Публичното представяне на Николай Генчев Каварджиклиев е изготвено в качеството му на кандидат за управител на Българската народна банка.

То бе изпратено на г-н Каварджиклиев за преглед и коментар на 13.07.2023 г. Към 18.07.2023 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното му представяне.

Номинирана от:

Парламентарна група на БСП за България

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Име: Николай Генчев Каварджиклиев
 2. Дата и място на раждане: 12 декември 1968 г., Стара Загора
 3. Семейно положение: Няма информация
 4. Владеене на езици: Английски и руски език

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание, (по-долу само Процедурните правила), и КРДОПБГДСРСБНА

 1. Образование:
1988 1992 г. Придобита образователно квалификационна степен Магистър, специалност „Финанси и Банково дело“, Университет за национално и световно стопанство, гр. София

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност: Няма информация

Източник:  Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

 1. Кариерно развитие:
02.03.2022 22.08.2022 г ДФЗ Изпълнителен директор, член на УС
01.01.2021 16.01.2023 г. Член на Надзорен Съвет на Уника АД Застраховане
01.01.2010 31.12.2020 г. Изпълнителен директор и член на УС на Уника АД, Уника Живот АД Застраховане
01.11.2005 31.12.2009 г. Кънтри мениджър за България в Уника Интернешънъл Застраховане
2005 2009 г. Член на УС на Летище София
03.2005 03.2006 г. Старши съветник в EQUEST
09.2002 03.2005 г. Прокурист ДЗИ АД
10.2001 09.2002 г. Изпълнителен директор и член на УС на КБ Биохим АД
10.2000 09.2001 г. Директор Банкиране на дребно в КБ Хеброс АД
01.1999 10.2000 г. Изпълнителен директор и член на УС на ДСК Банк АД
1999 10.2000 г. Член на УС на Булстрад ДСК Живот АД
1997 12.1998 г. Регионален директор Банка ДСК АД
1993 1997 г. Банков експерт Банка ДСК АД

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

 1. Данни от Агенцията по вписванията
Пореден № по справката 1
Дата 01.06.2009 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни Кредитор Николай Генчев Каварджиклиев

Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Сграда, предназначение – Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, площ по док. 48.000 кв.м., обл. СОФИЯ, общ. КОСТИНБРОД
Страни Кредитор Николай Генчев Каварджиклиев

Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Сграда, предназначение Складова база, склад, площ по док. 125.000 кв.м., обл. СОФИЯ, общ. КОСТИНБРОД
Страни Кредитор Николай Генчев Каварджиклиев

Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Сграда, предназначение Административна, делова сграда, площ по док. 409.500 кв.м., обл. СОФИЯ, общ. КОСТИНБРОД,  Прилежащ обект техническа лаборатория и бюфет
Страни Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор Николай Генчев Каварджиклиев

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Сграда, предназначение Друг вид сграда за обитаване, площ по док. 40.000 кв.м., обл. СОФИЯ, общ. КОСТИНБРОД
Страни Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор Николай Генчев Каварджиклиев

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Сграда, предназначение Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, площ по док. 268.000 кв.м., обл. СОФИЯ, общ. КОСТИНБРОД
Страни Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор Николай Генчев Каварджиклиев

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Сграда, предназначение Складова база, склад, площ по док. 260.000 кв.м., обл. СОФИЯ, общ. КОСТИНБРОД
Страни Кредитор Николай Генчев Каварджиклиев

Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 10019.000 кв.м., обл. СОФИЯ, общ. КОСТИНБРОД
Страни Кредитор Николай Генчев Каварджиклиев

Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Сграда, предназначение Административна, делова сграда, площ по док. 258.000 кв.м., обл. СОФИЯ, общ. КОСТИНБРОД
Страни Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор Николай Генчев Каварджиклиев

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Сграда, предназначение Хангар, депо, гараж, площ по док. 200.000 кв. м., обл. СОФИЯ, общ. КОСТИНБРОД
Страни Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор Николай Генчев Каварджиклиев

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Сграда, предназначение Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, площ по док. 20.000 кв.м., обл. СОФИЯ, общ. КОСТИНБРОД
Страни Кредитор Николай Генчев Каварджиклиев

Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Сграда, предназначение Промишлена сграда, площ по док. 144.000 кв.м., обл. СОФИЯ, общ. КОСТИНБРОД
Страни Кредитор Николай Генчев Каварджиклиев

Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Сграда, площ по док. 40.000 кв.м., обл. СОФИЯ, общ.

