Профил на Комисия за енергийно и водно регулиране

Профилите на държавни органи в Appointmentsboard.bg включват накратко основната информация за техните структура, организация и дейност. Подробни данни за всяка институция могат да бъдат намерени в съответните нормативни актове и официални уеб страници.

Контакти Комисия за енергийно и водно регулиранеАдрес: България, София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” №8-10Телефони:Деловодство: 02 9359 628Телефон за граждани: 02 9359 715

Факс:

02 988 8782

Електронна поща: dker@dker.bg

Работно време с граждани: 10:00 до 16:00 часа

Официална интернет страница http://www.dker.bg/index.php?P=376

Статут независим специализиран държавен орган на Република България, регулатор на два сектора: енергетика и водоснабдяване и канализация.
История Държавната комисия за енергийно регулиране е създадена с Постановление 181 на Министерския съвет на Република България от 10/09/1999 г. на основание чл. 11 ал. 2 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност. Със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр.18 от 22.02.2005 г., ЗРВКУ) е изменен Закона за енергетиката(обн., ДВ, бр.107 от 9.12.2003 г., ЗЕ) и комисията е трансформирана в Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. Със Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 17 от 6.3.2015 г.) комисията е трансформирана в Комисия за енергийно и водно регулиране.
Състав Комисията е колегиален орган и се състои от 5 членове, включително председател (изм. 2022 г.).

Състав на КЕВР към 01.02.2022 г.:

Иван Иванов, председател (изтекъл през 2020 г. мандат)

Александър Йорданов, член

Владко Владимиров, член (съгласно § 7 от заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. #8211; ДВ, бр. 9 от 2022 Г., в сила от 01.02.2022 г.) след проведен жребий мандатът се прекратява)

Георги Златев, член (съгласно § 7 от заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. #8211; ДВ, бр. 9 от 2022 Г., в сила от 01.02.2022 г.) след проведен жребий мандатът се прекратява)

Димитър Кочков, член

Евгения Харитонова, член (изтекъл през 2020 г. мандат)

Пенка Трендафилова, член

Ремзи Осман, член (съгласно § 6 от заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. #8211; ДВ, бр. 9 от 2022 г., в сила от 01.02.2022 г.) мандатът се прекратява)

Георги Добрев, член (съгласно § 6 от заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. #8211; ДВ, бр. 9 от 2022 г., в сила от 01.02.2022 г.) мандатът се прекратява)

Мандат Мандатът на членовете на комисията е 5 години с право на не повече от два пълни последователни мандата.
Правомощия Комисията е постоянно действащ орган, който заседава, ако присъстват повече от половината от общия брой членове или от членовете на съответния състав. Комисията разглежда и решава въпросите, свързани с регулиране на цените в енергетиката и на В и К услугите и постъпилите жалби в два състава, както следва:

 1. състав #8220;Енергетика", който включва председателя и членовете със стаж в областта на енергетиката;
 2. състав #8220;Водоснабдяване и канализация", който включва председателя и членовете със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията.

Комисията се произнася с мотивирани решения, които са индивидуални или общи административни актове.

Въздържане от гласуване не се допуска. Начинът на гласуване на всеки гласувал и мотивите на всеки гласувал против се отразяват в протокол към решението.

Заседанията на комисията са открити, когато се разглеждат заявления или искания, свързани със:

 1. издаване, изменение, допълнение, отнемане и прекратяване на лицензия;
 2. утвърждаване на цени;
 3. други въпроси във връзка с осъществяване правомощията на комисията.

В случаите, когато се оповестява защитена по закон информация, заседанията на комисията по ал. 5 се провеждат при закрити врата, като на тях могат да присъстват само членовете на комисията и страните по съответното производство.

Решенията на комисията по ал. 5 и 6 се вземат в закрито заседание и се обявяват по ред, определен в правилника по чл. 16, ал. 1.

