Публичното представяне на Любомир Василев Дацов е изготвено в качеството му на кандидат за член / председател на Фискалния съвет.

То бе изпратено на г-н Дацов за преглед и коментар на 15.03.2022 г. Към 21.03.2022 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното му представяне.

Номиниран от:

Десислава Атанасова (ПГ на ГЕРБ-СДС)

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Име: Любомир Василев Дацов
2. Дата и място на раждане: 02.05.1965 г., Враца

Източник: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

3. Семейно положение: НЯМА ДАННИ
4. Владеене на езици: НЯМА ДАННИ
5. Образование:

1988 – 1992 г. спец. Социално-икономическо планиране. Планиране и прогнозиране на икономически системи, УНСС, София

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност:
  От 11.2015 г. до момента Член на Фискалния съвет
  От 2009 г. до момента Консултант по макроикономически, банкови и бюджетни въпроси
 2. Кариерно развитие:
  2011 – 10.2015 г. Общински съветник в ОС гр. София
  Член на постоянната Комисия по финанси и бюджет
  Член на постоянната Комисия по образование, култура, наука и културно многообразие
  2009 – 2015 г. Хоноруван асистент по „Публични финанси“, Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
  2003 – 2009 г. Зам.-министър на финансите, Министерство на финансите
  2001 – 2003 г. Съветник на министъра на финансите по фискални и бюджетни въпроси, Министерство на финансите
  2000 – 2001 г. Началник отдел „Бюджетна политика“, Министерство на финансите
  1997 – 2000 г. Началник отдел „Макроикономически анализи и бюджетна политика“, Министерство на финансите
  1992 – 1996 г. Експерт, отдел „Бюджетна политика“, Министерство на финансите

  Други дейности

  Ръководител и координатор на проектите, свързани с реформата на публичния сектор и въвеждане на бюджетиране, ориентирано към резултатите (програмно бюджетиране):
  Реформа на българския бюджетен сектор,… (2001 -2002);
  Подкрепа на средносрочната стратегия и преструктуриране на МФ (2001-2003);
  Създаване на училище по публични финанси в България (2004-2005);
  Стандартизация на бюджетните предложения и оценка на публичните разходи (2005);
  Координатор на дейностите по изпълнение на програмите PAL и DPL, Световна банка, сектори – образование, здравеопазване и социално подпомагане;
  Ръководител на българския екип за изготвяне на докладите за оценка на секторите Образование, Здравеопазване и Пазар на труда и докладите за оценка на публичните разходи в секторите Земеделие, Съдебна власт; и др.

  Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

 1. Данни от Агенцията по вписванията
Пореден № по справката 1
Дата 26.08.2019
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Дарение на недвижим имот
Страни Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Дарен(Частна собственост) – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Имот(вид, адрес) Селскостопанска сграда, площ по док. – 84.000 кв. м., обл. ВРАЦА, общ. КРИВОДОЛ, с. Големо Бабино
Страни Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Дарен(Частна собственост) – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 6840.000 кв. м., обл. ВРАЦА, общ. КРИВОДОЛ, с. Големо Бабино
Страни Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Дарен(Частна собственост) – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Имот(вид, адрес) Жилищна сграда – еднофамилна, площ по док. – 147.000 кв. м., НА 2 ЕТАЖА, обл. ВРАЦА, общ. КРИВОДОЛ, с. Големо Бабино
Страни Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Дарен(Частна собственост) – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Имот(вид, адрес) Жилищна сграда – еднофамилна, площ по док. – 114.000 кв. м., обл. ВРАЦА, общ. КРИВОДОЛ, с. Големо Бабино
Страни Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Дарен(Частна собственост) – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Имот(вид, адрес) Сграда, предназначение – Хангар, депо, гараж, площ по док. – 76.000 кв. м., обл. ВРАЦА, общ. КРИВОДОЛ, с. Големо Бабино

 

Пореден № по справката 2
Дата 31.10.2018
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост), идеални части: 2/3 – ЛЮБОМИР  ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Имот(вид, адрес) Жилищна сграда – еднофамилна, площ по док. – 103.000 кв. м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Страни Продавач – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост), идеални части: 2/3 – ЛЮБОМИР  ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 699.000 кв. м., Описание: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Страни Продавач – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост), идеални части: 2/3 – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Имот(вид, адрес) Сграда, предназначение – Хангар, депо, гараж, площ по док. – 33.000 кв. м., ГАРАЖ; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

 

Пореден № по справката 3
Дата 28.08.2014
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост), идеални части: 1/3 – ЛЮБОМИР  ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Имот(вид, адрес) Жилищна сграда – еднофамилна, площ по док. – 103.000 кв. м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост), идеални части: 1/3 – ЛЮБОМИР  ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 699.000 кв. м., Описание: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост), идеални части: 1/3 – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Имот(вид, адрес) Сграда, предназначение – Хангар, депо, гараж, площ по док. – 33.000 кв. м., ГАРАЖ; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

 