КОСТИНБРОД

Страни Кредитор Николай Генчев Каварджиклиев

Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Сграда, предназначение Промишлена сграда, площ по док. 331.000 кв.м., обл. СОФИЯ, общ. КОСТИНБРОД

 

Пореден № по справката 2
Дата 07.04.2006 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор Николай Генчев Каварджиклиев

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот от 2000 кв. заедно с построената в имота вилна сграда на два етажа от 38.40 кв.м.

 

Пореден № по справката 3
Дата 06.04.2005 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор Николай Генчев Каварджиклиев

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот с площ 986 кв.м., ведно с построената в него двуетажна МЖС с площ 66.40 кв.м. и пристройка гараж 22.50 кв.м.

 

Пореден № по справката 4
Дата 28.01.2005 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор Николай Генчев Каварджиклиев

Ипотекарен длъжник ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) поземлен имот, дворно място, 1000 кв.м. заедно

с построената в него двуетажна МЖС с площ 105 кв.м. РЗП 149.60 кв.м.

 

Пореден № по справката 5
Дата 19.10.2004 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор Николай Генчев Каварджиклиев

Ипотекарен длъжник ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот от 680 кв.м., предназначен за полиграфическа промишленост, ведно с построената в имота производствена сграда книговезка работилница от 244 кв.м.

 

Пореден № по справката 6
Дата 16.02.2004 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни Кредитор Николай Генчев Каварджиклиев

Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, 1. ап. от 77.09 кв.м., гр. Костинброд; 2. нива 2345 кв.м., Костинброд; 3. ПИ 577 кв.м., с. Опицвет с ЕЖС 28 кв.м.

 

Пореден № по справката 7
Дата 16.02.2004 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор Николай Генчев Каварджиклиев

Ипотекарен длъжник ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, с. Царичина от 1035 кв. м., заедно с построената в него двуетажна МВС

 

Пореден № по справката 8
Дата 27.03.2003 г.
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Поправка-договорни ипотеки
Страни Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор Николай Генчев Каварджиклиев

Ипотекарен длъжник ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, с. Царичина от 1035 кв.м., заедно с построената в него двуетажна МВС

 

Пореден № по справката 9
Дата 28.10.2002 г.
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор Николай Генчев Каварджиклиев

Ипотекарен длъжник ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, земя/ индустриален двор/ от 9857 дка, с. Петърч, заедно с изградените в имота сгради: производствено хале от 331 кв.м.; административно битов корпус от 165 кв.м.; преустроена парокотелна в административна сграда, техническа лаборатория и бюфет от 409.50 кв.м.; складово помещение от 125 кв.м.; портиерна кпп от 40 кв.м.; помпена станция/ каптаж/ от 48 кв.м., разфасовъчно помещение от 144 кв.м.; етажерка от 67 кв.м.; помпено помещение от 20 кв.м.; битово помещение от 40 кв.м.; резервоарен склад от 260 кв.м. и навес от 200 кв.м.

 

Пореден № по справката 10
Дата 26.09.2002 г.
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор Николай Генчев Каварджиклиев

Ипотекарен длъжник ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, дворно място с. Градец, НПИ 1000 кв.м., заедно с построената в него двуетажна МЖС с площ 105 кв.м., РЗП 149.60 кв.м.

 

Пореден № по справката 11
Дата 05.08.2002 г.
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор Николай Генчев Каварджиклиев

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот от 680 кв.м. в строителни граници на населеното място, предназначен за полиграфическа промишленост, гр. Костинброд, ведно с построената в имота производствена сграда книговезка работилница от 244 кв.м.

 

Пореден № по справката 12
Дата 05.08.2002 г.
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор Николай Генчев Каварджиклиев

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот от 2000 кв. м., с. Туден, заедно с построената в имота вилна сграда на два етажа от 38.40 кв.м.

 

Пореден № по справката 13
Дата 03.07.2002 г.
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор Николай Генчев Каварджиклиев

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот с площ 986 кв. м., с. Петърч, ведно с построената в него двуетажна мжс с площ 66.40 кв.м. и пристройка гараж 22.50 кв.м.

