Профил на Комисия за енергийно и водно регулиране

Профилите на държавни органи в Appointmentsboard.bg включват накратко основната информация за техните структура, организация и дейност. Подробни данни за всяка институция могат да бъдат намерени в съответните нормативни актове и официални уеб страници.

Контакти Комисия за енергийно и водно регулиранеАдрес: България, София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” №8-10Телефони:Деловодство: 02 9359 628Телефон за граждани: 02 9359 715

Факс:

02 988 8782

Електронна поща: dker@dker.bg

Работно време с граждани: 10:00 до 16:00 часа

Официална интернет страница http://www.dker.bg/index.php?P=376

Статут Комисията е независим специализиран държавен орган на Република България, регулатор на два сектора: енергетика и водоснабдяване и канализация.
История Държавната комисия за енергийно регулиране е създадена с Постановление 181 на Министерския съвет на Република България от 10/09/1999 г. на основание чл. 11 ал. 2 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност. Със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр.18 от 22.02.2005 г., ЗРВКУ) е изменен Закона за енергетиката(обн., ДВ, бр.107 от 9.12.2003 г., ЗЕ) и комисията е трансформирана в Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. Със Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 17 от 6.3.2015 г.) комисията е трансформирана в Комисия за енергийно и водно регулиране.
Състав Комисията е колегиален орган и се състои от 5 членове, включително председател (изм. 2022 г.).

Състав на КЕВР към 01.02.2022 г.:

Иван Иванов, председател (изтекъл през 2020 г. мандат)

Александър Йорданов, член

Владко Владимиров, член (съгласно § 7 от заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. #8211; ДВ, бр. 9 от 2022 Г., в сила от 01.02.2022 г.) след проведен жребий мандатът се прекратява)

Георги Златев, член (съгласно § 7 от заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. #8211; ДВ, бр. 9 от 2022 Г., в сила от 01.02.2022 г.) след проведен жребий мандатът се прекратява)

Димитър Кочков, член

Евгения Харитонова, член (изтекъл през 2020 г. мандат)

Пенка Трендафилова, член

Ремзи Осман, член (съгласно § 6 от заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. #8211; ДВ, бр. 9 от 2022 г., в сила от 01.02.2022 г.) мандатът се прекратява)

Георги Добрев, член (съгласно § 6 от заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. #8211; ДВ, бр. 9 от 2022 г., в сила от 01.02.2022 г.) мандатът се прекратява)

Мандат Мандатът на членовете на комисията е 5 години с право на не повече от два пълни последователни мандата.
Правомощия Комисията е постоянно действащ орган, който заседава, ако присъстват повече от половината от общия брой членове или от членовете на съответния състав. Комисията разглежда и решава въпросите, свързани с регулиране на цените в енергетиката и на В и К услугите и постъпилите жалби в два състава, както следва:

 1. състав #8220;Енергетика", който включва председателя и членовете със стаж в областта на енергетиката;
 2. състав #8220;Водоснабдяване и канализация", който включва председателя и членовете със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията.

Комисията се произнася с мотивирани решения, които са индивидуални или общи административни актове.

Въздържане от гласуване не се допуска. Начинът на гласуване на всеки гласувал и мотивите на всеки гласувал против се отразяват в протокол към решението.

Закон за енергетиката, чл. 21, 22 и 25

Правомощия на комисията:

Чл. 21. (1) Комисията за енергийно и водно регулиране:

 1. издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема лицензии в случаите, предвидени в този закон;
 2. приема и публикува основни насоки за дейността си;
 3. приема подзаконовите нормативни актове, предвидени в този закон;
 4. одобрява общите условия на договорите, предвидени в този закон;
 5. одобрява правила за работа с потребителите на енергийни услуги;
 6. упражнява контрол, анализира, периодично разглежда и има право да поиска изменение и допълнение на механизмите за ценообразуване, заложени в договорите за дългосрочно изкупуване на разполагаемост и електрическа енергия, когато те противоречат на правото на Европейския съюз или не са в съответствие с политиките на Европейския съюз;
 7. наблюдава прилагането на всички мерки, приети за изпълнение на задълженията за услуги от обществен интерес, включително за защита на ползвателите на енергийни услуги и за опазване на околната среда, и за възможния им ефект върху вътрешната и международната конкуренция и информира Европейската комисия за тези мерки и за всички техни промени;
 8. осъществява регулиране на цените в случаите, предвидени в този закон, определя компонента от регулираната цена на крайния снабдител във връзка със снабдяването с електрическа енергия на битови крайни клиенти, както и определя ежегодно пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия;

8а. определя за всеки ценови период пределна стойност на разходите на оператора на електропреносната мрежа за закупуване на разполагаемост за допълнителни услуги по реда на чл. 105, ал. 2;

