Публичното представяне на проф. д.н. Жени Стайкова Николова е изготвено в качеството ѝ на кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса

То бе изпратено на проф. Николова за преглед и коментар на 04.07.2023 г.

Номинирана от:

ПГ на БСП

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  1. Име: Жени Стайкова Николова
  2. Дата и място на раждане: 26.06.1959 г., София
  3. Семейно положение: омъжена
  4. Владеене на езици: Владее отлично руски, както и френски, и английски език

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и процедурата за избор от Народното събрание, (по-долу само Процедурните правила), и проф. Жени Николова.

 1. Научни степени:
2008 г. ОНС „доктор“

Специалност: Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.). Дата на протокол: 04.03.2008 г. Тема на дисертационния труд: Проучване качеството на околната среда в района на гр. Кърджали и оценка на здравния риск

2018 г. НС “доктор на науките”

Професионално направление: 7.4. Обществено здраве. Дата на защита: 08.03.2018. Медицински университет – София.

Тема на дисертационния труд: Моделиране и управление на риска от хронични незаразни болести: концептуален модел за превенция на базата на периодични проучвания – 1997-2017 г.

Източник: Регистър за академични длъжности и дисертации, НАЦИД, Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

     6. Образование:

2010 – 2014 г. Магистър по специалност „Публична администрация” –

административни практики – СУ “Св. Кл. Охридски”

2003 – 2005 г. Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт, МУ –

София

2000 г. Втора специалност “Социална медицина”, Висш медицински институт, Пловдив
1985 – 1987 г. Следдипломна квалификация: специалност “Комунална хигиена” в МНИИГ “Ф.Ф.Ерисман”, Москва
1978 – 1984 г. Медицина- Санкт-Петербургска медицинска академия

“И. Мечников”

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

           7. Академични длъжности:

2018 г. Професор – Медицински университет – София. Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
2010 г. Доцент – ВАК.  Номер/дата на акт за назначаване: 26394 / 05.07.2010 г.

Източник: Регистър за академични длъжности и дисертации, НАЦИД

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност:
От 2021 г. до момента Председател на Съвета на директорите на МБАЛ „Св.

Пантелеймон – Ямбол” АД, гр. Ямбол

 1. Кариерно развитие:
2021 г. – Председател на Съвета на директорите на МБАЛ „Св.

Пантелеймон – Ямбол” АД, гр. Ямбол

2018 г. –  Професор в Медицински университет – София, Факултет по

обществено здраве ( ФОЗ) , Катедра „Превантивна медицина”

 

Хоноруван професор в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” –

Бургас

2016 – 2018 г. Доцент в Медицински университет – София, Факултет по

обществено здраве ( ФОЗ) , Катедра „Превантивна медицина”

Зам. управител в Медицински комплекс “Сердика” – София

2015 – 2016 г. Доцент във Факултет по обществено здраве (ФОЗ), Катедра

„Превантивна медицина”; Зам.-председател на Съвета на

директорите на МБАЛ “Пловдив”

2014 – 2015 г. Директор на Национален център по обществено здраве и

анализи, София и Доцент в Медицински университет – София,

Председател на съвета на директорите на МБАЛ “Пловдив” АД

2011 – 2014 г. Директор на Регионална здравна инспекция (РЗИ), Кърджали
2009 – 2011 г. Директор на РЦЗ, Кърджали
2001 – 2011 г. Директор на РИОКОЗ, Кърджали
1998 – 2001 г. Ординатор в м.о. “Профилактика и промоция на здравето” в

ХЕИ – Хасково

1995 – 1998 г. Директор на ХЕИ, Кърджали
1987 – 1995 г. Завеждащ м.о. “Комунална хигиена” в ХЕИ, Кърджали
1985 – 1987 г. Ординатор в МНИИ по хигиена “Ф.Ф . Ерисман”, Москва
1984 – 1985 г. Ординатор в м.о. “Комунална хигиена” в ХЕИ, Кърджали

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

 1. Данни от Агенцията по вписванията
Пореден № по справката 1
Дата 02.05.2023
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ЖЕНИ СТАЙКОВА НИКОЛОВА

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5002.000 кв. м., обл. БЛАГОЕВГРАД, общ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, гр. Гоце Делчев

 

Пореден № по справката 2
Дата 03.11.2022
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Констативен акт, издаден по документи
Страни Собственик(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Собственик(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Собственик(Частна собственост) – ЖЕНИ СТАЙКОВА НИКОЛОВА

Собственик (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5002.000 кв. м., обл. БЛАГОЕВГРАД, общ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, гр. Гоце Делчев

 

Пореден № по справката 3
Дата 13.12.2021
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ЖЕНИ СТАЙКОВА НИКОЛОВА
Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Друг вид самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 64.400 кв. м., обл. КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали

 

