Профил на Комисия за финансов надзор

Профилите на държавни органи в Appointmentsboard.bg включват накратко основната информация за техните структура, организация и дейност. Подробни данни за всяка институция могат да бъдат намерени в съответните нормативни актове и официални уеб страници.

Контакти

Комисия за финансов надзор

Адрес: България, София 1000, ул. Будапеща №16

Телефони:

Централа: 02 94 04 999

Пресцентър: 02 8294 336

Факс: 02 829 43 24

Електронна поща: bg_fsc@fsc.bg

Подаване на жалби и документи: delovodstvo@fsc.bg

Антикорупция: corruption@fsc.bg

Официална интернет страница http://www.fsc.bg/

Статут Основна мисия на институцията е да съдейства с юридически, административни и информационни средства за поддържане на стабилност и прозрачност на небанковата финансова система в България, както и да защитава интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица. Комисията за финансов надзор е специализиран държавен регулаторен орган за контролиране на финансовата система, извън банковия сектор, надзорът над който се осъществява от Българската народна банка. Тя е орган, независим от Министерския съвет и за своята дейност се отчита пред Народното събрание.
История Комисията за финансов надзор е създадена на 1 март 2003 г. със Закона за Комисията за финансов надзор.
Състав Комисията се състои от петима членове:

 1. председател;
 2. заместник-председател, ръководещ управление #8220;Надзор на инвестиционната дейност";
 3. заместник-председател, ръководещ управление #8220;Застрахователен надзор";
 4. заместник-председател, ръководещ управление #8220;Осигурителен надзор";
 5. член на комисията, подпомагащ политиката й по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.

Председател – Бойко Атанасов (избран с решение на Народното събрание, 15.03.2019 г.) – 6 години мандат

Мандат 6 години
Правомощия Комисията, заедно с нейните органи:

 1. регулира дейността на поднадзорните лица, като приема наредби, предвидени в закон, и издава инструкции и указания съобразно целите по чл. 11;
 2. осъществява държавния надзор по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и Закона за пазарите на финансови инструменти;
 3. осъществява държавния застрахователен надзор по Кодекса за застраховането и Закона за здравното осигуряване;
 4. осъществява държавния осигурителен надзор по Кодекса за социално осигуряване;
 5. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L302/1 от 17 ноември 2009 г.);
 6. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 236/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (ОВ, L 86/1 от 24 март 2012 г.), с изключение на случаите, които са предоставени в изрична компетентност на министъра на финансите съгласно Закона за държавния дълг, а също така е и орган, отговорен за координиране на сътрудничеството и обмена на информация съгласно чл. 32, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 236/2012;
 7. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ, L 201/1 от 27 юли 2012 г.);
 8. е компетентен орган в Република България за упражняване на надзор върху инвестиционните посредници по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 40 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.);
 9. разработва и прилага правила и системи за управление на рисковете на финансовите пазари.

При упражняване на функциите и правомощията си комисията и нейните органи отчитат възможния ефект на техните решения върху стабилността на финансовата система в Република България, както и в другите засегнати държави членки, включително при извънредни ситуации. Оценката се базира на наличната информация към момента на вземане на решение.

nbsp;

Комисията има следните правомощия:

 1. приема правилник за устройството и дейността си;
 2. приема и публикува основни насоки за дейността си;
 3. приема наредби и инструкции, когато това е предвидено в закон;
 4. дава писмени указания относно прилагането и тълкуването на Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за здравното осигуряване, както и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане във връзка с осъществяване на финансовия надзор;
 5. по предложение на съответния ресорен заместник-председател издава или отказва да издаде и отнема предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането и Кодекса за социално осигуряване, разрешения (лицензии) за извършване на дейност, регулирана от тези закони;
 6. по предложение на съответния ресорен заместник-председател разрешава или отказва да разреши сливане, вливане, отделяне, разделяне или доброволно прекратяване на поднадзорни лица, когато такова разрешение се изисква от Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране или Кодекса за застраховането; разрешението се издава след представяне на разрешение за сливане или вливане от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително;
 7. в случаите, предвидени в закон, взима решение за отправяне на искане до съда за откриване на производство по несъстоятелност на поднадзорно лице;
 8. при условията и по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и по предложение от ресорния заместник-председател взема решения за издаване или откази за издаване на потвърждения на проспекти за публично предлагане на ценни книжа или регистрация на емисии с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа;
 9. по предложение на ресорния заместник-председател налага предвидените в глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа временни или окончателни забрани за публикуване на търгови предложения за закупуване и замяна на акции;
 10. назначава квестор в случаите, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането, и Кодекса за социално осигуряване;
 11. разпорежда писмено освобождаването на едно или повече лица, оправомощени да управляват и представляват поднадзорно лице, в случаите, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането, и Кодекса за социално осигуряване;
 12. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията и предприема мерките във връзка с прилагането на Регламент 1060/2009, както и предприема мерките, предвидени в Регламент (ЕС) № 236/2012;
 13. 14. въз основа на доклада по ал. 5 се произнася по жалби срещу индивидуални административни актове на заместник-председателите на комисията;
 14. 15. взема решения за сключване на споразумения за сътрудничество и обмен на информация с Българската народна банка или други органи в страната или в чужбина, упражняващи надзорни функции върху дейността на финансовите пазари включително и с компетентните органи съгласно чл. 4, параграф 3, буква #8220;з)" и чл. 5, параграф 7 от Регламент 1060/2009, както и за участие в международни организации и институции в областта на финансовите пазари. В споразуменията за сътрудничество се определят обстоятелствата, редът и условията за взаимно уведомяване и извършването на съвместни действия;
 15. 16. осъществява представителството на Република България в структурите на Европейския съюз, които имат за цел да подпомагат разработването на основните насоки за развитие в областта на финансовите пазари, подготовката на актове на институциите на Европейския съюз, последователното и своевременното им въвеждане, както и ефективното сътрудничество между органите на държавите членки, осъществяващи регулиране и надзор на финансовите пазари;
 16. 17. сътрудничи с Европейската комисия, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, Европейския орган за ценни книжа и пазари, Европейския банков орган и Европейския съвет за системен риск и им предоставя информацията, необходима за изпълнение на техните задължения;
 17. 18. взема решения за прилагането в надзорната си практика на препоръки и насоки на Европейския орган за ценни книжа и пазари, на Европейския орган за застраховане и пенсионно осигуряване и на Европейския банков орган, които се публикуват на интернет страницата на комисията на български език;
 18. 19. обсъжда периодично отчетите за дейността на основните управления на комисията, следваната надзорна политика и създадената практика по прилагане на нормативните актове и докладите за финансова стабилност;
 19. 20. по предложение на члена на комисията обсъжда периодично анализите и оценките за рисковете на финансовите пазари;
 20. 21. приема внесените от председателя проект на годишен бюджет и отчетите;
 21. осъществява и други правомощия, изрично предвидени със закон.
Правомощия на председателя Председателят на комисията организира и ръководи дейността на комисията и нейната администрация, с изключение на онези дейности, които с този или с друг закон са предоставени в изключителна компетентност на друг член на комисията.Председателят на комисията може да предоставя някои от правомощията си на други длъжностни лица, както и да създава консултативни съвети, които подпомагат осъществяването на неговите функции.Председателят на комисията:

 1. представлява комисията в страната и в чужбина;
 2. свиква и ръководи заседанията на комисията;
 3. координира дейността на заместник-председателите;
 4. сключва и прекратява договорите с лицата от администрацията на комисията и определя техните възнаграждения;
 5. организира, ръководи и контролира дейността на администрацията;
 6. организира съставянето на проектобюджета и го внася за приемане от комисията;
 7. организира изпълнението, приключването и отчитането на бюджета и го внася за приемане от комисията;

8. осъществява правомощия във връзка с установяване и възлагане за събиране на публичните държавни вземания, дължими в полза на комисията.

