговаря на изискванията на чл. 8, ал. 1 или при възникване на несъвместимост по чл. 8, ал. 2 и 4;
 5. при неучастие без основателна причина в две последователни заседания на Съвета;
 6. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

При предсрочно прекратяване на мандат на член на Съвета Народното събрание избира на негово място друго лице за остатъка от мандата.

Срок за избор на нов състав при изтичане на мандата на органа Нови членове на Съвета се избират от Народното събрание не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата им.
Предвидени действия при липса на избор до изтичане на мандата на органа Членовете на Съвета продължават да изпълняват функциите си и след изтичане на мандата до избора на новите членове.

Отношения с граждани и юридически лица (Описание на процедурите по приемане на сигнали, извършване на проверки, контакт с лица като цяло.)
Отчетност Няма данни.


Хронограма на избора

[/accordion]

ДлъжностДата на решение на НС за стартиране на процедура и дата на изборСрок за номинацияДата на обнародванеДата на влизане в сила Нормативно основаниеКандидатиИзбранПредложен от
Председател на Фискален съветСтартиране на процедура:
23.09.2015 г.
Дата на избор:
25.11.2015 г.
14 дневен срок (06.10.2015 г.)07.04.2015 г.

ДВ 26/07.04.2015 г.
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Борис ГроздановИзбран за председател на Фискален съветПП ГЕРБ
Член на Фискалния съветСтартиране на процедура:
23.09.2015 г.
Дата на избор:
25.11.2015 г.
14 дневен срок (06.10.2015 г.)07.04.2015 г.

ДВ 26/07.04.2015 г.
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Любомир ДацовИзбран за член Фискалния съветПП ГЕРБ
Член на Фискалния съветСтартиране на процедура:
23.09.2015 г.
Дата на избор:
25.11.2015 г.
14 дневен срок (06.10.2015 г.)07.04.2015 г.

ДВ 26/07.04.2015 г.
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Григорий ВазовИзбран за член Фискалния съветПП Патриотичен фронт
Член на Фискалния съветСтартиране на процедура:
23.09.2015 г.
Дата на избор:
25.11.2015 г.
14 дневен срок (06.10.2015 г.)07.04.2015 г.

ДВ 26/07.04.2015 г.
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Дора АндрееваИзбран за член Фискалния съветПП Български демократичен център
Член на Фискалния съветСтартиране на процедура:
23.09.2015 г.
Дата на избор:
25.11.2015 г.
14 дневен срок (06.10.2015 г.)07.04.2015 г.

ДВ 26/07.04.2015 г.
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Юнал ТасимИзбран за член Фискалния съветПП ДПС
Член на Фискалния съветСтартиране на процедура:
23.09.2015 г.
Дата на избор:
25.11.2015 г.
14 дневен срок (06.10.2015 г.)07.04.2015 г.

ДВ 26/07.04.2015 г.
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Георги ГаневРеформаторски блок
Член на Фискалния съветСтартиране на процедура:
23.09.2015 г.
Дата на избор:
25.11.2015 г.
14 дневен срок (06.10.2015 г.)07.04.2015 г.

ДВ 26/07.04.2015 г.
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Димитър ИвановБСП Лява България
Член на Фискалния съветСтартиране на процедура:
23.09.2015 г.
Дата на избор:
25.11.2015 г.
14 дневен срок (06.10.2015 г.)07.04.2015 г.

ДВ 26/07.04.2015 г.
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Маргарита НиколоваПП Атака

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

69

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

20

1

4

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

28

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

15

0

2

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

15

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

7

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

2

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

5

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

1

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

159

2

8

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

6

62

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

21

4

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

29

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

18

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

16

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

0

5

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

2

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

4

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

1

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

25

57

89

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

68

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

26

0

2

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

5

3

8

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

9

1

2

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

16

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

7

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

2

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

1

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

132

5

14

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

17

50

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

29

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

3

0

5

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

3

9

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

2

1

13

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

2

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

2

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

38

21

80

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

39

29

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

29

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

3

0

1

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

5

8

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

3

4

6

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

2

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

2

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

39

48

46

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

67

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

8

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

1

11

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

11

0

2

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

7

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

2

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

7

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

101

1

15

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

65

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

30

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

16

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

16

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

7

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

2

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

7

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

141

0

2

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

66

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

31

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

1

9

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

6

7

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

7

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

2

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

7

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

113

7

18

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

68

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

27

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

2

0

6

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

16

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

1

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

2

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

5

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

119

0

8

Гласуване


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

9

58

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

3

0

3

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

12

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

13

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

6

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

2

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

5

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

26

9

76

 

Видео

В Парламента

 • Предстоящи събития
 • Пленарни заседания

Народният представител Никола Минчев беше избран за председател на 47-ото Народно събрание. Неговата кандидатура подкрепиха 158 депутати, един беше против, а 72 се въздържаха. Кандидатурата на Никола Минчев беше представена в пленарна зала от лидера на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. Той посочи, че Никола Минчев е завършил право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и има дългогодишен стаж като адвокат в международно призната кантора. През годините се е доказал като отличен професионалист, непримирим боец за каузи, с активна гражданска позиция. Вярвам, че тези негови качества, както и доброто му образование, почтеност, постоянство, ще допринесат много за 47-ото Народно събрание, посочи… [...]