Пореден № по справката 4
Дата 20.09.2021
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ЖЕНИ СТАЙКОВА НИКОЛОВА
  Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – жилище, апартамент, площ по док. – 48.580 кв. м., обл. КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр. Кърджали

 

Пореден № по справката 5
Дата 17.02.2021
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ЖЕНИ СТАЙКОВА НИКОЛОВА
  Купувач (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – За склад, площ по док. – 25.720 кв. м., обл. КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр. Кърджали

 

Пореден № по справката 6
Дата 11.12.2020
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач(Частна собственост) – ЖЕНИ СТАЙКОВА НИКОЛОВА
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1180.000 кв. м., обл. КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, с. Тополчане

 

Пореден № по справката 7
Дата 20.10.2020
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ЖЕНИ СТАЙКОВА НИКОЛОВА
  Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 98.270 кв. м., ведно с избено помещение с площ 7,33 кв.м., обл. КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали

 

Пореден № по справката 8
Дата 20.10.2020
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Собственик(Частна собственост), идеални части:1/2 – Жени

Стайкова Николова

Други(Други), идеални части:1/2 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 98.270 кв. м., ведно с избено помещение с площ 7,33 кв.м., обл. КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали

 

Пореден № по справката 9
Дата 05.08.2020
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – Жени Стайкова Николова
  Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – За офис, площ по док. – 22.500 кв. м., ОФИС, обл. КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали

 

Пореден № по справката 10
Дата 20.12.2019
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач(Частна собственост) – Жени Стайкова Николова
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – За склад, разположен на едно ниво в сграда № 2, площ по док. – 25.720 кв. м., обл. КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали

 

Пореден № по справката 11
Дата 07.06.2019
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Дарение на недвижим имот и учредяване право на ползване
Страни Дарител, идеални части:1/2 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
 Дарен (Частна собственост), идеални части:1/2 – Жени Стайкова Николова

Ползвател(Право на ползване), идеални части:1/2 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 98.270 кв. м., ведно с избено помещение с площ 7,33 кв.м. , обл. КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали
Страни

 

Дарител, идеални части:1/2 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Дарен(Частна собственост), идеални части:1/2 – Жени Стайкова Николова
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 64.400 кв. м., представляващ СУШИЛНЯ/ ГОСТНА, обл. КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали
Страни

 

Дарител, идеални части:1/2 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Дарен (Частна собственост), идеални части:1/2 – Жени Стайкова Николова
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Ателие за творческа дейност, площ по док. – 48.580 кв. м., АТЕЛИЕ на етаж таван, обл. КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали

 

 

Пореден № по справката 12
Дата 07.06.2019
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач (Частна собственост) – Жени Стайкова Николова
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – За офис, площ по док. – 22.500 кв. м., обл. КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали

 

Пореден № по справката 13
Дата 27.03.2019
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник – Жени Стайкова Николова

Ипотекарен длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 98.270 кв. м., ведно с избено помещение с площ 7,33 кв.м. , обл. КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник – Жени Стайкова Николова

Ипотекарен длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Ателие за творческа дейност, площ по док. – 48.580 кв. м., АТЕЛИЕ на етаж таван, обл. КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали

 

Пореден № по справката 14
Дата 22.10.2018
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – Жени Стайкова Николова

  Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Гараж в сграда, площ по док.- 19.620 кв.м., ГАРАЖ, находящ се в сутерена на сграда обл. КЪРДЖАЛИ, общ.КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали

 

Пореден № по справката 15
Дата 22.10.2018
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Частично заличаване на договорна ипотека
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник – Жени Стайкова Николова

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Гараж в сграда, площ по док.-19.620 кв.м., ГАРАЖ, находящ се в сутерена на сграда, обл. КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали

 

Пореден № по справката 16
Дата 03.10.2018
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Подновяване/новиране на договорна ипотека.
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник – Жени Стайкова Николова

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док.- 98.270 кв. м., ведно с избено помещение с площ 7,33 кв.м., обл.КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник – Жени Стайкова Николова

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Гараж в сграда, площ по док.-19.620 кв. м., ГАРАЖ, находящ се в сутерена на сграда, обл. КЪРДЖАЛИ, общ.КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ипотекарен длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ипотекарен длъжник – Жени Стайкова Николова

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Ателие за творческа дейност, площ по док. – 48.580 кв. м., АТЕЛИЕ на етаж таван, обл. КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали

 

Пореден № по справката 17
Дата 20.04.2018
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – Жени Стайкова Николова

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – За офис, площ по док. – 176.410 кв. м., ОФИС, обл. КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали

 

Пореден № по справката 18
Дата  29.03.2018
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Съдебно-разделителен протокол
Страни Съделители – Жени Стайкова Николова

Съделители – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Други, условие: бивш собственик – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Изключителен собственик(Частна собственост) – Жени Стайкова Николова

