Публичното представяне на Юнал Тасим Тасим е изготвено в качеството му на кандидат за член на Фискалния съвет.
То бе изпратено на г-н Тасим за преглед и коментар на 15.03.2022 г. Към 21.03.2022 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното му представяне.

Номиниран от:
Мустафа Сали Карадайъ; Йордан Кирилов Цонев; Петър Пандушев Чобанов; Байрам Юзкан Байрам (ПГ на ДПС)

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Име: Юнал Тасим Тасим
2. Дата и място на раждане: 22.05.1962 г., гр. Момчилград, Кърджали

Източник: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

3. Семейно положение: Женен с две деца
4. Владеене на езици: Руски, турски и английски език

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и четирима членове на Фискалния съвет, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (по-долу само Процедурните правила)

5. Образование:

1997 – 2001 г. Магистър по икономика, Бизнес планиране,
Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов
1982 – 1987 г. Инженер-химик, ВХТИ, София
1981 г. СОУ „Н. Вапцаров“, Момчилград

Източник:  Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  1. Текуща длъжност:

От 2015 г. до момента       Член на Фискалния съвет на България

  1. Кариерно развитие:
08.2014 – 11.2015 г. Началник сектор „Корпоративни клиенти“ в ТБД
08.2013 – 08.2014 г. Заместник-министър на икономиката
2001 – 2013 г. Народен представител от ПП ДПС /в 39-ото, 40-ото и 41-вото НС/
Заместник-председател на Комисията по икономическа политика
Председател на Подкомисията по приватизационен и следприватизационен контрол
Заместник-председател на комисията по земеделие и гори
Вид на дейността: Икономически анализ и политика
1991 – 2001 г. Управител, „Юнал“ ООД, гр. Крумовград
Вид на дейността: Търговия и производство на земеделски продукти
1987 – 1991 г. Началник цех, ОЗ „Хан Крум“, Крумовград

