Публичното представяне на Любомир Антонов Каримански е изготвено в качеството му на кандидат за управител на Българската народна банка.

То бе изпратено на г-н Каримански за преглед и коментар на 25.03.2022 г. Към 30.03.2022 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното му представяне.

Номиниран от:

Тошко Йорданов Хаджитодоров; Виктория Димитрова Василева; Момчил Кунчев Иванов; Пламен Николаев Абровски; Кирил Сашев Симеонов; Иво Георгиев Атанасов; Христинка Илийчева Иванова; Ивайло Христов Христов; Станислав Светозаров Балабанов; Деян Петев Петков; Тихомир Гочев Тенев; Пламен Николаев Николов; Николай Стефанов Радулов; Светлин Костов Стоянов; Снежанка Райчова Траянска; Танер Кадир Тюркоглу; Андрей Иванов Чорбанов; Иван Руменов Клисурски; Андрей Николаев Михайлов; Георги Станчев Георгиев (ПГ на Има такъв народ)

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Име: Любомир Антонов Каримански
 2. Дата и място на раждане: 19.11.1971 г., Койнаре
 3. Семейно положение: НЯМА ДАННИ
 4. Владеене на езици: Английски (писмено и говоримо), руски (работно ниво) и френски език (средно ниво)

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и четирима членове на Фискалния съвет, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (по-долу само Процедурните правила)

 1. Образование:
2012 – 2014 г. Executive Master of Business Administration, HULT International Business School, London, UK
1991 – 1995 г. Магистър, катедра „Финанси“, УНСС, София
1981 г. СОУ „Н. Вапцаров“, Момчилград

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

 1. Допълнителна професионална квалификация:
Global Leadership: HULT International Business School
Certificate in Retail Banking Management: Luxembourg Bankers’ Training Institute
Certificate of Visa Bankcard Management: Visa Bankcard Business School
MasterCard Certificate – Card Strategy for Bankers: MasterCard Academy

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност:
От 05.2021 г. до момента Народен представител в 45-ото, 46-ото и 47-ото НС, Председател на Комисията по бюджет и финанси в 46-ото и 47-ото НС
 1. Професионална ангажираност:
От 10.2018 до 01.2021 г. Член на Групата на участниците от банковия сектор. Координатор на работната група „Payments, Digital, Fintech and Regtech“, Европейски банков орган, Париж, Франция
 1. Кариерно развитие:
01.2021 – 05.2021 г. Съветник по дигитално банкиране и разплащания, Асоциация на банките в Люксембург
04.2017 – 05.2019 г. Независим член на Борда за управление на SEPA платежни схеми, Европейски платежен съвет, Брюксел, Белгия
10.2001 – 11.2020 г. Лектор, Международен банков институт, София
04.2011 – 10.2015 г. Член на УС и изпълнителен директор, ИНВЕСТБАНК АД, София
09.1988 – 07.2013 г. Хоноруван преподавател, катедра „Финанси“, УНСС, София
01.2008 – 05.2010 г. Изпълнителен директор / член на Борда на директорите, „Соккрат“ АД („Транскарт“ АД), София
06.2006 – 11.2007 г. Член на УС, „Търговска банка Д“ АД, София
10.1999 – 07.2005 г. Прокурист, „ДЗИ БАНК“ АД, София
03.1996 – 11.1996 г. Ръководител отдел „Кредитни карти – Visa“, ОББ АД, София
05.1993 – 02.1996 г. Ръководител отдел „Банкови карти и чекове“, „ТС Банк“ АД, София

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

 1. Данни от Агенцията по вписванията
Пореден № по справката 1
Дата 18.12.2013
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Страни Акционер/Съдружник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Акционер/Съдружник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Акционер/Съдружник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Други – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Други – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Други – ЛЮБОМИР АНТОНОВ КАРИМАНСКИ
Дружество – нов собств. (Право на строеж), условие: правото на строеж в/у дворното място – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1670.000 кв. м., обл. Пазарджик, общ. Велинград, с. Юндола
Пореден № по справката 2
Дата 27.06.2019
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост) – ЛЮБОМИР АНТОНОВ КАРИМАНСКИ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 56.480 кв. м., заедно с МАЗЕ, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА,  гр. София
Пореден № по справката 3
Дата 12.06.2002
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Условие 8.96% ИД.Ч. ОТ УПИ
Страни ПРОДАВАЧ – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
КУПУВАЧ – ЛЮБОМИР АНТОНОВ КАРИМАНСКИ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 435.000 кв. м., Описание: дворно място; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр .София
Страни ПРОДАВАЧ – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
КУПУВАЧ – ЛЮБОМИР АНТОНОВ КАРИМАНСКИ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 117.170 кв. м., Описание: АПАРТАМЕНТ /КОТА + 13.75/; Мазе; Тип на имота: Градски;  обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

Източник: Агенция по вписванията – всички служби по вписвания, Справка за вписвания, отбелязвания и заличавания, за периода от 01.01.1991 г. до 24.03.2022 г.