Изключителен собственик(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Гараж в сграда, площ по док. – 28.680 кв. м., ГАРАЖ, обл. КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали
Страни Съделители – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Съделители – Жени Стайкова Николова

Изключителен собственик(Частна собственост) – Жени Стайкова Николова

Изключителен собственик(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Други, условие:бивш собственик – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – За офис, площ по док. – 176.410 кв. м., ОФИС, обл. КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали

 

Пореден № по справката 19
Дата 01.02.2017
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – Жени Стайкова Николова

  Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Гараж в сграда, площ по док. -28.680 кв. м., ГАРАЖ, находящ се на партерен етаж на СГРАДА, обл. КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали

 

 

Пореден № по справката 20
Дата 01.02.2017
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Констативен акт, издаден по документи.
Страни Собственик(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Собственик – Жени Стайкова Николова

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Гараж в сграда, площ по док.- 28.680 кв. м., ГАРАЖ, находящ се на партерен етаж на СГРАДА, обл. КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали

 

Пореден № по справката 21
Дата 20.05.2016
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Съдебно-разделителен протокол
Страни Съделители, условие:бивш собственик на имота – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Съделители, условие:бивш собственик на имота – Жени Стайкова Николова

Съделители – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Изключителен собственик(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Гараж в сграда, площ по док.-35.300 кв. м., представляващ ГАРАЖ, находящ се в находящ се в сграда, обл. КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали
Страни Съделители, условие:бивш собственик на имота – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Съделители, условие:бивш собственик на имота – Жени Стайкова Николова

Съделители – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Изключителен собственик(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – За офис, площ по док. – 164.400 кв. м., ПРЕДСТАВЛЯВА ОФИС, находящ се в находящ се в сграда, обл. КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали

 

Пореден № по справката 22
Дата 09.12.2015
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Заместване в дълг обезпечен с д.и.
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Други, условие:стар длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

 Длъжник-нов – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Длъжник-нов – Жени Стайкова Николова

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Ателие за творческа дейност, площ по док. – 48.580 кв. м., АТЕЛИЕ на етаж таван, попадащ в сграда, обл. КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Други, условие:стар длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Длъжник-нов – Жени Стайкова Николова

Длъжник-нов – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док.- 98.270 кв. м., ведно с избено помещение с площ 7,33 кв.м., обл.КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Други, условие:стар длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Длъжник-нов – Жени Стайкова Николова

Длъжник-нов – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Гараж в сграда, площ по док.- 19.620 кв. м., ГАРАЖ, находящ се в сутерена на сграда, обл. КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали

 

Пореден № по справката 23
Дата 10.01.2013
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – Жени Стайкова Николова

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1948.000 кв. м., обл. КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, с.Главатарци

 

Пореден № по справката 24
Дата 12.04.2012
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Искова молба
Страни Ищец – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Ответник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ответник – Жени Стайкова Николова

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Гараж в сграда, площ по док. – 63.980 кв. м.,обл. КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали
Страни Ищец – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Ответник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ответник – Жени Стайкова Николова

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – За офис, площ по док. – 449.950 кв. м., ПРЕДСТАВЛЯВА ОФИС,НАХОДЯЩА СЕ В СГРАДА, обл.КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали

 

Пореден № по справката 25
Дата 28.12.2010
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – Жени Стайкова Николова

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док.- 420.000 кв. м.,с площ по скица- 408.00 кв.м, обл. КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали
Страни Продавач – Жени Стайкова Николова

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Сграда, предназначение – Хангар, депо, гараж, площ по док. – 22.000 кв. м., представляващ ГАРАЖ, обл.

КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали

Страни Продавач – Жени Стайкова Николова

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Сграда, предназначение-Жилищна сграда – еднофамилна, площ по док. – 70.000 кв. м., представляващ ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА,обл. КЪРДЖАЛИ, общ. КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали

 

Пореден № по справката 26
Дата 08.10.2008
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни
 ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – Жени Стайкова Николова
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, апартамент, самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. Кърджали, попадащ в сграда с идентификатор, който апартамент е със застр. площ 98.27 кв.м., ведно с изб. помещение с площ 7.33

кв.м., както и припадащите се 5.399% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж за първа зона за 104.34 кв.м.;

Ателие с идентификатор на самост. обект в сграда по кад.карта на гр. Кърджали, попадащ в сграда в поземлен имот, което ателие е със застр. площ 48.58 кв.м., както и припадащите се 2.631% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж за първа зона;

Гараж с идентификатор на самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. Кърджали.

Страни
КРЕДИТОР – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, апартамент, самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. Кърджали, попадащ в сграда с идентификатор, който апартамент е със застр. площ 98.27 кв.м., ведно с изб. помещение с площ 7.33

кв.м., както и припадащите се 5.399% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж за първа зона за 104.34 кв.м.;

Ателие с идентификатор на самост. обект в сграда по кад.карта на гр. Кърджали, попадащ в сграда в поземлен имот, което ателие е със застр. площ 48.58 кв.м., както и припадащите се 2.631% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж за първа зона;

Гараж с идентификатор на самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. Кърджали.