 

Пореден № по справката 14
Дата 21.05.2002 г.
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни Ипотекиран длъжник ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
 
Имот (вид, адрес) Поземлен имот с площ 7000 кв.м. на пк Костинброд 6995 кв.м.; Друга производствена база, ведно с едноетажна производствена сграда в незавършен вид, състояща се от хладилник 2439 кв.м., предверие, абонатно помещение за агрегати, маниполационна зала, зала за зреене, зала за съхранение на готова продукция, гардеробно и санитарно-сервизно помещение за мъже и още едно за жени, производствен цех, парокотелна централа незавършена
Страни Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
 
Имот (вид, адрес) Поземлен имот с площ 7000 кв.м. на пк Костинброд 6995 кв.м.; Друга производствена база, ведно с едноетажна производствена сграда в незавършен вид, състояща се от хладилник 2439 кв.м., предверие, абонатно помещение за агрегати, маниполационна зала, зала за зреене, зала за съхранение на готова продукция, гардеробно и санитарно-сервизно помещение за мъже и още едно за жени, производствен цех, парокотелна централа незавършена
Страни Кредитор ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
 
Имот (вид, адрес) Поземлен имот с площ 7000 кв.м. на пк Костинброд 6995 кв.м.; Друга производствена база, ведно с едноетажна производствена сграда в незавършен вид, състояща се от хладилник 2439 кв.м., предверие, абонатно помещение за агрегати, маниполационна зала, зала за зреене, зала за съхранение на готова продукция, гардеробно и санитарно-сервизно помещение за мъже и още едно за жени, производствен цех, парокотелна централа незавършена
Страни Кредитор Николай Генчев Каварджиклиев
 
Имот (вид, адрес) Поземлен имот с площ 7000 кв.м. на пк Костинброд 6995 кв.м.; Друга производствена база, ведно с едноетажна производствена сграда в незавършен вид, състояща се от хладилник 2439 кв.м., предверие, абонатно помещение за агрегати, маниполационна зала, зала за зреене, зала за съхранение на готова продукция, гардеробно и санитарно-сервизно помещение за мъже и още едно за жени, производствен цех, парокотелна централа незавършена

 

Пореден № по справката 15
Дата 11.04.2002 г.
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор Николай Генчев Каварджиклиев

Ипотекарен длъжник ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, 1. Ап. от 77.09 кв.м. гр. Костинброд; 2. нива 2345 кв.м., Костинброд; 3. ПИ 577 кв.м., с. Опицвет с ЕЖС 28 кв.м.

 

Пореден № по справката 16
Дата 08.04.2002 г.
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни Кредитор ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Кредитор Николай Генчев Каварджиклиев

Ипотекарен длъжник ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, с. Царичина от 1035 кв.м., заедно с построената в него двуетажна МВС

 

Пореден № по справката 17
Дата 15.01.2004 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни  
Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, Ап. със застр.площ от 78.09 кв.м. в жил. сграда, построена върху държавна земя, заедно с избено помещение със светла площ от 5.68 кв.м., заедно с 3.92 % ид.ч. от общите части на сградата и толкова ид.ч. от правото на строеж върху мястото
Страни  
Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, Ап. със застр.площ от 78.09 кв.м. в жил. сграда, построена върху държавна земя, заедно с избено помещение със светла площ от 5.68 кв.м., заедно с 3.92 % ид.ч. от общите части на сградата и толкова ид.ч. от правото на строеж върху мястото

 

Пореден № по справката 18
Дата 14.01.2004 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни  
Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, втори етаж от масивна двуетажна жил. сграда/ източен близнак/ със застр.площ от 62 кв.м., представляващ самостоятелен жил. обект с отделен вход, без дворното място, гр. Своге

 

Пореден № по справката 19
Дата 07.07.2003 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни  
Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, Ап. в гр. Своге със застр. площ от 80.85 кв.м., заедно с избено помещение със светла площ от 10.30 кв.м., заедно с 7.20 % ид.ч. от общите части на сградата и толкова ид.ч. от правото на строеж върху държавно/ общинско / място
Страни  
Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, Ап. в гр. Своге със застр. площ от 80.85 кв.м., заедно с избено помещение със светла площ от 10.30 кв.м., заедно с 7.20 % ид.ч. от общите части на сградата и толкова ид.ч. от правото на строеж върху държавно/ общинско/ място

 

Пореден № по справката 20
Дата 19.06.2003 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни  
Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, дворно място с площ от 540 кв.м., гр. Своге, заедно с построената двуетажна масивна жил. сграда със застр. площ от 118 кв.м
Страни  
Ипотекарен длъжник ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, дворно място с площ от 540 кв.м., гр. Своге, заедно с построената двуетажна масивна жил. сграда със застр.площ от 118 кв.м