8б. определя ежегодно в срок до 30 юни премии за електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, произведена от централи с обща инсталирана електрическа мощност 500 kW и над 500 kW;

8в. определя ежемесечно компенсация за покриване на част от разходите на битови крайни клиенти за закупена електрическа енергия от краен снабдител по регулирани цени; компенсацията се определя като разлика между постигнатата средно претеглена цена на пазарен сегмент ден напред, относима към съответния краен снабдител за съответния месец и определената със закона за държавния бюджет за съответната година и/или програма, приета от Министерския съвет базова стойност на електрическа енергия на 1 MWh, която битовият краен клиент следва да заплаща за съответния регулаторен период; компенсацията може да бъде за цялото или за част от закупеното количество електрическа енергия от битовите крайни клиенти; размерът на компенсацията може да бъде диференциран според количеството на закупената електрическа енергия; в този случай чл. 13, ал. 5 и чл. 14 не се прилагат;

8г. за целите на ценообразуването определя ежегодно в срок до 30 юни прогнозна пазарна цена на електрическата енергия за покриване на технологичните разходи на оператора на електропреносната мрежа и на операторите на електроразпределителните мрежи;

8д. по искане на министъра на енергетиката определя за срок до края на съответния ценови период размер от приходите по чл. 36д, ал. 1, т. 1 #8211; 7 на Фонд #8220;Сигурност на електроенергийната система", с който да се покриват разходи по чл. 36б, ал. 1, т. 4 при наличие на средства, надвишаващи разходите на фонда за съответния ценови период; в този случай чл. 13, ал. 5 и чл. 14 не се прилагат;

8е. при необходимост определя размер от приходите по чл. 36д, ал. 1, т. 1 #8211; 9 на Фонд #8220;Сигурност на електроенергийната система", с който да се покриват разходи по чл. 36б, ал. 1, т. 5; в този случай чл. 13, ал. 5 и чл. 14 не се прилагат;

8ж. наблюдава развитието на пазара, оценява рисковете, които могат да възникнат от новите продукти и услуги, и взема мерки срещу злоупотреби;

8з. осъществява контрол по отношение на възможността операторите на преносни системи да налагат ограничения на предоставения капацитет или оперативни ограничения, въз основа на прозрачни и недискриминационни процедури, които не създават пречки за навлизане на пазара;

8и. може да разреши на оператора на преносна мрежа и на операторите на разпределителни мрежи да извършват дейности, различни от предвидените в този закон и в Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно вътрешния пазар на електроенергия (ОВ, L 158/54 от 14 юни 2019 г.), наричан по-нататък #8220;Регламент (ЕС) 2019/943", ако тези дейности са необходими за изпълнение на задълженията им по този закон или Регламент (ЕС) 2019/943;

8к. извършва оценка на сключените сделки от крайните снабдители за закупуване на електрическа енергия за снабдяване на битови крайни клиенти за съответствието им с основната дейност по лицензията #8211; покупка на едро изключително с цел препродажба на дребно, както и с ценовите нива на идентични или подобни сделки на националната и регионалните организирани борсови пазари на електрическа енергия; въз основа на извършената оценка комисията има право да откаже да признае пълния размер на направените разходи по конкретни сделки;

 1. по предложение на енергийните предприятия или по своя инициатива приема или изменя правила за търговия с електрическа енергия и правила за търговия с природен газ, както и технически правила на съответните мрежи и системи, включващи правила за сигурност и надеждност, контролира спазването им и извършва преглед и контрол на резултатите от минали периоди;
 2. приема и контролира спазването на правила за снабдяване с електрическа енергия от крайните снабдители и доставчиците от последна инстанция и правила за снабдяване с природен газ от обществения доставчик и от крайните снабдители като част от правилата по т. 9, включващи норми за качество на услугите и доставките, както и правила за снабдяване на клиентите с топлинна енергия, включващи норми за качество на услугите и доставките;
 3. приема и контролира прилагането на методика за определяне на цените на балансиращата електрическа енергия като част от правилата за търговия с електрическа енергия по т. 9;
 4. приема и контролира прилагането на методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция;
 5. определя правилата за достъп до електропреносната и газопреносната мрежа, съответно до електроразпределителната и газоразпределителната мрежа и съоръженията за съхранение на природен газ, включително норми за качество на услугите и доставките, и при необходимост ги преразглежда с оглед осигуряване на ефективен достъп;

13а. определя мерки за достъпа до мрежата на съоръжения за съхраняване на електрическа енергия, включително отстраняване на пречки, които възпрепятстват достъпа до пазара на електрическа енергия на операторите на тези съоръжения и на производителите на енергия от възобновяеми източници;