Правомощия на заместника на председателя Заместник-председателят, ръководещ управление #8220;Надзор на инвестиционната дейност", има право самостоятелно да:

 1. издава разрешенията и одобренията по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, ако друго не е предвидено в този закон;
 2. 2. изпраща представители на комисията на заседанията на органите за управление на лицата, поднадзорни по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, както и на Централния депозитар;
 3. 3. прилага принудителните административни мерки по глава деветнадесета от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и част четвърта, глава първа от Закона за пазарите на финансови инструменти, по част четвърта, глава двадесет и трета от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и по глава шеста от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, които не са от компетентност на комисията;
 4. 4. в случаите по чл. 212, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, по чл. 195, ал. 3 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и чл. 118а от Закона за пазарите на финансови инструменти прави предложение пред Българската народна банка за прилагане на мерките по чл. 103, ал. 2 от Закона за кредитните институции или прилага мерките по чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, по чл. 195, ал. 1, т. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и чл. 118, ал. 1, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти спрямо банка, извършваща дейност като инвестиционен посредник и/или депозитар;
 5. 5. определя длъжностните лица от администрацията на комисията, които имат право да съставят актове за констатирани нарушения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и на актовете по тяхното прилагане, на Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, на Регламент (ЕС) № 236/2012, на Регламент (ЕС) № 575/2013 и на актовете по прилагането им;
 6. 6. налага глоби и имуществени санкции за нарушения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и на актовете по тяхното прилагане, на Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, на Регламент (ЕС) № 236/2012, на Регламент (ЕС) № 575/2013 и актовете по прилагането им;
 7. 7. предявява искове:

а) за установяване на недопустимост или нищожност на вписвания в търговския регистър, както и за несъществуване на вписано обстоятелство;

б) за прогласяване нищожност на сделки, свързани с дейността на контролираните от нея лица или сключени в нарушение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането му;

в) за отмяна на решение на общото събрание на публично дружество, когато решението противоречи на повелителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа или на устава на дружеството; искът се предявява срещу дружеството пред окръжния съд по неговото седалище в четиринадесетдневен срок от получаване на протокола от заседанието на общото събрание;

 1. 8. определя вида, формата и съдържанието на отчетите, които се представят пред комисията от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, колективните инвестиционни схеми и националните инвестиционни фондове, инвестиционните посредници и управляващите дружества;
 2. 9. организира своевременното уведомяване по надлежния ред на регулираните пазари на ценни книжа и другите участници на пазара на ценни книжа за взетите решения, които имат съществено значение за тяхната дейност;
 3. 10. уведомява прокуратурата при откриване на данни за престъпления, свързани с ценни книжа, и да съдейства на прокуратурата, по нейно искане, в разследването на тези престъпления;
 4. 11. обменя информация с Българската народна банка, с другите държавни органи и институции, с органите на местното самоуправление и местната администрация, както и с неправителствени организации, които имат отношение към пазара на ценни книжа;
 5. 12. организира и ръководи дейността на управление #8220;Надзор на инвестиционната дейност";
 6. решава други въпроси, предвидени в този закон, в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране или Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, във връзка с осъществяването, регулирането и контрола на пазара на финансови инструменти, в Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, Регламент (ЕС) № 575/2013, както и в Регламент (ЕС) № 236/2012, които не са предоставени в изрична компетентност на комисията.

nbsp;

Заместник-председателят, ръководещ управление #8220;Застрахователен надзор", има право самостоятелно да:

 1. осъществява правомощията по чл. 16 от Кодекса за застраховането;
 2. 2. издава или отказва издаване на разрешение за прехвърляне на застрахователен портфейл между застрахователи или на презастрахователен портфейл;
 3. 3. вписва, отказва вписване и заличава застрахователен брокер и застрахователен агент от регистъра на комисията;
 4. 4. одобрява лицата по чл. 13, 22 и 26 от Кодекса за застраховането;
 5. 5. одобрява годишните презастрахователни програми на застрахователите, контролира сключените от тях презастрахователни договори и тяхното изпълнение;
 6. 6. одобрява или предписва създаването на други технически резерви по смисъла на чл. 68 от Кодекса за застраховането;
 7. 7. изпраща представители на комисията на заседанията на органите за управление на застрахователите и презастрахователите;
 8. 8. прилага принудителните административни мерки по Кодекса за застраховането, които не са от компетентността на комисията;
 9. 9. утвърждава образци на декларации, отчети, доклади, справки и други документи по Кодекса за застраховането;
 10. 10. контролира цялостната дейност на застрахователите, презастрахователите, застрахователните брокери и застрахователните агенти, включително и спазване на доброволността на застраховането;
 11. 11. определя длъжностните лица от администрацията на комисията, които имат право да съставят актове за установяване на нарушения на Кодекса за застраховането и на нормативните актове по неговото прилагане;
 12. 12. налага глоби и имуществени санкции за нарушенията на Кодекса за застраховането и на нормативните актове по неговото прилагане;
 13. 13. упражнява надзор върху застрахователите в ликвидация и в несъстоятелност;
 14. 14. уведомява прокуратурата при откриване на данни за престъпления във връзка със застраховането;
 15. 15. организира и ръководи дейността на управление #8220;Застрахователен надзор";
 16. 16. решава други въпроси във връзка с надзора върху застраховането и презастраховането, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията;
 17. 17. осъществява правомощията по държавния надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване по Закона за здравното осигуряване, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията.