Страни
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, апартамент, самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. Кърджали, попадащ в сграда с идентификатор, който апартамент е със застр. площ 98.27 кв.м., ведно с изб. помещение с площ 7.33

кв.м., както и припадащите се 5.399% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж за първа зона за 104.34 кв.м.;

Ателие с идентификатор на самост. обект в сграда по кад.карта на гр. Кърджали, попадащ в сграда в поземлен имот, което ателие е със застр. площ 48.58 кв.м., както и припадащите се 2.631% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж за първа зона;

Гараж с идентификатор на самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. Кърджали.

 

Пореден № по справката 27
Дата Не е посочена
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни
 ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, магазинна част на две нива в жил.бл, находящ се в гр. Кърджали, представляваща: ниво

на кота – 1.50 със застр. площ 190.67 кв.м., състоящо се от две зали, два склада, два сан. възела с предверия и стълбище и ниво на кота +1.30 със застр. площ 82.60 кв.м., състоящо се от зала, коридор, скрад и сан. възел с предверие, ведно с принадлежащите на магазина 3.1708 ид. части от общите части на сградата и 3.1708 ид. части от правото на строеж и обща ползвана със съседния магазин входна площадка със застр. площ 44.00 кв.м. и ниво на кота +1.30.

Страни КРЕДИТОР – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, 1. апартамент, находящ се в гр. Кърджали, със застр. площ 98.27 кв.м.,

ведно с изб. помещение с площ 7.33 кв.м.;

2. Ателие, находящо се на тав. етаж в жил.бл., със застр. площ 48.58 кв.м. и

3. магазинна част на две нива в жил.бл., находящ се в гр. Кърджали, представляваща: ниво на кота -1.50 със застр. площ 190.67 кв.м., състоящо се от две зали, два склада, два сан. възела с преддверия и стълбище и ниво на кота +1.30 със застр. площ 82.60 кв.м., ведно с

принадлежащите на магазина 3.1708 ид. части от общите части на сградата и 3.1708 ид. части от правото на строеж и обща ползвана със съседния магазин входна площадка със застр. площ 44.00 кв.м.

Страни
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – Жени Стайкова Николова
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, 1. апартамент, находящ се в гр. Кърджали, със застр. площ 98.27 кв.м., ведно с изб. помещение с площ 7.33 кв.м.;  2. ателие, находящо се на тав. етаж в жил.бл. в гр. Кърджали със застр. площ 48.58 кв.м
Страни
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот,1. апартамент, находящ се в гр. Кърджали, със застр. площ 98.27 кв.м., ведно с изб. помещение с площ 7.33 кв.м.;  2. ателие, находящо се на тав. етаж в жил.бл. в гр. Кърджали със застр. площ 48.58 кв.м

 

Пореден № по справката 28
Дата 18.03.2005
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни ПРОДАВАЧ – Жени Стайкова Николова

ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, четвърти етаж на монолитна четириетажна сграда със сутерен, построена в дворно място по плана на гр. Кърджали със застр. площ 341.60 кв.м., ведно с 25.826 % ид. части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху описаното по-горе дворно място

 

 

Пореден № по справката 29
Дата Не е посочена
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни
 ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, офис, находящ се в гр. Кърджали със застр. площ 79.50 кв.м., както и съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху

мястото.

Страни КРЕДИТОР – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, 1. апартамент, находящ се в гр. Кърджали, със застр. площ 98.27 кв.м., ведно с изб. помещение с площ 7.33 кв.м.;  Ателие, находящо се на тав. етаж в жил.бл., със застр. площ 48.58 кв.м.; Офис, находящ се в гр. Кърджали със застр. площ 79.50 кв.м., както и съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото; Апартамент, находящ се в гр. Кърджали, със застр. площ 65.13 кв.м., ведно с изб. помещение с площ 11.76 кв.м. и тав. помещение с площ 15.60 кв.м.
Страни
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Офис, находящ се в гр. Кърджали със застр. площ 79.50 кв.м., както и съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото; Апартамент, находящ се в гр. Кърджали, със застр. площ 65.13 кв.м., ведно с изб. помещение с площ 11.76 кв.м. и тав. помещение с площ 15.60 кв.м.
Страни
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, апартамент, находящ се в гр. Кърджали, ведно с изб. помещение с площ 7.33 кв.м. и ателие, находящо се на таванския етаж в жил.блок  по плана на гр. кърджали със застр. площ 48.58 кв.м.
Страни
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – Жени Стайкова Николова
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, апартамент, находящ се в гр. Кърджали, ведно с изб. помещение с площ 7.33 кв.м. и ателие, находящо се на таванския етаж в жил.блок  по плана на гр. кърджали със застр. площ 48.58 кв.м.
Страни
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, офис, находящ се в гр. Кърджали, със застр. площ 79.50 кв.м., както и съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху

мястото апартамент, находящ се в гр. Кърджали, със застр. площ 65.13 кв.м., ведно с изб. помещение с площ 11.76 кв.м. и тав. помещение с площ 15.60 кв.м.