 1. Данни от КПКОНПИ
 2. Недвижимо имущество
 3. Право на собственост и ограничени вещни права
1. 2.
Вид на имота /правото апартамент апартамент
Местонахождение София София
Община Столична Столична
Площ кв.м. 117 59
Разгъната застроена площ – кв.м. 98 59
Година на придобиване 2002 2019
Собственик Любомир Антонов Каримански Любомир Антонов Каримански
Цена на придобиване /лева/ 37096 144731

III. Парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на обща стойност над 10 000 лв., включително в чуждестранна валута

 1. Парични средства – налични и по банкови влогове /депозити/ общо над 10 000 лв.:
 2. Налични парични средства
1.
Размер на средствата 20 000
Вид на валутата EUR
Равностойност в лв. 39117
Собственик Любомир Антонов Каримански

 

VII. Участие в търговски дружества, в органи на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации, като и извършване на дейност като едноличен търговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди дата на избирането или назначаването

 1. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на длъжност: Имам участие в следните търговски дружества
Дружество Размер на дяловото участие
Ситком ООД 75%
НекстДжен Консултинг ООД 50%
Юн Камп ООД 33%

 

 1. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на длъжност: Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации
Дружество Участие
Ситком ООД управител
НекстДжен Консултинг ООД управител
Юн Камп ООД съдружник

Източник: КПКОНПИ, Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), от Любомир Антонов Каримански, дата: 12.08.2021 г.

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

Към 01.11.2021 г. – неустановена принадлежност

Източник: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

ДРУГИ

 1. В медиите
Заглавие и връзка към публикация Медия, автор, дата
Ива Митева: Кандидатурата за шеф на БНБ няма да разцепи коалицията Нова ТВ, 30 март 2022 г.
Кандидатурите на Гюров и Каримански за БНБ са публикувани на сайта на НС БНР, 24 март 2022 г.
Любомир Каримански: Сърдечна благодарност към всички, които подкрепят кандидатурата ми за БНБ 24 часа, 24 март 2022 г.
Официално: ПП вкарва конкурент на Каримански за шефския пост в БНБ

Надпреварата извади наяве напрежението в коалицията

Медиапул, 23 март 2022 г.
Коалиционна битка за шеф на БНБ – Андрей Гюров срещу Любомир Каримански

Напрежение в коалицията няма, задкулисни договорки няма, заяви Станислав Балабанов от ИТН

България On Air, 23 март 2022 г.
„Има такъв народ“ издигат Любомир Каримански за управител на БНБ БНТ, 23 март 2022 г.
Слави Трифонов обяви номинацията на ИТН за управител на БНБ Нова ТВ, 23 март 2022 г.
Любомир Каримански: Помощта за Украйна няма да се взима от заеми, а от буфери в бюджета БНТ, 27 февруари 2022 г.
М. Димитров: Позициите за еврозоната на кандидатите за гуверньор са важни

Приемането на еврото като национална валута ще допринесе за по-голяма макроикономическа стабилност, казва депутатът

Инвеститор, 24 март 2022 г.
Георги Кадиев: Двете кандидатури за шеф на БНБ крият риск от падане на правителството

Не може опозицията да ти избира управителя на Централната банка

БНР, 24 март 2022 г.
Окончателно: коалицията издига двама кандидати за БНБ, изборът зависи от опозицията Дневник, 23 март 2022 г.
Гечев: Кандидатурите за шеф на БНБ не разрушават коалицията, изборът зависи от опозицията BGONAIR.bg,  24 март 2022 г.
Каримански: Посъветваха ме да се откажа от надпреварата за шеф на БНБ Нова ТВ, 12 март 2022 г.
Любомир Каримански пред “Стандарт”: Няма криза с горивата Стандарт, 4 март 2022 г.
Битката за БНБ – какви са залозите и защо гуверньорът е важен mediapool.bg, 17 март 2022 г.
След първите 100 дни: Властта навлиза в турбуленция

Първият най-голям тест за управляващото мнозинство ще е изборът на управител на БНБ

Капитал, 24 март 2022 г.
Изборът на управител на БНБ ще стане в нова процедура

Управляващото мнозинство все още не e готово с кандидата си за поста

Капитал, 8 март 2022 г.
Бюджет 2022: Има ли буфери в отговор на последствията от войната БНР, 1 март 2022 г.
Каримански: Страховете на хората от Еврозоната са неоснователни News.bg, 22 януари 2022 г.
Любомир Каримански: Очаква се инфлацията да се стабилизира към средата на годината БНР, 1 февруари 2022 г.
Каримански: Няма опасност от повишаване на цените на тока след отпадането на мораториума Нова ТВ, 7 януари 2022 г.
Любомир Каримански, ИТН: Изисква се голяма смелост с 65 депутати да направиш кабинет

Аз съм „за“ еврозоната, но не сега и не веднага“

БНТ, 03 октомври 2022 г.
 1. Комуникационен дневник

Черновата на публичното представяне бе изпратена на Любомир Антонов Каримански по имейл на 25.03.2022 г. Към 30.03.2022 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното му представяне.

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!