 

Пореден № по справката 21
Дата 10.11.2021 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач Николай Генчев Каварджиклиев

Купувач (Частна собственост) ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Титуляр на правото (Право на ползване) ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Титуляр на правото (Право на ползване) ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Титуляр на правото (Право на ползване) ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение Гараж в сграда, площ по док. 15.830 кв. м., Полуподземен; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

 

Пореден № по справката 22
Дата 19.12.2003 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦE
Купувач Николай Генчев Каварджиклиев
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 548.000 кв.м., oписание: дворно място; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

 

Пореден № по справката 23
Дата 01.07.2003 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач Николай Генчев Каварджиклиев
Купувач ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, Описание: Апартамент; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

 

Пореден № по справката 24
Дата 18.03.2003 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач Николай Генчев Каварджиклиев
Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. 21.970 кв.м., Описание: гараж; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Страни Продавач ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач Николай Генчев Каварджиклиев
Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 84.250

кв.м., Описание: магазин 1/ със складово помещение/; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

Страни Продавач ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач Николай Генчев Каварджиклиев
Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. 21.720

кв.м., Описание: гараж; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

 

Пореден № по справката 25
Дата 03.10.2001 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач Николай Генчев Каварджиклиев
Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. 124.500 кв.м., Описание: апартамент; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Страни Продавач ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач Николай Генчев Каварджиклиев
Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. 18.070 кв.м., Описание: гараж наземен; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

 

Пореден № по справката 26
Дата 11.04.2001 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач Николай Генчев Каварджиклиев
Купувач ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 236.000 кв.м., Описание: дворно място; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Страни Продавач Николай Генчев Каварджиклиев
Купувач ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 97.900 кв.м., Описание: втори етаж от къща; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Страни Продавач Николай Генчев Каварджиклиев
Купувач ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 40.000 кв.м., Описание: гараж; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

 

Пореден № по справката 27
Дата 23.11.2000 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач Николай Генчев Каварджиклиев
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 236.000 кв.м., Описание:

дворно място; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

Страни Продавач ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач Николай Генчев Каварджиклиев
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 97.900 кв.м., Описание:

втори етаж от къща; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

 

Пореден № по справката 28
Дата 23.11.2000 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач Николай Генчев Каварджиклиев
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 40.000 кв.м., Описание: Гараж; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

 

Пореден № по справката 29
Дата 18.05.2000 г.
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на законна ипотека
Страни Кредитодател ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник Николай Генчев Каварджиклиев
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, Описание: апартамент; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

 

Пореден № по справката 30
Дата 09.03.1999 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач Николай Генчев Каварджиклиев
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, Описание: апартамент; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

 

Пореден № по справката 31
Дата 09.03.1999 г.
Книга ЗАКОННИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на законна ипотека
Страни Кредитодател ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник Николай Генчев Каварджиклиев
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, Описание: апартамент; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

 

Пореден № по справката 32
Дата 26.02.2021 г.
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Договор за аренда
Страни Собственик Николай Генчев Каварджиклиев

Други ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Арендатор/ Преарендатор (Аренда), срок: 10 стопански години, считано от 01.10.2021 г. ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 3600.000 кв.м., обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, гр. Стара Загора
Страни Собственик Николай Генчев Каварджиклиев

Други ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Арендатор/ Преарендатор (Аренда), срок: 10 стопански години, считано от 01.10.2021 г. ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 3050.000 кв.м., обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, гр. Стара Загора

 

Пореден № по справката 33
Дата 04.11.2020
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Договор за аренда
Страни Собственик Николай Генчев Каварджиклиев

Други ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Арендатор/ Преарендатор(Аренда), срок: 10 стопански години, считано от 01.10.2021 г. ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 19709.000 кв.м., обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, с. Ловец
Страни Собственик Николай Генчев Каварджиклиев

Други ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Арендатор/ Преарендатор(Аренда), срок: 10 стопански години, считано от 01.10.2021 г. ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 6999.000 кв. м., обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, с. Ловец
Страни Собственик Николай Генчев Каварджиклиев

Други ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Арендатор/ Преарендатор(Аренда), срок: 10 стопански години, считано от 01.10.2021 г. ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 32396.000 кв. м., обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, с. Ловец
Страни Собственик Николай Генчев Каварджиклиев

Други ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Арендатор/ Преарендатор(Аренда), срок: 10 стопански години, считано от 01.10.2021 г. ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 30097.000 кв. м., обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, с. Ловец
Страни Собственик Николай Генчев Каварджиклиев

