Публичното представяне на Бойко Атанасов Атанасов е изготвено в качеството му на кандидат за заместник-председател на Комисията за финансов надзор. 

Представянето бе изпратено на г-н Минчев за  преглед и коментар на 03.10.2017  г.  Към 10.10.2017 г. нямаме отговор от г-н Атанасов по повод публичното му представяне. 

Номиниран от:
Карина Караиванова, председател на Комисията за финансов надзор

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Име: Бойко Атанасов Атанасов

 

 1. Дата и място на раждане: Роден на 10 ноември 1970 г. в гр. Търговище.

Източник: http://www.comdos.bg.

 

 1. Семейно положение: Няма данни. Моля, ако желаете, посочете.

Източник:

 

 1. Владеене на чужди езици:

Ползва руски и английски език.

Източник: Автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание съгл. Процедурните правила.

 

 1. Образование:

1991 – 1995                    Университет за национално и световно стопанство, специалност „Планиране и прогнозиране на икономическите системи“, степен магистър. Среден успех от курса на обучението „Много добър“ 5.40. Среден успех от държавните изпити „отличен“ 6.00.

Източник: Автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание съгл. Процедурните правила.

 

 1. Продължаващо обучение:

2015                              Програма за лидерство на НАП, сертификат

2012                               Програма за лидерство и мениджмънт на НАП, сертификат

2004                               The department of the treasury, Европейски стандарти и синхронизиращи процедури

2003                               Georgetown University, East Central European Scholarship Program, Международни счетоводни стандарти, сертификат

2003                               УНСС, Аналитичен подход при решаване на проблеми и вземане на управленски решения, сертификат

Източник: Автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание съгл. Процедурните правила.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност: Заместник-министър на финансите с ресор оперативно ръководство и координация на дейността на дирекция „Данъчна политика“ в Министерство на финансите и наблюдение и координация на дейността на Национална агенция за приходите, Агенция „Митници“, Агенция за държавна финансова инспекция и Държавната комисия по хазарта

 

 1. Кариерно развитие:

м. май 2017 до момента          заместник министър на финансите

м. май 2013 до м. май 2017     изпълнителен директор на НАП

м. март 2013 до м. май 2013    заместник изпълнителен директор на НАП

от м. юни 2011                        директор на териториална дирекция на НАП София

от м. февруари 2009                заместник изпълнителен директор на НАП

от м. март 2007                       директор на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“

от м. юни 2006                        директор на териториална дирекция на НАП София-град

от м. януари 2006                    заместник директор на Териториална дирекция на НАП София-град

от м. юни 2000                        заместник териториален данъчен директор на Териториална данъчна дирекция, София

от м. януари 2000                    началник подразделение в Главно управление на данъчната администрация (МФ)

от м. март 1996                       данъчен инспектор в Главно управление на данъчната администрация (МФ)

Източник: Автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание съгл. Процедурните правила

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

 1. Данни за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото

Кандидатът не е попълнил Декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имущество по модела на Български институт за правни инициативи.

 1. Данни от декларации към Сметна Палата

Представените данни са актуални към датата на внасяне на предложението за избиране на Бойко Атанасов Атанасов за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на Комисията за финансов надзор – 20.09.2017 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 29.09.2017 г.

Името на Бойко Атанасов Атанасов не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни:

Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата, могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година:

 

 1. Данни от Имотен регистър към Агенция по вписванията.

2.1. Служба по вписванията – София за периода от 01.01.1992 г. до 29.09.2017 г.