 

Пореден № по справката 30
Дата 29.06.2004
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни
КРЕДИТОР – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, 1. апартамент, находящ се в гр.Кърджали, със застр. площ 98.27 кв.м., ведно с изб. помещение с площ 7.33 кв.м.; 2. ателие, находящо се на тав. етаж в жил.бл. в гр. Кърджали, със застр.площ 48.58 кв.м. и

3. магазинна част на две нива в жил.бл., находящ се в гр. Кърджали, представляваща: ниво на кота -1.50 със застр. площ 190.67 кв.м., състоящо се от две зали, два склада, два сан. възела с преддверия и стълбище и ниво на кота +1.30 със застр. площ 82.60 кв.м., ведно с принадлежащите на магазина 3.1708 ид. части от общите части на сградата и 3.1708 ид. части от правото на строеж и обща ползвана със съседния магазин входна площадка със застр. площ 44.00 кв.м.

Страни
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, 1. Апартамент, находящ се в гр. Кърджали, със застр. площ 98.27 кв.м., ведно с изб. помещение с площ 7.33 кв.м. 2. Ателие, находящо се на тав. етаж в жил.бл., със застр. площ 48.58 кв.м.
Страни
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – Жени Стайкова Николова
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, 1. Апартамент, находящ се в гр. Кърджали, със застр. площ 98.27 кв.м., ведно с изб. помещение с площ 7.33 кв.м. 2. Ателие, находящо се на тав. етаж в жил.бл., със застр. площ 48.58 кв.м.
Страни
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Магазинна част на две нива в жил.бл., находящ се в гр. Кърджали, представляваща: ниво на кота -1.50 със застр. площ 190.67 кв.м., състоящо се от две зали, два склада, два сан. възела с преддверия и стълбище и ниво на кота +1.30 със застр. площ 82.60 кв.м., ведно с принадлежащите на магазина 3.1708 ид. части от общите части на сградата и 3.1708 ид. части от правото на строеж и обща ползвана със съседния магазин входна площадка със застр. площ 44.00 кв.м.

 

 

Пореден № по справката 31
Дата 17.10.2001
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни
 ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, офис, находящ се в гр. Кърджали със застр. площ 79.50 кв.м., както и съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху

мястото.

Страни
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – Жени Стайкова Николова
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, апартамент, находящ се в гр. Кърджали, със застр. площ 98.27 кв.м., ведно с изб. помещение с площ 7.33 кв.м. и ателие № 1, находящо се на таванския етаж в жил.блок, по плана на гр. Кърджали със застр. площ 48.58 кв.м.
Страни
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, апартамент, находящ се в гр. Кърджали, със застр. площ 98.27 кв.м., ведно с изб. помещение с площ 7.33 кв.м. и ателие № 1, находящо се на таванския етаж в жил.блок, по плана на гр. Кърджали със застр. площ 48.58 кв.м.
Страни
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, офис, находящ се в гр. Кърджали, със застр. площ 79.50 кв.м., както и съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото апартамент, находящ се в гр. Кърджали, със застр. площ 65.13 кв.м., ведно с изб. помещение с площ 11.76 кв.м. и тав. помещение с площ 15.60 кв.м.
Страни
КРЕДИТОР – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, апартамент, находящ се в гр. Кърджали, помещение № 9 с площ 7.33 кв.м. и ателие, находящо се на таванския етаж в жил.блок, кв. 58, по плана на гр. Кърджали, със застр. площ 48.58 кв.м.; офис, находящ се в гр. Кърджали, по плана на гр. Кърджали със застр. площ 79.50 кв.м.; апартамент, находящ се в гр.

Кърджали, със застр. площ 65.13 кв.м., ведно с изб. помещение № 29 с площ 11.76 кв.м. и тав. помещение с площ 15.60 кв.м.

Страни
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) офис, находящ се в гр. Кърджали, със застр. площ 79.50 кв.м., както и съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото апартамент, находящ се в гр. Кърджали, със застр. площ 65.13 кв.м., ведно с изб. помещение с площ 11.76 кв.м. и тав. помещение с площ 15.60 кв.м.