13б. разрешава чрез изключение по чл. 87а и чл. 90, ал. 2 на операторите на преносни и разпределителни мрежи да притежават, разработват, управляват или експлоатират съоръжения за съхранение на енергия, когато тези съоръжения са напълно интегрирани мрежови компоненти, в случай че са изпълнени следните условия:

а) трети лица след проведена открита, прозрачна и недискриминационна тръжна процедура, подлежаща на преглед и одобрение от комисията, не са получили правото да притежават, разработват, контролират, управляват или експлоатират такива съоръжения или не са могли да предоставят тези услуги на разумна цена и своевременно;

б) тези съоръжения са необходими на оператора на преносна мрежа и на операторите на разпределителни мрежи, за да изпълняват задълженията си за ефективното, надеждно и сигурно функциониране на преносната и разпределителната система, и не се използват за покупка или продажба на електрическа енергия на пазарите на електрическа енергия;

в) Комисията е оценила необходимостта от такава дерогация и е извършила оценка на тръжната процедура, включително на нейните условия, и е дала разрешение;

 1. по предложение на оператора на преносната мрежа, съответно оператора на разпределителна мрежа взема решение относно принадлежността на електропроводите, топлопроводите и газопроводите и прилежащите им уредби към преносните или разпределителните мрежи и дава задължителни предписания за изкупуването им и/или за предоставяне на достъп до тях;
 2. провежда конкурсите по чл. 46 и търга по чл. 163д;
 3. изисква всякаква информация и документи, свързани с функционирането на енергийния пазар, включително договори за доставка, пренос, разпределение и съхранение, както и всички последващи споразумения към тях, и може да предоставя на участници на пазара части от тази информация, при условие че не се разкрива информация, представляваща търговска тайна, или информация, защитена по силата на закон;
 4. разглежда исканията на енергийните предприятия и Фонд #8220;Сигурност на електроенергийната система" за компенсиране на разходи по чл. 34 и 35, утвърждава техния обоснован размер и определя начина на компенсирането им при спазване изискванията за държавните помощи;

17а. утвърждава разходи за лихви по чл. 36б, ал. 1, т. 3;

 1. издава, прехвърля и отменя месечни сертификати на производителите на електрическа енергия за произхода на стоката електрическа енергия, произведена при високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;
 2. определя максимални размери на технологични разходи на електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ, които могат да бъдат признати при ценовото регулиране при производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, при производство и пренос на топлинна енергия и при пренос, разпределение и съхранение на природен газ съгласно методика или указания, приети от комисията;

19а. изисква от операторите на електрическите и газовите мрежи да извършат оценка на потенциала за енергийна ефективност на съответните мрежи чрез намаляване на технологичните разходи; оценката включва анализ на преноса, разпределението, управлението на товарите, ефективното функциониране на мрежите и възможностите за присъединяване на инсталации за децентрализирано производство на енергия и на съоръжения за съхранение на електрическа енергия;

19б. въз основа на оценката по т. 19а изисква в плановете за развитие на мрежите да са включени конкретни мерки и инвестиции за подобряване на енергийната ефективност в газовите и електроенергийните мрежи и график за тяхното изпълнение;

 1. извършва оценка на икономическата целесъобразност по отношение на въвеждането на интелигентни системи за измерване по предложение на операторите на мрежите и в случай че въвеждането е икономически обосновано, изготвя графици за въвеждането им, като гарантира оперативната съвместимост на интелигентните системи за измерване при отчитане на подходящи стандарти, най-добри практики и значението им за развитието на вътрешния пазар на електрическа енергия и природен газ;
 2. дава съгласие за разделяне, отделяне, вливане или сливане на енергийни предприятия #8211; титуляри на лицензии по този закон;

22а. изисква от собствениците на енергийни предприятия по този закон в рамките на ежегодните отчети по изпълнение на лицензиите да декларират наличието на намерения за разделяне, отделяне, сливане, разпореждане с дялове или акции, представляващи повече от 20 на сто от капитала или продажби на части или всички активи на енергийното дружество;

 1. разрешава извършването на разпореждане с имущество, с което се упражнява лицензионна дейност в случаите, предвидени в този закон, както и на други сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие;

23а. разрешава сделки по разпореждане с дялове и акции, представляващи повече от 20 на сто от капитала на търговски дружества, които осъществяват лицензионна дейност по пренос и разпределение на електрическа, топлинна енергия или природен газ, с оглед гарантиране сигурността на доставките, защитата на националната сигурност и обществения ред; Комисията се произнася след влизането в сила на всички други необходими разрешения и одобрения, свързани със сделките;

