Публичното представяне на Благой Гаврилов Голубарев е изготвено в качеството му на кандидат за член на Комисията за енергийно и водно регулиране.

То бе изпратено на г-н Голубарев за преглед и коментар на 04.02.2022 г. На 07.02.2022 г. г-н Голубарев потвърди съгласието си за публикуване на представянето.

Номиниран от:

Виктория Димитрова Василева; Тошко Йорданов Хаджитодоров; Николай Стефанов Радулов; Георги Станчев Георгиев; Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова; Иво Георгиев Атанасов; Станислав Светозаров Балабанов; Андрей Николаев Михайлов; Пламен Николаев Абровски; Пламен Николаев Николов; Ивайло Христов Христов; Кирил Сашев Симеонов; Танер Кадир Тюркоглу; Александър Атанасов Александров; Иван Руменов Клисурски; Силви Кирилов Петров; Пламен Николаев Николов; Момчил Кунчев Иванов; Снежанка Райчова Траянска; Тихомир Гочев Тенев; Венцислав Иванов Петков; (Има такъв народ)

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Име: Благой Гаврилов Голубарев

2. Дата и място на раждане: 26 март 1956 г., гр. София

3. Семейно положение: 

Източник: Благой Голубарев

4. Владеене на езици: Владее добре английски и руски език

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила за условията и реда за предлагане на председател и един член на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание (по-долу само Процедурните правила)

5. Образование:

04.04.2003 – 03.12.2003 г. Институт за следдипломна квалификация при УНСС, гр. София, Висша школа по международен бизнес и право, придобита квалификация Икономика и управление на фирмата
март 2000 г. AOTS – Япония – гр. Токио, придобита квалификация Корпоративно управление
май – юни 1989 г. Икономически институт – гр. Москва, придобита квалификация Управление, икономика, техника и технология на разпределението на ел. енергия
1985 – 1987 г. Университет за правна култура, факултет „Народен контрол“, юридически курс
септември 1977 – март 1982 г. ВМЕИ, гр. София (Технически университет), специалност „Електрически мрежи и системи“, придобита квалификация Електроинженер (магистър)
септември 1979 – март 1982 г. ВМЕИ, гр. София (Технически университет), катедра „Педагогика и педагогическа психология“, педагогическа квалификация
септември 1971 – юли 1975 г. Техникум по слаботокова електротехника – ТСЕ „А. С. Попов“, гр. София, специалност „Радио и телевизия“, придобита квалификация  Слаботоков техник

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

6. Професионални организации и участия:

февруари 2013 – март 2014 г. Заместник-председател на Асоциацията на търговците на електроенергия в България (АТЕБ)

август 2006 – октомври 2008 г. Основател, съучредител и първи председател на АТЕБ

Консултативен съвет към Агенцията по енергийна ефективност;

Консултативни групи към общини, фирми и Български енергиен форум по проекти в енергетиката;

Проекти с международно финансиране в сферата на енергетиката, енерго-ефективните дейности и газоснабдяването

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

1. Текуща длъжност:

От 2020 г. до момента              Енергиен експерт

2. Кариерно развитие:

февруари 2015 – февруари 2020 г. Търговски директор, „ТМ Технолоджи“ АД, гр. Русе
май 2005 – март 2014 г. Изпълнителен директор, „Енемона Ютилитис“ АД, гр. София
май 2005 – декември 2005 г. Директор дирекция „Енергетика“, „Енемона“ АД, гр. Козлодуй
февруари 2005 – май 2005 г. Оперативен директор, „Електроразпределение – Столично“ ЕАД, гр. София
април 2000 – януари 2005 г. Заместник изпълнителен директор, „Електроразпределение – Столично“ ЕАД, гр. София
септември 1996 – април 2000 г. Началник на електроразпределителен район „Изток“, НЕК – ЕАД, предприятие „Електроснабдяване“ София
юни 1995 – септември 1996 г. Началник отдел „Поддържане и ремонт на ел. съоръжения, ел. подстанции и ТП“ в Централно управление, НЕК – ЕАД, предприятие „Електроснабдяване“ София
януари 1995 – юни 1995 г. Заместник-началник на електроразпределителен район „Запад“, НЕК – ЕАД, предприятие „Електроснабдяване“ София
март 1992 – януари 1995 г. Заместник-началник на район „Подстанции“, НЕК – ЕАД, предприятие „Електроснабдяване“ София
юли 1986 – март 1992 г. Заместник-директор на район „Подстанции“  НЕК – ЕАД, предприятие „Електроснабдяване“ София
октомври 1985 – юли 1986 г. Ел. монтьор РЗА в район „Подстанции“  НЕК – ЕАД, предприятие „Електроснабдяване“ София
май 1982 – октомври 1985 г. Енергетик, НЕК – ЕАД, предприятие „Електроснабдяване“ София