Източник:  Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

  1. Данни от Агенцията по вписванията
Пореден № по справката 1
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни Кредитор – БАНКА
Ипотекарен длъжник – ЮНАЛ ЕООД ГР. КРУМОВГРАД
Ипотекарен длъжник – физическо лице
Ипотекарен длъжник – Юнал Тасим Тасим
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, парцел – Х-88, площ по док. – 403.000 кв. м., ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ГОРНОТО ДВОРНО МЯСТО ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застр. площ 88.25 кв. м., общ. КРУМОВГРАД, гр. Крумовград
Пореден № по справката 2
Дата 09.05.2008
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни КРЕДИТОР – БАНКА
  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – Юнал Тасим Тасим
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – физическо лице
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, находящ се в Крумовград, със застроена площ 64.53 кв. м.
Пореден № по справката 3
Дата 20.02.2006
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни КРЕДИТОР – БАНКА
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – физическо лице
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – Юнал Тасим Тасим
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ЮНАЛ ЕООД ГР. КРУМОВГРАД
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ДВОРНО МЯСТО С ОБЩА ПЛОЩ ОТ 403 КВ.М., ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В НЕГО ДВЕУТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 88.25 КВ.М.
Пореден № по справката 4
Дата 23.09.2003
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни КРЕДИТОР – БАНКА
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – Юнал Тасим Тасим
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ЮНАЛ ЕООД
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, МАГАЗИН РАЗПОЛОЖЕН В ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК, СЪС ЗАСТР. ПЛОЩ ОТ 167.11 КВ.М.,СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ТЪРГОВСКА ЗАЛА,СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ ЗЪЕДНО СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ИД.ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА И ПРАВО НА СТРОЕЖ В/У 167.11 КВ.М.
Пореден № по справката 5
Дата 06.03.2003
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни КРЕДИТОР – БАНКА
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – Юнал Тасим Тасим
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ЮНАЛ ЕООД
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, МАГАЗИН НАХОДЯЩ СЕ В КРУМОВГРАД,РАЗПОЛОЖЕН В ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК ПО РЕГУЛ.ПЛАН НА КРУМОВГРАД СЪС ЗАСТР.ПЛОЩ ОТ 167.11 КВ.М.,СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ТЪРГОВСКА ЗАЛА И СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ ЗАЕДНО СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ИД.ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА И ПРАВО НА СТРОЕЖ В/У 167.11 КВ.М.
Пореден № по справката 6
Дата 06.03.2003
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни КРЕДИТОР – БАНКА
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – Юнал Тасим Тасим
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ЮНАЛ ЕООД
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, МАГАЗИННА ЧАСТ И СКЛАД БЛОК, НАХОДЯЩ СЕ В КРУМОВГРАД, ПАРТЕРЕН ЕТАЖ, СЪС ЗАСТР. ПЛОЩ ОТ167.11 КВ.М.,СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ТЪРГОВСКА ЗАЛА И СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ,ВЕДНО СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА И ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ 167.11 КВ.М.
Пореден № по справката 7
Дата 06.03.2003
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни КРЕДИТОР – БАНКА
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – Юнал Тасим Тасим
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – физическо лице
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ДВОРНО МЯСТО ОТ 403 КВ.М., ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА КРУМОВГРАД ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ДВОРНОТО МЯСТО ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Пореден № по справката 8
Дата 06.03.2003
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни КРЕДИТОР – БАНКА
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – Юнал Тасим Тасим
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – физическо лице
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, АП., находящ се в Крумовград, със застроена площ 64.53 кв. м.
Пореден № по справката 9
Дата 22.01.2003
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни КРЕДИТОР – БАНКА
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – Юнал Тасим Тасим
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ЮНАЛ ЕООД
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – физическо лице
