Публичното представяне на Бойко Атанасов Атанасов е изготвено в качеството му на кандидат за заместник-председател на Комисията за финансов надзор. 

Представянето бе изпратено на г-н Минчев за  преглед и коментар на 03.10.2017  г.  Към 10.10.2017 г. нямаме отговор от г-н Атанасов по повод публичното му представяне. 

Номиниран от:
Карина Караиванова, председател на Комисията за финансов надзор

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Име: Бойко Атанасов Атанасов

 

 1. Дата и място на раждане: Роден на 10 ноември 1970 г. в гр. Търговище.

Източник: http://www.comdos.bg.

 

 1. Семейно положение: Няма данни. Моля, ако желаете, посочете.

Източник:

 

 1. Владеене на чужди езици:

Ползва руски и английски език.

Източник: Автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание съгл. Процедурните правила.

 

 1. Образование:

1991 – 1995                    Университет за национално и световно стопанство, специалност „Планиране и прогнозиране на икономическите системи“, степен магистър. Среден успех от курса на обучението „Много добър“ 5.40. Среден успех от държавните изпити „отличен“ 6.00.

Източник: Автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание съгл. Процедурните правила.

 

 1. Продължаващо обучение:

2015                              Програма за лидерство на НАП, сертификат

2012                               Програма за лидерство и мениджмънт на НАП, сертификат

2004                               The department of the treasury, Европейски стандарти и синхронизиращи процедури

2003                               Georgetown University, East Central European Scholarship Program, Международни счетоводни стандарти, сертификат

2003                               УНСС, Аналитичен подход при решаване на проблеми и вземане на управленски решения, сертификат

Източник: Автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание съгл. Процедурните правила.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност: Заместник-министър на финансите с ресор оперативно ръководство и координация на дейността на дирекция „Данъчна политика“ в Министерство на финансите и наблюдение и координация на дейността на Национална агенция за приходите, Агенция „Митници“, Агенция за държавна финансова инспекция и Държавната комисия по хазарта

 

 1. Кариерно развитие:

м. май 2017 до момента          заместник министър на финансите

м. май 2013 до м. май 2017     изпълнителен директор на НАП

м. март 2013 до м. май 2013    заместник изпълнителен директор на НАП

от м. юни 2011                        директор на териториална дирекция на НАП София

от м. февруари 2009                заместник изпълнителен директор на НАП

от м. март 2007                       директор на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“

от м. юни 2006                        директор на териториална дирекция на НАП София-град

от м. януари 2006                    заместник директор на Териториална дирекция на НАП София-град

от м. юни 2000                        заместник териториален данъчен директор на Териториална данъчна дирекция, София

от м. януари 2000                    началник подразделение в Главно управление на данъчната администрация (МФ)

от м. март 1996                       данъчен инспектор в Главно управление на данъчната администрация (МФ)

Източник: Автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание съгл. Процедурните правила

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

 1. Данни за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото

Кандидатът не е попълнил Декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имущество по модела на Български институт за правни инициативи.

 1. Данни от декларации към Сметна Палата

Представените данни са актуални към датата на внасяне на предложението за избиране на Бойко Атанасов Атанасов за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на Комисията за финансов надзор – 20.09.2017 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 29.09.2017 г.

Името на Бойко Атанасов Атанасов не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни:

Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата, могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година:

 

 1. Данни от Имотен регистър към Агенция по вписванията.

2.1. Служба по вписванията – София за периода от 01.01.1992 г. до 29.09.2017 г.