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

  1. Данни от Агенцията по вписванията
Пореден № по справката 1
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Година 2011
Страни Продавач – БЛАГОЙ ГАВРИЛОВ ГОЛУБАРЕВ

Продавач – физическо лице

Купувач (Частна собственост) – физическо лице
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.000 дка, общ. ПЛЕВЕН, с. Бръшляница
Страни Продавач – физическо лице

Продавач – БЛАГОЙ ГАВРИЛОВ ГОЛУБАРЕВ

Купувач (Частна собственост) – физическо лице
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 20.000 дка, общ. ПЛЕВЕН, с. Бръшляница
Страни Продавач – БЛАГОЙ ГАВРИЛОВ ГОЛУБАРЕВ

Продавач – физическо лице

Купувач (Частна собственост) – физическо лице
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.218 дка, общ. ПЛЕВЕН, с. Бръшляница

 

Пореден № по справката 2
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Година 2011
Страни Продавач – физическо лице

Продавач – БЛАГОЙ ГАВРИЛОВ ГОЛУБАРЕВ

Купувач (Частна собственост) – физическо лице
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.526 дка, общ. ПЛЕВЕН, с. Бръшляница
Страни Продавач – физическо лице

Продавач – БЛАГОЙ ГАВРИЛОВ ГОЛУБАРЕВ

Купувач (Частна собственост) – физическо лице
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 29.844 дка, общ. ПЛЕВЕН, с. Бръшляница

Източник: Агенция по вписванията – Справка за вписвания, отбелязвания и заличавания в Служба по вписванията – Плевен

Пореден № по справката 1
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Година 2018
Страни Продавач – БЛАГОЙ ГАВРИЛОВ ГОЛУБАРЕВ

Продавач – физическо лице

Продавач – физическо лице

Купувач (Частна собственост) – физическо лице

Купувач (Частна собственост) – физическо лице

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 84.670 кв. м., заедно с мазе,  гр. София

 

Пореден № по справката 2
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
Тип Акт Заличаване на законна ипотека
Година 2012
Страни Кредитор – БАНКА
Ипотекарен длъжник – физическо лице

Ипотекарен длъжник – БЛАГОЙ ГАВРИЛОВ ГОЛУБАРЕВ

Имот(вид, адрес) Сграда, предназначение – Жилищна сграда – еднофамилна,
  площ по док. – 93.000 кв. м., гр. София
Страни Кредитор – БАНКА
  Ипотекарен длъжник – физическо лице

Ипотекарен длъжник – БЛАГОЙ ГАВРИЛОВ ГОЛУБАРЕВ

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 798.000 кв. м., гр. София
Страни Кредитор – БАНКА
  Ипотекарен длъжник – физическо лице

Ипотекарен длъжник – БЛАГОЙ ГАВРИЛОВ ГОЛУБАРЕВ

Имот(вид, адрес) Сграда, предназначение – Хангар, депо, гараж, площ по док. – 16.500 кв. м., гр. София
Страни Кредитор – БАНКА
  Ипотекарен длъжник – физическо лице

Ипотекарен длъжник – БЛАГОЙ ГАВРИЛОВ ГОЛУБАРЕВ

Имот(вид, адрес) Сграда, предназначение –- Хангар, депо, гараж, площ по док. – 16.500 кв. м., гр. София

 

Пореден № по справката 3
Книга ЗАКОННИ ИПОТЕКИ
Тип Акт Учредяване на законна ипотека
Година 2011
Страни Кредитор – БАНКА
Ипотекарен длъжник – физическо лице

Ипотекарен длъжник – БЛАГОЙ ГАВРИЛОВ ГОЛУБАРЕВ

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 798.000 кв. м., гр. София
Страни Кредитор – БАНКА
Ипотекарен длъжник – физическо лице

