Профил на Конституционния съд

Профилите на държавни органи в Appointmentsboard.bg включват накратко основната информация за техните структура, организация и дейност. Подробни данни за всяка институция могат да бъдат намерени в съответните нормативни актове и официални уеб страници.

Контакти

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД (КС) Адрес: 1594 София, бул. Дондуков № 1

Подробна контактна информация вижте тук

Официална интернет страница http://www.constcourt.bg

Статут Конституционният съд осигурява върховенството на Конституцията. Той е независим от законодателната, изпълнителната и съдебната власт и се ръководи само от разпоредбите на Конституцията и Закона за Конституционния съд. Конституционният съд има самостоятелен бюджет.
История В Глава осма на приетата от Велико Народно събрание Конституция (12.07.1991 г.) се предвижда създаването на Конституционен съд. Само месец след влизането й в сила – на 16.08.1991 г. е приет Законът за Конституционния съд, а на 3 октомври 1991 г. е определен съставът на съда. На 26 декември 1991 г. е приет Правилник за организацията на дейността му и до края на същата година са постановени първите две решения.Първият председател на съда е Асен Манов.
Състав Конституционният съд се състои от 12 съдии, 1/3 от които се избира от Народното събрание, 1/3 се назначава от президента и 1/3 се избира на общо събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Към настоящия момент (IV мандат, I състав (2018)) съставът на КС е: Борис Велчев – председател; и съдии: Анастас Анастасов; Атанас Семов; Георги Ангелов; Гроздан Илиев; Константин Пенчев; Красимир Влахов; Мариана Карагьозова-Финкова; Надежда Джелепова; Павлина Панова; Таня Райковска; Филип Димитров.
Мандат Мандатът на всеки съдия е 9 години. Съдиите не могат да се избират повторно на тази длъжност. Съставът на КС се обновява от всяка квота по ред, определен със закон. Три месеца преди изтичане на мандата на съответните съдии председателят на Конституционния съд предлага на председателя на Народното събрание, на президента и на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд да изберат, съответно да назначат, нови съдии.
Правомощия Конституционният съд:

 1. дава задължителни тълкувания на Конституцията.
 2. произнася се по искане за установяване на противоконституционност на законите и на другите актове на Народното събрание, както и на актове на президента.
 3. решава спорове за компетентност между Народното събрание, президента и Министерския съвет, както и между органи на местно самоуправление и централните изпълнителни органи.
 4. произнася се по съответствието на сключените от Република България международни договори с Конституцията преди ратификацията им, както и за съответствието на законите с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна.
 5. произнася се по спорове за конституционността на политическите партии и сдружения.
 6. произнася се по спорове за законността на избора за президент и вицепрезидент.
 7. установява обстоятелствата по чл. 97, ал. 1, точки 1 и 2 и ал. 2 от Конституцията.
 8. произнася се по спорове за законността на избора на народен представител.
 9. установява неизбираемост или несъвместимост на народен представител с упражняването на други функции.
 10. произнася се по спорове за законността на избора на член на Европейския парламент от Република България.
 11. произнася се по обвинения, повдигнати от Народното събрание, срещу президента и вицепрезидента.
 12. снема имунитета и установява фактическа невъзможност и несъвместимост на съдия от Конституционния съд.

Конституционният съд сам решава дали отправеният към него въпрос е от негова компетентност.

Решения на съда са окончателни и задължителни за всички, включително за съдилищата. Всички са обвързани от тълкуването на Конституцията, дадено от Конституционния съд. Контролът обхваща не само издадените след Конституцията закони, но и тези, издадени преди нея – т.нар. “заварено право”. Той обаче не може да упражнява контрол по отношение решенията на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, нито по отношение на подзаконовите нормативни актове, дори те да противоречат на Конституцията.

Конституционният съд действа по инициатива на органите и лицата, посочени в чл. 150, ал. 1 от Конституцията (най-малко 1/5 от народните представители; президента; Министерския съвет; Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор). Омбудсманът също може да сезира Конституционният съд #8211; с искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите.

Конституционният съд постановява решенията си с мнозинство повече от половината от всички съдии.

Правомощия на председателя Съдиите от Конституционния съд избират председател на съда с тайно гласуване за срок от 3 години. В случай че при първото гласуване никой от кандидатите не е получил необходимото мнозинство, провежда се второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. При второто гласуване за избран се смята кандидатът, който е получил повече гласове, при равенство на гласовете #8211; този, който е с по-голям професионален стаж, а при равен стаж #8211; по-възрастният.Председателят на Конституционния съд:

 1. представлява съда;
 2. ръководи съдебните заседания;
 3. упражнява бюджета;
 4. разпределя работата между съдиите;
 5. назначава главния секретар и служителите на съда;
 6. ръководи административно дейността на съда;
 7. обнародва актовете на съда.

При отсъствие председателят на съда се замества от най-възрастния съдия.