При осъществяване на правомощията си комисията прилага процесуалните правила, предвидени в този закон, а за неуредените в него случаи #8211; правилата на Административнопроцесуалния кодекс.

Решенията, включително мълчаливият отказ на комисията, се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на решението. Искането за спиране изпълнението на оспорено по съдебен ред решение е недопустимо, освен по отношение на решения, с които се налагат санкции, решения за прекратяване и отнемане на лицензии и решения за отнемане на сертификати за независимост на оператори на преносни мрежи.

Правомощия на председателя Председателят на комисията:

 1. организира и ръководи дейността на комисията и на нейната администрация съгласно закона и нейните решения;
 2. представлява комисията пред трети лица;
 3. назначава и освобождава служителите от администрацията;
 4. внася ежегодно в Народното събрание доклад за дейността на комисията;
 5. организира съставянето на бюджета и го внася за разглеждане и приемане от комисията;
 6. отговаря за изпълнението, приключването и отчитането на бюджета на комисията;
 7. внася годишния отчет и периодичните финансови отчети за приемане от комисията.
Правомощия на заместника на председателя Няма

Уредба на устройството и правомощията   (нормативни документи) Закон за енергетиката; Закон за енергията от възобновяеми източници; Закон за водите; Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.
Бюджет Комисията е първостепенен разпоредител с бюджет. Приходите по бюджета на комисията се набират от:

 1. таксите, събирани от комисията по чл. 28 от Закона за енергетика и по чл. 8, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, и лихвите върху тях;
 2. тридесет на сто от глобите и имуществените санкции, наложени от комисията в съответствие с този закон и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги;
 3. дарения от лица, неподлежащи на лицензиране и/или контрол по този закон, или на свързани с тях лица по смисъла на Търговския закон.

Когато годишните постъпления от такси по този закон превишават или не достигат за покриване на необходимите разходи по бюджета на комисията за следващата календарна година, председателят на комисията може да прави предложение за преразглеждане на размера на таксите.

Възнаграждения Възнагражденията на членовете на комисията се определят както следва:

 1. на председателя #8211; 93 на сто от три средни месечни заплати на наетите лица по трудово и по служебно правоотношение в сектора #8220;Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива" съобразно данни на Националния статистически институт;

2.на останалите членове #8211; 85 на сто от три средни месечни заплати на наетите лица по трудово и по служебно правоотношение в сектора #8220;Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива" съобразно данни на Националния статистически институт.