 

Пореден № по справката 32
Дата 10.09.2001
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Констативен акт, издаден по документи
Страни СОБСТВЕНИК – Жени Стайкова Николова
Имот(вид, адрес) поземлен имот, 1/2 ид. част от следния недвижим имот: урегулиран позмелен имот, представляващ парцел, кв. 185 по зрп на гр. Кърджали, целият с площ 420.00 кв.м., ведно с построените в него масивна едноетажна жил. сграда със застр. площ 81.60 кв.м., както и масивен гараж със застр. площ 18.00 кв.м.

 

Пореден № по справката 33
Дата 19.05.2022
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ЖЕНИ СТАЙКОВА НИКОЛОВА

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, парцел, площ по док. – 165.000 кв. м., дворно място,ведно с всички подобрения и приращения в имота, обл. ПЛОВДИВ, общ. КУКЛЕН, с.Яврово
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ЖЕНИ СТАЙКОВА НИКОЛОВА

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Сграда, предназначение – Жилищна сграда – многофамилна, парцел, площ по док. – 91.000 кв. м., триетажна МЖС с РЗП от 320,60 кв.м, обл. ПЛОВДИВ,

общ. КУКЛЕН, с.Яврово

Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ЖЕНИ СТАЙКОВА НИКОЛОВА

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Сграда, предназначение – Гараж в сграда, парцел, площ по док.- 20.790 кв. м., ГАРАЖ находящ се в сутеренния етаж, обл. ПЛОВДИВ, общ. КУКЛЕН, с.Яврово

 

Пореден № по справката 34
Дата 29.04.2021
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач(Частна собственост), идеални части:1/4 – ЖЕНИ

СТАЙКОВА НИКОЛОВА

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 165.000 кв. м., дворно място, ведно с всички подобрения и приращения в имота, обл. ПЛОВДИВ, общ. КУКЛЕН, с.Яврово
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост), идеални части:1/4 – ЖЕНИ

СТАЙКОВА НИКОЛОВА

Имот(вид, адрес) Сграда, предназначение – Жилищна сграда – многофамилна, площ по док.-91.000 кв. м., триетажна МЖС с РЗП от 320,60 кв.м, обл. ПЛОВДИВ, общ. КУКЛЕН, с.Яврово
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост), идеални части:1/4 – ЖЕНИ

СТАЙКОВА НИКОЛОВА

Имот(вид, адрес) Сграда, предназначение – Гараж в сграда, площ по док. –

20.790 кв. м., ГАРАЖ находящ се в сутеренния етаж на 3МС, обл. ПЛОВДИВ, общ. КУКЛЕН, с.Яврово

 

Пореден № по справката 35
Дата 15.12.2021
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
 Ипотекарен длъжник – ЖЕНИ СТАЙКОВА НИКОЛОВА
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда,предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 131.420 кв. м., обл. СОФИЯ- СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Страни Кредитор – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
 Ипотекарен длъжник – ЖЕНИ СТАЙКОВА НИКОЛОВА
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, пл.No – 1556 1728 , предназначение – Гараж в сграда, площ по док. – 12.500 кв. м., ПАРКОМЯСТО/В ГАРАЖ, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

 

 

Пореден № по справката 36
Дата 15.12.2021
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
 Купувач(Частна собственост) – ЖЕНИ СТАЙКОВА НИКОЛОВА
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Гараж в

сграда, площ по док. – 12.500 кв. м.,ПАРКОМЯСТО/В ГАРАЖ, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

Страни Продавач – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
 Купувач(Частна собственост) – ЖЕНИ СТАЙКОВА НИКОЛОВА
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, пл.No – 1728 1556, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 131.420 кв. м., обл. СОФИЯ- СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

 

 

 

Пореден № по справката 37
Дата 17.02.2021
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ЖЕНИ СТАЙКОВА НИКОЛОВА
  Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 650.000 кв. м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

 

Пореден № по справката 38
Дата 03.02.2021
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Учредяване право на преминаване с нотариално заверен договор
Страни Продавач – ЖЕНИ СТАЙКОВА НИКОЛОВА
 Титуляр на правото(Сервитути) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1440.000 кв. м.,

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; обл. СОФИЯ – СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.Банкя

 

Пореден № по справката 39
Дата 02.07.2019
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ЖЕНИ СТАЙКОВА НИКОЛОВА
  Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 750.000 дка; обл. СОФИЯ – СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.Банкя

 

Пореден № по справката 40
Дата 30.05.2019
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане (н.а.)
Страни Прехвърлител, идеални части:1/2 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
 Приобретател(Частна собственост), идеални части:1/2 ЖЕНИ

СТАЙКОВА НИКОЛОВА

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1440.000 кв. м., УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; обл. СОФИЯ-

СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.Банкя

 

Пореден № по справката 41
Дата 26.05.2006
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на законна ипотека
Страни КРЕДИТОДАТЕЛ – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ЖЕНИ СТАЙКОВА НИКОЛОВА

Имот(вид, адрес) Поземлен имот,, площ по док. – 1440.000 кв.м., Описание: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

 

Пореден № по справката 42
Дата 25.05.2004
Книга ЗАКОННИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на законна ипотека
Страни КРЕДИТОДАТЕЛ – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
 ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ЖЕНИ СТАЙКОВА НИКОЛОВА

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1440.000 кв.м., Описание: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

 

Пореден № по справката 43
Дата 15.05.2004
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
 ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ЖЕНИ СТАЙКОВА НИКОЛОВА

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1440.000 кв.м., Описание: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

 

Пореден № по справката 44
Дата 07.03.2019
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – Жени Стайкова Николова
 Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5004.000 кв. м., обл. ХАСКОВО, общ. СТАМБОЛОВО, с.Царева поляна
Страни Продавач – Жени Стайкова Николова
Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2000.000 кв. м., бл. ХАСКОВО, общ. СТАМБОЛОВО, с.Царева поляна
Страни Продавач – Жени Стайкова Николова
Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1000.000 кв. м.,обл. ХАСКОВО, общ. СТАМБОЛОВО, с.Царева поляна
Страни Продавач – Жени Стайкова Николова
Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3400.000 кв. м.,обл. ХАСКОВО, общ. СТАМБОЛОВО, с.Царева поляна

 

Страни Продавач – Жени Стайкова Николова
Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3000.000 кв. м., обл. ХАСКОВО, общ. СТАМБОЛОВО, с.Царева поляна

 

Страни Продавач – Жени Стайкова Николова
Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2000.000 кв. м.,обл. ХАСКОВО, общ. СТАМБОЛОВО, с.Царева поляна

 

Страни Продавач – Жени Стайкова Николова
Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот,площ по док. – 1000.000 кв. м., oбл. ХАСКОВО, общ. СТАМБОЛОВО, с.Царева поляна

 

 

Пореден № по справката 45
Дата 05.04.2013
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Договор за наем
Страни Наемодател – Жени Стайкова Николова
 Наемател/Пренаемател(Наем), срок: 7г. – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, пл.No – 044017, площ по док. – 3.400 дка, ХАСКОВО, общ. СТАМБОЛОВО, с.Царева поляна
Страни Продавач – Жени Стайкова Николова
Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.000 дка, обл. ХАСКОВО, общ. СТАМБОЛОВО, с.Царева поляна
Страни Продавач – Жени Стайкова Николова
Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.000 дка,обл. ХАСКОВО, общ. СТАМБОЛОВО, с.Царева поляна
Страни Продавач – Жени Стайкова Николова
Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.000 дка, обл. ХАСКОВО, общ. СТАМБОЛОВО, с.Царева поляна
Страни Продавач – Жени Стайкова Николова
Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.000 дка, обл.

ХАСКОВО, общ. СТАМБОЛОВО, с.Царева поляна

Страни Продавач – Жени Стайкова Николова
Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5.004 дка, обл. ХАСКОВО, общ. СТАМБОЛОВО, с.Царева поляна

 

Пореден № по справката 46
Дата 05.04.2013
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Анекс/доп. споразумение към договор с нот. зав. на подписите (аренда, наем)
Страни Наемодател – Жени Стайкова Николова
 Наемател/Пренаемател(Наем), условие:ПРЕКРАТЯВА СЕ сключения договор за наем по взаимно

съгласие ,считано от 30.09.2013г. –  ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Наемател/Пренаемател(Наем), условие:ПРЕКРАТЯВА СЕ сключения Договор за наем по взаимно

съгласие ,считано от 30.09.2013г. –  ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.000 дка, обл. ХАСКОВО, общ. СТАМБОЛОВО, с.Царева поляна
Страни Наемодател – Жени Стайкова Николова
Наемател/Пренаемател(Наем), условие: ПРЕКРАТЯВА СЕ сключения договор за наем, по взаимно

съгласие, считано от 30.09.2013г. – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Наемател/Пренаемател(Наем), условие: ПРЕКРАТЯВА СЕ сключения Договор за наем, по взаимно съгласие, считано от 30.09.2013г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док.- 1.000 дка, обл.ХАСКОВО, общ. СТАМБОЛОВО, с.Царева поляна
Страни Наемодател – Жени Стайкова Николова
Наемател/Пренаемател(Наем), условие: ПРЕКРАТЯВА СЕ сключения договор за наем, по взаимно съгласие, считано от 30.09.2013г. – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Наемател/Пренаемател(Наем), условие: ПРЕКРАТЯВА СЕ сключения Договор за наем, по взаимно съгласие, считано от 30.09.2013г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док.- 1.000 дка, обл.ХАСКОВО, общ. СТАМБОЛОВО, с.Царева поляна
Страни Наемодател – Жени Стайкова Николова
Наемател/Пренаемател(Наем), условие: ПРЕКРАТЯВА СЕ сключения договор за наем по взаимно съгласие, считано от 30.09.2013г. – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ Наемател/Пренаемател(Наем), условие: ПРЕКРАТЯВА СЕ сключения Договор за наем по взаимно