Други ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Арендатор/ Преарендатор(Аренда), срок: 10 стопански години, считано от 01.10.2021 г. ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 9349.000 кв. м., обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, с. Ловец
Страни Собственик Николай Генчев Каварджиклиев

Други ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Арендатор/ Преарендатор(Аренда), срок: 10 стопански години, считано от 01.10.2021 г. ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 6899.000 кв. м., обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, с. Ловец
Страни Собственик Николай Генчев Каварджиклиев

Други ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Арендатор/ Преарендатор(Аренда), срок: 10 стопански години, считано от 01.10.2021 г. ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 9848.000 кв. м., обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, с. Ловец
Страни Собственик Николай Генчев Каварджиклиев

Други ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Арендатор/ Преарендатор(Аренда), срок: 10 стопански години, считано от 01.10.2021 г. ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 5981.000 кв. м., обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, с. Ловец
Страни Собственик Николай Генчев Каварджиклиев

Други ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Арендатор/ Преарендатор(Аренда), срок: 10 стопански години, считано от 01.10.2021 г. ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 7039.000 кв. м., обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, с. Ловец
Страни Собственик Николай Генчев Каварджиклиев

Други ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Арендатор/ Преарендатор(Аренда), срок: 10 стопански години, считано от 01.10.2021 г. ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 4000.000 кв. м., обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, с. Ловец

 

Пореден № по справката 34
Дата 11.03.2020
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Договор за аренда
Страни Собственик Николай Генчев Каварджиклиев
Арендатор/ Преарендатор(Аренда), срок: 10 стопански години, считано от 01.10.2021 г. ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 6935.000 кв. м., обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, с. Маджерито

 

Пореден № по справката 35
Дата 21.02.2019
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Дарение на недвижим имот
Страни Дарител ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Дарен (Частна собственост) Николай Генчев Каварджиклиев
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 19709.000 кв. м., обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, с. Ловец
Страни Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Дарен (Частна собственост) Николай Генчев Каварджиклиев
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 9848.000 кв. м., местност Друма, обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, с. Ловец
Страни Дарител ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Дарен (Частна собственост) Николай Генчев Каварджиклиев
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 1800.000 кв. м., обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, с. Ловец
Страни Дарител ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Дарен (Частна собственост) Николай Генчев Каварджиклиев
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 20798.000 кв. м., обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, с. Ловец
Страни Дарител ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Дарен (Частна собственост) Николай Генчев Каварджиклиев
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 32396.000 кв. м., обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, с. Ловец
Страни Дарител ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Дарен (Частна собственост) Николай Генчев Каварджиклиев
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 4000.000 кв. м., обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, с. Ловец
Страни Дарител ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Дарен (Частна собственост) Николай Генчев Каварджиклиев
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 6935.000 кв. м., обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, с. Маджерито
Страни Дарител ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Дарен (Частна собственост) Николай Генчев Каварджиклиев
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 9349.000 кв. м., обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, с. Ловец
Страни Дарител ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Дарен (Частна собственост) Николай Генчев Каварджиклиев
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 30097.000 кв. м., обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, с. Ловец
Страни Дарител ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Дарен (Частна собственост) Николай Генчев Каварджиклиев
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 6899.000 кв. м., обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, с. Ловец

 

Пореден № по справката 36
Дата 16.02.2016 г.
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Договор за аренда
Страни Собственик Николай Генчев Каварджиклиев

Други ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Арендатор/ Преарендатор (Аренда), срок: 5 стопански години, считано от 01.10.2016 г. ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 3050.000 кв. м., обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, гр. Стара Загора
Страни Собственик Николай Генчев Каварджиклиев

Други ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Арендатор/ Преарендатор (Аренда), срок: 5 стопански години, считано от 01.10.2016 г. ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 3600.000 кв. м., обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, гр. Стара Загора

 

Пореден № по справката 37
Дата 13.09.2011 г.
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Договор за аренда
Страни Собственик Николай Генчев Каварджиклиев
Арендатор/ Преарендатор (Аренда), срок: 5 стопански години ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Арендатор/ Преарендатор (Аренда), срок: 5 стопански години   ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 3050.000 кв. м., обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, гр. Стара Загора
Страни Собственик Николай Генчев Каварджиклиев
Арендатор/ Преарендатор (Аренда), срок: 5 стопански години ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Арендатор/ Преарендатор (Аренда), срок:5 стопански години   ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. 3601.000 кв. м., обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, гр. Стара Загора