Правомощия на заместника на председателя Няма

Уредба на устройството и правомощията   (нормативни документи) Конституция на Република България. Закон за Конституционен съд. Правилник за организацията на дейността на Конституционния съд.
Бюджет Конституционният съд има самостоятелен бюджет. Бюджет на Конституционния съд за 2018 г.
Възнаграждения Председателят на Конституционния съд получава месечно възнаграждение, равно на средноаритметичното месечно възнаграждение на президента на републиката и на председателя на Народното събрание.Съдиите от Конституционния съд получават 90 на сто от месечното възнаграждение на председателя на съда.

Изисквания за заемане на ръкодовната длъжност в органа За съдии в Конституционния съд се избират юристи с високи професионални и нравствени качества и най-малко с 15 години юридически стаж. Съдиите от Конституционния съд встъпват в длъжност след полагане на следната клетва: #8220;Като встъпвам в длъжността съдия в Конституционния съд, заклевам се да спазвам добросъвестно задълженията си, възложени с Конституцията и Закона за Конституционния съд. Заклех се."Съдията полага клетвата в едноседмичен срок от назначаването или избирането му в присъствието на председателя на Народното събрание, на президента и на председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд. Актът за избиране и назначаване се обнародва в #8220;Държавен вестник" в 15-дневен срок.
Изисквания към останалите членове на органа Няма.
Процедура по избор Три месеца преди изтичане на мандата на съответните съдии председателят на Конституционния съд предлага на председателя на Народното събрание, на президента и на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд да изберат, съответно да назначат, нови съдии.Съгласно чл. 89 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – парламентът избира съгласно действащото законодателство изцяло или частично органи след проведена публична процедура.Президентът участва във формирането на Конституционния съд, като назначава четирима от неговите членове. 1/3 от състава на съда се избира на общо събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд.
Предсрочно прекратяване на правомощията на членовете на органа Мандатът на съдия в Конституционния съд се прекратява в съответствие с чл. 148 от Конституцията:

 1. Изтичане на определения срок.
 2. Подаване на оставка пред Конституционния съд.
 3. Влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление.
 4. Фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от една година.
 5. Несъвместимост с длъжности и дейности по чл. 147, ал. 5 от КРБ (представителен мандат, със заемане на държавна или обществена длъжност, с членство в политическа партия или синдикат и с упражняването на свободна, търговска или друга платена професионална дейност).

Решенията и определенията за прекратяване на мандата на съдия от Конституционния съд се обнародват в #8220;Държавен вестник" в 15-дневен срок.

Срок за избор на нов състав при изтичане на мандата на органа Три месеца преди изтичане на мандата на съответните съдии председателят на Конституционния съд предлага на председателя на Народното събрание, на президента и на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд да изберат, съответно да назначат, нови съдии.При прекратяване на мандата на съдия в Конституционния съд в едномесечен срок на негово място се избира друг от съответната квота.
Предвидени действия при липса на избор до изтичане на мандата на органа Няма данни.

Отношения с граждани и юридически лица (Описание на процедурите по приемане на сигнали, извършване на проверки, контакт с лица като цяло.)
Отчетност На интернет страницата на съда има подробна информация за неговите организация, структура и дейност, както и месечни отчети за дейността в 2015 г. Публикува се и информация за дела, има възможност за извършване на е-справки по дела.

Хронограма на избора за Конституционен съдия

 

ДлъжностДата на решение на НС за стартиране на процедура и дата на изборСрок за номинацияДата на обнародванеДата на влизане в силаНормативно основаниеКандидатиРезултат от гласуванетоПредложен от
Съдия в КССтартиране на процедурата:
12.12.2023 г.
Гласуване:
19.01.2024 г.
1-месеченЧл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 147, ал. 1, 2 и 3, чл. 148, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 от Закона за Конституционния съдБорислав Николов Белазелков zx620y348_2798528 Кирил Петков Петков; Христо Любомиров Иванов; Атанас Петров Атанасов; Бойко Методиев Борисов; Делян Славчев Пеевски; Надежда Георгиева Йорданова; Никола Георгиев Минчев
Съдия в КССтартиране на процедурата:
12.12.2023 г.
Гласуване:
19.01.2024 г.
1-месеченЧл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 147, ал. 1, 2 и 3, чл. 148, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 от Закона за Конституционния съдДесислава Вълчева Атанасова zx620y348_2798528 Бойко Методиев Борисов; Делян Славчев Пеевски; Кирил Петков Петков; Христо Любомиров Иванов; Атанас Петров Атанасов; Екатерина Спасова Гечева-Захариева; Радомир Петров Чолаков
Съдия в КССтартиране на процедурата:
12.12.2023 г.
Гласуване:
19.01.2024 г.
1-месеченЧл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 147, ал. 1, 2 и 3, чл. 148, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 от Закона за Конституционния съдЦвета Валентинова Рангелова zx620y348_2798528 Костадин Тодоров Костадинов

 

Становища и въпроси

Изслушване на кандидатите

 

Видео от излушването на кандидата в Комисията по конституционни въпроси – 18.01.2024 г.

 

Гласуване

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

154

63

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

67

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

55

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

33

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

32

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

21

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

9

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

159

65

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

69

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

55

1

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

33

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

35

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

21

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

10

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

42

105

68

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

3

62

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

46

6

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

33

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

35

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

21

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

9

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 2.3 / 5. Брой гласове: 3

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!