 1. предоставя на компетентните институции на Европейския съюз информацията, предвидена в правото на Европейския съюз;
 2. в съответствие с правомощията си отправя до компетентните институции на Европейския съюз искания и уведомления за предоставяне на временно освобождаване от прилагането на разпоредби от правото на Европейския съюз и преходни периоди в енергетиката в случаите, предвидени в правото на Европейския съюз;
 3. публикува годишен доклад за дейността си, включително за резултатите от контрола за недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари и за тяхното ефективно функциониране, като изпраща доклада до Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (АСРЕ) и до Европейската комисия;
 4. сертифицира операторите на електропреносната мрежа и на газопреносни мрежи за спазване на изискванията за независимост, наблюдава тяхното спазване и изпраща съответните уведомления до Европейската комисия;

27а. създава и поддържа платформа за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия;

 1. осъществява сътрудничество по въпроси от трансграничен характер с регулаторните органи на други държави #8211; членки на Европейския съюз, и с АСРЕ, сключва споразумения за сътрудничество с национални регулаторни органи;

28а. си сътрудничи с компетентните органи на трета държава, след като се консултира с компетентните регулаторни органи на други заинтересовани държави членки, за да се гарантира спазването на българското законодателство по отношение на газова инфраструктура до и от трета държава, в рамките на територията на държавите членки, когато първата точка на междусистемно свързване с мрежата на държавите членки е разположена на територията на Република България;

28б. може да се консултира и да си сътрудничи със съответните компетентни органи на трети държави във връзка с експлоатацията на газова инфраструктура до и от трети държави, за да се гарантира прилагането на българското законодателство по отношение на съответната инфраструктура на територията и в териториалните води на Република България;

 1. допринася за съвместимостта на процесите за обмен на данни относно най-важните пазарни процеси на регионално равнище, като гарантира необходимата степен на поверителност на информацията;

29а. одобрява определянето на цени на услуги за достъп до данни на лица, отговарящи на условията по чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), при условие че начисляваните цени на услуги от регулираните субекти, които предоставят услуги, свързани с данни, са разумни и надлежно обосновани;

 1. контролира изпълнението на инвестиционните планове на операторите на електропреносни и газопреносни мрежи и представя в годишния си доклад оценка на инвестиционните планове на операторите по отношение на съответствието им с 10-годишните планове за развитие на мрежите в Европейския съюз по член 8, параграф 3, буква #8220;б" от Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003 (ОВ, L 211/15 от 14 август 2009 г.), наричан по-нататък #8220;Регламент (ЕО) № 714/2009", и член 8, параграф 3, буква #8220;б" от Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 (ОВ, L 211/36 от 14 август 2009 г.), наричан по-нататък #8220;Регламент (ЕО) № 715/2009", като тази оценка може да включва препоръки за промяна на инвестиционните планове;

30а. контролира плановете на операторите на електроразпределителни мрежи за развитието на разпределителната мрежа и представя в годишния си доклад оценка на необходимите средносрочни и дългосрочни услуги за гъвкавост, планирани инвестиции за следващите пет до десет години, с особен акцент върху основната разпределителна инфраструктура, необходима за присъединяване към мрежата на нови произвеждащи мощности и нови товари, включително точки за зареждане на електрически превозни средства, както и използването на оптимизацията на потреблението, енергийната ефективност, съоръженията за съхраняване на енергия или други ресурси, които операторите на разпределителните мрежи използват като алтернатива на разширяването на системата;

 1. прилага и контролира изпълнението на правно обвързващи решения на Европейската комисия или на АСРЕ;
 2. приема внесените от председателя проект на годишен бюджет и финансов отчет на комисията и доклад по чл. 20, т. 4;
 3. контролира изпълнението на задължението за предоставяне на потребителите на енергийни услуги на достъп до данни за потреблението им;
 4. наблюдава и контролира изпълнението на задълженията за прозрачност от енергийните предприятия при определянето на цените, счетоводната отчетност и работата с потребителите на енергийни услуги;
 5. наблюдава степента и ефективността на отваряне на пазара и конкуренцията в секторите на едро и на дребно, като следи за свързването с енергийните пазари на други държави #8211; членки на Европейския съюз;
 6. насърчава интеграцията на пазарите и подкрепя свързаните с това научноизследователски дейности;
 7. наблюдава техническото сътрудничество между операторите на преносни мрежи от държави #8211; членки на Европейския съюз, и от трети държави;
 8. изисква от операторите на преносни и разпределителни мрежи при необходимост да направят предложение за изменение на правилата и общите условия на договорите, предвидени в този закон, които се одобряват от комисията по тяхно предложение;
 9. извършва контрол по преминаването от пазар по регулирани цени към организиран пазар по свободно договорени цени в съответствие с правилата за търговия с електрическа енергия или правилата за търговия с природен газ;
 10. следи за оповестяването и справедливото разпределение на наличния капацитет на мрежите между всички ползватели;
 11. извършва контрол за развиването на електрическите и газовите мрежи в полза на всички участници, което ще гарантира достатъчен и разполагаем за всички капацитет;