Пореден № по справката 1
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 
Година 2016 
Страни Продавач – БОЙКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
Купувач (Частна собственост) – физическо лице
Купувач (Частна собственост) – физическо лице
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 21.030 кв. м., Описание: ГАРАЖ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Пореден № по справката 2
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 
Година 2015 
Страни Продавач – ЕИК / БУЛСТАТ 831534113 Р.С.ИНЖЕНЕРИНГ
Купувач(Частна собственост) – БОЙКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 18.240 кв. м., ПАРКОМЯСТО /съотв. на 18.24/603.01ид.ч. от ПОДЗЕМНИЯ ГАРАЖ вх.А и вх.Б/, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Страни Продавач – ЕИК / БУЛСТАТ 831534113 Р.С.ИНЖЕНЕРИНГ
Купувач (Частна собственост) – БОЙКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 151.260 кв. м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Страни Продавач – ЕИК / БУЛСТАТ 831534113 Р.С.ИНЖЕНЕРИНГ
Купувач (Частна собственост) – БОЙКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 19.940 кв. м., ПАРКОМЯСТО /съотв. на 19.94/603.01ид.ч. от ПОДЗЕМНИЯ ГАРАЖ вх.А и вх.Б/, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Страни Продавач – ЕИК / БУЛСТАТ 831534113 Р.С.ИНЖЕНЕРИНГ
Купувач (Частна собственост), идеални части:19,218% – БОЙКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
Имот Поземлен имот, площ по док. – 358.000 кв. м., Описание: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Страни Продавач – ЕИК / БУЛСТАТ 831534113 Р.С.ИНЖЕНЕРИНГ
Купувач (Частна собственост), идеални части:2,533% и 2,317% – БОЙКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
Имот Поземлен имот, площ по док. – 933.000 кв. м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Пореден № по справката 3
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 
Година 2014 
Страни Продавач – БОЙКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
Купувач(Частна собственост) – физическо лице
Купувач(Частна собственост) – физическо лице
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 181.420 кв. м., АПАРТАМЕНТ; Мазе; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Пореден № по справката 4
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 
Година 2006 
Страни ПРОДАВАЧ – БОЙКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
КУПУВАЧ – физическо лице
Имот Самостоятелен обект в сграда, Описание: АПАРТАМЕНТ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Пореден № по справката 5
Книга ВПИСВАНИЯ 
Тип Акт ПРИДОБИВАНЕ ОТ ДЪРЖАВА И ОБЩИНА 
Година 2006 
Условие ДОГОВОРЪТ Е С ДАТА 17.01.2003Г.
Страни
ПРИЕМАТЕЛ – физическо лице
ПРИЕМАТЕЛ – БОЙКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ОТЧУЖДИТЕЛ – ТОА ЛЮЛИН
Имот Самостоятелен обект в сграда, гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Пореден № по справката 6
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт ПРОДАЖБА ПРАВО НА СТРОЕЖ 
Година 2005 
Страни ПРОДАВАЧ – Р С ИНЖЕНЕРИНГ
КУПУВАЧ – БОЙКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 181.420 кв.м., Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Страни ПРОДАВАЧ – Р С ИНЖЕНЕРИНГ
КУПУВАЧ – БОЙКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 21.030 кв.м., Описание: ГАРАЖ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Пореден № по справката 7
Книга ВПИСВАНИЯ 
Тип Акт РЕШЕНИЕ ЗА СЪДЕБНА ДЕЛБА 
Година 2004 
Страни СЪСОБСТВЕНИЦИ – физическо лице
СЪСОБСТВЕНИЦИ – БОЙКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
Имот Самостоятелен обект в сграда, Описание: АПАРТАМЕНТ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Страни СЪСОБСТВЕНИЦИ – физическо лице
СЪСОБСТВЕНИЦИ – БОЙКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 101.760 кв.м., Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

 

 1. 3. Участие в НПО и други организации:

Няма данни. Моля, ако желаете, посочете.

Източник:

 

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

На Бойко Атанасов Атанасов са извършени 3 (три) проверки от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по силата на чл. 26, ал. 4 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия – на 26.05.2010 г., на 27.11.2013 г. и на 04.07.2017 г. Заключенията на проверките са „неустановена принадлежност“.

Източник: http://www.comdos.bg/

ДРУГИ

 1. Комуникационен дневник

Черновата на публично представянето бе изпратено на Бойко Атанасов за преглед и коментар на  03.10.2017 г.

 

 1. В медиите
Заглавие и връзка към публикация Медия, автор, дата
Кадрови рокади във финансовото министерство Капитал10 май 2017 г.
Данъчният шеф Бойко Атанасов става зам.-министър на финансите Медияпул9 май 2017 г.
Бойко Атанасов: НАП защитава интереса на държавата в бизнеса с горива и неговото осветляване 24 часаРумяна Денчева

14 март 2017 г.

Бойко Атанасов: Успехът е в цифрите, но истинският е в доверието на гражданите към НАП 24 часаРумяна Денчева

3 април 2016 г.

НАП има нов заместник-изпълнителен директор КапиталСтефан Антонов

31 март 2013 г.