Народните представители от 47-ото Народно събрание тържествено се заклеха в името на Република България да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа. Най-възрастният народен представител Силви Кирилов от „Има такъв народ“ откри първото заседание на новоизбрания парламент. Това беше посрещнато с аплодисменти от пленарната зала. Време е да загърбим нашите лични и частнополитически различия в името на националните и обществените интереси, заяви Силви Кирилов в словото си след откриването на заседанието. Прозрачността в действията на политическите сили и спазването на дадените обещания, политическата коректност ще възвърнат доверието в държавността,… [...]

Народните представители в 47-ото Народно събрание ще положат клетва на 3 декември 2021 г. Първото заседание на новоизбрания парламент е свикано с указ № 284 на президента Румен Радев на основание чл. 75 от Конституцията на Република България. То ще започне в 9.00 часа в сградата на парламента на пл. „Народно събрание“ №2 и ще бъде предавано пряко по БНТ и БНР. Съгласно Конституцията (чл. 76) първото заседание на Народното събрание ще бъде открито от най-възрастния присъстващ народен представител. В 47-ото Народно събрание това е Силви Кирилов. На първото заседание народните представители ще положат следната клетва: "Заклевам се в името… [...]

Председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Иван Ченчев инициира среща между представители на здравното министерство и на спортните клубове във връзка с въведената забрана за провеждане на тренировки и състезания от спортни клубове. Разговорът беше насрочен след множество писма от спортни федерации и клубове до парламентарната комисия с молба за съдействие и преразглеждане на заповед на министъра на здравеопазването от 2 септември 2021 г., с която се забранява провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти. В последния ден от мандата на 46-ото Народно събрание председателят на Комисията… [...]

Скъпи учители и ученици, Сърдечно Ви поздравявам по повод откриването на новата учебна година. Тя започва в едно трудно време, белязано от пандемията от  COVID-19. Но, убедена съм, това е предизвикателство, което Вие ще преодолеете заедно с упоритост, кураж и постоянство. Първият учебен ден е свързан с много надежди за една успешна година, с очакване за сериозна работа и постигане на високи резултати. Днес ние благодарим на преподавателите за тяхната всеотдайност, за всекидневните усилия да образоват нашите деца, да превърнат любопитството им към света в любов към знанието, да възпитат достойни личности. Пожелавам на учениците да бъдат упорити и последователни,… [...]

Народният представител Никола Минчев беше избран за председател на 47-ото Народно събрание. Неговата кандидатура подкрепиха 158 депутати, един беше против, а 72 се въздържаха. Кандидатурата на Никола Минчев беше представена в пленарна зала от лидера на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. Той посочи, че Никола Минчев е завършил право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и има дългогодишен стаж като адвокат в международно призната кантора. През годините се е доказал като отличен професионалист, непримирим боец за каузи, с активна гражданска позиция. Вярвам, че тези негови качества, както и доброто му образование, почтеност, постоянство, ще допринесат много за 47-ото Народно събрание, посочи… [...]

Народните представители от 47-ото Народно събрание тържествено се заклеха в името на Република България да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа. Най-възрастният народен представител Силви Кирилов от „Има такъв народ“ откри първото заседание на новоизбрания парламент. Това беше посрещнато с аплодисменти от пленарната зала. Време е да загърбим нашите лични и частнополитически различия в името на националните и обществените интереси, заяви Силви Кирилов в словото си след откриването на заседанието. Прозрачността в действията на политическите сили и спазването на дадените обещания, политическата коректност ще възвърнат доверието в държавността,… [...]

Народните представители в 47-ото Народно събрание ще положат клетва на 3 декември 2021 г. Първото заседание на новоизбрания парламент е свикано с указ № 284 на президента Румен Радев на основание чл. 75 от Конституцията на Република България. То ще започне в 9.00 часа в сградата на парламента на пл. „Народно събрание“ №2 и ще бъде предавано пряко по БНТ и БНР. Съгласно Конституцията (чл. 76) първото заседание на Народното събрание ще бъде открито от най-възрастния присъстващ народен представител. В 47-ото Народно събрание това е Силви Кирилов. На първото заседание народните представители ще положат следната клетва: "Заклевам се в името… [...]

Председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Иван Ченчев инициира среща между представители на здравното министерство и на спортните клубове във връзка с въведената забрана за провеждане на тренировки и състезания от спортни клубове. Разговорът беше насрочен след множество писма от спортни федерации и клубове до парламентарната комисия с молба за съдействие и преразглеждане на заповед на министъра на здравеопазването от 2 септември 2021 г., с която се забранява провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти. В последния ден от мандата на 46-ото Народно събрание председателят на Комисията… [...]

Скъпи учители и ученици, Сърдечно Ви поздравявам по повод откриването на новата учебна година. Тя започва в едно трудно време, белязано от пандемията от  COVID-19. Но, убедена съм, това е предизвикателство, което Вие ще преодолеете заедно с упоритост, кураж и постоянство. Първият учебен ден е свързан с много надежди за една успешна година, с очакване за сериозна работа и постигане на високи резултати. Днес ние благодарим на преподавателите за тяхната всеотдайност, за всекидневните усилия да образоват нашите деца, да превърнат любопитството им към света в любов към знанието, да възпитат достойни личности. Пожелавам на учениците да бъдат упорити и последователни,… [...]

Последвайте ни