41а. извършва контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (OB, L 326/1 от 8 декември 2011 г.), наричан по-нататък #8220;Регламент (ЕС) № 1227/2011";

41б. взаимодейства с държавни органи и си сътрудничи с регулаторни органи на други държави #8211; членки на Европейския съюз, и АСРЕ, като сключва споразумения за обмен на информация и установява механизми по реда на Регламент (ЕС) № 1227/2011;

 1. по предложение на оператор на съответния борсов пазар одобрява правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия или правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ;
 2. по предложение на обществения доставчик одобрява споразумението за изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ, включително ценовите механизми в него; комисията може да изменя или да изисква изменение на споразумението в определен от нея срок; комисията контролира изпълнението на споразумението;
 3. упражнява контрол в случаите, предвидени в този закон;
 4. има други правомощия, определени със закон;
 5. извършва анализ и оценка на разходите и ползите във връзка с въвеждането на интелигентни измервателни системи въз основа на предоставената информация от операторите на мрежи, както и график за тяхното въвеждане.

(2) Правомощията на комисията по ал. 1, т. 10, 16, 17, 19 и 34 не се прилагат за дейностите по чл. 39, ал. 4, т. 2, 3 и 4.

(3) Във връзка с осъществяването на правомощията си по регулиране дейността на независим преносен оператор на електропреносната мрежа и на газопреносни мрежи комисията:

 1. налага санкции за дискриминационно поведение на операторите в полза на вертикално интегрираното предприятие;
 2. наблюдава комуникациите между оператора и вертикално интегрираното предприятие, за да се гарантира, че операторът изпълнява задълженията си;
 3. действа като орган за уреждане на спорове между вертикално интегрираното предприятие и оператора;
 4. изисква информация и документи, касаещи търговските и финансовите отношения, включително заемите между вертикално интегрираното предприятие и оператора;
 5. одобрява търговски и финансови споразумения между вертикално интегрираното предприятие и оператора в случаите, когато те влияят на условията за развитието на пазара;
 6. изисква обосновка от вертикално интегрираното предприятие във връзка с представените от отговорника по съответствието решения относно плана за развитие на мрежата или отделни инвестиции на оператора, включително по отношение на спазването на изискванията за недискриминационно поведение в полза на вертикално интегрираното предприятие;
 7. извършва проверки в обектите на вертикално интегрираното предприятие и на оператора;
 8. одобрява 10-годишен план за развитие на преносната мрежа, наблюдава и контролира изпълнението му при условията и по реда на наредбата по чл. 60;
 9. възлага всички или определени задачи на независимия преносен оператор на независим системен оператор, предложен от собственика на мрежата, в случай че операторът нарушава системно задълженията си, свързани с изискванията за независимост, съгласно глава осма #8220;а", раздел ІІ, включително при системно дискриминационно поведение в полза на вертикално интегрираното предприятие.

(4) Във връзка с осъществяването на правомощията си по регулиране дейността на независим системен оператор на електропреносната мрежа и на газопреносни мрежи комисията:

 1. налага санкции за неизпълнение на задълженията на собственика на мрежата и на оператора;
 2. наблюдава отношенията и комуникациите между оператора и собственика на мрежата, за да се гарантира, че операторът изпълнява задълженията си;
 3. одобрява договорите и действа като орган за уреждане на спорове между собственика на мрежата и оператора;
 4. одобрява 10-годишен план за развитие на преносната мрежа, наблюдава и контролира изпълнението му при условията и по реда на наредбата по чл. 60;
 5. осигурява условия, които гарантират, че събираните от независимия системен оператор приходи от достъп и пренос през мрежите осигуряват достатъчна доходност от активите на мрежата и от новите инвестиции в нея;
 6. наблюдава използването на всички приходи, събирани от независимия преносен оператор, по чл. 16, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 714/2009;
 7. извършва проверки в обектите на собственика на мрежата и на оператора.

(5) Правилата и методиките по ал. 1, т. 9 #8211; 13 се публикуват от енергийните предприятия и комисията на интернет страниците им.

(6) При осъществяване на дейността си комисията си сътрудничи с Комисията за защита на конкуренцията и с Комисията за защита на потребителите, като при необходимост може да ги сезира с оглед образуване на производство по реда на Закона за защита на конкуренцията, съответно по реда на Закона за защита на потребителите.

