Публичните представяния (профил) се създават по повод на конкретни кариерни процедури, процедури засягащи формирането на ръководството на конкретна институция и на нейния общ кадрови потенциал. Съдържанието в тях почива на систематизирана информация, към момента разпределена  в четири основни секции: “Лична Информация”, “Професионална дейност”, “Имущество и обществено положение” и “Други”, като това не изключва добавянето на нови информационни секции за в бъдеще.

Включената в профилите информация
е извлечена от публични източници, включително регистри, декларации, заключения, документи и други данни, изготвени от съответните държавни органи. (Основните източници на информация са: Народно събрание; Сметна палата на Република България; Имотен регистър към Агенцията по вписванията; Търговски регистър към Агенцията по вписванията; Комисия за разкриване на документи и за обяваване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия; Информационен портал на НПО в България и др.) Kато допълващи сведения се ползват и данни от публикации в уважавани медии, чиито автори са установими, а съдържанието проверимо. Процесът на събиране на информация е основан на стандартна методология, съобразена със законовите изисквания за защита на личните данни. Освен това, при осъществяване на обратна връзка с лицата, на които се изготвят публични представияния, те също могат да добавят информация, която да бъде включена в профила, когато е относима към него (напр. ниво на владеене на чужди езици, допълнителни курсове и специализации, уточнения по данни от различните видове декларации и др.).
След като един профил е завършен, той се изпраща на съответния кандидат за коментари, забележки, предложения, в случай че са налице неточности, липси или част от информацията не е отразена коректно. В този смисъл профилите, които са в процес на съставяне и/или за които се очаква обратна връзка от кандидатите, биват задължително обозначени с текст “Този профил е в процес на съставяне”, както в общия списък с профили, така и на самостоятелните техни подстраници в сайта. При липса, отказ или невъзможност за осъществяване на обратна връзка в разумен срок и след като БИПИ е положил нужните усилия за това, профилите се публикуват на интернет страницата на проекта. За кандидатите остава възможността да се свържат с БИПИ и впоследствие.