Публичното представяне на Орлин Димитров Колев е изготвено в качеството му на кандидат за заместник-председател и член на Комисията за защита от дискриминация. 

Представянето на господин Колев е изпратено за  преглед и коментар на 21.07.2017  г.  Към 24.07.2017 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното му представяне.

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Име: Орлин Димитров Колев

 

 1. Дата и място на раждане: Роден на 14.12.1978 в гр. Видин

Източник:  Имотен регистър и Копие от диплома за завършено висше образоване, публикувано на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание (по-долу само ПРОЦЕДУРНИТЕ ПРАВИЛА)

 

 1. Семейно положение: няма данни.

Източник:

 

 1. Владеене на чужди езици:

Владее английски и руски език на ниво C2 (свободно владеене)

Източник: Автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание съгл. Процедурните правила

 

 1. Образование:

2012 г.                                     Доктор по Конституционно право с тема на дисертационния труд „Право на политическото сдружаване в Република България“

2004 г.                                     завършено обучение в ЮЗУ „Неофит Рилски“, специалност „Право“

1996-2000 г.                            завършено обучение в УНСС, специалност „Финанси“ – бакалавър, модул „корпоративни финанси“

 

Източник: Автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание съгл. Процедурните правила

 

 1. Продължаващо обучение и академична дейност:

 

2008-2009 г.                             Сертификати от проведени международни обучения, организирани предимно от CEPOL, насочени към защита на човешките права в полицейската работа, както и повишаване качеството на обучение на полицейските служители

2001-2003 г.                             Обучения, финансирани от Световната банка, в областта на подготовката, реализирането и последващата оценка на проекти със социално-икономическа насоченост (Брайтън, Великобритания; Копенхаген, Дания; Будапеща, Унгария)

Изнесени лекционни курсове:

 • Основи на правата на човека и тяхната защита;
 • Конституционно право на Република България;
 • Конституционно правосъдие;
 • Организация на правозащитните институции;
 • Избирателни системи и процедури;

 

Източник: Автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание съгл. Процедурните правила

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 

 1. Текуща длъжност: Главен асистент по конституционно право в СУ „Св. Климент Охридски“ и в Академията на МВР

Източник: Автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание съгл. Процедурните правила

 

 1. Кариерно развитие:

март 2013 г. към момента                  Главен асистент по конституционно право в СУ „Св. Климент Охридски“

май 2009-март 2013 г.                       Асистент по конституционно право в СУ „Св. Климент Охридски“

януари 2009 г.                                   Старши асистент (отм.)

октомври 2006 г. към момента           Главен асистент по конституционно право в Академията на МВР

феруари 2007-октомври 2015 г.         Хоноруван асистент в Нов български университет

2004-2006 г.                                       Консултант във фондация „СОРМД“

2003-2004 г.                                       Юрисконсулт в търговско дружество

2002-2003 г.                                       Финансов анализатор в „Българска рейтингова агенция“ АД

 

 

Източник: Автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание съгл. Процедурните правила

 

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

 1. Кандидатът не е попълнил Декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имущество по модела на Български институт за правни инициативи.
 1. Данни от Имотен регистър към Агенция по вписванията.

2.1. Служба по вписванията – София за периода от 01.01.1992 г. до 20.07.2017 г.

Пореден № по справката 1
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 
Година 2010 
Страни Продавач – ЕИК / БУЛСТАТ 121199994 ЕБОНИТ-ЛАЙТ
Купувач (Частна собственост) – ОРЛИН ДИМИТРОВ КОЛЕВ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 13.720 кв. м., гр.София, паркомясто, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Пореден № по справката 2
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 
Година 2009 
Страни Продавач – ЕИК / БУЛСТАТ 121199994 ЕБОНИТ-ЛАЙТ
Купувач(Частна собственост), идеални части:0.369% – физическо лицеКупувач(Частна собственост), идеални части:ОБЩО 0.401% – физическо лице Купувач(Частна собственост), идеални части:0.614% – физическо лицеКупувач(Частна собственост), идеални части:СИО 0.396% – физическо лице Купувач(Частна собственост), идеални части:СИО 0.396% – физическо лице Купувач(Частна собственост), идеални части:0.668% – физическо лице

Купувач(Частна собственост), идеални части:0.614% – физическо лице

Купувач(Частна собственост), идеални части:0.781% – ОРЛИН ДИМИТРОВ КОЛЕВ
Купувач(Частна собственост), идеални части:0.396% – физическо лице