(7) Правомощията на комисията за регулиране на дейностите в областта на водоснабдяването и канализацията се определят в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

(8) Комисията в сътрудничество с регионалните регулаторни органи на региона на действие на системата, където е установен регионален координационен център:

 1. одобрява предложението за създаване на регионални координационни центрове;
 2. одобрява разходите, свързани с дейностите на регионалните координационни центрове, които се поемат от операторите на преносни мрежи и се вземат предвид при изчисляването на тарифите, при условие че са разумни и целесъобразни;
 3. одобрява процеса на съвместно вземане на решения;
 4. гарантира, че регионалните координационни центрове разполагат с всички човешки, технически, физически и финансови ресурси, които са необходими за изпълнение на задълженията им и за изпълнението на задачите им по независим и безпристрастен начин;
 5. прави предложения съвместно с другите регулаторни органи на региона на действие на системата относно евентуалните допълнителни задачи и допълнителни правомощия, които да бъдат възложени на регионалните координационни центрове от държавите членки на региона на действие на системата;
 6. гарантира изпълнението на задълженията по отношение на въпроси от трансграничен характер и идентифицира съвместно с регионалните регулаторни органи случаи на неизпълнение на съответните задължения от страна на регионалните координационни центрове; когато регулаторните органи не са успели да постигнат съгласие в срок 4 месеца след началото на консултациите за целите на съвместно идентифициране на случаи на неизпълнение, въпросът се отнася за решение до Асоциацията на европейските енергийни регулатори;
 7. наблюдава осъществяването на координацията на системата и ежегодно докладва на Асоциацията на европейските енергийни регулатори за това;
 8. получава информация от регионалните координационни центрове;
 9. издава съвместни обвързващи решения относно регионалните координационни центрове.

Чл. 21а. (1) Комисията може да изиска становище от АСРЕ, съответно е длъжна да представи констатациите си при поискване от АСРЕ относно съответствието на решение, взето от друг регулаторен орган на държава #8211; членка на Европейския съюз, с насоките, посочени в Регламент (ЕО) № 714/2009 и Регламент (ЕО) № 715/2009.

(2) Комисията се съобразява със становището на АСРЕ относно съответствието на взето от нея решение с насоките по ал. 1 и информира АСРЕ в срок до 4 месеца от датата на получаване на становището.

(3) Комисията може да информира Европейската комисия, когато според нея решение, свързано с трансгранична търговия, взето от друг регулаторен орган, не съответства на насоките по ал. 1, в двумесечен срок от вземане на решението.

(4) Когато Европейската комисия по искане на друг регулаторен орган или на АСРЕ е взела решение, че насоките по ал. 1 не са спазени и е поискала отмяна или изменение, комисията е длъжна в срок два месеца от решението на Европейската комисия да отмени или измени решението си и да информира Европейската комисия.

Чл. 22. (1) Комисията разглежда жалби на:

 1. ползватели на мрежи и съоръжения срещу оператори на преносни и разпределителни мрежи, добивни предприятия, оператори на съоръжения за съхранение на природен газ и оператори на съоръжения за втечнен природен газ, свързани с изпълнението на задълженията им по този закон, и на потребители срещу В и К оператори, свързани с предмета на регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги;
 2. клиенти срещу доставчици на енергия и природен газ, включително крайни снабдители, свързани с изпълнението на задълженията им по този закон;
 3. лицензианти срещу лицензианти, свързани с изпълнението на лицензионната дейност по този закон, както и на В и К оператори срещу В и К оператори, свързани с предмета на регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги;
 4. членовете на органите на оператора на преносна мрежа, на отговорниците по съответствието при оператор на преносна мрежа и на лицата по чл. 81д, ал. 9 при прекратяване на техните правоотношения в предвидените от този закон случаи.

(2) Сдружения на потребителите по Закона за защита на потребителите и юридически лица с нестопанска цел за защита на потребителите на енергийни услуги могат да подават жалби по ал. 1, т. 1 и 2 за нарушаване на колективни интереси на потребителите на енергийни услуги, както и да предлагат на комисията да започне процедура за промяна в общите условия на договорите по реда на наредбата по чл. 60.

(3) В двумесечен срок от подаване на жалба по ал. 1, т. 1, 2 и 3 и ал. 2 комисията може да съдейства за доброволно уреждане на спора. Срокът може да бъде продължен с още два месеца, ако естеството на спора налага събиране на допълнителни данни и информация от комисията.

(4) При жалби по ал. 1, т. 1, 2 и 3, включително подадени по ал. 2, когато не е постигнато доброволно уреждане на спора или при отказ на страна от доброволно уреждане, комисията взема решение по жалбата в срок два месеца след получаването и. Този срок може да бъде удължен с още два месеца, ако естеството на спора налага събиране на допълнителни данни и информация от комисията. Със съгласие на жалбоподателя удълженият срок може да бъде продължен с още два месеца.