Ипотекарен длъжник – БЛАГОЙ ГАВРИЛОВ ГОЛУБАРЕВ

Имот(вид, адрес) Сграда, предназначение – Хангар, депо, гараж, площ по док. – 16.500 кв. м., ГАРАЖ, гр. София
Страни Кредитор – БАНКА
  Ипотекарен длъжник – физическо лице

Ипотекарен длъжник – БЛАГОЙ ГАВРИЛОВ ГОЛУБАРЕВ

Имот(вид, адрес) Сграда, предназначение – Жилищна сграда – еднофамилна, парцел, площ по док. – 114.000 кв. м., гр. София
Страни Кредитор – БАНКА
  Ипотекарен длъжник – физическо лице

Ипотекарен длъжник – БЛАГОЙ ГАВРИЛОВ ГОЛУБАРЕВ

Имот(вид, адрес) Сграда, предназначение – Хангар, депо, гараж, парцел, площ по док. – 16.500 кв. м., гр. София

 

Пореден № по справката 4
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Година 2011
Страни Продавач – физическо лице

Продавач – физическо лице

Купувач (Частна собственост) – БЛАГОЙ ГАВРИЛОВ ГОЛУБАРЕВ

Купувач (Частна собственост) – физическо лице

Имот(вид, адрес) Сграда, предназначение – Жилищна сграда – еднофамилна,  площ по док. – 114.000 кв. м., гр. София
Страни Продавач – физическо лице

Продавач – физическо лице

Купувач(Частна собственост) – БЛАГОЙ ГАВРИЛОВ ГОЛУБАРЕВ

Купувач(Частна собственост) – физическо лице

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, парцел, площ по док. – 798.000 кв. м., гр. София
Страни Продавач – физическо лице

Продавач – физическо лице

Купувач (Частна собственост) – БЛАГОЙ ГАВРИЛОВ ГОЛУБАРЕВ

Купувач (Частна собственост) – физическо лице

Имот(вид, адрес) Сграда, предназначение – Хангар, депо, гараж, парцел, площ по док. – 16.500 кв. м., гр. София
Страни Продавач – физическо лице
  Продавач – физическо лице
  Купувач (Частна собственост) – БЛАГОЙ ГАВРИЛОВ ГОЛУБАРЕВ

Купувач (Частна собственост) – физическо лице

Имот(вид, адрес) Сграда, предназначение – Хангар, депо, гараж, площ по док. – 16.500 кв. м., ГАРАЖ, гр. София
Пореден № по справката 5
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Отказ от вещни права
Година 2007
Страни СОБСТВЕНИК – БЛАГОЙ ГАВРИЛОВ ГОЛУБАРЕВ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 18.130 кв. м., Описание: ГАРАЖ; Тип на имота: Градски; гр. София

 

Пореден № по справката 6
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Година 2006
Страни ПРОДАВАЧ – физическо лице

ПРОДАВАЧ – физическо лице

КУПУВАЧ – БЛАГОЙ ГАВРИЛОВ ГОЛУБАРЕВ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 20.410 кв. м., Описание: ГАРАЖ; Тип на имота: Градски; гр. София

 

Пореден № по справката 7
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Година 2005
Страни ПРОДАВАЧ – физическо лице
  КУПУВАЧ – физическо лице

КУПУВАЧ – физическо лице

КУПУВАЧ – БЛАГОЙ ГАВРИЛОВ ГОЛУБАРЕВ

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2239.000 кв. м., Описание: НЕУРЕГУЛИРАН ИМОТ; Тип на имота: Градски; гр. София

 

Пореден № по справката 8
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Дарение на недвижим имот
Година 2000
Страни ДАРИТЕЛ – физическо лице

ДАРИТЕЛ – физическо лице

ДАРИТЕЛ – БЛАГОЙ ГАВРИЛОВ ГОЛУБАРЕВ

ДАРЕН – физическо лице
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 4.590 кв. м., Описание: СКЛАД КЪМ ГАРАЖ; Тип на имота: Градски; гр. София
Страни ДАРИТЕЛ – физическо лице

ДАРИТЕЛ – физическо лице

ДАРИТЕЛ – БЛАГОЙ ГАВРИЛОВ ГОЛУБАРЕВ

ДАРЕН – физическо лице
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 18.130 кв. м., Описание: ГАРАЖ; Тип на имота: Градски; гр. София
Страни ДАРИТЕЛ – физическо лице

