Съдът постанови, че изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ е задължен да предостави поисканата от БИПИ информация за проведени процедури за избор на директор на Областна Дирекция – Стара Загора, за периода от 2009 до 2022 г. (Административен съд – София-град, Решение № 3003 / 04.05.2023 г.).

„…при провеждането на конкурсни процедури ДФЗ следва да оповестява публично етапите и решенията по провеждане на даден конкурс. По този начин се гарантира прозрачност на конкурсната процедура, изградена на принципа на конкуренция въз основа на професионалните и деловите качества на кандидатите, както и политическа независимост на лицата кандидатстващи за дадена позиция…“, се посочва в съдебното решение.

На 7 декември 2022 г. БИПИ подаде заявление до ДФЗ за достъп до обществена информация относно посочените по-горе процедури за подбор (конкурс), което включва:

1. Обявленията за проведените конкурси;

2. Автобиографиите на кандидатите за заемане на длъжността, в частите им показващи професионалния опит и образованието на кандидата, при спазване изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни;

3. Документация удостоверяваща сформирането и работата на комисиите, осъществили подбора (заповеди за сформиране, протоколи от срещите/заседанията, и т.н.);

4. Заповед за назначаване и освобождаване на лицето назначено/освободено на позицията Директор на ОД на ДФЗ.

Със свое решение изпълнителният директор отказа достъп до информацията с мотиви, че същата не е систематизирана и съхранявана в исканата форма и поради това не може да бъде предоставена. БИПИ заведе административно дело срещу отказа на ДФЗ, с което екипът на Института продължава да води стратегически дела, с цел налагане на съдебна практика за повече прозрачност при управлението. Делото се гледа в о.с.з. на 04.04.2023 г. от АССГ, БИПИ се представлява от адв. Стефан Ангелов, юрист в правния екип на Програма Достъп до информация (ПДИ).

Със съдебното решение изпълнителният директор на ДФЗ се задължава да предостави поисканата от БИПИ информацията, като съдът намира, че чрез нея може да се състави мнение относно дейността на държавните органи и по конкретно, за компетентността и квалификацията на лицата – кандидати за заемане на длъжността.

Относно исканата информация по всяка от четирите точки в заявлението на БИПИ в съдебното решение се посочва:

„За започване на всяка конкурсна процедура се изготвя обявление, което се публикува на онлайн страницата на ДФЗ. Така при провеждането на конкурсни процедури ДФЗ следва да оповестява публично етапите и решенията по провеждане на даден конкурс. По този начин се гарантира прозрачност на конкурсната процедура, изградена на принципа на конкуренция въз основа на професионалните и деловите качества на кандидатите, както и политическа независимост на лицата кандидатстващи за дадена позиция.

Следователно исканата информация по т. 1 от заявлението следва да е налична и вече изготвена.

Относно искането по т. 2 от заявлението във връзка с автобиографиите на кандидатите-участници в конкурса, информация за това също би следвало да бъде налична. Досиетата на кандидатите по дадена конкурсна процедура също следва да бъдат съхранявани. В този смисъл, и при наличие на такива документи не може да се приеме, че те са информация, която трябва да се събира и обработва за целите на заявлението.

Относно искането по т. 3 следва се отбележи, че няма пречка да се предостави информация за работата на комисиите, осъществили подбора, доколкото провеждането и приключване на конкурсната процедура следва да бъде прозрачно и обществено достъпно. По същите съображения следва да се предостави и информация по т. 4 от заявлението за назначените и освободените лица на позицията Директор на ОД на ДФЗ – С. З.“

В полза на осъществяването на качествен подбор, с които да се излъчват най-подходящите кандидати за заемане на ръководни позиции в административни структури, от изключително значение при провежданите процедури е осигуряването на публичност и прозрачност. Стремежът на БИПИ при осъществяването на гражданския мониторинг на публичните назначения цели да се наложат практики, следващи най-високи стандарти и гарантиращи избор въз основа на професионалните умения и личните качества на кандидатите.

 

* В изпълнение на проект „Граждански мониторинг на публичните назначения – стратегически инструмент за добро управление“ БИПИ осъществява гражданско наблюдение на назначения на ръководители на териториални административни структури. Във връзка с това през декември 2022 г. бяха изготвени и изпратени заявления за достъп до обществена информация до институциите, чиито териториални структури са обект на мониторинга.

****

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България По Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българския институт за правни инициативи и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

www.activecitizensfund.bg

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 5 / 5. Брой гласове: 3

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!