Публичното представяне на Нина Спасова Стоименова е изготвено в качеството ѝ на кандидат за председател на Сметната палата.

То бе изпратено на г-жа Стоименова за преглед и коментар на 14.07.2023 г. Към 21.07.2023 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното ѝ представяне.

Номинирана от:

ПГ на “Възраждане”

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Име: Нина Спасова Стоименова
 2. Дата и място на раждане: 23.11.1972 г., Нови Искър
 3. Семейно положение: Няма информация
 4. Владеене на езици: Английски и руски език

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Сметната палата, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (по-долу само Процедурните правила)

 1. Образование:
09.2001 – 10.2007 г. Придобита образователно квалификационна степен Магистър по специалност Право – Югозападен Университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград
08.10.2001 – 27.05.2002 г. Професионална квалификация по Счетоводство, финанси и контрол, Институт за следдипломна квалификация към Университет за национално и световно стопанство, гр. София, България;
09.1995 – 12.1999 г. Придобита образователно квалификационна степен Магистър, специалност „Маркетинг и мениджмънт“, Университет за национално и световно стопанство, гр. София

Допълнителни квалификации

от 03.2023 г. до момента Сертифициран Медиатор от м. 03.2023 г.
от 06.2023г. до момента Специализация в „Бизнесмедиация“
от 2009 г.  до момента Сертифициран Вътрешен одитор в публичния сектор

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност:
2011 – към момента Лектор в Институт по публична администрация към МС
02.07.2007 – към момента Главен експерт в Дирекция „Национален фонд“ Министерство на финансите, Република България

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

 1. Кариерно развитие:
19.10.2021 – 22.12.2021 г.

 

Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството;

Член на Съвета по европейски въпроси (СЕВ) – Представител на МРРБ

05.07.2021 – 18.10.2021 г.

 

Зам. главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството
13.07.2021 – 18.10.2021 г. Временно изпълняващ и длъжността „Главен директор“ на

Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

11.05.2005 – 02.07.2007 г.

 

Главен експерт, старши експерт в Дирекция „Икономически анализи и работа с потребителите“,  Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
16.08.1999 – 27.08.2004 г.

 

Главен експерт в Дирекция „Маркетинг“, Главен експерт в Дирекция „Финансово-стопански дейности“, Старши счетоводител в Дирекция „Финансово-стопански дейности“, Младши експерт Дирекция „Финансово-стопански дейности“ в Селскостопанска Академия – Централно управление (Национален център за аграрни науки)
16.10.1997 – 01.06.1999 г.

 

Младши експерт, технически сътрудник в База за развитие и внедряване на биологично-активни вещества към Селскостопанска Академия

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

Други заемани длъжности:

05.2017 до момента Член на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ)
06.2013 – 12.2019 г.

 

Член на Постоянна работна група към Министерския съвет за борба с нередности и измами при усвояване на европейски средства в Република България
2016 – 2017 г.

 

Член на родителското настоятелство на Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София
2008 – 2013 г. Член на Управителния съвет на читалище „Отец Паисий“, гр. Нови Искър, кв. Гниляне (безвъзмездно)

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

 1. Данни от Агенцията по вписванията
Пореден № по справката 1
Дата 19.08.2021 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник Нина Спасова Стоименова-Николова
Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение Жилище, апартамент, площ по док. 05.510 кв. м., апартамент ведно със склад от 5,13 кв. м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА

 

Пореден № по справката 2
Дата 08.07.2016 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник Нина Спасова Стоименова-Николова
Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение Жилище, апартамент, площ по док. 105.510 кв.м., апартамент ведно със склад от 5,13 кв.м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА

 

Пореден № по справката 3
Дата 04.05.2016 г.
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник Нина Спасова Стоименова-Николова
Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение Жилище, апартамент, площ по док. 105.510 кв.м., апартамент ведно със склад от 5,13 кв.м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА

 

Пореден № по справката 4
Дата 06.01.2014 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник Нина Спасова Стоименова-Николова
Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение Жилище, апартамент, площ по док. 105.510 кв. м., апартамент ведно със склад от 5,13 кв.м., обл. СОФИЯСТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА

 

Пореден № по справката 5
Дата 12.12.2013 г.
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник Нина Спасова Стоименова-Николова
Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение Жилище, апартамент, площ по док. 105.510 кв. м., апартамент ведно със склад от 5,13 кв.м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА

 

Пореден № по справката 6
Дата 05.11.2010 г.
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник Нина Спасова Стоименова – Николова
Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение Жилище, апартамент, площ по док. 105.510 кв.м., апартамент ведно със склад от 5,13 кв.м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА

 

Пореден № по справката 7
Дата 05.11.2010 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) Нина Спасова Стоименова – Николова
Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение Жилище, апартамент, площ по док. 105.510 кв.м., апартамент ведно със склад от 5,13 кв.м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА

 Източник: Агенция по вписванията – всички служби по вписвания, Справка за вписвания, отбелязвания и заличавания, за периода от 01.01.1991 г. до 10.07.2023 г.

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

При извършена проверка към настоящия момент не са открити документи, установяващи принадлежност към органите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на Нина Спасова Стоименова.

Източник: Отговор от председателя на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

ДРУГИ

 1. В медиите
Заглавие и връзка към публикация Медия, автор, дата
Нина Стоименова е кандидатът на „Възраждане“ за председател на Сметната палата Труд, 30 юни 2023 г.
Премиерът Кирил Петков назначи 13 заместник-министри 24 часа, 21 декември 2021 г.
Нина Стоименова, зам-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР: “Програма за развитие на регионите 2021 – 2027” се намира на финален етап на подготовка Строител, 25 ноември 2021 г.
Назначени са двама заместник-министри в две ведомства Медиапул, 18 октомври 2021
 1. Комуникационен дневник

Черновата на публичното представяне бе изпратена на Нина Спасова Стоименова по имейл на 14.07.2023 г. Към 21.07.2023 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното ѝ представяне.

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 2.3 / 5. Брой гласове: 3

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!