 

Календар

декември 2021
П В С Ч П С Н
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

В ПАРЛАМЕНТА:

 • Предстоящи събития
 • Пленарни заседания

Народният представител Никола Минчев беше избран за председател на 47-ото Народно събрание. Неговата кандидатура подкрепиха 158 депутати, един беше против, а 72 се въздържаха. Кандидатурата на Никола Минчев беше представена в пленарна зала от лидера на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. Той посочи, че Никола Минчев е завършил право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и има дългогодишен стаж като адвокат в международно призната кантора. През годините се е доказал като отличен професионалист, непримирим боец за каузи, с активна гражданска позиция. Вярвам, че тези негови качества, както и доброто му образование, почтеност, постоянство, ще допринесат много за 47-ото Народно събрание, посочи… [повече]

Народните представители от 47-ото Народно събрание тържествено се заклеха в името на Република България да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа. Най-възрастният народен представител Силви Кирилов от „Има такъв народ“ откри първото заседание на новоизбрания парламент. Това беше посрещнато с аплодисменти от пленарната зала. Време е да загърбим нашите лични и частнополитически различия в името на националните и обществените интереси, заяви Силви Кирилов в словото си след откриването на заседанието. Прозрачността в действията на политическите сили и спазването на дадените обещания, политическата коректност ще възвърнат доверието в държавността,… [повече]

Народните представители в 47-ото Народно събрание ще положат клетва на 3 декември 2021 г. Първото заседание на новоизбрания парламент е свикано с указ № 284 на президента Румен Радев на основание чл. 75 от Конституцията на Република България. То ще започне в 9.00 часа в сградата на парламента на пл. „Народно събрание“ №2 и ще бъде предавано пряко по БНТ и БНР. Съгласно Конституцията (чл. 76) първото заседание на Народното събрание ще бъде открито от най-възрастния присъстващ народен представител. В 47-ото Народно събрание това е Силви Кирилов. На първото заседание народните представители ще положат следната клетва: "Заклевам се в името… [повече]

Председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Иван Ченчев инициира среща между представители на здравното министерство и на спортните клубове във връзка с въведената забрана за провеждане на тренировки и състезания от спортни клубове. Разговорът беше насрочен след множество писма от спортни федерации и клубове до парламентарната комисия с молба за съдействие и преразглеждане на заповед на министъра на здравеопазването от 2 септември 2021 г., с която се забранява провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти. В последния ден от мандата на 46-ото Народно събрание председателят на Комисията… [повече]

Скъпи учители и ученици, Сърдечно Ви поздравявам по повод откриването на новата учебна година. Тя започва в едно трудно време, белязано от пандемията от  COVID-19. Но, убедена съм, това е предизвикателство, което Вие ще преодолеете заедно с упоритост, кураж и постоянство. Първият учебен ден е свързан с много надежди за една успешна година, с очакване за сериозна работа и постигане на високи резултати. Днес ние благодарим на преподавателите за тяхната всеотдайност, за всекидневните усилия да образоват нашите деца, да превърнат любопитството им към света в любов към знанието, да възпитат достойни личности. Пожелавам на учениците да бъдат упорити и последователни,… [повече]

Четиридесет и шестото народно събрание завърши своята работа с гласуване на решение за приемане на доклада за дейността на Временната комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства на протестиращи граждани, опозиционни лидери и членове на политически партии от опозицията. Решението беше прието със 123 гласа „за“,  без "против" и "въздържал се". Докладът беше обсъден при закрити врата, заради съдържащата се… [повече]

Председателят на Народното събрание Ива Митева участва в честването на 142 години от полагане основите на Националната служба за охрана (НСО). Председателят на Народното събрание присъства на празничния водосвет за здраве и благоденствие, отслужен от Мелнишкия епископ Герасим, пред параклиса „Св. Георги Победоносец“ и положи цветя пред Паметния знак на служителите на НСО, достойно изпълнили дълга си. Вече 142 години Националната служба за охрана гарантира сигурността и неприкосновеността на най-висшите публични длъжности в държавата, за да могат те да осъществяват своите конституционни правомощия, посочи председателят на Народното събрание. Смятам, че вие трябва да бъдете равноотдалечени от всички власти, вие с… [повече]

Парламентът прие на второ четене промените в бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2021 г. Те предвиждат бюджетът на НЗОК да се увеличи със 105 млн. лева и така приходите и трансферите на НЗОК да бъдат 5 446 312 900 лева, вместо предвидените досега 5 341 312 900 лева. За поставяне на ваксини срещу COVID-19 се отделят 14 млн. лева - по 10 лева на поставена ваксина. Предвижда се също магистър-фармацевтите, които работят на първа линия в аптеките на болничните заведения, да получават допълнителни възнаграждения от 600 лева във връзка с пандемията от COVID-19. Разпоредбата ще влезе в сила… [повече]