съгласие, считано от 30.09.2013г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док.- 2.000 дка, обл.ХАСКОВО, общ. СТАМБОЛОВО, с.Царева поляна
Страни Наемодател – Жени Стайкова Николова
Наемател/Пренаемател(Наем), условие: ПРЕКРАТЯВА СЕ сключения Договор за наем по взаимно съгласие, считано от 30.09.2013г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Наемател/Пренаемател(Наем), условие:ПРЕКРАТЯВА СЕ сключения договор за наем по взаимно съгласие, считано от 30.09.2013г. – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док.- 5.004 дка, обл.ХАСКОВО, общ. СТАМБОЛОВО, с.Царева поляна
Страни Наемодател – Жени Стайкова Николова
Наемател/Пренаемател(Наем), условие: ПРЕКРАТЯВА СЕ сключения Договор за наем по взаимно съгласие, считано от 30.09.2013г. – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Наемател/Пренаемател(Наем), условие:ПРЕКРАТЯВА СЕ сключения договор за наем по взаимно съгласие, считано от 30.09.2013г. – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.400 дка, местност – Балаирек, обл. ХАСКОВО, общ. СТАМБОЛОВО, с.Царева поляна

 

Пореден № по справката 47
Дата 12.06.2008
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Договор за наем
Страни НАЕМОДАТЕЛ – Жени Стайкова Николова
 НАЕМАТЕЛ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, НИВИ – С.Ц.ПОЛЯНА – ЗА 7Г

 

Пореден № по справката 48
Дата 21.07.2005
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

ПРОДАВАЧ – Жени Стайкова Николова

 КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, по плана на с. Минерални Бани с площ 5000 кв.м.

 

Пореден № по справката 49
Дата 01.09.2004
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Анекс/доп. споразумение към договор с нот. зав. на подписите (аренда, наем)
Страни СТРАНА 1 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СТРАНА 1 – Жени Стайкова Николова

СТРАНА 1 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СТРАНА 2 – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, продълж – на дог 185, т.6 от 2000 г.

 

Пореден № по справката 50
Дата 22.05.2001
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Договор за доброволна делба
Страни СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СОБСТВЕНИК – Жени Стайкова Николова

СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, парцел 3 от 945 кв.м. по плана на с. Царева поляна за имот, ведно с къща и стопански сгради, 2. парцел от 903 кв.м. в кв. 50 по плана на с. Царева поляна – незастроен и парцел от 1250 кв.м. по плана на с. Царева поляна – незастроен,

 

Пореден № по справката 51
Дата 02.10.2000
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Договор за аренда
Страни АРЕНДОДАТЕЛ – Жени Стайкова Николова

АРЕНДОДАТЕЛ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

 АРЕНДАТОР – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, земи дадени под аренда в земл.на с. Долно войводино

 

Пореден № по справката 52
Дата 19.07.1999
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Констативен акт, издаден по документи
Страни Не са посочени
Имот(вид, адрес) Не е посочено

Източник: Агенция по вписванията – всички служби по вписвания, Справка за вписвания, отбелязвания и заличавания, за периода от 01.01.1991 г. до 29.06.2023 г.

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

При извършена проверка към настоящия момент не са открити документи, установяващи принадлежност към органите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на Жени Стайкова Николова.

Източник: Отговор от председателя на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

ДРУГИ

 1. В медиите
Заглавие и връзка към публикация Медия, автор, дата
Човек на БСП поема Националния център за обществено здраве

Кърджали – добър пример за провеждане на политики в областта на общественото здраве 

Жени Стайкова е водач на листата на КП „БСП за България“ в Кърджали

Трима са кандидатите за управители на Националната здравноосигурителната каса

News.bg, 9 април, 2014 г.

 

Кърджали.бг, 20 април, 2019 г.

БТА, 28 февруари, 2023 г.

 

Дневник, 28 юни 2023 г.

Двама остават кандидатите за шеф на НЗОК Clinica.bg, 30 юни 2023 г.
Двама останаха кандидатите за управител на НЗОК Lex Medica News, 1 юли 2023 г.
 1. Комуникационен дневник

Черновата на публичното представяне бе изпратена на проф. Жени Стайкова Николова по имейл на 04.07.2023 г. БИПИ се свърза с проф. Николова, която заяви готовност да направи коментари по черновата, като в телефонния разговор уточни, че е омъжена и владее руски език. Към 11 юли 2023 г. не сме получили писмени коментари, бележки или съображения във връзка с публичното представяне на проф. Николова. На 11 юли от 13:00 ч. е насрочено извънредно заседание на Народното събрание, като в дневния ред е включена точка за избор на управител на НЗОК.

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!