Публичното представяне на Борислав Николов Белазелков е изготвено в качеството му на кандидат за съдия в Конституционния съд на Република България.

То бе изпратено на г-н Белазелков за преглед и коментар на 16.01.2024 г. На 17.01.2024 г. г-н Белазелков изпарти отговор, с който посочи, че събраната информация е вярна и няма против да бъде публикувана.

Номиниран от:

Кирил Петков Петков; Христо Любомиров Иванов; Атанас Петров Атанасов; Бойко Методиев Борисов; Делян Славчев Пеевски; Надежда Георгиева Йорданова; Никола Георгиев Минчев

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Име: Борислав Николов Белазелков
 2. Дата и място на раждане: 16.05.1956 г., София
 3. Семейно положение: Не е посочена информация
 4. Владеене на чужди езици: Немски и руски език

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и избор на съдии в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание (по-долу само Процедурните правила)

 1. Образование:
1981 г. СУ „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет
1975 г. Търговски техникум, София, специалност „Икономика и отчетност на външната търговия“
1986 г. Аспирант при СУ „Св. Климент Охридски“ по Гражданско процесуално право

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност:
От 2023 г. до момента

и през 2021 г.

Консултант на свободна практика

 Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

 1. Кариерно развитие:

Юридически стаж

2019 – 2022г. Член на Програмния съвет на Националния институт по правосъдие от
2021 – 2022 г. Началник на „Съвет за уеднаквяване практиката на Върховния касационен съд с практиката на Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз“ при председателя на Върховния касационен съд
1999 – 2021г. Съдия във Върховния касационен съд, Гражданска колегия, а от 2019 до 2021 г. – председател па IV гражданско отделение
1992 – 1999 г. Съдия в Софийския градски съд, Административно отделение (1992 – 1994) и Търговско отделение (1994 –1999)
1986 – 1992 г. Съдия в Софийския районен съд
1984 – 1986 г. Съдия-изпълнител при Софийския           районен съд
1982 –1983 г. Съдебен кандидат в Софийския градски съд

Преподавателска дейност и друга заетост

1997 – 2004 г. Хоноруван преподавател по „Гражданско изпълнително производство“ в СУ „Св. Климент Охридски”
1990 – 2000 г. Хоноруван асистент по „Гражданско процесуално право“ в СУ „Св. Климент Охридски“
1996 – 1997 г. Хоноруван преподавател по „Гражданско процесуално право“ във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”
От 1994 до момента Преподавател при обучение на съдии, адвокати и юрисконсулти, организирани от Правната инициатива за образование и развитие, Центъра за обучение на магистрати, Националния институт по правосъдие, Центъра за обучение на адвокати, Института по публична администрация, издателства Сиела, Сиби и др. по гражданско и търговско право, гражданско процесуално право, кадастър и регулация, международно частно право, международен граждански процес и др.
2014 – 2015 г. Председател на УС на Съюза на съдиите в България
2000 – 2006 г.

2009 – 2014 г.

Изпълнителен секретар на Съюза на съдиите в България
1999 – 2008 г. Арбитър в Арбитражния съд при Българската стопанска камара
Работа по проекти:
ФАР туининг проекти: „Реформи на гражданския процес” — BG/2003/IB/JH/01А и „Усъвършенстване на гражданския и наказателния процес” — ВG/2004/ІВ/ЛЈ/01
Проекти на Висшия съдебен съвет, финансирани от OПAK: „Компетентни и мотивирани магистрата и съдебни служители” – КБ08-24-8-С/03.11.2008, „Укрепване па капацитета на специализираната администрация на министъра на правосъдието за изпълнение на правомощията му по Закопа за съдебната власт, на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията” – K09-24-4-C/28.05.2009, „Укрепване на капацитета на началното обучение чрез консолидиране на мрежата    на магистратите наставници и       актуализиране на модела на задължителното първоначално      обучение” – КБ11-24-1/07.06.2012; „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от BCC“ по Договор N 13-24-1/15.11.2013 г. и др.
Работа по законопроекти:
Закон срещу изпирането на мръсни пари, Закон за нотариусите, Закон за особените залози, Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия, Закон за банките, Закон за търговските марки и географските означения, Закон за топологиите на интегралните схеми, Закон за промишления дизайн, Валутен закон, Закон за юридическите лица с нестопанска цел, Закон за ипотечните облигации, Закон за електронния документ и електронния подпис, Закон за занаятите, Закон за частните съдебни изпълнители, Закон за търговския регистър, Граждански процесуален кодекс, Закон за съдебната власт и др.
Публикации:
„Несъдебните изпълнителни основания и интересът на банката от осъдителен иск”, „Проблеми на регистърното производство”, „Правен режим на юридическите лица с нестопанска цел”, „Актове подлежащи на касационно обжалване по Гражданския процесуален кодекс”, „За залога на търговско предприятие“, „Електронния документ и електронния подпис. Правен режим“, „Коментар на закона за търговския регистър”, „Автентифициране и удостоверяване на волеизявленията за учредяване, променяне или прекратяване на права върху имот”, „Правомощия на въззивния съд при действието на новия Граждански процесуален кодекс”, „Връчване при действието на новия Граждански процесуален кодекс”, „Отмяната на влезли в сила решения при действието на новия Граждански процесуален кодекс”,

„Въвод във владение”, „Отговорност на съдебния изпълнител за вредите от процесуално незаконосъобразна публична продан”, „За прихващането, съдебно и извънсъдебно”, „Недействителност на правните сделки” и др.