 

Пореден № по справката 38
Дата 07.02.2011 г.
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Договор за наем
Страни Наемодател – Николай Генчев Каварджиклиев
Наемател/ Пренаемател (Наем) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Наемател/ Пренаемател (Наем) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 7.040 дка, обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, с. Ловец
Страни Наемодател – Николай Генчев Каварджиклиев
Наемател/ Пренаемател (Наем) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Наемател/ Пренаемател (Наем) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5.981 кв. м., обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, гр. Стара Загора
Страни Наемодател – Николай Генчев Каварджиклиев
Наемател/ Пренаемател (Наем) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Наемател/ Пренаемател (Наем) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 7.000 кв. м., обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. СТАРА ЗАГОРА, гр. Стара Загора

 

Пореден № по справката 39
Дата 15.01.2004 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач Николай Генчев Каварджиклиев
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, Нива 7.000 дка; Нива 7.040 дка; Нива 5.981 дка; имот;  с.Ловец

 

Пореден № по справката 40
Дата 26.11.2003 г.
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Договор за доброволна делба
Страни Собственик ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
 
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, нива 3.325 дка; имот Ст. Загора
Страни Собственик ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
 
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, НЕ ПОЛУЧАВА ДЯЛ
Страни Собственик Николай Генчев Каварджиклиев
 
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, нива 3.600 дка; имот, нива 3.050 дка имот Ст. Загора
Страни Собственик ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
 
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, НЕ ПОЛУЧАВА ДЯЛ
Страни Собственик ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
 
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, НЕ ПОЛУЧАВА ДЯЛ
Страни Собственик ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
 
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, нива 3.325 дка, имот Ст. Загора

 

Пореден № по справката 41
Дата 18.08.2000 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Констативен акт, издаден по документи
Страни  
 
Имот (вид, адрес)  

 

Пореден № по справката 42
Дата 18.08.2000 г.
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Договор за доброволна делба
Страни Собственик Николай Генчев Каварджиклиев
 
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, лозе 2.333 дка, Ст. Загора
Страни Собственик ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
 
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, лозе 2.392 дка, Ст. Загора
Страни Собственик ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
 
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, лозе 1.166 дка, Ст. Загора
Страни Собственик ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
 
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, нива 1.75 дка, 1.4 дка, овощна градина 1.4 дка в земл. на Ст. Загора
Страни Собственик ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
 
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, Лозе 2.392 дка, Ст. Загора
Страни Собственик ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
 
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, лозе 1.167 дка, Ст. Загора

Източник: Агенция по вписванията – всички служби по вписвания, Справка за вписвания, отбелязвания и заличавания, за периода от 01.01.1991 г. до 10.07.2023 г.

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

При извършена проверка към настоящия момент не са открити документи, установяващи принадлежност към органите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на Николай Генчев Каварджиклиев.

Източник: Отговор от председателя на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

ДРУГИ

 1. В медиите
Заглавие и връзка към публикация Медия, автор, дата
Николай Каварджиклиев: Ще приемем еврото тогава, когато сме готови Инвестор.бг, 10 юли 2023 г.
Каварджиклиев: Кадрово не сме подготвени за Еврозоната, няма комуникация към момента

По думите на кандидата на БСП предстоят много задачи, които трябва да бъдат изпълнени

Bgonair.bg, 12 юли 2023 г.
БСП предлага Николай Каварджиклиев за шеф на БНБ БТВ, 7 юли, 2023 г.
Николай Каварджиклиев: Приех да съм в листата на БСП по една много проста причина New Business Policy, 23 март 2023 г.
Каварджиклиев, БСП: Това, което прави МФ, е крайно непрофесионално и некомпетентно Нова ТВ, 17 март 2023 г.
Николай Каварджиклиев: Няма забавени проекти по вина на фонд „Земеделие” БТВ, 21 август, 2022 г.
Каварджиклиев: Президентът решава кой да бъде назначен в този кабинет БТВ, 21 август 2022 г.
Освободиха директора на ДФ „Земеделие“ Дарик, 19 август 2022 г.
Нов директор с интересна биография оглави Държавен фонд „Земеделие“ Агроновините, 2 март 2022 г.
 1. Комуникационен дневник

Черновата на публичното представяне бе изпратена на Николай Генчев Каварджиклиев по имейл на 13.07.2023 г. Към 18.07.2023 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното му представяне.

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!