nbsp;

Заместник-председателят, ръководещ управление #8220;Осигурителен надзор", има право самостоятелно да:

 1. дава, отказва да даде и отнема разрешение за управление на фонд за допълнително социално осигуряване;
 2. 2. издава разрешения в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;
 3. 3. одобрява изменения и допълнения в правилниците на фондовете за допълнително социално осигуряване и други документи и определя изискванията към тях в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;
 4. 4. утвърждава методически ръководства, договори, списъци, образци и други документи, свързани с дейността по допълнително социално осигуряване;
 5. 5. определя вида, формата и съдържанието на отчетите, които се представят пред комисията от дружествата за допълнително социално осигуряване;
 6. 6. обменя информация с Българската народна банка, Националния осигурителен институт, с попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и с други органи, институции и организации;
 7. 7. организира оперативния контрол за законосъобразно упражняване на дейността по допълнително социално осигуряване;
 8. 8. разпорежда съвместно с Българската народна банка извършването на проверки на банки относно дейността им като банки-попечители на дружествата и фондовете за допълнително социално осигуряване;
 9. 9. определя длъжностните лица, които да присъстват на заседания на органите за управление на дружествата за допълнително социално осигуряване в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;
 10. 10. определя длъжностните лица, които имат право да съставят актове за констатирани нарушения на нормативните актове по допълнително социално осигуряване;
 11. 11. прилага предвидените в Кодекса за социално осигуряване принудителни административни мерки;
 12. 12. издава наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;
 13. 13. упражнява надзор върху дружествата за допълнително социално осигуряване в процедура по преобразуване, ликвидация и в несъстоятелност;
 14. 14. уведомява прокуратурата при наличие на основателно съмнение за извършено престъпление;
 15. 15. организира и ръководи дейността на управление #8220;Осигурителен надзор";
 16. 16. взема решения по други въпроси, свързани с дейността по допълнително социално осигуряване, които не са от изричната компетентност на комисията.

nbsp;

Членът на комисията подпомага комисията при разработване и прилагане на правила и системи за управление на рисковете на финансовите пазари.

Членът на комисията координирано със съответния заместник-председател разглежда по ред, определен в правилника на комисията:

 1. жалби и сигнали, подадени срещу поднадзорни на комисията лица;
 2. предложения за усъвършенстване на дейността на съответните органи на комисията.

Уредба на устройството и правомощията   (нормативни документи) Закон за комисия за финансов надзор; Закон за пазарите на финансови инструменти; Правилник за устройство и дейността на комисията за финансов надзор.
Бюджет Председателят на комисията е първостепенен разпоредител с бюджет, а ръководителите на териториалните поделения са второстепенни разпоредители с бюджет.Бюджетът на комисията е част от държавния бюджет и се съставя, изпълнява и отчита по реда на Закона за публичните финанси.По бюджета на комисията постъпват приходите от:

 1. такси;
 2. продажбата на периодични издания, издавани от комисията, и от продажбата на формуляри;
 3. субсидия от централния бюджет;
 4. събраните суми от наложени имуществени санкции и глоби;
 5. други източници и от дейности, определени в закон.
Възнаграждения Председателят на комисията получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя на Народното събрание.Останалите членове на комисията получават основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя на комисията.

Изисквания за заемане на ръкодовната длъжност в органа Членове на комисията могат да бъдат само български граждани с висше икономическо или юридическо образование с минимална образователно-квалификационна степен #8220;магистър", които притежават добра професионална репутация, професионален опит и с трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 5 години в сферата на правото, икономиката или финансите през последните 10 години.
Изисквания към останалите членове на органа За членове на комисията се избират лица, които:

 1. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 2. не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
 3. не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;
 4. не са управители, изпълнителни директори, членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на поднадзорно по смисъла на този закон лице;
 5. не са съпрузи или не се намират във фактическо съжителство или не са роднини по права или съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен включително с друг член на комисията или с лице по т. 4;
 6. не упражняват контрол върху поднадзорно по смисъла на този закон лице;
 7. не притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на поднадзорното лице.
Процедура по избор Председателят на комисията се избира от Народното събрание. Народното събрание избира останалите членове на комисията по предложение на председателя й.Нарушенията при избора на член на комисията не опорочават нейните решения.
Предсрочно прекратяване на правомощията на членовете на органа Мандатът на член на комисията се прекратява предсрочно от Народното събрание:

 1. при подаване на оставка;
 2. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца;
 3. ако престане да отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 2;
 4. при нарушение на чл. 4, ал. 3;
 5. при неучастие без основателни причини в три или повече последователни заседания на комисията;
 6. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

При предсрочно прекратяване на мандата на член на комисията на негово място се избира друго лице за остатъка от мандата.

Срок за избор на нов състав при изтичане на мандата на органа Мандатът на членовете на комисията е 6 години. Изборът на нови членове на комисията се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове. Членовете на комисията изпълняват функциите си и след изтичане на техния мандат до встъпване в длъжност на новите членове.
Предвидени действия при липса на избор до изтичане на мандата на органа  В случай че при изтичане на мандата на председателя, заместник-председателя и членовете на комисията изборът по ал. 5 не е осъществен, те продължават да изпълняват своите правомощия до встъпване в длъжност на новите членове.

Отношения с граждани и юридически лица  
Отчетност Комисията представя на Народното събрание годишен отчет за дейността си, годишен финансов отчет и отчет за изпълнението на бюджета в срок не по-късно от 30 май на следващата година.Отчетът за изпълнението на бюджета на комисията и годишният й финансов отчет се проверяват от Сметната палата. Докладът на Сметната палата се представя в Народното събрание.Годишният отчет за дейността на комисията следва да съдържа информация за:

 1. състоянието и перспективите на финансовите пазари;
 2. адекватността на нормативната уредба на финансовите пазари;
 3. издадените разрешения, потвърждения, одобрения и други индивидуални административни актове, предвидени в този закон, отказите за издаване на такива актове, за извършените регистрации, за обжалваните и потвърдените от съда актове на комисията;
 4. 4. информационната политика, вътрешното и международното сътрудничество;
 5. 5. организацията, финансирането и кадровата политика на комисията;
 6. 6. други данни, определени от комисията.

Комисията е длъжна при поискване да представи на Народното събрание и всякакви други сведения и документи, свързани с нейната дейност.

Хронограма

ДлъжностДата на решение на НС за стартиране на процедура и дата на изборСрок за номинацияДата на обнародванеДата на влизане в силаНормативно основаниеКандидатиИзбранПредложен от
Заместник-председател на КФН, ръководещ управление
„Застрахователен надзор“
Стартиране:
02.07.2020 г.
Избор: 23.07.2020 г.
5-дневенДВ 67/28.07.2020 г. 28.07.2020 г. чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзорВладимир Николаев Савовzx620y348_2798528Дапредседателя на Комисията за финансов надзор - Бойко Атанасов
Член на КФНСтартиране:
02.07.2020 г.
Избор: 23.07.2020 г.
5-дневенДВ 67/28.07.2020 г. 28.07.2020 г. чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзорПетър Георгиев Джелеповzx620y348_2798528Дапредседателя на Комисията за финансов надзор - Бойко Атанасов

Гласуване

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
76 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
34 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
10 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
8 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
2 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
0 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
133 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
75 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
18 0 3

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
12 1 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
9 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
2 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
0 0 0

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
116 1 3

Видео

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!