(5) В случаите, когато комисията приеме жалба за основателна, тя с решението дава задължителни указания по прилагането на закона.

(6) Комисията разглежда жалби на:

 1. независимия преносен оператор срещу вертикално интегрираното предприятие и на вертикално интегрираното предприятие срещу независимия преносен оператор #8211; след определяне на независим преносен оператор;
 2. независимия системен оператор срещу собственика на преносната мрежа и на собственика на преносната мрежа срещу независимия системен оператор #8211; след определяне на независим системен оператор, като взема решение по жалбата в срок два месеца след получаването и; този срок може да бъде удължен с още два месеца, ако естеството на спора налага събиране на допълнителни данни и информация от комисията; със съгласието на жалбоподателя удълженият срок може да бъде продължен с още два месеца.

(7) Редът за подаване на жалбите, тяхното разглеждане и процедурата за доброволно уреждане на спорове се уреждат в наредбата по чл. 60.

Чл. 25. (1) Комисията води публични регистри за:

 1. издаваните лицензии, в които се вписват всички лицензианти, издадените лицензии и други обстоятелства;
 2. сертификатите за произход на електрическата енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;
 3. издаваните от нея разрешения по този закон;
 4. издадените от нея решения по чл. 21, ал. 1, т. 1, 4, 5, 9, 10, 15, 18, 21, 25 и 26.

(2) Обстоятелствата, подлежащи на вписване по ал. 1, т. 1, 5 и 6, редът за вписване в регистрите и за получаване на информация се определят в наредбата по чл. 60. Обстоятелствата, подлежащи на вписване по ал. 1, т. 2, редът за вписване в регистъра и за получаване на информация се определят с наредбата по чл. 163в, ал. 3.

(3) Решенията за издаване, изменение, допълнение, отнемане и прекратяване на лицензиите, както и решенията за утвърждаване на цените се публикуват на интернет страницата на комисията.

Правомощия на председателя Председателят на комисията:

 1. организира и ръководи дейността на комисията и на нейната администрация съгласно закона и нейните решения;
 2. представлява комисията пред трети лица;
 3. назначава и освобождава служителите от администрацията;
 4. внася ежегодно в Народното събрание доклад за дейността на комисията;
 5. организира съставянето на бюджета и го внася за разглеждане и приемане от комисията;
 6. отговаря за изпълнението, приключването и отчитането на бюджета на комисията;
 7. внася годишния отчет и периодичните финансови отчети за приемане от комисията.
Правомощия на заместника на председателя Няма

Уредба на устройството и правомощията   (нормативни документи) Закон за енергетиката; Закон за енергията от възобновяеми източници; Закон за водите; Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.
Бюджет Комисията е първостепенен разпоредител с бюджет. Приходите по бюджета на комисията се набират от:

 1. таксите, събирани от комисията по чл. 28 от Закона за енергетика и по чл. 8, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, и лихвите върху тях;
 2. тридесет на сто от глобите и имуществените санкции, наложени от комисията в съответствие с този закон и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги;
 3. дарения от лица, неподлежащи на лицензиране и/или контрол по този закон, или на свързани с тях лица по смисъла на Търговския закон.

Когато годишните постъпления от такси по този закон превишават или не достигат за покриване на необходимите разходи по бюджета на комисията за следващата календарна година, председателят на комисията може да прави предложение за преразглеждане на размера на таксите.

Възнаграждения Възнагражденията на членовете на комисията се определят както следва:

 1. на председателя #8211; 93 на сто от три средни месечни заплати на наетите лица по трудово и по служебно правоотношение в сектора #8220;Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива" съобразно данни на Националния статистически институт;

2.на останалите членове #8211; 85 на сто от три средни месечни заплати на наетите лица по трудово и по служебно правоотношение в сектора #8220;Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива" съобразно данни на Националния статистически институт.