Изисквания заемане на ръкодовната длъжност и за членовете на органа
За членове на комисията могат да бъдат избирани дееспособни български граждани, които:
1. имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен #8220;магистър";
2. (изм. #8211; ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.) притежават добра професионална репутация и не по-малко от 5 години:
а) (изм. #8211; ДВ, бр. 9 от 2022 г., в сила от 01.02.2022 г.) стаж в областта на енергетиката #8211; за двама от членовете на комисията;
б) стаж в областта на водоснабдяването и канализацията #8211; за двама от членовете на комисията;
д) (доп. #8211; ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.) стаж на ръководна длъжност в областта на енергетиката или в областта на водоснабдяването и канализацията #8211; за председателя на комисията;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.
(2) Членовете на комисията не могат да бъдат свързани лица по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(3) Членовете на комисията не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност освен по международни проекти и програми, свързани с дейността на комисията, научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права.
(изм. #8211; ДВ, бр. 17 от 2015 г., изм. #8211; ДВ, бр. 9 от 2022 г.) #8220;Стаж в областта на енергетиката#8220; е служебен и/или трудов стаж, придобит на ръководна или експертна длъжност:
а) в държавни или общински органи, или органи на Европейския съюз за управление в областта на енергетиката;
б) в търговски дружества с предмет на дейност, подлежащ на лицензиране по този закон или съответното законодателство на държава #8211; членка на Европейския съюз;
в) в търговски дружества с предмет на дейност в областта на финансите, счетоводството, търговията с финансови инструменти или банковото дело, свързани с енергийния сектор;
г) в търговски дружества с предмет на дейност, подлежаща на концесиониране по Закона за подземните богатства или съответното законодателство на държава #8211; членка на Европейския съюз, свързани с енергийния сектор;
д) при осъществяване на научна или преподавателска дейност, свързана с управлението на дейностите в енергетиката.
59а. (нова #8211; ДВ, бр. 18 от 2005 г.,изм. #8211; ДВ, бр. 17 от 2015 г., изм. #8211; ДВ, бр. 9 от 2022 г.) #8220;Стаж в областта на водоснабдяването и канализацията" е служебен или трудов стаж, придобит:
а) на ръководна или експертна длъжност в държавни или общински органи, или органи на Европейския съюз за управление на дейностите по водоснабдяване и канализация;
б) в търговски дружества с предмет на дейност, подлежащ на регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги или съответното законодателство на държава #8211; членка на Европейския съюз;
в) при осъществяване на научна или преподавателска дейност, свързана с управлението на дейностите по водоснабдяване и канализация.
Процедура по избор Изборът на нови членове на комисията се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове. Членовете на комисията продължават да изпълняват функциите си и след изтичането на мандата им до встъпване в длъжност на новите членове. Членовете на комисията се избират след проведена публична процедура. Предложения за избор на членове на комисията могат да правят народните представители и парламентарните групи. Народното събрание избира поотделно председателя и останалите членове на комисията. Членовете на комисията полагат пред Народното събрание клетвата по чл. 76, ал. 2 от Конституцията на Република България.
Предсрочно прекратяване на правомощията на членовете на органа Пълномощията на член на комисията се прекратяват предсрочно:

 1. по негово искане;
 2. при несъвместимост;
 3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 3 месеца;
 4. когато e осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер с влязъл в сила акт;
 5. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
 6. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 7. при смърт.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1, 4, 6 и 7 основанията се обявяват от председателя на Народното събрание пред Народното събрание.

(3) В случаите на предсрочно прекратяване на пълномощията на член на комисията нов член се избира в двумесечен срок от влизането в сила на решението за прекратяване по ал. 1, т. 2, 3 и 5, или от обявяването по ал. 1, т. 1, 4, 6 и 7. Новоизбраният член довършва мандата на лицето, на чието място е избран.

Срок за избор на нов състав при изтичане на мандата на органа Изборът на нови членове на комисията се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове.
Предвидени действия при липса на избор до изтичане на мандата на органа Членовете на комисията продължават да изпълняват функциите си и след изтичането на мандата им до встъпване в длъжност на новите членове.

Отношения с граждани и юридически лица (Описание на процедурите по приемане на сигнали, извършване на проверки, контакт с лица като цяло.)
Отчетност КЕВР публикува годишен доклад за дейността си, включително за резултатите от контрола за недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари и за тяхното ефективно функциониране, като изпраща доклада до Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (АСРЕ) и до Европейската комисия.Годишни доклади на КВЕР


Хронограма на избора

ДлъжностДата на решение на НС за стартиране на процедура и дата на изборСрок за номинацияДата на обнародванеНормативно основаниеКандидатиИзбранПредложен от
Председател на КЕВРСтартиране:
21.01.2022 г.
Избор:
09.02.2022 г.
5-дневенДВ 13/15.02.2022 г. чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „д“ от Закона за енергетикатаСтанислав Боянов Тодоров
ДАПродължаваме промяната
Член на КЕВРСтартиране:
21.01.2022 г.
Избор:
09.02.2022 г.
5-дневенДВ 13/15.02.2022 г. чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ от Закона за енергетикатаБлагой Гавраилов Голубарев
ДАИма такъв народ

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

67

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

16

1

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

23

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

24

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

14

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

12

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

128

13

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

67

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

24

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

25

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

14

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

13

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

130

13

0

Видео от излушването на кандидатите в Комисията по енергетика

Парламентът избра нови председател и член на КЕВР

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!