Народният представител Никола Минчев беше избран за председател на 47-ото Народно събрание. Неговата кандидатура подкрепиха 158 депутати, един беше против, а 72 се въздържаха. Кандидатурата на Никола Минчев беше представена в пленарна зала от лидера на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. Той посочи, че Никола Минчев е завършил право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и има дългогодишен стаж като адвокат в международно призната кантора. През годините се е доказал като отличен професионалист, непримирим боец за каузи, с активна гражданска позиция. Вярвам, че тези негови качества, както и доброто му образование, почтеност, постоянство, ще допринесат много за 47-ото Народно събрание, посочи… [повече]

Народните представители от 47-ото Народно събрание тържествено се заклеха в името на Република България да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа. Най-възрастният народен представител Силви Кирилов от „Има такъв народ“ откри първото заседание на новоизбрания парламент. Това беше посрещнато с аплодисменти от пленарната зала. Време е да загърбим нашите лични и частнополитически различия в името на националните и обществените интереси, заяви Силви Кирилов в словото си след откриването на заседанието. Прозрачността в действията на политическите сили и спазването на дадените обещания, политическата коректност ще възвърнат доверието в държавността,… [повече]

Народните представители в 47-ото Народно събрание ще положат клетва на 3 декември 2021 г. Първото заседание на новоизбрания парламент е свикано с указ № 284 на президента Румен Радев на основание чл. 75 от Конституцията на Република България. То ще започне в 9.00 часа в сградата на парламента на пл. „Народно събрание“ №2 и ще бъде предавано пряко по БНТ и БНР. Съгласно Конституцията (чл. 76) първото заседание на Народното събрание ще бъде открито от най-възрастния присъстващ народен представител. В 47-ото Народно събрание това е Силви Кирилов. На първото заседание народните представители ще положат следната клетва: "Заклевам се в името… [повече]

Председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Иван Ченчев инициира среща между представители на здравното министерство и на спортните клубове във връзка с въведената забрана за провеждане на тренировки и състезания от спортни клубове. Разговорът беше насрочен след множество писма от спортни федерации и клубове до парламентарната комисия с молба за съдействие и преразглеждане на заповед на министъра на здравеопазването от 2 септември 2021 г., с която се забранява провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти. В последния ден от мандата на 46-ото Народно събрание председателят на Комисията… [повече]

Скъпи учители и ученици, Сърдечно Ви поздравявам по повод откриването на новата учебна година. Тя започва в едно трудно време, белязано от пандемията от  COVID-19. Но, убедена съм, това е предизвикателство, което Вие ще преодолеете заедно с упоритост, кураж и постоянство. Първият учебен ден е свързан с много надежди за една успешна година, с очакване за сериозна работа и постигане на високи резултати. Днес ние благодарим на преподавателите за тяхната всеотдайност, за всекидневните усилия да образоват нашите деца, да превърнат любопитството им към света в любов към знанието, да възпитат достойни личности. Пожелавам на учениците да бъдат упорити и последователни,… [повече]

Четиридесет и шестото народно събрание завърши своята работа с гласуване на решение за приемане на доклада за дейността на Временната комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства на протестиращи граждани, опозиционни лидери и членове на политически партии от опозицията. Решението беше прието със 123 гласа „за“,  без "против" и "въздържал се". Докладът беше обсъден при закрити врата, заради съдържащата се… [повече]

Председателят на Народното събрание Ива Митева участва в честването на 142 години от полагане основите на Националната служба за охрана (НСО). Председателят на Народното събрание присъства на празничния водосвет за здраве и благоденствие, отслужен от Мелнишкия епископ Герасим, пред параклиса „Св. Георги Победоносец“ и положи цветя пред Паметния знак на служителите на НСО, достойно изпълнили дълга си. Вече 142 години Националната служба за охрана гарантира сигурността и неприкосновеността на най-висшите публични длъжности в държавата, за да могат те да осъществяват своите конституционни правомощия, посочи председателят на Народното събрание. Смятам, че вие трябва да бъдете равноотдалечени от всички власти, вие с… [повече]

Парламентът прие на второ четене промените в бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2021 г. Те предвиждат бюджетът на НЗОК да се увеличи със 105 млн. лева и така приходите и трансферите на НЗОК да бъдат 5 446 312 900 лева, вместо предвидените досега 5 341 312 900 лева. За поставяне на ваксини срещу COVID-19 се отделят 14 млн. лева - по 10 лева на поставена ваксина. Предвижда се също магистър-фармацевтите, които работят на първа линия в аптеките на болничните заведения, да получават допълнителни възнаграждения от 600 лева във връзка с пандемията от COVID-19. Разпоредбата ще влезе в сила… [повече]

Последвайте ни: