Профил на Комисия за регулиране на съобщенията

Профилите на държавни органи в Appointmentsboard.bg включват накратко основната информация за техните структура, организация и дейност. Подробни данни за всяка институция могат да бъдат намерени в съответните нормативни актове и официални уеб страници.

Контакти

Комисия за регулиране на съобщенията

Гр. София 1000, ул. Гурко № 6

Телефони за контакт:

Деловодсво: 02/949 27 60

Информация: 02/ 949 27 23

Електронна поща: info@crc.bg

Официална интернет страница http://www.crc.bg

Статут Комисията за регулиране на съобщенията осъществява държавната секторна политика в областта на далекосъобщенията и пощенските услуги. КРС е специализиран независим държавен орган, натоварен с функцията да регулира и контролира осъществяването на електронните съобщения. В условията на равнопоставеност и прозрачност, съобразно българското законодателство, комисията се стреми да насърчава конкуренцията на телекомуникационните пазари в страната. Националният регулатор работи за увеличаване на инвестициите в сектора, развитието на новите технологии в областта на съобщенията и защита на потребителите в България.
История
Състав Има председател, заместник-председател и трима членове.Състав на комисията към м. септември 2015 гПредседател #8211; д-р Веселин БожковЗам. Председател – Никола КолевЧленове:

 1. Доц. Д-р Ирина Романска
 2. Константин Тилев
 3. Андреана Атанасова
Мандат 5 години
Правомощия Комисията има следните правомощия:

 1. определя съответните пазари на електронни съобщителни мрежи и/или услуги, подлежащи на регулиране по този закон;
 2. проучва, анализира и изготвя оценка относно нивото на конкуренция на съответните пазари на електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
 3. определя предприятия, които имат значително въздействие върху съответния пазар;
 4. налага, продължава, изменя или отменя специфични задължения на предприятията, определени като предприятия със значително въздействие върху пазара, за постигане на целите на този закон;
 5. по изключение налага обосновани и пропорционални временни специфични задължения в случаите, предвидени в този закон;
 6. възлага предоставянето на универсална услуга;
 7. изготвя, приема и актуализира регулаторна политика за ползването на номера, адреси и имена за осъществяване на електронни съобщения;
 8. изготвя и приема общи и нормативни административни актове, свързани с правомощията й, в случаите, предвидени в този закон;
 9. изготвя, приема или предоставя за приемане от компетентните държавни органи подзаконовите нормативни актове в случаите, предвидени в този закон;
 10. издава, изменя, допълва, прехвърля, спира, прекратява или отнема разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс;
 11. издава и преустановява действието на временни разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс;
 12. издава, изменя, допълва, прехвърля, спира, прекратява или отнема разрешенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване след решение на Съвета за електронни медии;
 13. извършва проучване и предоставя информация на Съвета за електронни медии за техническите параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване на радио- и телевизионни програми, за посочени от Съвета за електронни медии населено място, регион или за цялата територия на Република България, включително свободни радиочестоти, допустими мощности на излъчване, възможни точки на излъчване, както и друга необходима техническа информация;
 14. изготвя, приема и актуализира Националния номерационен план;
 15. предоставя за ползване, резервира и отнема номера, адреси и имена;
 16. контролира ефективното използване на номерата от Националния номерационен план;
 17. съдейства за предоставянето от международни организации на номера, адреси и имена за електронните съобщения в Република България;
 18. съдейства при хармонизирането на определени номера или номерационни обхвати в рамките на Европейския съюз за насърчаване функционирането на вътрешния пазар и развитието на общоевропейските електронни съобщителни услуги;
 19. представлява Република България в международните организации на регулаторните органи в областта на електронните съобщения;
 20. участва в работата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и съдейства за координирано и последователно регулиране;
 21. разглежда случаи на неспазване на изискванията за осигуряване на сигурност и цялост на обществените електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
 22. изпълнява функциите на национална организация по стандартизация пред Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) и участва в работата на техническите комитети по стандартизация в Република България, имащи отношение към електронните съобщения;
 23. води предвидените в този закон регистри;
 24. извършва обществени обсъждания, консултации и допитвания в случаите и по процедурите, предвидени в този закон;
 25. разрешава спорове между предприятия;

26. разглежда жалби на крайни потребители в случаите, предвидени в този закон.