Купувач(Частна собственост), идеални части:СИО 0.781% – физическо лице Купувач(Частна собственост), идеални части:СИО 0.781% – физическо лице Купувач(Частна собственост), идеални части:0.396% – физическо лице
Купувач(Частна собственост), идеални части:0.614% – физическо лице

Купувач(Частна собственост), идеални части:0.762% – физическо лице
Купувач(Частна собственост), идеални части:0.781% – физическо лице

Купувач(Частна собственост), идеални части:1.899% – физическо лице

Купувач(Частна собственост), идеални части:ОБЩО 0.313% – физическо лице Купувач(Частна собственост), идеални части:ОБЩО 0.313% – физическо лице Купувач(Частна собственост), идеални части:ОБЩО 0.313% – физическо лице Купувач(Частна собственост), идеални части:0.396% – физическо лице

Купувач(Частна собственост), идеални части:0.369% – физическо лице

Купувач(Частна собственост), идеални части:0.614% – физическо лице

Купувач(Частна собственост), идеални части:1.141% – физическо лице

Купувач(Частна собственост), идеални части:ОБЩО 0.401% – физическо лице Купувач(Частна собственост), идеални части:1.625% – физическо лице

Купувач(Частна собственост), идеални части:0.972% – физическо лице

Купувач(Частна собственост), идеални части:0.190% – ЕИК / БУЛСТАТ 175113162 БУЛРАДТАЙМ
Купувач(Частна собственост), идеални части:0.396% – физическо лице

Купувач(Частна собственост), идеални части:0.339% – физическо лице

Купувач(Частна собственост), идеални части:0.614% – физическо лице

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 4610.000 кв. м., гр.София, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Пореден № по справката 3
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 
Тип Акт Заличаване на договорна ипотека 
Година 2009 
Свързани актове Тип на отношението:Заличаване на ипотека, Тип на акта: УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА
Страни Кредитор – ЕИК / БУЛСТАТ 825336995 ДЗИ БАНК /РОСЕКСИМБАНК АД/
Длъжник – ОРЛИН ДИМИТРОВ КОЛЕВ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, обект в сгр. МАЗЕ, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 57.850 кв. м., гр.София, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Пореден № по справката 4
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 
Година 2007 
Страни ПРОДАВАЧ – ЕБОНИТ ЛАЙТ
КУПУВАЧ – ОРЛИН ДИМИТРОВ КОЛЕВ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 114.190 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ, Мазе, тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Пореден № по справката 5
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 
Тип Акт УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 
Година 2005 
Свързани актове Тип на отношението:Заличаване на ипотека, Тип на акта:Заличаване на договорна ипотека
Страни КРЕДИТОДАТЕЛ – ЕИК / БУЛСТАТ 825336995 ДЗИ БАНК /РОСЕКСИМБАНК АД/
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ – ОРЛИН ДИМИТРОВ КОЛЕВ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Пореден № по справката 6
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 
Година 1998 
Страни ПРОДАВАЧ – физическо лицеПРОДАВАЧ – физическо лице
КУПУВАЧ – ОРЛИН ДИМИТРОВ КОЛЕВ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София.

2.2. Служба по вписванията – Видин за периода от 01.01.1992 г. до 19.07.2017 г.

Пореден № по справката 1
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Продажба 
Година 2002 
Страни ПРОДАВАЧ – Орлин Димитров Колев
КУПУВАЧ – физически лицеКУПУВАЧ – физическо лице
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, АП. ЖИЛИЩЕН, С ПЛОЩ ОТ 142,12КВ.М.,ГАРАЖ ОТ 22,57 КВ.М., ИЗБ.ПОМЕЩ.ОТ 20,98 КВ.М.ВИДИН

 

 

 1. 3. Участие в НПО и други организации:

Няма данни. Моля, ако желаете, посочете.

Източник:

 

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

Няма данни за извършвани проверки от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Източник: http://www.comdos.bg/

 

ДРУГИ

 

 1. Други
 1. Комуникационен дневник

Черновата на публично представянето бе изпратено на Орлин Колев за преглед и коментар на  21 юли 2017 г.

 

 1. 3. В медиите
Заглавие и връзка към публикация Медия, автор, дата
Бивши депутати и министри стават сътрудници в Народното събрание 7 май 2017 г.Epicenter.bg

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!