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ДВОРНО МЯСТО ОТ 403 КВ.М. ПО ПЛАНА НА  КРУМОВГРАД ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНАТА ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛ. СГРАДА
Пореден № по справката 10
Дата 22.01.2003
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни КРЕДИТОР – БАНКА
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – физическо лице
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – Юнал Тасим Тасим
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ЮНАЛ ЕООД
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ДВОРНО МЯСТО С ОБЩА ПЛОЩ ОТ 403 КВ.М.,ПРЕДСТАВЛЯВАЩО УПИ Х-88 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГР.КРУМОВГРАД, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В НЕГО ДВЕУТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 88.25 КВ.М.
Пореден № по справката 11
Дата 10.04.2001
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни КРЕДИТОР – БАНКА
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – Юнал Тасим Тасим
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ЮНАЛ ЕООД
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – физическо лице
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ДВОРНО МЯСТО ОТ 403 КВ.М. ПАРЦЕЛ ПО ПЛАНА НА ГР. КРУМОВГРАД ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНАТА ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛ. СГРАДА
Пореден № по справката 12
Дата 14.07.2000
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни КРЕДИТОР – БАНКА
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – Юнал Тасим Тасим
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ЮНАЛ ЕООД
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, МАГАЗИН РАЗПОЛОЖЕН В ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК СЪС ЗАСТР.ПЛОЩ ОТ 167.11 КВ.М., СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ТЪРГОВСКА ЗАЛА,СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ ЗЪЕДНО СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ИД.ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА И ПРАВО НА СТРОЕЖ В/У 167.11 КВ.М., ГР. КРУМОВГРАД
Пореден № по справката 13
Дата 20.05.1999
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни КРЕДИТОР – БАНКА
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – Юнал Тасим Тасим
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ЮНАЛ ЕООД
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, МАГАЗИН НАХОДЯЩ СЕ В КРУМОВГРАД, РАЗПОЛОЖЕН В ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК, ПО  РЕГУЛ. ПЛАН НА КРУМОВГРАД СЪС ЗАСТР. ПЛОЩ ОТ 167.11 КВ.М., СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ТЪРГОВСКА ЗАЛА И СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ ЗАЕДНО СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ИД. ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА И ПРАВО НА СТРОЕЖ В/У 167.11 КВ.М.
Пореден № по справката 14
Дата 03.03.1999
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни КРЕДИТОР – БАНКА
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ЮНАЛ ЕООД
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – Юнал Тасим Тасим
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ДВОРНО МЯСТО ОТ 403 КВ.М., ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ПАРЦЕЛ Х-88 ПО РЕГУЛ. ПЛАН НА КРУМОВГРАД ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ГОРНОТО  ДВОРНО МЯСТО ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Пореден № по справката 15
Дата 03.10.1997
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни КРЕДИТОР – БАНКА
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – Юнал Тасим Тасим
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ЮНАЛ ЕООД
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, МАГАЗИННА ЧАСТ И СКЛАД БЛОК, НАХОДЯЩ СЕ В КРУМОВГРАД, ПАРТЕРЕН ЕТАЖ, СЪС ЗАСТР. ПЛОЩ ОТ 167.11 КВ.М., СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ТЪРГОВСКА ЗАЛА И СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ, ВЕДНО СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА И ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ 167.11 КВ.М.
Пореден № по справката 16
Дата 07.03.1996
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни КРЕДИТОР – БАНКА
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – Юнал Тасим Тасим
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ДВОРНО МЯСТО ОТ 403 КВ.М., ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ПАРЦЕЛ Х-88 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА КРУМОВГРАД ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ДВОРНОТО МЯСТО ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Пореден № по справката 17
Дата 23.06.1994
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни КРЕДИТОР – БАНКА
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – Юнал Тасим Тасим

ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, АП., НАХОДЯЩ СЕ В КРУМОВГРАД, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 64.53 КВ.М.
Пореден № по справката 18
Дата 28.10.1993
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни КРЕДИТОР – БАНКА
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – Юнал Тасим Тасим
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, АП., НАХОДЯЩ СЕ В КРУМОВГРАД, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 64.53 КВ.М.
Пореден № по справката 19
Дата 15.11.2021
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Договор за доброволна делба
Страни Съделители, идеални части:6/10 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Съделители, идеални части:1/10 – физическо лице
Съделители, идеални части:1/10 – ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
Съделители, идеални части:1/10 – физическо лице
Съделители, идеални части:1/10 – физическо лице
Изключителен собственик(Частна собственост) – ЮНАЛ ТАСИМ  ТАСИМ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1212.000 кв. м., обл.    КЪРДЖАЛИ, общ. МОМЧИЛГРАД, с. Чобанка
Страни Съделители, идеални части:6/10 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Съделители, идеални части:1/10 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Съделители, идеални части:1/10 – ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
Съделители, идеални части:1/10 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Съделители, идеални части:1/10 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Изключителен собственик(Частна собственост) – ЮНАЛ ТАСИМ  ТАСИМ
Имот(вид, адрес) Сграда, площ по док. – 76.000 кв. м., Двуетажна масивна жилищна сграда, построена в НУПИ с площ 1212 кв.м., обл. КЪРДЖАЛИ, общ. МОМЧИЛГРАД, с. Чобанка
Страни Съделители, идеални части:6/10 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Съделители, идеални части:1/10 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Съделители, идеални части:1/10 – ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
Съделители, идеални части:1/10 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Съделители, идеални части:1/10 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Изключителен собственик(Частна собственост) – ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
Имот(вид, адрес) Сграда, площ по док. – 25.000 кв. м., Масивен гараж, построена в НУПИ с площ    1212 кв. м., обл. КЪРДЖАЛИ, общ. МОМЧИЛГРАД, с. Чобанка
Пореден № по справката 20
Дата 15.11.2021
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Констативен н.а. по обстоятелствена проверка
Страни Собственик(Частна собственост), идеални части:6/10 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Собственик(Частна собственост), идеални части:1/10 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Собственик(Частна собственост), идеални части:1/10 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Собственик(Частна собственост), идеални части:1/10 – ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
Собственик(Частна собственост), идеални части:1/10 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Сграда, площ по док. – 76.000 кв. м., Двуетажна масивна жилищна сграда, построена в НУПИ с площ 1212 кв.м., обл. КЪРДЖАЛИ, общ. МОМЧИЛГРАД, с. Чобанка
Страни Собственик(Частна собственост), идеални части:6/10 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Собственик(Частна собственост), идеални части:1/10 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Собственик(Частна собственост), идеални части:1/10 – ЮНАЛ  ТАСИМ ТАСИМ
Собственик(Частна собственост), идеални части:1/10 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Собственик(Частна собственост), идеални части:1/10 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Сграда, площ по док. – 25.000 кв. м., Масивен гараж, построена в НУПИ с площ      1212 кв.м., обл. КЪРДЖАЛИ, общ. МОМЧИЛГРАД, с. Чобанка
Страни Собственик(Частна собственост), идеални части:6/10 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Собственик(Частна собственост), идеални части:1/10 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Собственик(Частна собственост), идеални части:1/10 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Собственик(Частна собственост), идеални части:1/10 – ЮНАЛ    ТАСИМ ТАСИМ
Собственик(Частна собственост), идеални части:1/10 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1212.000 кв. м., обл.    КЪРДЖАЛИ, общ. МОМЧИЛГРАД, с. Чобанка
Пореден № по справката 21
Дата 03.11.2021
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни Кредитор – БАНКА
Ипотекарен длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник – ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 111.330 кв. м., С МАЗЕ 20, обл. СОФИЯ- СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Пореден № по справката 22
Дата 01.06.2016
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни Кредитор – БАНКА
Ипотекарен длъжник – ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
Ипотекарен длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 111.330 кв. м., С МАЗЕ 20, обл. СОФИЯ- СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Пореден № по справката 23
Дата 02.02.2016
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни Кредитор – БАНКА
Ипотекарен длъжник – ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
Ипотекарен длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 111.330 кв. м., С МАЗЕ 20, обл. СОФИЯ- СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Пореден № по справката 24
Дата 02.02.2016
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост) – ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 25.520 кв. м., ГАРАЖНА КЛЕТКА,  обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Страни Продавач – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост) – ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 20.620 кв. м., ГАРАЖНА КЛЕТКА, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Страни Продавач – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост) – ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 111.330 кв. м., С МАЗЕ 20, обл. СОФИЯ- СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Пореден № по справката 25
Дата 02.06.2008
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни КРЕДИТОДАТЕЛ – БАНКА
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ – ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 115.940 кв.м., Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Страни КРЕДИТОДАТЕЛ – БАНКА
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ – ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 18.280 кв. м., Описание: ГАРАЖ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Пореден № по справката 26
Дата 02.03.2005
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни ПРОДАВАЧ – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
  КУПУВАЧ – ДВЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
КУПУВАЧ – 37 ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
КУПУВАЧ – ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1121.000 кв. м., Описание: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Пореден № по справката 27
Дата 02.02.2005
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни КРЕДИТОДАТЕЛ – БАНКА
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ – ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 115.940 кв. м., Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Страни КРЕДИТОДАТЕЛ – БАНКА
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ – ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 18.280 кв. м., Описание: ГАРАЖ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Пореден № по справката 28
Дата 14.12.2004
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба право на строеж с н.а.
Страни ПРОДАВАЧ – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
КУПУВАЧ – ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 115.940 кв. м., Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Страни ПРОДАВАЧ – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
КУПУВАЧ – ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 18.280 кв.м., Описание: ГАРАЖ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

Източник: Агенция по вписванията – всички служби по вписвания, Справка за вписвания, отбелязвания и заличавания, за периода от 01.01.1991 г. до 10.03.2022 г.

  1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

Неустановена принадлежност

Източник: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

ДРУГИ

  1. В медиите
Заглавие и връзка към публикация Медия, автор, дата
Седем са кандидатите за петте места във Фискалния съвет

“Продължаваме промяната” и ГЕРБ са с номинации за председател на органа

Капитал, 9 март 2022
  1. Комуникационен дневник

Черновата на публичното представяне бе изпратена на Юнал Тасим Тасим по имейл на 15.03.2022 г. Към 21.03.2022 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното му представяне.

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!