Правомощия на председателя
 1. представлява комисията или оправомощава лица, които да я представляват;
 2. организира и ръководи дейността на комисията;
 3. насрочва, предлага проект за дневен ред и ръководи заседанията на комисията;
 4. упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение в администрацията на съвета;

5. организира и отговаря за изпълнението на бюджета на комисията.

Правомощия на заместника на председателя Няма

Уредба на устройството и правомощията   (нормативни документи) Закон за електронните съобщения; Закон за пощенските услуги; Закон за радиото и телевизията
Бюджет Комисията е първостепенен разпоредител с бюджет.Комисията администрира следните приходи по бюджета си:

 1. административни такси;
 2. четиридесет на сто от годишните такси за ползване и за временно ползване на индивидуално определен ограничен ресурс #8211; радиочестотен спектър;
 3. такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс #8211; номера;
 4. лицензионни и регистрационни такси по Закона за пощенските услуги и Закона за електронния документ и електронния подпис;
 5. пет на сто от окончателната тръжна цена след провеждане на търг за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс;
 6. пет на сто от годишните такси за ползване на позициите на геостационарната орбита, определени за Република България съгласно международни споразумения;
 7. пет на сто от еднократната такса за ползване на допълнително предоставен радиочестотен спектър;
 8. двадесет на сто от глобите и имуществените санкции, предвидени в този закон;
 9. лихви по просрочени вземания;

nbsp;

Средствата по бюджета на комисията се разходват за финансиране на дейността й, включително за проекти, свързани с регулирането и либерализирането на пазара, за участие в работата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, за осигуряване на ефективен и действен контрол.

Възнаграждения Възнагражденията на членовете на комисията се определят, както следва:

 1. на председателя #8211; 90 на сто от основното възнаграждение на председателя на Народното събрание;
 2. на заместник-председателя #8211; 95 на сто от основното възнаграждение на председателя на комисията;

3. на останалите членове #8211; 90 на сто от основното възнаграждение на председателя на комисията.

Изисквания за заемане на ръкодовната длъжност в органа Членовете на комисията са български граждани:

 1. с професионална квалификация в сферата на съобщенията, информационните технологии, медиите, икономиката или правото;
 2. с постоянен адрес на територията на страната;

3. неосъждани на лишаване от свобода за престъпления от общ характер.

Изисквания към останалите членове на органа Членовете на комисията са български граждани:

 1. с професионална квалификация в сферата на съобщенията, информационните технологии, медиите, икономиката или правото;
 2. с постоянен адрес на територията на страната;
 3. неосъждани на лишаване от свобода за престъпления от общ характер.

Членовете на комисията не могат да бъдат еднолични търговци, собственици, съдружници, акционери, управители, прокуристи, консултанти или членове на управителни или контролни органи на търговски дружества, държавни предприятия и юридически лица с нестопанска цел в областта на съобщенията и удостоверителните услуги по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Членовете на комисията не могат да заемат друга платена длъжност, както и да получават възнаграждение по граждански договор, освен в случаите, когато упражняват научна или преподавателска дейност.

Процедура по избор Председателят на комисията се определя и се освобождава по решение на Министерския съвет и се назначава със заповед на министър-председателя за срок 5 години.Заместник-председателят и двама от членовете на комисията се избират и се освобождават с решение на Народното събрание за срок 5 години.Един от членовете на комисията се назначава и освобождава с указ на президента на републиката за срок 5 години.
Предсрочно прекратяване на правомощията на членовете на органа Мандатът на член на комисията се прекратява при смърт или от съответните органи преди изтичането на мандата в следните случаи:

 1. по негово писмено искане в едномесечен срок от получаване на искането;
 2. при установяване на несъвместимост с изискванията на този закон;
 3. когато е осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 4. при невъзможност да изпълнява задълженията си повече от три последователни месеца;

5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Срок за избор на нов състав при изтичане на мандата на органа В едномесечен срок от датата на предсрочно прекратяване на мандата на член на комисията компетентният орган съответно определя или избира и назначава нов член до приключване на съответния мандат.При изтичане на мандата на член на комисията той продължава да изпълнява своите правомощия до влизане в сила на акта за определяне или избор и назначаване на нов член.
Предвидени действия при липса на избор до изтичане на мандата на органа Няма.

Отношения с граждани и юридически лица (Описание на процедурите по приемане на сигнали, извършване на проверки, контакт с лица като цяло.)
Отчетност Комисията изготвя годишен доклад, който предоставя на Народното събрание, президента на републиката и Министерския съвет до края на второто тримесечие на следващата година. Докладът съдържа:

 1. анализ на предоставянето на универсалната услуга, включително степен на задоволеност и качество;
 2. разпределение на предоставения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс и приложените механизми за ефективното му използване;
 3. 3. оценка за развитието на конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги, прилагане принципите на ценообразуване и перспективи за развитие;
 4. финансово състояние и институционално развитие на комисията и на нейната администрация;
 5. отчет на изпълнението на дейностите от предходната година.

При изготвяне на оценката по ал. 1, т. 4 Комисията за защита на конкуренцията изразява становище в 14-дневен срок.

Комисията издава доклада по ал. 1 и го публикува на страницата си в интернет.

Годишни отчети на КРС

Хронограма на избор

ДлъжностДата на решение на НС за стартиране на процедура и дата на изборСрок за номинацияДата на обнародванеДата на влизане в сила Нормативно основаниеКандидатИзбранПредложен от
Избор на член в Комисията за регулиране на съобщенията Стартиране на процедура:

Дата на избор:

Документи

В Парламента

 • Предстоящи събития
 • Пленарни заседания

Народният представител Никола Минчев беше избран за председател на 47-ото Народно събрание. Неговата кандидатура подкрепиха 158 депутати, един беше против, а 72 се въздържаха. Кандидатурата на Никола Минчев беше представена в пленарна зала от лидера на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. Той посочи, че Никола Минчев е завършил право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и има дългогодишен стаж като адвокат в международно призната кантора. През годините се е доказал като отличен професионалист, непримирим боец за каузи, с активна гражданска позиция. Вярвам, че тези негови качества, както и доброто му образование, почтеност, постоянство, ще допринесат много за 47-ото Народно събрание, посочи… [...]

Народните представители от 47-ото Народно събрание тържествено се заклеха в името на Република България да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа. Най-възрастният народен представител Силви Кирилов от „Има такъв народ“ откри първото заседание на новоизбрания парламент. Това беше посрещнато с аплодисменти от пленарната зала. Време е да загърбим нашите лични и частнополитически различия в името на националните и обществените интереси, заяви Силви Кирилов в словото си след откриването на заседанието. Прозрачността в действията на политическите сили и спазването на дадените обещания, политическата коректност ще възвърнат доверието в държавността,… [...]

Народните представители в 47-ото Народно събрание ще положат клетва на 3 декември 2021 г. Първото заседание на новоизбрания парламент е свикано с указ № 284 на президента Румен Радев на основание чл. 75 от Конституцията на Република България. То ще започне в 9.00 часа в сградата на парламента на пл. „Народно събрание“ №2 и ще бъде предавано пряко по БНТ и БНР. Съгласно Конституцията (чл. 76) първото заседание на Народното събрание ще бъде открито от най-възрастния присъстващ народен представител. В 47-ото Народно събрание това е Силви Кирилов. На първото заседание народните представители ще положат следната клетва: "Заклевам се в името… [...]

Председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Иван Ченчев инициира среща между представители на здравното министерство и на спортните клубове във връзка с въведената забрана за провеждане на тренировки и състезания от спортни клубове. Разговорът беше насрочен след множество писма от спортни федерации и клубове до парламентарната комисия с молба за съдействие и преразглеждане на заповед на министъра на здравеопазването от 2 септември 2021 г., с която се забранява провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти. В последния ден от мандата на 46-ото Народно събрание председателят на Комисията… [...]

Скъпи учители и ученици, Сърдечно Ви поздравявам по повод откриването на новата учебна година. Тя започва в едно трудно време, белязано от пандемията от  COVID-19. Но, убедена съм, това е предизвикателство, което Вие ще преодолеете заедно с упоритост, кураж и постоянство. Първият учебен ден е свързан с много надежди за една успешна година, с очакване за сериозна работа и постигане на високи резултати. Днес ние благодарим на преподавателите за тяхната всеотдайност, за всекидневните усилия да образоват нашите деца, да превърнат любопитството им към света в любов към знанието, да възпитат достойни личности. Пожелавам на учениците да бъдат упорити и последователни,… [...]

Народният представител Никола Минчев беше избран за председател на 47-ото Народно събрание. Неговата кандидатура подкрепиха 158 депутати, един беше против, а 72 се въздържаха. Кандидатурата на Никола Минчев беше представена в пленарна зала от лидера на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. Той посочи, че Никола Минчев е завършил право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и има дългогодишен стаж като адвокат в международно призната кантора. През годините се е доказал като отличен професионалист, непримирим боец за каузи, с активна гражданска позиция. Вярвам, че тези негови качества, както и доброто му образование, почтеност, постоянство, ще допринесат много за 47-ото Народно събрание, посочи… [...]

Народните представители от 47-ото Народно събрание тържествено се заклеха в името на Република България да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа. Най-възрастният народен представител Силви Кирилов от „Има такъв народ“ откри първото заседание на новоизбрания парламент. Това беше посрещнато с аплодисменти от пленарната зала. Време е да загърбим нашите лични и частнополитически различия в името на националните и обществените интереси, заяви Силви Кирилов в словото си след откриването на заседанието. Прозрачността в действията на политическите сили и спазването на дадените обещания, политическата коректност ще възвърнат доверието в държавността,… [...]

Народните представители в 47-ото Народно събрание ще положат клетва на 3 декември 2021 г. Първото заседание на новоизбрания парламент е свикано с указ № 284 на президента Румен Радев на основание чл. 75 от Конституцията на Република България. То ще започне в 9.00 часа в сградата на парламента на пл. „Народно събрание“ №2 и ще бъде предавано пряко по БНТ и БНР. Съгласно Конституцията (чл. 76) първото заседание на Народното събрание ще бъде открито от най-възрастния присъстващ народен представител. В 47-ото Народно събрание това е Силви Кирилов. На първото заседание народните представители ще положат следната клетва: "Заклевам се в името… [...]

Председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Иван Ченчев инициира среща между представители на здравното министерство и на спортните клубове във връзка с въведената забрана за провеждане на тренировки и състезания от спортни клубове. Разговорът беше насрочен след множество писма от спортни федерации и клубове до парламентарната комисия с молба за съдействие и преразглеждане на заповед на министъра на здравеопазването от 2 септември 2021 г., с която се забранява провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти. В последния ден от мандата на 46-ото Народно събрание председателят на Комисията… [...]

Скъпи учители и ученици, Сърдечно Ви поздравявам по повод откриването на новата учебна година. Тя започва в едно трудно време, белязано от пандемията от  COVID-19. Но, убедена съм, това е предизвикателство, което Вие ще преодолеете заедно с упоритост, кураж и постоянство. Първият учебен ден е свързан с много надежди за една успешна година, с очакване за сериозна работа и постигане на високи резултати. Днес ние благодарим на преподавателите за тяхната всеотдайност, за всекидневните усилия да образоват нашите деца, да превърнат любопитството им към света в любов към знанието, да възпитат достойни личности. Пожелавам на учениците да бъдат упорити и последователни,… [...]

Последвайте ни