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

 1. Данни от Агенцията по вписванията
Пореден № по справката 1

 

Дата 18.06.2004
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 0.000 кв.м., Празно място 1000 кв.м., общ. Шабла, с. Крапец

 

Пореден № по справката 2

 

Дата 17.11.2022
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Констативен акт, издаден по документи
Страни Собственик (частна собственост) – БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БЕЛАЗЕЛКОВ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2695.000 дка, обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София

 

Пореден № по справката 3
Дата 06.10.2022
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Заповед на кмета за възстановяване на собственост
Страни Собственик (частна собственост) – БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БЕЛАЗЕЛКОВ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2695.000 дка, обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София

 

Пореден № по справката 4
Дата 10.08.2022
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Дарение на недвижим имот
Страни Дарител – БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БЕЛАЗЕЛКОВ
Дарен (частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение: Жилище, апартамент ведно с мазе, площ по док. – 59.800 кв.м., обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София

 

Пореден № по справката 5
Дата 07.06.2021
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (частна собственост) – БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БЕЛАЗЕЛКОВ
Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение: Жилище, апартамент, площ по док. – 106.800 кв.м., ид.ч. от таван и две избени помещения, обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София

 

Пореден № по справката 6
Дата 18.12.2018
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Дарение на недвижим имот и учредяване право на ползване
Страни Дарител – БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БЕЛАЗЕЛКОВ
Дарен – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение: апартамент ведно с мазе, площ по док. – 122.390 кв.м., обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София
Страни Дарител – Борислав Николов Белазелков
Дарен – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 700.000 дка, обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София
Страни Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Дарен – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, с таван и мазе, площ по док. – 84.500 кв.м., обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София
Страни Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Дарен – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 678.000 кв.м., обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София
Страни Дарител – Борислав Николов Белазелков
Дарен – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Сграда, предназначение: едноетажна вилна сграда, площ по док. – 40.000 кв.м., обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София
Страни Дарител – Борислав Николов Белазелков
Дарен – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение: апартамент преустроен в офис, с две избени помещения, две тавански помещения, площ по док. – 157.000 кв.м., обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София

 

Пореден № по справката 7
Дата 29.06.2017
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
Страни Кредитор, ид.ч.:1/3 – БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БЕЛАЗЕЛКОВ
Длъжник, ид.ч.:1/3 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Длъжник, ид.ч.:1/3 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 457.000 кв.м., предназначение: урегулиран поземлен имот; тип: градски; обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София
Страни Кредитор, ид.ч.:1/3 – БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БЕЛАЗЕЛКОВ
Длъжник, ид.ч.:1/3 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Длъжник, ид.ч.:1/3 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в града, предназначение: Жилище; тип: градски, площ по док. – 69.110 кв.м., обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София

 

Пореден № по справката 8
Дата 08.04.2013
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Договор за цесия
Страни Цедент, идеални части:1/3 – БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БЕЛАЗЕЛКОВ
Цесионер – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Длъжник, ид.ч.:1/3 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Длъжник, ид.ч.:1/3 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 69.110 кв. м., предназначение: ЖИЛИЩЕ; тип: градски; обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София
Страни Цедент, идеални части:1/3 – БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БЕЛАЗЕЛКОВ
Цесионер – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Длъжник, ид.ч.:1/3 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Длъжник, ид.ч.:1/3 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 449.500 дка, предназначение: урегулиран поземлен имот; тип: градски, обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София

 

Пореден № по справката 9
Дата 02.03.2012
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач (Частна собственост) – БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БЕЛАЗЕЛКОВ

Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 59.800 кв. м., предназначение: жилище, апартамент, с прилежащ обект – мазе, обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София

 

Пореден № по справката 10
Дата 20.05.2010
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Констативен акт, издаден по документи
Страни Собственик (Частна собственост) – БОРИСЛАВ НИКОЛОВ

БЕЛАЗЕЛКОВ

Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 157.000 кв. м., предназначение: апартамент преустроен в офис, с две избени помещения и две тавански помещения; обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София

 

Пореден № по справката 11
Дата 01.10.2007
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
Страни Кредитодател, ид.ч.:1/3 – БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БЕЛАЗЕЛКОВ
Задължено лице, ид.ч.:1/3 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Задължено лице, ид.ч.:1/3 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 449.500 кв. м., описание: УПИ, тип: градски, обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София
Страни Кредитодател, ид.ч.:1/3 – БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БЕЛАЗЕЛКОВ
Задължено лице, ид.ч.:1/3 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Задължено лице, ид.ч.:1/3 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 69.110 кв.м., предназначение: Жилище, тип: градски, обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София