Пореден № по справката 4
Дата 19.04.2019
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.499 дка, обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Продавач – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5.999 дка,  обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Продавач – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.010 дка,  обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Продавач – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.996 дка, обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Продавач – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.509 дка,  обл.  ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Продавач – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.999 дка,  обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Продавач – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.002 дка, обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Продавач – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 4.502 дка, обл.  ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Продавач – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.007 дка, обл.  ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Продавач – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.995 дка, обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Продавач – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5.497 дка, обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Продавач – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.998 дка, обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам

 

Пореден № по справката 5
Дата 16.10.2017
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 13898.000 кв., обл. ХАСКОВО, общ. ХАСКОВО, гр. Хасково
Страни Продавач – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 13.750 дка, обл. ХАСКОВО, общ. ХАСКОВО, с. Малево

 

Пореден № по справката 6
Дата 06.02.2017
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Договор за наем
Страни Наемодател – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Наемател/Пренаемател(Наем), срок: 7/ седем / години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.007 дка, обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Наемодател – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Наемател/Пренаемател(Наем), срок:7/ седем / години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.999 дка,  обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Наемодател – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Наемател/Пренаемател(Наем), срок:7/ седем / години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.002 дка, обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Наемодател – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Наемател/Пренаемател(Наем), срок:7/ седем / години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 4.502 дка, обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Наемодател – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Наемател/Пренаемател(Наем), срок:7/ седем / години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.996 дка, обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Наемодател – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Наемател/Пренаемател(Наем), срок:7/ седем / години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5.497 дка, обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Наемодател – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Наемател/Пренаемател(Наем), срок:7/ седем / години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.010 дка, обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Наемодател – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Наемател/Пренаемател(Наем), срок:7/ седем / години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.995 дка, обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Наемодател – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Наемател/Пренаемател(Наем), срок:7/ седем / години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.499 дка, обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Наемодател – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Наемател/Пренаемател(Наем), срок:7/ седем / години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.998 дка, обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Наемодател – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Наемател/Пренаемател(Наем), срок:7/ седем / години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5.999 дка, обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Наемодател – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Наемател/Пренаемател(Наем), срок:7/ седем / години – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.509 дка, обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам

 

Пореден № по справката 7
Дата 05.10.2009
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост) – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 13.750 дка, обл. ХАСКОВО, общ. ХАСКОВО, с. Малево

 

Пореден № по справката 8
Дата 04.09.2009
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост) – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.499 дка, обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост) – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.999 дка, обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост) – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.002 дка, обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост) – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5.497 дка, обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост) – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.509 дка, обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост) – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 3.998 дка, обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам

 

Пореден № по справката 9
Дата 19.08.2009
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба право на строеж с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост) – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.007 дка, обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост) – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 5.999 дка, обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост) – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1.995 дка,  обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост) – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.996 дка, обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост) – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 2.010 дка, обл.  ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост) – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 4.502 дка, обл. ХАСКОВО, общ. МИНЕРАЛНИ БАНИ, с. Сусам

 

Пореден № по справката 10
Дата 20.05.2009
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост) – ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАЦОВ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 13898.000 кв. м., обл. ХАСКОВО, общ. ХАСКОВО, гр. Хасково

Източник: Агенция по вписванията – всички служби по вписвания, Справка за вписвания, отбелязвания и заличавания, за периода от 01.01.1991 г. до 10.03.2022 г.

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

Неустановена принадлежност

Източник: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

ДРУГИ

 1. В медиите
  Заглавие и връзка към публикация Медия, автор, дата
  Седем са кандидатите за петте места във Фискалния съвет

  “Продължаваме промяната” и ГЕРБ са с номинации за председател на органа

  Капитал, 9 март 2022 г.
  Любомир Дацов: Бюджет 2022 ще увеличи инфлацията, ще намали потреблението

  Приливът на чуждестранни инвестиции покачи инфлацията през 2009 г., припомня експертът

  Bulgaria On Air, 8 февруари 2022 г.
  Финансистът Любомир Дацов: Заложената бюджетна политика ще доведе до вдигане на данъци Труд, 21 януари 2022 г.
  Любомир Дацов: Скептичен съм, че ще получим голяма част от фонда за възстановяване на ЕС Bloomberg TV, 7 април 2021 г.
  Любомир Дацов: У нас дори да има леко повишение на цената, няма да има недостиг на бензин и нафта БНР, 4 март 2022 г.
  За да е град на бъдещето, София трябва да е по-привлекателна за инвеститори

  България в доклада „Европейски градове и региони на бъдещето 2022/23 г.” от световното издание на „fDi intelligence“ на „Financial Times“

  БНР, 2 март 2022 г.
  Какви ще са щетите от войната за туризма и икономиката у нас

  Коментар на Щерьо Ножаров и Любомир Дацов

  Нова ТВ, 27 февруари 2022 г.
  Любомир Дацов: Европа и преди войната беше демоде, сега трябва да променим политиката БТВ, 9 март 2022 г.
  1. Комуникационен дневник

  Черновата на публичното представяне бе изпратена на Любомир Василев Дацов по имейл на 15.03.2022 г. Към 21.03.2022 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното му представяне.

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 5 / 5. Брой гласове: 1

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!