Изисквания заемане на ръкодовната длъжност и за членовете на органа
За членове на комисията могат да бъдат избирани дееспособни български граждани, които:
1. имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен #8220;магистър";
2. (изм. #8211; ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.) притежават добра професионална репутация и не по-малко от 5 години:
а) (изм. #8211; ДВ, бр. 9 от 2022 г., в сила от 01.02.2022 г.) стаж в областта на енергетиката #8211; за двама от членовете на комисията;
б) стаж в областта на водоснабдяването и канализацията #8211; за двама от членовете на комисията;
д) (доп. #8211; ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.) стаж на ръководна длъжност в областта на енергетиката или в областта на водоснабдяването и канализацията #8211; за председателя на комисията;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.
(2) Членовете на комисията не могат да бъдат свързани лица по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(3) Членовете на комисията не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност освен по международни проекти и програми, свързани с дейността на комисията, научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права.
(изм. #8211; ДВ, бр. 17 от 2015 г., изм. #8211; ДВ, бр. 9 от 2022 г.) #8220;Стаж в областта на енергетиката#8220; е служебен и/или трудов стаж, придобит на ръководна или експертна длъжност:
а) в държавни или общински органи, или органи на Европейския съюз за управление в областта на енергетиката;
б) в търговски дружества с предмет на дейност, подлежащ на лицензиране по този закон или съответното законодателство на държава #8211; членка на Европейския съюз;
в) в търговски дружества с предмет на дейност в областта на финансите, счетоводството, търговията с финансови инструменти или банковото дело, свързани с енергийния сектор;
г) в търговски дружества с предмет на дейност, подлежаща на концесиониране по Закона за подземните богатства или съответното законодателство на държава #8211; членка на Европейския съюз, свързани с енергийния сектор;
д) при осъществяване на научна или преподавателска дейност, свързана с управлението на дейностите в енергетиката.
59а. (нова #8211; ДВ, бр. 18 от 2005 г.,изм. #8211; ДВ, бр. 17 от 2015 г., изм. #8211; ДВ, бр. 9 от 2022 г.) #8220;Стаж в областта на водоснабдяването и канализацията" е служебен или трудов стаж, придобит:
а) на ръководна или експертна длъжност в държавни или общински органи, или органи на Европейския съюз за управление на дейностите по водоснабдяване и канализация;
б) в търговски дружества с предмет на дейност, подлежащ на регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги или съответното законодателство на държава #8211; членка на Европейския съюз;
в) при осъществяване на научна или преподавателска дейност, свързана с управлението на дейностите по водоснабдяване и канализация.
Процедура по избор Изборът на нови членове на комисията се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове. Членовете на комисията продължават да изпълняват функциите си и след изтичането на мандата им до встъпване в длъжност на новите членове. Членовете на комисията се избират след проведена публична процедура. Предложения за избор на членове на комисията могат да правят народните представители и парламентарните групи. Народното събрание избира поотделно председателя и останалите членове на комисията. Членовете на комисията полагат пред Народното събрание клетвата по чл. 76, ал. 2 от Конституцията на Република България.
Предсрочно прекратяване на правомощията на членовете на органа Пълномощията на член на комисията се прекратяват предсрочно:

 1. по негово искане;
 2. при несъвместимост;
 3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 3 месеца;
 4. когато e осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер с влязъл в сила акт;
 5. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
 6. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 7. при смърт.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1, 4, 6 и 7 основанията се обявяват от председателя на Народното събрание пред Народното събрание.

(3) В случаите на предсрочно прекратяване на пълномощията на член на комисията нов член се избира в двумесечен срок от влизането в сила на решението за прекратяване по ал. 1, т. 2, 3 и 5, или от обявяването по ал. 1, т. 1, 4, 6 и 7. Новоизбраният член довършва мандата на лицето, на чието място е избран.

Срок за избор на нов състав при изтичане на мандата на органа Изборът на нови членове на комисията се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове.
Предвидени действия при липса на избор до изтичане на мандата на органа Членовете на комисията продължават да изпълняват функциите си и след изтичането на мандата им до встъпване в длъжност на новите членове.

Отношения с граждани и юридически лица (Описание на процедурите по приемане на сигнали, извършване на проверки, контакт с лица като цяло.)
Отчетност КЕВР публикува годишен доклад за дейността си, включително за резултатите от контрола за недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари и за тяхното ефективно функциониране, като изпраща доклада до Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (АСРЕ) и до Европейската комисия.Годишни доклади на КВЕР


Хронограма на избора

ДлъжностДата на решение на НС за стартиране на процедура и дата на изборСрок за номинацияДата на обнародванеНормативно основаниеКандидатиИзбранПредложен от
Председател на КЕВРСтартиране:
21.01.2022 г.
Избор:
09.02.2022 г.
5-дневенДВ 13/15.02.2022 г. чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „д“ от Закона за енергетикатаСтанислав Боянов Тодоров
ДАПродължаваме промяната
Член на КЕВРСтартиране:
21.01.2022 г.
Избор:
09.02.2022 г.
5-дневенДВ 13/15.02.2022 г. чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ от Закона за енергетикатаБлагой Гавраилов Голубарев
ДАИма такъв народ

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

67

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

16

1

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

23

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

24

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

14

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

12

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

128

13

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

67

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

24

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

25

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

14

0

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

0

13

0

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

130

13

0

Видео от излушването на кандидатите в Комисията по енергетика

Парламентът избра нови председател и член на КЕВР

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!