 

Пореден № по справката 12
Дата 08.05.2007
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач – БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БЕЛАЗЕЛКОВ
Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 157.000 кв. м., предназначение: апартамент, тип: градски, обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София

 

Пореден № по справката 13
Дата 27.12.2005
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Дарение на недвижим имот
Страни Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Дарен – БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БЕЛАЗЕЛКОВ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3498.000 кв. м., предназначение: НУПИ, тип: земеделски, обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София

 

Пореден № по справката 14
Дата 18.04.2005
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач – БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БЕЛАЗЕЛКОВ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 700.000 кв. м., описание: УПИ, тип: градски, обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач – БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БЕЛАЗЕЛКОВ
Имот (вид, адрес) Сграда, площ по док. – 40.000 кв.м., предназначение: едноетажна вилна сграда, тип: градски, обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София

 

Пореден № по справката 15
Дата 05.11.2002
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач – БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БЕЛАЗЕЛКОВ
Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 112.000 кв. м., предназначение: апартамент, с мазе, тип: градски, обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач – БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БЕЛАЗЕЛКОВ
Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение: складово помещение към апартамент; тип: градски, обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София

 

Пореден № по справката 16
Дата 19.09.2002
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Констативен акт, издаден по документи
Страни Собственик – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Собственик – БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БЕЛАЗЕЛКОВ

Собственик – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Собственик – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот (вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 84.500 кв.м.,

предназначение: апартамент, тип: градски, обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София

 

Пореден № по справката 17
Дата 03.07.2000
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Отказ от вещни права
Страни Собственик, ид.ч.:1/2 – БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БЕЛАЗЕЛКОВ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 83.960 кв.м., предназначение: апартамент, с мазе, тип: градски, обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София

 

Пореден № по справката 18
Дата 03.02.1999
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач – БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БЕЛАЗЕЛКОВ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, предназначение: апартамент, с мазе, тип: градски, обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София

 

Пореден № по справката 19
Дата 10.12.2007
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БЕЛАЗЕЛКОВ
Купувач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2217 кв.м., описание: УПИ, за вилен отдих и рекреационни дейности, обл. Бургас, общ. Царево, с. Лозенец

 

Пореден № по справката 20
Дата 08.09.2005
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Констативен акт, издаден по документи
Страни Собственик – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, 1/2 ид.ч. от дворно място, площ по док. – 2216 кв.м., обл. Бургас, общ. Царево, с. Лозенец
Страни Собственик – БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БЕЛАЗЕЛКОВ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2216 кв.м., описание: дворно място, обл. Бургас, общ. Царево, с. Лозенец
Страни Собственик – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, 1/2 ид.ч. от дворно място, площ по док. – 2216 кв.м., обл. Бургас, общ. Царево, с. Лозенец
Страни Собственик – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, 1/2 ид.ч. от дворно място, площ по док. – 2216 кв.м., обл. Бургас, общ. Царево, с. Лозенец

 

Пореден № по справката 21
Дата 31.10.2003
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач – БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БЕЛАЗЕЛКОВ
Имот (вид, адрес) Поземлен имот, 1/2 от ид.ч., площ по док.: 4998 кв.м., предназначение: нива, обл. Бургас, общ. Царево, с. Лозенец

Източник: Агенция по вписванията – всички служби по вписвания, Справка за вписвания, отбелязвания и заличавания, за периода от 01.01.1991 г. до 15.01.2024 г. 

2. Декларации по чл.175а, ал.1 ЗСВ от съдии, прокурори и следователи през 2021 г. – Борисква Белазелков:

 

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

При извършена проверка към настоящия момент не са открити документи, установяващи принадлежност към органите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на Борислав Николов Белазелков.

Източник: Отговор на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

ДРУГИ

 1. В медиите
Заглавие и връзка към публикация Медия, автор, дата
ПП-ДБ номинира бившия върховен съдия Борислав Белазелков за Конституционния съд Свободна Европа, 10.01.2024 г.
Борислав Белазелков е номинацията на ПП-ДБ за Конституционния съд БНР, 10.01.2024 г.
Предлагат съдия Борислав Белазелков за орден „Стара планина“ 24 часа, 11.05.2021 г.
Борислав Белазелков, ВКС: Разделянето на Съдебния съвет не изчерпва реформата Дневник, 27.04.2015 г.
Съюзът на съдиите с отворено писмо към депутатите за инспекторите към ВСС Капитал, 01.10.2015 г.
Борислав Белазелков с критики към компромисите за съдебната реформа Bgonair.bg, 24.07.2015 г.
 1. Комуникационен дневник

Черновата на публичното представяне бе изпратена на Борислав Белазелков по имейл на 16.01.2024 г. На 17.01.2024 г. г-н Белазелков изпарти отговор, с който посочи, че събраната информация е вярна и няма против да бъде публикувана.

 

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!