ДАРИТЕЛ – физическо лице

ДАРИТЕЛ – БЛАГОЙ ГАВРИЛОВ ГОЛУБАРЕВ

ДАРЕН – физическо лице
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 133.530 кв. м., Описание: АПАРТАМЕНТ; Тип на имота: Градски; гр. София

Източник: Агенция по вписванията – Справка за вписвания, отбелязвания и заличавания в Служба по вписванията – София

  1. Други недвижими имоти

Апартамент в София – 50 кв. м. (50 % от собствеността; от 1996 г.)

Апартамент в Гърция – 50 кв. м. (50 % от собствеността; от 2009 г.)

Наследствен апартамент в София – 84 кв. м. (от 2012 г.)

Източник: Благой Голубарев

  1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

При извършена проверка към настоящия момент не са открити документи, установяващи принадлежност към органите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на Благой Гаврилов Голубарев

Източник: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

ДРУГИ

1. В медиите:

Заглавие и връзка към публикация Медия, автор, дата
ГЕРБ: “Булгаргаз” и всичките топлофикации на природен газ са изправени пред фалит БНР, 3 януари 2022 г.
Започнаха совалки за важните постове Труд, 05.01.2022 г.
Какъв е проблемът с КЕВР и какво ще правят новите управляващи с комисията Свободна Европа, Полина Паунова, 6 януари 2022 г.
“Аз самият не желая да работя с тях”. Шефът на КЕВР Иван Иванов пред Свободна Европа Свободна Европа, 12 януари 2022 г.
Изборът на нов председател на КЕВР ще се забави БНТ, Цветелина Катанска, 14 януари 2022 г.
Промяна в броя на комисарите и още нещо – какво очаква енергийният регулатор Дневник, 15 януари 2022 г.
Теодор Славев: Решението кой ще оглави КЕВР вече е взето, процедурата е ритуал

Очакванията са предложенията за реформи в отделни институции да дойдат от изпълнителната власт, а не от народни представители, подчерта експертът от БИПИ

БНР, 20 януари 2022 г.
Божков: Обмислям предложение за президентско вето на намаляването на състава на КЕВР Нова ТВ, Офанзива с Любомир Огнянов, 22 януари 2022 г.
Новите в КЕВР ясни: Зам.-министър на енергетиката става шеф, човек на ИТН ще е член Медиапул, 26 януари 2022 г.
Двама са кандидатите за председател на КЕВР БНТ, 27 януари 2022 г.
Парламентът прие окончателно промените в Закона за енергетиката след близо пет часа дебати БТА, Нелли Желева, 27 януари 2022 г.
ГЕРБ: Предложенията за КЕВР са от ПП и ИТН

Това съобщи на брифинг Делян Добрев от ГЕРБ-СДС. Той не спомена имена. Вчера “Капитал” съобщи, че номинациите са зам.-министърът Станислав Тодоров и Благой Голубарев – енергиен експерт от ИТН.

OffNews, 27 януари 2022 г.
Станислав Тодоров е предложението на “Продължаваме промяната” за председател на КЕВР БНР, 27 януари 2022 г.
Мирчев: Дали са 9 или 1 членовете на КЕВР няма значение – няма работещи регулатори в България

Това заяви пред БНТ Ивайло Мирчев, заместник-председател на парламентарната комисия по енергетика

Новини.бг, 28 януари 2022 г.
Мораториумът над тока щял да падне с новата КЕВР

За нов шеф на комисията се спряга сегашният зам.-министър на енерфгетиката Станислав Тодоров

Медиапул, 29 януари 2022 г.
Намаляват състава на КЕВР с жребий Нова ТВ, 1 февруари 2022 г.
APPOINTMENTSBOARD.BG
Фалстарт на сезона за назначения в парламента Теодор Славев, 15  януари 2022 г.
С жребий се прекратяват мандатите на двама от членовете на КЕВР 1 февруари 2022 г.

2. Комуникационен дневник

Черновата на публичното представяне бе изпратена на г-н Голубарев за преглед и коментар на 04.02.2022 г. по имейл. На 07.02.2022 г. г-н Голубарев изпрати допълнения и потвърди съгласието си за публикуване на представянето.

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!