Пореден № по справката 1
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 
Година 2016 
Страни Продавач – БОЙКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
Купувач (Частна собственост) – физическо лице
Купувач (Частна собственост) – физическо лице
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 21.030 кв. м., Описание: ГАРАЖ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Пореден № по справката 2
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 
Година 2015 
Страни Продавач – ЕИК / БУЛСТАТ 831534113 Р.С.ИНЖЕНЕРИНГ
Купувач(Частна собственост) – БОЙКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 18.240 кв. м., ПАРКОМЯСТО /съотв. на 18.24/603.01ид.ч. от ПОДЗЕМНИЯ ГАРАЖ вх.А и вх.Б/, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Страни Продавач – ЕИК / БУЛСТАТ 831534113 Р.С.ИНЖЕНЕРИНГ
Купувач (Частна собственост) – БОЙКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 151.260 кв. м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Страни Продавач – ЕИК / БУЛСТАТ 831534113 Р.С.ИНЖЕНЕРИНГ
Купувач (Частна собственост) – БОЙКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 19.940 кв. м., ПАРКОМЯСТО /съотв. на 19.94/603.01ид.ч. от ПОДЗЕМНИЯ ГАРАЖ вх.А и вх.Б/, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Страни Продавач – ЕИК / БУЛСТАТ 831534113 Р.С.ИНЖЕНЕРИНГ
Купувач (Частна собственост), идеални части:19,218% – БОЙКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
Имот Поземлен имот, площ по док. – 358.000 кв. м., Описание: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Страни Продавач – ЕИК / БУЛСТАТ 831534113 Р.С.ИНЖЕНЕРИНГ
Купувач (Частна собственост), идеални части:2,533% и 2,317% – БОЙКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
Имот Поземлен имот, площ по док. – 933.000 кв. м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Пореден № по справката 3
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 
Година 2014 
Страни Продавач – БОЙКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
Купувач(Частна собственост) – физическо лице
Купувач(Частна собственост) – физическо лице
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 181.420 кв. м., АПАРТАМЕНТ; Мазе; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Пореден № по справката 4
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 
Година 2006 
Страни ПРОДАВАЧ – БОЙКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
КУПУВАЧ – физическо лице
Имот Самостоятелен обект в сграда, Описание: АПАРТАМЕНТ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Пореден № по справката 5
Книга ВПИСВАНИЯ 
Тип Акт ПРИДОБИВАНЕ ОТ ДЪРЖАВА И ОБЩИНА 
Година 2006 
Условие ДОГОВОРЪТ Е С ДАТА 17.01.2003Г.
Страни
ПРИЕМАТЕЛ – физическо лице
ПРИЕМАТЕЛ – БОЙКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ОТЧУЖДИТЕЛ – ТОА ЛЮЛИН
Имот Самостоятелен обект в сграда, гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Пореден № по справката 6
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт ПРОДАЖБА ПРАВО НА СТРОЕЖ 
Година 2005 
Страни ПРОДАВАЧ – Р С ИНЖЕНЕРИНГ
КУПУВАЧ – БОЙКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 181.420 кв.м., Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Страни ПРОДАВАЧ – Р С ИНЖЕНЕРИНГ
КУПУВАЧ – БОЙКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 21.030 кв.м., Описание: ГАРАЖ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Пореден № по справката 7
Книга ВПИСВАНИЯ 
Тип Акт РЕШЕНИЕ ЗА СЪДЕБНА ДЕЛБА 
Година 2004 
Страни СЪСОБСТВЕНИЦИ – физическо лице
СЪСОБСТВЕНИЦИ – БОЙКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
Имот Самостоятелен обект в сграда, Описание: АПАРТАМЕНТ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Страни СЪСОБСТВЕНИЦИ – физическо лице
СЪСОБСТВЕНИЦИ – БОЙКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 101.760 кв.м., Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

 

 1. 3. Участие в НПО и други организации:

Няма данни. Моля, ако желаете, посочете.

Източник:

 

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

На Бойко Атанасов Атанасов са извършени 3 (три) проверки от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по силата на чл. 26, ал. 4 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия – на 26.05.2010 г., на 27.11.2013 г. и на 04.07.2017 г. Заключенията на проверките са „неустановена принадлежност“.

Източник: http://www.comdos.bg/

ДРУГИ

 1. Комуникационен дневник

Черновата на публично представянето бе изпратено на Бойко Атанасов за преглед и коментар на  03.10.2017 г.

 

 1. В медиите
Заглавие и връзка към публикация Медия, автор, дата
Кадрови рокади във финансовото министерство Капитал10 май 2017 г.
Данъчният шеф Бойко Атанасов става зам.-министър на финансите Медияпул9 май 2017 г.
Бойко Атанасов: НАП защитава интереса на държавата в бизнеса с горива и неговото осветляване 24 часаРумяна Денчева

14 март 2017 г.

Бойко Атанасов: Успехът е в цифрите, но истинският е в доверието на гражданите към НАП 24 часаРумяна Денчева

3 април 2016 г.

НАП има нов заместник-изпълнителен директор КапиталСтефан Антонов

31 март 2013 г.

 

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!

Календар

юли 2024
П В С Ч П С Н
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

В ПАРЛАМЕНТА:

RSS Error: WP HTTP Error: cURL error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate

Последвайте ни: